Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

PODATEK OD HALI PRODUKCYJNEJ

 • 19.07.2016NSA. Wykorzystanie niedokończonej inwestycji przy budowie kolejnej
  Z uzasadnienia: Skoro połowa betonowych stóp fundamentowych nie została zlikwidowana, a została wykorzystana przy budowie nowej hali, to oczywistym jest, że ich wartość nie mogła być jednorazowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie likwidacji zaniechanej inwestycji, lecz wydatki na ich poniesienie odnoszone są do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego (nowej hali) i rozliczanie w czasie w ramach dokonywanych odpisów amortyzacyjnych tegoż środka trwałego.
  • 29.01.2016Wydatki na usunięcie dachu oraz rozbiórkę budynku w kosztach podatkowych
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą wydatki na usunięcie dachu oraz koszty rozbiórki budynków w dacie ich poniesienia?
   • 13.07.2015Puste faktury a prawo do odliczenia VAT
    Z uzasadnienia: Sąd przypomina, że same przelewy pieniężne kwot wpisanych w fakturach, nie statuują sprzedaży, czyli ostatecznie prawa do obniżenia kwot podatku.
    • 28.08.2014Podmioty powiązane. Dokumentowanie transakcji dla potrzeb PIT
     Pytanie podatnika: Czy dla ww. umowy Wnioskodawca, jako wynajmujący, będzie zobowiązany sporządzać dokumentację podatkową w myśl art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
     • 11.02.2013Amortyzacja budynku wybudowanego na cudzym gruncie
      Z uzasadnienia: Przedmiotem odpisu amortyzacyjnego mogą być środki trwałe, których cechy określono w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Muszą być m.in. kompletne, zdatne do użytku oraz stanowić własność podatnika. Jeżeli któryś z powyższych warunków nie jest spełniony, podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisu z tytułu zużycia środka trwałego. W art. 22a ust. 2 ww. ustawy, w drodze wyjątku, rozszerzono na potrzeby amortyzacji definicję środka trwałego o budynki wybudowane na cudzym gruncie - czyli w świetle prawa cywilnego niebędące własnością podatnika. W powyższym rozwiązaniu wyłączono tym samym przesłankę własności, co nie zmienia faktu, że środek trwały wciąż musi być kompletny i zdatny do użytku.
      • 30.03.2012Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym jako koszt
       Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcy środek trwały?
       • 07.09.2011Remont a obniżenie stawki podatku od nieruchomości
        Prowadzenie przez przedsiębiorcę prac remontowo-budowlanych, zmierzających do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usługową, nie powoduje, iż budynek taki nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. W takich przypadku nie mamy do czynienia ze "względami technicznymi", o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dającymi możliwość zastosowania tzw. stawki pozostałej w podatku od nieruchomości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
        • 17.08.2011Jak rozliczać środki trwałe w budowie
         Zgodnie z definicją zawartą w przepisach ustawy o rachunkowości, środkami trwałymi w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Ewidencji nakładów ponoszonych w okresie budowy środka trwałego służy konto księgowe 080 – Środki trwałe w budowie.
         • 11.01.2011Korekta VAT przy niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym
          Zaniechanie wykorzystania wynajmowanej hali, a równocześnie inwestycji w tym obcym środku trwałym było uzależnione od woli podatnika i nie wiązało się z jakimś losowym przypadkiem utraty tego mienia. Dlatego też podatnik zobowiązany był do korekty podatku naliczonego od części inwestycji w obcym środku trwałym, która nie została zamortyzowana – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.