Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłata za czynności egzekucyjne

 • 25.03.2011Prawa i obowiązki podatnika
  Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych poradnik dla podatników – przedstawiający w sposób ogólny ich prawa i obowiązki. Objętościowo rzecz biorąc podatnicy mają w poradniku więcej praw niż obowiązków. Ale oczywiście różny jest ciężar gatunkowy tych wzajemnych zobowiązań. Zachęcam do lektury.
  • 26.01.2011Abonament RTV – Martwe przepisy o egzekucji
   Zapytanie nr 8083 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie egzekwowania opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego
   • 27.08.2010PCC: Licytacyjna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
    Z uzasadnienia: Tylko licytacyjna sprzedaż budynku znajdującego się na gruncie, jako sprzedaż rzeczy (nieruchomości), jest z mocy art. 2 pkt 3 ustawy o PCC zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ze zwolnienia tego nie korzysta natomiast licytacyjna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, gdyż przedmiotem zbycia jest tu prawo, a nie rzecz. Również w doktrynie przyjmuje się, że w przypadku dokonywania w trybie postępowania egzekucyjnego i upadłościowego sprzedaży praw majątkowych, czynność taka nie podlega wyłączeniu z opodatkowania.
    • 21.06.2010Czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczaniu z ZUS?
     Interpelacja nr 15966 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wnoszonych przez przedsiębiorców opłat wynikających z dokonywanych przelewów na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia zdrowotne zatrudnionych pracowników oraz ułatwień w opłacaniu składek
     • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

      Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
      • 04.01.2010MF o uiszczaniu podatków przez współwłaścicieli
       Interpelacja nr 12667 do ministra finansów w sprawie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
       • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
        tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
        • 23.06.2009Skarga na czynności komornika
         W toku egzekucji może zdarzyć się, że komornik naruszy prawo. W takim przypadku osobie, której prawa zostały naruszone lub zagrożone, przysługuje skarga na czynności komornika do sądu rejonowego.
         • 22.04.2009Orzecznictwo: Składki ZUS w spadku
          Niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego spadkobiercy za długi.
          • 18.03.2009Droższe usługi komornicze obciążą wierzycieli
           Interpelacja nr 7439 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania
           • 11.03.2009Obniżona opłata komornicza od dłużników na zasiłku
            W przypadku dłużnika utrzymującego się np. z zasiłku dla bezrobotnych czy świadczeń z ZUS komornicy za swoją pracę nie będą mogli pobierać opłaty wyższej niż 8 proc. odzyskanej należności – zaproponował rząd w przyjętym we wtorek projekcie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
            • 05.12.2008Składki ZUS przedsiębiorcy na macierzyńskim
             Interpelacja nr 5472 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
             • 22.08.2008Kary, grzywny i inne opłaty sankcyjne
              W działalności gospodarczej dość często zdarzają się sytuacje, w których na podatników nakładane są różnego rodzaju kary lub grzywny. Po uiszczeniu kwoty wynikającej z tego typu tytułów, bardzo często pojawia się problem, jak prawidłowo podatkowo zakwalifikować zapłaconą karę. Dodatkowa trudność wynika także z faktu, że nie zawsze ustawodawca posługuje się słowem „kara” czy „grzywna” w odniesieniu do kwot mających wywołać określony skutek podatkowy.
              • 02.05.2008Czy opłaty za bezumowne użytkowanie lokalu podlegają opodatkowaniu VAT?
               Z momentem rozwiązania umowy najmu pomiędzy właścicielem a korzystającym bezumownie z lokalu nie istnieje żaden, nawet dorozumiany, stosunek umowny, z którego świadczenia miałyby charakter usługi, zaś świadczenie podatnika niestanowiące świadczenia usługi pozostaje poza zakresem regulacji art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Opłat za bezumowne korzystanie z cudzego lokalu nie można traktować jako wynagrodzenia należnego właścicielowi za użytkowany lokal w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
               • 15.04.2008Brak możliwości egzekucji opłat abonamentowych za używanie rtv
                Interpelacja nr 859 do ministra infrastruktury w sprawie egzekucji opłat za odbiorniki RTV
                • 31.10.2007Orzecznictwo: Opłata stosunkowa w postępowaniu egzekucyjnym
                 Opłata stosunkowa, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.), ulega podwyższeniu za każdy następny zastosowany sposób egzekucji, bez względu na jego skuteczność - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2007 r., sygn. akt III CZP 12/07.
                 • 16.07.2007Opłata skarbowa od pełnomocnictw składanych w postępowaniu sądowym
                  Odpowiadając na pismo z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w postępowaniu sądowym, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
                  • 28.05.2007Koszty egzekucyjne z ulgą
                   Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wiąże się z powstaniem kosztów egzekucyjnych. Składają się na nie opłaty za dokonane czynności egzekucyjne (np.: za pobranie pieniędzy od zobowiązanego, za zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy nieruchomości, za przeprowadzenie licytacji), stanowiące swego rodzaju wynagrodzenie organu egzekucyjnego i wydatki ponoszone przez ten organ w trakcie postępowania egzekucyjnego (koszty przejazdu egzekutora, transportu odebranych ruchomości czy ogłoszenia w prasie itp.).
                   • 02.05.2007RPO: Ustawa powinna określać górną granicę opłat egzekucyjnych
                    Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Finansów w sprawie zasad pobierania kosztów egzekucyjnych w egzekucji należności pieniężnych wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym - 27 kwietnia 2007 r.
                    • 19.03.2007Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
                     Zagadnienie kosztów egzekucyjnych uregulowane zostało w art. 64-66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.). Składają się na nie opłaty, pobierane za dokonanie czynności egzekucyjnych, będące formą zryczałtowanego wynagrodzenia dla organu egzekucyjnego oraz wydatki egzekucyjne faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji.
                     • 28.02.2007Opłata egzekucyjna jest niezgodna z Konstytucją
                      27 lutego 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądu Rejonowego w Iławie dotyczące opłaty egzekucyjnej. Trybunał orzekł, że art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej od wniosku o wszczęcie egzekucji na polecenie sądu albo prokuratora, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.
                      • 03.12.2006Gdy komornik sądowy naliczył zbyt dużo
                       Po zakończeniu czynności egzekucyjnych komornik wydaje postanowienie, w którym ustala wysokość kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji i przyznaje koszty zastępstwa adwokackiego bądź radcowskiego w tym postępowaniu. Kwoty te obciążają zobowiązanego i ściągane są od niego wraz z egzekwowanym roszczeniem. Jeśli dłużnik stwierdzi, że suma zawarta w postanowieniu jest zbyt wysoka i wykracza poza kwoty określone przez ustawodawcę, może złożyć skargę na czynności komornika. Jak jednak sprawdzić, ile w rzeczywistości powinien naliczyć komornik? Przeanalizujmy poszczególne składniki tych kosztów.
                       • 21.11.2006Zwiększy się liczba kancelarii komorniczych w kraju
                        Na posiedzeniu, które odbyło się 21 listopada 2006r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Zwiększenie liczby komorników, obniżenie kosztów egzekucyjnych oraz wprowadzenie szybszego i skuteczniejszego postępowania egzekucyjnego zakładają propozycje przedstawione w projekcie nowelizacji ustawy.
                        • 15.10.2006Ewidencja kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego
                         1. Pojęcie kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego. Jeżeli dłużnik nie spłaca swego zobowiązania, to wierzyciel ma trzy drogi do wyboru: albo sam windykuje należność albo korzysta - za stosownym wynagrodzeniem - z usług firmy windykacyjnej albo też sprzedaje wierzytelność (ze stratą) w/w firmie windykacyjnej. Jeżeli wierzyciel nie chce tanio sprzedać wierzytelności a starania firmy windykacyjnej nie przynoszą skutków, to kieruje sprawę na drogę sądową za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, co w przypadku wygranej skutkuje możliwością komorniczego wyegzekwowania należności.
                         • 18.06.2006Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
                          Organ podatkowy, chcąc zapewnić skuteczność przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego, może ustanowić jego zabezpieczenie. Ordynacja podatkowa przewiduje trzy jego sposoby: 1. zabezpieczenie na majątku (art. 33–33g); 2. hipotekę przymusową (art. 34–39) oraz 3. zastaw skarbowy (art. 41-46).
                          • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
                           2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).
                           • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
                            2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
                            • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
                             Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

                            « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]