Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cit-8

 • 22.04.2020Biznes apeluje o wstrzymanie poboru tzw. podatku minimalnego
  W czasie kryzysu wynikajcego z pandemii koronawirusa rzd powinien wstrzyma pobór tzw. podatku minimalnego z tytuu wasnoci rodka trwaego – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorców organizacja apeluje równie m.in. o odstpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych.
  • 22.04.2020Transakcje gotówkowe powyej 15 tys. z. Liczy si umowa czy faktura?
   Spóka planuje nawizanie wspópracy z podmiotem wiadczcym usugi utrzymania czystoci - umowa na czas nieokrelony ze sta ryczatow miesiczn stawk wynagrodzenia, np. 2000 z brutto. Czynnoci wykonywane przez Usugodawc dokumentowane bd comiesicznymi fakturami. Czy w sytuacji gdy warto pojedynczej faktury nie bdzie przekracza 15 000 z brutto, spóka bdzie moga zaliczy do kosztów zapat za t faktur, dokonan przelewem na rachunek inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT?
   • 21.04.2020Opata licencyjna za znak towarowy jako koszt podatkowy
    Korzystanie ze znaków towarowych, a co za tym idzie ponoszenie opat licencyjnych wynikajcych z tego tytuu niejednokrotnie stanowi nieodczny element prowadzonej przez przedsibiorc dziaalnoci. Jednak czy mona przyj, e tego rodzaju wydatki stanowi koszt uzyskania przychodu w oparciu o przepisy o podatku dochodowym?
    • 20.04.2020Podatki 2020: Co zmienia uzupenienie tarczy antykryzysowej?
     W ycie wesza ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, która ma by uzupenieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy take kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszce si m.in. do cen transferowych, organizacji poytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
     • 17.04.2020Podatki 2020: Nowe wzory formularzy CIT
      W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. wzorów formularzy dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Rozporzdzenie dostosowano do zmian przewidzianych w ustawie odnoszcej si do ograniczania zatorów patniczych. Ministerstwo Finansów przygotowao m.in. wzory nowych informacji CIT/WZ i CIT/WZG.
      • 16.04.2020Podatki 2020: PIE proponuje reform systemu podatkowego
       W zwizku z kryzysem wynikajcym z pandemii koronawirusa Polska powinna rozway przeprowadzenie reformy systemu podatkowego – uwaa Polski Instytut Ekonomiczny. W nowym raporcie eksperci proponuj m.in. dyskusj dotyczc niskiej progresywnoci klina oraz roli skadek ZUS w klinie podatkowym.
       • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
        Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
        • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
         Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
         • 15.04.2020Split payment i koszty: Zapata na rachunek podmiotu trzeciego
          Czy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2020 r. w przypadku wydatków na zakup towarów/usug objtych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej patnoci (MPP), zapata za nie dokonana z zastosowaniem MPP, po uzgodnieniu z dostawc, na rachunek bankowy podmiotu trzeciego (tj. innego ni dostawca) pozwala uzna, e wydatek taki nie jest objty dyspozycj art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i moe stanowi koszt uzyskania przychodów?
          • 14.04.2020Biaa lista podatników VAT i koszty: Czonek zarzdu to nie przedsibiorca
           Czy wypata wynagrodzenia prezesa i zastpcy Prezesa w wysokoci przekraczajcej kwot 15 tys. z na ich rachunki prywatne bankowe, które nie figuruj na tzw. biaej licie podatników VAT od 1 stycznia 2020 r., stanowi dla spóki koszt uzyskania przychodu? Czonkowie zarzdu s czynnymi podatnikami podatku od towarów i usug, a take nie prowadz dziaalnoci gospodarczej. Ponadto, ww. osoby nie zostay wpisane do CEiDG jako przedsibiorcy.
           • 14.04.2020Dopaty do samochodów elektrycznych. Jak nie wiadomo o  co chodzi...
            Ostateczna decyzja odnonie do wysokoci wsparcia jakie moe otrzyma osoba fizyczna niewykonujca dziaalnoci gospodarczej zainteresowana zakupem pojazdu elektrycznego jeszcze nie zapada. Na jej ustalenie ma wpyw bardzo wiele czynników, a wszystkie one maj na celu umoliwienie skorzystania z dofinasowania jak najwikszej liczby osób przy ograniczonym budecie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Bdzie ona dostosowana do sytuacji ekonomicznej i spoecznej, ale przede wszystkim polityki koncernów samochodowych, które elastycznie potrafi dostosowa si do popytu i oczekiwa klientów - wyjanio Ministerstwo Klimatu.
            • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
             Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
             • 09.04.2020Pandemia pandemi, ale deklaracj VAT zó w terminie
              Z uwagi na specyfik wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur ksigowych nie ma moliwoci zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy. Czy rozwaana jest moliwo odroczenia terminów skadania deklaracji i zezna podatkowych, w szczególnoci przypadajcego na dzie 25 marca 2020 r. obowizku zoenia deklaracji VAT i JPK oraz na dzie 31 marca 2020 r. terminu sporzdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i zoenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD-U? - posanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.
              • 08.04.2020WSA. Nieodpatne wiadczenia: "Otrzyma" to take czynno jednostronna
               W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest istotne kto wiadczy, ani czy w ogóle dziaanie innego podmiotu byo ródem przysporzenia majtkowego. O odmiennym od cywilistycznego rozumienia pojcia "wiadczenia" w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych stanowi zasada zgodnie z któr przedmiotem opodatkowania jest dochód bez wzgldu na rodzaj róde przychodów, z jakich dochód ten zosta osignity. Skoro nie jest wane ródo przychodów, lecz sam fakt osignicia dochodu, to tym bardziej nie jest wane, czy osignity dochód by nastpstwem dziaania (zaniechania) innej osoby, czy te nie.
               • 07.04.2020Tarcza antykryzysowa 2.0 – biznes apeluje m.in. o zwolnienia z podatków
                Tarcza antykryzysowa 2.0 powinna dostarczy rozwizania i narzdzia, które bd adekwatne do aktualnych potrzeb polskiej gospodarki – twierdz najwiksze organizacje pracodawców i przedsibiorców, zrzeszone w Radzie Przedsibiorczoci. Rzd zapowiedzia ju wstpnie prace nad nowym pakietem osonowym. Biznes apeluje m.in. o zwolnienie wszystkich dotknitych kryzysem firm z podatków CIT, PIT, VAT oraz od nieruchomoci.
                • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa 2.0 – biznes apeluje m.in. o zwolnienia z podatków
                 Tarcza antykryzysowa 2.0 powinna dostarczy rozwizania i narzdzia, które bd adekwatne do aktualnych potrzeb polskiej gospodarki – twierdz najwiksze organizacje pracodawców i przedsibiorców, zrzeszone w Radzie Przedsibiorczoci. Rzd zapowiedzia ju wstpnie prace nad nowym pakietem osonowym. Biznes apeluje m.in. o zwolnienie wszystkich dotknitych kryzysem firm z podatków CIT, PIT, VAT oraz od nieruchomoci.
                 • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                  Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                  • 06.04.2020Brana transportowa bez szybszych zwrotów VAT i zwolnie podatkowych
                   Polsk bran transportow czeka fala upadoci – alarmuje Zrzeszenie Midzynarodowych Przewoników Drogowych w Polsce (ZMPD). Organizacja wskazuje, e firmy transportowe w praktyce nie skorzystaj z tarczy antykryzysowej. Sytuacj pogarsza dodatkowo brak przyspieszenia zwrotów podatku VAT oraz brak oczekiwanych przez bran zwolnie podatkowych.
                   • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
                    Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
                    • 03.04.2020Brana transportowa bez szybszych zwrotów VAT i zwolnie podatkowych
                     Polsk bran transportow czeka fala upadoci – alarmuje Zrzeszenie Midzynarodowych Przewoników Drogowych w Polsce (ZMPD). Organizacja wskazuje, e firmy transportowe w praktyce nie skorzystaj z tarczy antykryzysowej. Sytuacj pogarsza dodatkowo brak przyspieszenia zwrotów podatku VAT oraz brak oczekiwanych przez bran zwolnie podatkowych.
                     • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                      Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                      • 02.04.2020Tarcza antykryzysowa. Jakie postulaty biznesu uwzgldni rzd?
                       W ramach prac nad now tarcz antykryzysow rodowisko przedsibiorców zgaszao liczne postulaty i uwagi. W finalnej wersji ustaw wchodzcych w skad pakietu osonowego uwzgldniono m.in. 40 uwag zgoszonych przez Konfederacj Lewiatan. Organizacja skutecznie apelowaa np. o odroczenie wejcia w ycie nowego JPK_VAT oraz zwolnienie ze skadek ZUS.
                       • 01.04.2020Safe harbour dla poyczek - MF wyjania
                        W celu uatwienia podatnikom stosowania ww. regulacji typu safe harbour Ministerstwo Finansów przedstawia wyjanienia dotyczce kalkulacji oprocentowania w przypadku, gdy stopa referencyjna jest ujemna. Wyjanienia te zawieraj metodyk kalkulacji wraz z praktycznym przykadem jej stosowania.
                        • 31.03.2020Fiskus zabiera, potem myli
                         Prawo podatkowe nakazuje, by organy, rozstrzygajc spraw podatnika, wyjaniy mu i uzasadniy, dlaczego akurat tak, a nie inaczej naley interpretowa dany przepis. Organ zobowizany jest wskaza, jakie argumenty stoj za jego postpowaniem. Nie moe te stosowa wykadni przepisów prowadzcej do zwikszenia obcie podatkowych, które mog by nakadane na podatników tylko w drodze ustawy. W wyroku z 23 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu uchyli zaskaron przez spók interpretacj organu podatkowego, bo ten naruszy wszystkie wskazane wyej reguy, pozbawi spók prawa do penego odliczenia poniesionych na nabycie usug wydatków, nie wykazujc przy tym logicznego procesu rozumowania.
                         • 31.03.2020CIT: Przesunicie terminu CIT-8 i wpaty podatku dla wszystkich podatników
                          Rozporzdzeniem z dnia 27 marca 2020 r. Minister Finansów przeduy termin do zoenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpaty nalenego podatku
                          • 30.03.2020Podatki 2020: Bd nowe ulgi z tytuu darowizn
                           W podatkach dochodowych wprowadzone zostanie odliczenie dla darowizn przekazanych na walk z koronawirusem. Równoczenie wyprodukowane albo kupione przez firmy produkty, które przekazuje si na walk z pandemi, s ju objte zerow stawk podatku VAT. Stawka ta obowizuje w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.
                           • 30.03.2020Gdzie zaatwia sprawy podatkowe, czyli waciwo miejscowa organów podatkowych
                            Zgodnie z ogóln zasad, waciwo miejscow organów podatkowych ustala si wedug miejsca zamieszkania (dla przedsibiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spóek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bd miejsca wykonywania czynnoci podlegajcych podatkowi moe wpyn na zmian twojego urzdu skarbowego. Jeli zmiana warunkujca now waciwo urzdu skarbowego nastpia w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczk za ten okres wpacasz ju do nowego urzdu skarbowego.
                            • 30.03.2020Przepisy o rozbienociach hybrydowych jeszcze w tym roku?
                             Przepisy implementujce Dyrektyw Rady UE 2017/952 z 29 maja 2017 r. (dalej: ATAD 2) wejd w ycie 1 lipca 2020 r. i znajd zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynajcym si po 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, e przepisy ustawy o CIT dot. struktur hybrydowych nie zaczn obowizywa w trakcie roku podatkowego. Proponowana regulacja skierowana jest do najwikszych korporacji midzynarodowych, posiadajcych odpowiednie zasoby kapitaowe i kadrowe w celu przygotowania si do zapowiadanych zmian - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                             • 27.03.2020Podatki 2020: Bd nowe ulgi z tytuu darowizn
                              W podatkach dochodowych wprowadzone zostanie odliczenie dla darowizn przekazanych na walk z koronawirusem. Równoczenie wyprodukowane albo kupione przez firmy produkty, które przekazuje si na walk z pandemi, s ju objte zerow stawk podatku VAT. Stawka ta obowizuje w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.
                              • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                               Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                               • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                                25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                                • 26.03.2020Podatki 2020: Bdzie wicej czasu na zoenie zezna CIT-8
                                 Termin na zoenie zeznania CIT-8 zostanie wyduony do 31 lipca 2020 r. – wynika z projektu rozporzdzenia, które opublikowao Ministerstwo Finansów. Analogicznie przeduony zostanie take czas na wpat nalenego podatku dochodowego. Nowe rozporzdzenie jest zwizane z problemami wynikajcymi z pandemii koronawirusa.
                                 • 25.03.2020Podatki 2020: Bdzie wicej czasu na zoenie zezna CIT-8
                                  Termin na zoenie zeznania CIT-8 zostanie wyduony do 31 lipca 2020 r. – wynika z projektu rozporzdzenia, które opublikowao Ministerstwo Finansów. Analogicznie przeduony zostanie take czas na wpat nalenego podatku dochodowego. Nowe rozporzdzenie jest zwizane z problemami wynikajcymi z pandemii koronawirusa.
                                  • 23.03.2020Podatki 2020: Biznes apeluje o abolicj wszelkich danin publicznych
                                   Specjalna tarcza antykryzysowa powinna obejmowa m.in. powszechn abolicj dla firm, która dotyczyaby wszelkich danin publicznych – twierdz firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan. Abolicja miaaby obowizywa co najmniej do 1 lipca br. i mie charakter powszechny. Z zapowiedzi rzdu i prezydenta wynika, e pakiet osonowy obejmie zwolnienie przez 3 miesice ze skadek ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm, których przychody spady o ponad 50 proc.
                                   • 23.03.2020Podatki 2020: Podatkowa tarcza antykryzysowa bdzie szersza
                                    Wsteczne rozliczanie strat podatkowych w PIT i CIT przez przedsibiorców, przesunicie w czasie planowanych zmian podatkowych czy wyduenie terminu wpat pracowniczych zaliczek PIT – to cz z podatkowych elementów nowej tarczy antykryzysowej. W zwizku z pandemi koronawirusa Ministerstwo Finansów wprowadzi take m.in. moliwo zawieszania kontroli i postpowa podatkowych.
                                    • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
                                     Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
                                     • 20.03.2020Podatki 2020: Podatkowa tarcza antykryzysowa bdzie szersza
                                      Wsteczne rozliczanie strat podatkowych w PIT i CIT przez przedsibiorców, przesunicie w czasie planowanych zmian podatkowych czy wyduenie terminu wpat pracowniczych zaliczek PIT – to cz z podatkowych elementów nowej tarczy antykryzysowej. W zwizku z pandemi koronawirusa Ministerstwo Finansów wprowadzi take m.in. moliwo zawieszania kontroli i postpowa podatkowych.
                                      • 20.03.2020Rozwizania MF w pakiecie dziaa tarczy antykryzysowej
                                       Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsibiorców, wyduenie terminu wpat pracowniczych zaliczek PIT, czy przesunicie w czasie planowanych zmian podatkowych. To tylko niektóre z rozwiza MF, które znalazy si w Gospodarczej i Spoecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczestwa Przedsibiorstw i Pracowników w zwizku z pandemi wirusa SARS-CoV-2. Na tarcz antykryzysow skada si pi filarów: Bezpieczestwo Pracowników, Finansowanie Przedsibiorstw, Ochrona Zdrowia, Wzmocnienie Systemu Finansowego, Program Inwestycji Publicznych.
                                       • 20.03.2020Czy podatnik musi odliczy VAT?
                                        Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera si konstrukcja VAT. Zasada ta wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, który mówi e w zakresie w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Zasada ta moe by zrealizowana po spenieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie zwizku pomidzy nabytymi towarami lub usugami a dziaalnoci opodatkowan.
                                        • 20.03.2020Podatki 2020: Podatkowe elementy tarczy antykryzysowej budz wtpliwoci
                                         Przedstawione w rod przez rzd zaoenia tzw. tarczy antykryzysowej nie uwzgldniaj wielu postulatów, które w ostatnich dniach zgaszali m.in. doradcy podatkowi oraz organizacje zrzeszajce przedsibiorców. Lista propozycji wspomagajcych firmy w obliczu pandemii koronawirusa obejmuje tylko kilka propozycji dotyczcych bezporednio kwestii podatkowych.
                                         • 19.03.2020Podatki 2020: Podatkowe elementy tarczy antykryzysowej budz wtpliwoci
                                          Przedstawione w rod przez rzd zaoenia tzw. tarczy antykryzysowej nie uwzgldniaj wielu postulatów, które w ostatnich dniach zgaszali m.in. doradcy podatkowi oraz organizacje zrzeszajce przedsibiorców. Lista propozycji wspomagajcych firmy w obliczu pandemii koronawirusa obejmuje tylko kilka propozycji dotyczcych bezporednio kwestii podatkowych.
                                          • 19.03.2020Podatki 2020: Rzd przedstawi zaoenia tarczy antykryzysowej
                                           Rzd przedstawi gówne zaoenia specjalnej tarczy antykryzysowej, czyli pakietu rozwiza majcych wesprze polsk gospodark w obliczu pandemii koronawirusa. Cz nowych rozwiza ma dotyczy systemu podatkowego. Potwierdzono ju m.in. przesunicie na koniec czerwca terminu skadania deklaracji PIT oraz moliwo otrzymania zwrotu CIT poprzez korekt podatku z 2019 o wysoko strat z 2020 r. Cay pakiet ma mie warto ok. 212 mld z.
                                           • 18.03.2020Podatki 2020: Rzd przedstawi zaoenia tarczy antykryzysowej
                                            Rzd przedstawi gówne zaoenia specjalnej tarczy antykryzysowej, czyli pakietu rozwiza majcych wesprze polsk gospodark w obliczu pandemii koronawirusa. Cz nowych rozwiza ma dotyczy systemu podatkowego. Potwierdzono ju m.in. przesunicie na koniec czerwca terminu skadania deklaracji PIT oraz moliwo otrzymania zwrotu CIT poprzez korekt podatku z 2019 o wysoko strat z 2020 r. Cay pakiet ma mie warto ok. 212 mld z.
                                            • 17.03.2020Podatki 2020: Przedsibiorcy licz na osonowy pakiet zmian w podatkach
                                             Przedsibiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan zaapelowali do rzdu o wprowadzenie szerokiego pakietu osonowego, który pomógby przetrwa firmom kryzys wynikajcy z epidemii koronawirusa. Biznes postuluje m.in. wiele zmian podatkowych, w tym wstrzymanie poboru i niewprowadzanie nowych podatków sankcyjnych, a take odroczenie terminów na zoenie deklaracji i zezna podatkowych.
                                             • 16.03.2020Podatki 2020: Przedsibiorcy licz na osonowy pakiet zmian w podatkach
                                              Przedsibiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan zaapelowali do rzdu o wprowadzenie szerokiego pakietu osonowego, który pomógby przetrwa firmom kryzys wynikajcy z epidemii koronawirusa. Biznes postuluje m.in. wiele zmian podatkowych, w tym wstrzymanie poboru i niewprowadzanie nowych podatków sankcyjnych, a take odroczenie terminów na zoenie deklaracji i zezna podatkowych.
                                              • 16.03.2020Samorzdowcy nie chc zamawia w firmach bez kont na biaej licie VAT
                                               Od stycznia istnieje obowizek weryfikacji, czy konto znajduje si na "biaej licie", ale dotyczy to patnoci powyej 15.000 z. W chwili obecnej wiele jednostek samorzdowych, przykadem moe by, miasto stoeczne Warszawa i inne jednostki samorzdowe, odmawiaj zamawiania usug w firmach, których konta nie s zamieszczone na "biaej licie" pomimo tego, i usuga opiewa na kwot 100-500 z twierdzc, e nie bd mogy za ni zapaci lub bd musiay powiadomi o takiej patnoci urzd skarbowy.
                                               • 11.03.2020Podatki 2020: MF zbiera pomysy na ochron przed koronawirusem
                                                Ministerstwo Finansów uruchomio moliwo zgaszania przez internet pomysów na ochron polskiej gospodarki przed koronawirusem. Poprzez Gos Podatnika mona teraz zgasza propozycje zmian w prawie odnoszce si do zagroenia wirusem. Resort finansów wskazuje, e bdzie na bieco monitorowa i reagowa na sygnay zgaszane przez podatników, co ma pomóc w rozwizywaniu pojawiajcych si problemów.
                                                • 11.03.2020Wspieranie nowych inwestycji - objanienia podatkowe MF
                                                 Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowao objanienia podatkowe w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z tytuu wsparcia nowej inwestycji. Objanienia te dotycz sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                                                 • 10.03.2020Podatki 2020: MF zbiera pomysy na ochron przed koronawirusem
                                                  Ministerstwo Finansów uruchomio moliwo zgaszania przez internet pomysów na ochron polskiej gospodarki przed koronawirusem. Poprzez Gos Podatnika mona teraz zgasza propozycje zmian w prawie odnoszce si do zagroenia wirusem. Resort finansów wskazuje, e bdzie na bieco monitorowa i reagowa na sygnay zgaszane przez podatników, co ma pomóc w rozwizywaniu pojawiajcych si problemów.
                                                  • 10.03.2020Sprzeda rodka trwaego w ksigach rachunkowych
                                                   Przychodem przedsibiorstwa moe by zarówno sprzeda usug czy towarów, jak i sprzeda skadników majtku. Czsto zdarza si, e mamy do czynienia ze sprzeda rodków trwaych, które wczeniej byy uytkowane przez jednostk. Powodów sprzeday skadnika majtku moe by wiele. Moe to by podyktowane zmian technologiczn, zuyciem rodka trwaego w sposób, który uniemoliwia dalsze uytkowanie, czy te wymian na nowszy skadnik majtku.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 55 ] nastpna strona »