Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

leasing samochodu podatek dochodowy

 • 19.06.2008Wykupienie samochodu po zakoczeniu umowy leasingu a prawo do odliczenia podatku VAT
  W przypadku nabycia samochodu, ktry uprzednio by uytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego i po jej zakoczeniu nastpi wykup przedmiotu tej umowy, przysuguje prawo do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony stanowicy 60% kwoty podatku VAT okrelonej w fakturze zakupu, nie wicej ni 6.000 z.
  • 09.06.2008Uytkowanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe - przykady
   Przykad nr 1: Podatnik zawar z firm leasingow na czas okrelony (np.4 lata) umow leasingu operacyjnego na uywanie samochodu osobowego. Przedmiot leasingu przez cay okres uywania go przez Korzystajcego pozostaje wasnoci firmy leasingowej, czyli finansujcego. Zatem, finansujcy jest wacicielem przedmiotu leasingu i dokonuje odpisw amortyzacyjnych.
   • 03.06.2008Uytkowanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1)
    Przez umow leasingu, na podstawie art. 709 Kodeksu cywilnego, finansujcy zobowizuje si, w zakresie dziaalnoci swojego przedsibiorstwa, naby rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okrelonych w tej umowie i odda t rzecz korzystajcemu do uywania i pobierania poytkw przez czas oznaczony, a korzystajcy zobowizuje si zapaci finansujcemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pienine, rwne, co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytuu nabycia rzeczy przez finansujcego.
    • 22.04.2008Samochd subowy dla celw prywatnych
     Pytanie podatnika: Czy wycena uzyskiwanych przez pracownikw wiadcze nieodpatnych na poziomie redniej ponoszonych kosztw eksploatacyjnych zawierajcych podatek VAT jest prawidowa jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
     • 16.04.2008Samochody osobowe wykorzystywane do dziaalnoci gospodarczej na podstawie umowy leasingu a koszty uzyskania przychodw
      Departament Podatkw Dochodowych przedstawia swoje stanowisko w kwestii zaliczania do kosztw uzyskania przychodw wydatkw zwizanych z wykorzystywaniem do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej samochodw osobowych uywanych na podstawie umowy leasingu:
      • 06.03.2008Opata wstpna w leasingu a koszty podatkowe
       Pytanie podatnika: Czy opat wstpn, patn przed wydaniem przedmiotu leasingu mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw jednorazowo, w momencie jej poniesienia, czy powinno si j rozliczy stosownie do dugoci okresu, na jaki zostaa zawarta umowa leasingu? Czy kwota nieodliczonego podatku VAT od opaty wstpnej naley uwzgldni w kosztach uzyskania przychodw jednorazowo, w momencie poniesienia, czy te naley j uwzgldni w kosztach stosownie do dugoci okresu na jaki zostaa zawarta umowa?
       • 23.11.2007Naprawa powypadkowa leasingowanego samochodu
        Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarw i usug w zakresie moliwoci odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczcych samochodu osobowego uytkowanego na podstawie umowy leasingu.
        • 20.09.2007Orzecznictwo — Poniesienie wydatku nie oznacza poniesienia kosztu
         Zaskaronym wyrokiem Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg B Spki z o.o. w S na decyzj Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osb prawnych za 2000 r.
         • 13.09.2007Jak ustali warto pocztkow samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym
          Istot umowy leasingu operacyjnego jest to, e leasingobiorca za odpatnoci uywa towaru stanowicego wasno leasingodawcy. Form wynagrodzenia za prawo do uywania przedmiotu leasingu jest czynsz (rata). Umowa leasingu operacyjnego obok swej istoty zawiera jeszcze regulacje dotyczce opcji wykupu przedmiotu leasingu. Regulacje te zawarte s w oglnych warunkach umowy. Uregulowania prawne dopuszczaj moliwo przeniesienia przez leasingodawc (finansujcego) na korzystajcego, po upywie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego, wasnoci rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, bdcych przedmiotem zawartej umowy leasingu. Mowa tu o tzw. opcji wykupu, ktra z punktu widzenia prawa podatkowego po stronie nabywcy rodka trwaego wywouje skutki podobne do zakupu nowego rodka trwaego. Podkreli jednak naley, e po zakoczeniu waciwej umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma jedynie moliwo nabycia przedmiotu umowy leasingu. Opcja wykupu nie jest obowizkowa, jest jedynie propozycj leasingodawcy dla leasingobiorcy, a to oznacza, e leasingobiorca moe, ale nie musi z niej skorzysta.
          • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
           Prawo zobowizaniowe dopuszcza moliwo zmiany podmiotw w zobowizaniu, przy czym zmiana moe dotyczy zarwno osoby wierzyciela, jak i osoby dunika. Przepisy prawa zobowizaniowego dopuszczaj moliwo zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelnoci (cesji) i w drodze wstpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelnoci uregulowane s Ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umow, na mocy ktrej dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoj wierzytelno na osob trzeci, bdc nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguy umowa ta moe by wykonywana bez zgody dunika, niemniej dunik powinien by zawiadomiony o cesji, aby mg przekazywa wiadczenie do rk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelnoci na cesjonariusza przechodz wszelkie prawa i obowizki z ni zwizane. Cesja moe by zastosowana rwnie w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystajcy ma prawo scedowa prawa i obowizki wynikajce z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowizkw wynikajcych z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
           • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztw, nie odliczysz VAT
            Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie oddali skarg Jzefy na decyzj Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymujcej w mocy decyzj Urzdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarw i usug od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
            • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
             W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytuu uywania samochodw osobowych, ktre nie s rodkami trwaymi ani nie s uytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowi kosztu uzyskania przychodw.
             • 01.08.2007Przeniesienie praw i obowizkw wynikajcych z umw leasingu operacyjnego
              Pytanie podatnika: dot. skutkw podatkowych cesji umowy leasingu.
              • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
               Wykorzystywanie samochodw w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wie si z ryzykiem wypadkw komunikacyjnych, strat wynikajcych z kradziey, likwidacji na skutek utraty przydatnoci gospodarczej w wyniku zdarze losowych. Wszystkie z tych zdarze prowadz do powstania finansowych strat w majtku firmy. Nie zawsze jednak straty te bd mogy znale odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W zwizku z faktem, e niejednokrotnie straty zwizane z uytkowaniem samochodu w firmie s bardzo kosztowne, warto by przedsibiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarwno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka uytkowania samochodu w dziaalnoci gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
               • 12.06.2007Skutki braku zawiadczenia potwierdzajcego spenienie dodatkowych warunkw technicznych
                Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyrnia dwie kategorie samochodw: samochody osobowe oraz samochody ciarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 teje ustawy samochd osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie wicej ni 9 osb cznie z kierowc oraz ich bagau. Z kolei samochd ciarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu adunkw; okrelenie to obejmuje rwnie samochd ciarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu adunkw i osb w liczbie od 4 do 9 cznie z kierowc — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                • 05.06.2007Wydatki zwizane z uytkowaniem najtego samochodu i koszt uzyskania przychodw
                 Zarwno w maej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej, jak i w potnej firmie moemy spotka si sytuacj, kiedy to przedsibiorstwo nie posiada nabytych na wasno samochodw, a korzysta z aut przyjtych do uytku w drodze umowy najmu.
                 • 14.05.2007Kiedy samochd mona uzna za rodek trway?
                  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie zawieraj bezporedniej definicji rodkw trwaych. Niemniej termin ten mona zdefiniowa na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanej dalej ustaw o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji rodkw trwaych wynikajcej z art. 22a ust. 1, czyli stanowicych wasno lub wspwasno podatnika, nabytych lub wytworzonych we wasnym zakresie, kompletnych i zdatnych do uytku w dniu przyjcia do uywania.
                  • 15.02.2007Leasing odnawialny samochodw
                   Istot finansowania dbr inwestycyjnych i innych rodkw trwaych w formie leasingu nie jest ich nabycie na wasno, ale czasowe, pynne wykorzystywanie na warunkach, ktre przysuguj wacicielowi, by po zakoczeniu umowy jej przedmiot znw wrci do finansujcego. Aspekty podatkowe leasingu znieksztacaj pierwotny, ekonomiczny sens leasingu. Gdy po wejciu Polski do Unii zniesiony zosta przywilej odpisywania caego VAT-u naliczonego przy zakupie samochodu „z kratk”, to od tej pory trudno ju mwi o wyszoci umw leasingu finansowego tj. umw z opcj wykupu samochodu nad umowami leasingu operacyjnego, ktre nie przesdzaj kwestii wasnoci. W ten sposb sens leasingu jako nowoczesnej umowy o czasowe korzystanie z rzeczy odzyska swoje pierwotne znaczenie.
                   • 02.02.2007Ewidencja kosztw podatkowych przy leasingu operacyjnym samochodu
                    Podatkowy leasing operacyjny ma miejsce wtedy, a przedmiot umowy leasingu winien znale si wrd rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, od ktrych podatkowych odpisw amortyza-cyjnych dokonuje finansujcy (leasingodawca), jeeli zawarta umowa spenia nastpujce warunki:
                    • 05.10.2006Ewidencja przebiegu pojazdw samochodw dzierawionych i koszty uzyskania
                     Pytanie podatnika: Czy ewidencja przebiegu pojazdw jest konieczna, aby zaliczy koszty zwizane z wydzierawionymi samochodami do kosztw uzyskania przychodw?
                     • 10.05.2006Samochd wykupiony po zakoczeniu leasingu
                      Jestem wacicielem firmy, ktra obecnie korzysta z leasingu samochodu osobowego. Wkrtce umowa si zakoczy, samochd zostanie wykupiony i przejdzie na moj wasno. Faktura sprzeday bdzie wystawiona na firm, a cena wykupu to 12 000 z netto. Leasing jest tzw. leasingiem operacyjnym (raty wpisywaem w caoci koszty i nie amortyzowaem samochodu podczas trwania umowy). Prosz o odpowied na nastpujce pytania.
                      • 21.08.2005Zakup i import samochodw osobowych
                       Dzisiaj wchodz w ycie zmiany dotyczce obnienia kwoty podatku nalenego w przypadku nabycia samochodw osobowych. Znika z ustawy tzw. wzr Lisaka, i zasadniczo zmienia si katalog pojazdw, dla ktrych dopuszczalne jest pene odliczenie podatku VAT i odliczenie VAT naliczonego przy zakupie paliw.

                      « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]