Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alimentacyjną

 • 27.04.2020Nowe świadczenie kryzysowe? Do Sejmu trafił projekt ustawy
  Klub parlamentarny Lewicy skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym. W projekcie zaproponowano wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego na czas początkowej fazy kryzysu – tzw. świadczenia kryzysowego. Zmiany miałyby dotyczyć również dotychczasowych zasiłków dla bezrobotnych.
 • 24.04.2020Nowe świadczenie kryzysowe? Do Sejmu trafił projekt ustawy
  Klub parlamentarny Lewicy skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym. W projekcie zaproponowano wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego na czas początkowej fazy kryzysu – tzw. świadczenia kryzysowego. Zmiany miałyby dotyczyć również dotychczasowych zasiłków dla bezrobotnych.
 • 20.11.2015Podatki na świecie: Niemcy, Hiszpania i Holandia na celowniku KE
  Komisja Europejska zaapelowała w czwartek do trzech krajów członkowskich Unii Europejskiej – Niemiec, Hiszpanii i Holandii – o dostosowanie krajowych przepisów podatkowych do prawa unijnego. Sprawy dotyczą m.in. opodatkowania spadków oraz unikania podwójnego opodatkowania.
 • 04.11.2015Fikcyjne alimenty sposobem na wierzycieli
  Interpelacja nr 34660 do ministra sprawiedliwości w sprawie zabezpieczeń rzeczowych w świetle pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych
 • 08.10.2015Umorzenie zaległości lub rozłożenie podatku raty. Wyrok WSA
  Z uzasadnienia: Postępowanie w tego rodzaju sprawie ma charakter dwuetapowy – w pierwszej kolejności organ bada występowanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. W razie niestwierdzenia występowania przesłanek – odmawia z tego względu wnioskowi. W razie stwierdzenia występowania choćby jednej z nich – wydaje decyzję opartą na t. zw. uznaniu administracyjnym.
 • 15.10.2014Umowa-zlecenie a ochrona wynagrodzenia przed egzekucją
  Interpelacja nr 27204 do ministra sprawiedliwości w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących zajęć komorniczych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • 20.03.2013Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie niższej niż w PIT-11
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni oprócz wynagrodzenia za pracę dostała nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy, co zwiększyło dochód roczny. Sama wychowuje dziecko w związku z czym otrzymuje na nie zaliczkę alimentacyjną z Funduszu Alimentacyjnego. W roku bieżącym Wnioskodawczyni nie przysługuje ww. świadczenie, gdyż przekroczyła próg dochodowy niezbędny do jego otrzymania. Chcąc nadal uzyskiwać zaliczkę alimentacyjną zamierza odliczyć w korekcie zeznania składkę zdrowotną w kwocie niższej niż wykazana w PIT-11. Czy jest istnieje taka możliwość?
 • 04.04.2012Zasiłek pogrzebowy dla współmałżonka w separacji
  Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych także w razie śmierci małżonka pozostającego w separacji w rozumieniu art. 61.4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - orzekł Sąd Najwyższy.
 • 02.06.2010Opodatkowanie świadczenia alimentacyjnego
  Pytanie podatnika: W grudniu 2009 r. przed Sądem Rejonowym zawarta została ugoda między Wnioskodawczynią, matką małoletnich powódek i ich ojcem, pozwanym, w której ustalono przekazanie lokalu użytkowego, będącego własnością pozwanego, celem zaspokojenia potrzeb alimentacyjnych jego dzieci. Obecnie Wnioskodawczyni, będąca najemcą tego lokalu, zamierza „podnająć” go osobom trzecim. Czy istnieją podstawy do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czynsz z podnajmu traktować jako alimenty, które nie są opodatkowane?
 • 20.04.2010Odmawiając umorzenia podatku, organ musi uzasadnić decyzję
  Tezy: 1. Uznaniowy charakter decyzji w sprawie zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie odnosi się do ustalania przesłanek udzielenia ulgi. W tym zakresie organ nie działa na podstawie uznania administracyjnego. Ustalając stan faktyczny sprawy w toku postępowania dowodowego i następnie porównując ten stan do hipotezy normy zezwalającej na zastosowanie ulgi organ jest związany zasadami określonymi w art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej oraz regułami logiki. Postępowanie organu podatkowego w tym zakresie podlega ocenie sądu administracyjnego, a więc sąd ocenia, czy został w sprawie zebrany kompletny materiał dowodowy, czy w procesie oceny dowodów nie naruszono reguł logiki i czy zastosowano właściwe przepisy do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego. Uznanie administracyjne odnosi się natomiast do wyboru konsekwencji prawnych (zastosować ulgę lub jej nie stosować) w razie prawidłowego ustalenia, że udzielenie ulgi jest możliwe, bowiem przemawia za tym ważny interes podatnika lub interes publiczny.
 • 05.08.2008Zaliczka alimentacyjna: Skargi do 7 sierpnia
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że 7 sierpnia bieżącego roku mija termin wniesienia skargi przez osoby nie wychowujące samotnie dziecka, którym odmówiono wypłaty zaliczki alimentacyjnej.
 • 27.05.2008Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2007
  Dochody wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o niemal 7,5 mld zł, wydatki niższe o 6,6 mld, deficyt zredukowany w stosunku do planu o 14 mld – to najważniejsze dane, jakie znalazły się w przyjętym przez Radę Ministrów sprawozdaniu z wykonania ubiegłorocznego budżetu państwa.
 • 27.09.2006RM przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2007
  Rada Ministrów przyjęła (27.09.2006 r.) projekt ustawy budżetowej na rok 2007 oraz podjęła uchwałę w tej sprawie, przedłożoną przez ministra finansów. Projekt ustawy budżetowej zakłada, że deficyt budżetu państwa nieznacznie zmniejszy się w stosunku do 2006 r. i wyniesie 30 mld zł. Ministerstwo Finansów prognozuje, że dochody budżetu państwa osiągną w przyszłym roku ok. 226,8 mld zł. Na sumę tę składają się dochody podatkowe i niepodatkowe - 212,2 mld zł oraz środki z Unii Europejskiej - 14,6 mld zł. Natomiast limit wydatków budżetu państwa wynosi 256,8 mld zł.
 • 17.07.2006Informacja MPiPS o rozliczeniu zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu zasiłkowego oraz ustaleniu wysokości zaliczki w nowym okresie zasiłkowym
  Zgodnie z art. 10 ust 7 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 roku, Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest rozliczyć po upływie kwartału wypłacaną zaliczkę alimentacyjną. Zgodnie z art. 10 ust.1 prawo do zaliczki ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego.
 • 04.07.2006MPiPS: Nowe wzory wniosków o zaliczkę alimentacyjną
  Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 30 czerwca 2006 r. rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń.
 • 31.05.2006MPiPS: Wzrasta wysokość świadczeń rodzinnych
  Na wniosek Anny Kalaty, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ministrów zaproponowała zwiększenie wysokości świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że ok. 6 mln dzieci od 1 września otrzyma wyższe świadczenia oraz dodatki. Rada Ministrów proponuje podwyższenie wysokości świadczeń rodzinnych oraz czterech spośród siedmiu dodatków do świadczeń rodzinnych. Wzrośnie również zasiłek pielęgnacyjny, który jest świadczeniem opiekuńczym.
 • 18.05.2006MPiPS: Wyjaśnienia dotyczące zasad postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
  Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zwanej dalej ustawą, w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Taka informacja, na podstawie art. 4 ww. ustawy, stanowi podstawę do przeprowadzenia przez ośrodek pomocy społecznej wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego.
 • 14.05.2006Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż rozpoczęte zostały prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 882).
 • 11.04.2006Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w sprawach alimentacyjnych
  Pytanie podatnika: Czy podlegają opłacie skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika w sprawach alimentacyjnych?
 • 23.02.2006Niższy wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego
  Od 14 stycznia 2006 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2005r. 267, poz. 2260) miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 28 października 2005 r. miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2004 r. wyniósł 135,50 zł. (a nie jak dotychczas 194 zł).