Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

PODATEK OD HALI PRODUKCYJNEJ

 • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
  Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
  • 15.10.2019WSA. Sprzeda firmowej nieruchomoci nie zawsze z PIT
   Z uzasadnienia: Brak spenienia przesanek warunkujcych uznanie danych wpywów za przychód w rozumienie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. nie oznacza, e wpywy te stanowi automatycznie przychód w oparciu o art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. (...) przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowi kompletn regulacj w zakresie opodatkowania zbycia skadników majtkowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej (...) W przypadku za gdy dany skadnik majtkowy nie jest wykorzystywany w tej dziaalnoci, nie jest wpisany do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, to przychód uzyskany z jego sprzeday nie stanowi przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest kwalifikowany do róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f.
   • 19.07.2016NSA. Wykorzystanie niedokoczonej inwestycji przy budowie kolejnej
    Z uzasadnienia: Skoro poowa betonowych stp fundamentowych nie zostaa zlikwidowana, a zostaa wykorzystana przy budowie nowej hali, to oczywistym jest, e ich warto nie moga by jednorazowo zaliczona do kosztw uzyskania przychodw w dacie likwidacji zaniechanej inwestycji, lecz wydatki na ich poniesienie odnoszone s do wartoci pocztkowej wytworzonego rodka trwaego (nowej hali) i rozliczanie w czasie w ramach dokonywanych odpisw amortyzacyjnych tego rodka trwaego.
    • 29.01.2016Wydatki na usunicie dachu oraz rozbirk budynku w kosztach podatkowych
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodw zwizanych z pozarolnicz dziaalnoci gospodarcz wydatki na usunicie dachu oraz koszty rozbirki budynkw w dacie ich poniesienia?
     • 13.07.2015Puste faktury a prawo do odliczenia VAT
      Z uzasadnienia: Sd przypomina, e same przelewy pienine kwot wpisanych w fakturach, nie statuuj sprzeday, czyli ostatecznie prawa do obnienia kwot podatku.
      • 28.08.2014Podmioty powizane. Dokumentowanie transakcji dla potrzeb PIT
       Pytanie podatnika: Czy dla ww. umowy Wnioskodawca, jako wynajmujcy, bdzie zobowizany sporzdza dokumentacj podatkow w myl art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
       • 11.02.2013Amortyzacja budynku wybudowanego na cudzym gruncie
        Z uzasadnienia: Przedmiotem odpisu amortyzacyjnego mog by rodki trwae, ktrych cechy okrelono w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Musz by m.in. kompletne, zdatne do uytku oraz stanowi wasno podatnika. Jeeli ktry z powyszych warunkw nie jest speniony, podatnik nie moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodu odpisu z tytuu zuycia rodka trwaego. W art. 22a ust. 2 ww. ustawy, w drodze wyjtku, rozszerzono na potrzeby amortyzacji definicj rodka trwaego o budynki wybudowane na cudzym gruncie - czyli w wietle prawa cywilnego niebdce wasnoci podatnika. W powyszym rozwizaniu wyczono tym samym przesank wasnoci, co nie zmienia faktu, e rodek trway wci musi by kompletny i zdatny do uytku.
        • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym rodku trwaym jako koszt
         Pytanie podatnika: Czy mona traktowa jako koszt niezamortyzowan cz inwestycji w obcy rodek trway?
         • 07.09.2011Remont a obnienie stawki podatku od nieruchomoci
          Prowadzenie przez przedsibiorc prac remontowo-budowlanych, zmierzajcych do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usugow, nie powoduje, i budynek taki nie jest i nie moe by wykorzystywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W takich przypadku nie mamy do czynienia ze "wzgldami technicznymi", o ktrych mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych, dajcymi moliwo zastosowania tzw. stawki pozostaej w podatku od nieruchomoci - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
          • 17.08.2011Jak rozlicza rodki trwae w budowie
           Zgodnie z definicj zawart w przepisach ustawy o rachunkowoci, rodkami trwaymi w budowie s zaliczane do aktyww trwaych rodki trwae w okresie ich budowy, montau lub ulepszenia ju istniejcego rodka trwaego. Ewidencji nakadw ponoszonych w okresie budowy rodka trwaego suy konto ksigowe 080 – rodki trwae w budowie.
           • 11.01.2011Korekta VAT przy niezamortyzowanej czci inwestycji w obcym rodku trwaym
            Zaniechanie wykorzystania wynajmowanej hali, a rwnoczenie inwestycji w tym obcym rodku trwaym byo uzalenione od woli podatnika i nie wizao si z jakim losowym przypadkiem utraty tego mienia. Dlatego te podatnik zobowizany by do korekty podatku naliczonego od czci inwestycji w obcym rodku trwaym, ktra nie zostaa zamortyzowana – orzek Naczelny Sd Administracyjny.