Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dłużnik stanie upadłości

 • 10.01.2012Zasady tworzenia rezerw dla celów bilansowych
  Kierując się zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny, jednostka ustala rezerwy. Przez rezerwy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości, rozumieć należy zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
  • 10.01.2012Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych
   Pytanie podatnika: Czy w opisanym przypadku, w związku z tym, że wierzytelność jest nieściągalna, może być w kwocie netto uznana za koszt uzyskania przychodu?
   • 23.11.2011Ulga na złe długi a obowiązek korekty podatku naliczonego
    Z uzasadnienia WSA: Poprzez skorzystanie z ulgi na złe długi konstrukcyjnie przestaje istnieć podatek, który został skorygowany. Przestaje zatem faktycznie istnieć także podatek naliczony, który można odliczyć, a to oznacza, że obowiązek korekty podatku naliczonego jest zasadny. Wskazana regulacja nie może jednak oznaczać, że w wyniku otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi, podatnik-dłużnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, bez względu na to, czy dług faktycznie istnieje. Taka interpretacja art. 89b ustawy o VAT prowadziłaby do możliwości nadużycia prawa przez nieuczciwego podatnika-sprzedawcę.
    • 12.10.2011Zatwierdzony układ a ogłoszenie upadłości
     Możliwość uchylenia się członka zarządu spółki kapitałowej od, wynikającej z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe przez wykazanie, że we właściwym czasie wszczęto postępowanie zapobiegające upadłości (postępowanie układowe) dotyczy wyłącznie tych zaległości, które powstały przed zatwierdzeniem układu. Złożenie we właściwym czasie wniosku o wszczęcie postępowania układowego nie uwalnia go natomiast od odpowiedzialności za zaległości powstałe po zatwierdzeniu układu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 26.07.2011Odpisy aktualizujące wartość należności w kosztach podatkowych
      Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów aktualizujących, jednakże kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona.
      • 20.04.2011Przedawnienie składek – jak się bronić przed ZUS
       Termin przedawnienia zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne określony został w art. 24. ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten stanowi, iż należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-5d. Warto wspomnieć, że do 31.12.2002 r. termin ten wynosił 5 lat – zmiana terminu przedawnienia wywołuje do dzisiaj wiele kontrowersji i sporów o czym za chwilę. Ale największy problem sprawiają płatnikom i ubezpieczonym zastrzeżenia, określone w ustępach 5-5d – a dokładnie – jedno z tych zastrzeżeń.
       • 19.04.2011WSA: Odsetki zapłacone przez gwaranta
        Teza: Zapłata odsetek przez gwaranta nie jest zapłatą dokonaną przez Spółkę w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a w konsekwencji Spółka nie będzie mogła zakwalifikować odsetek zapłaconych przez gwaranta do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłacenia przez gwaranta.
        • 07.12.2010WSA: Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
         Tezy: Brak w obowiązującym systemie prawa podatkowego podstawy prawnej do wydania decyzji orzekającej o odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 108 § 1 w związku z art. 116 ord. pod. z jednoczesnym określeniem w tej decyzji wysokości zobowiązań podatkowych spółki kapitałowej. Decyzja taka jako indywidualny akt administracyjny wydany bez podstawy prawnej podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 ord. pod. Decyzja organu odwoławczego utrzymująca w mocy decyzję dotkniętą jedną z kwalifikowanych wad pomieszczonych w art. 247 § 1 ord. pod. rażąco narusza prawo.
         • 22.10.2010Roszczenia pracownicze wobec niewypłacalnych firm – będą nowe uregulowania
          Jeśli sąd państwa członkowskiego UE ogłosi upadłość podmiotu, którego siedziba znajduje się w Polsce, jego należności wobec pracowników zostaną uregulowane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – przewidują założenia do projektu nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw. Komunikat o ich przyjęciu ogłosiło Centrum Informacyjne Rządu.
          • 01.10.2010Kiedy prezes nie odpowiada za długi spółki
           Z uzasadnienia: Wpis do KRS-u ma charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, zatem odpowiedzialność z art. 116 Ordynacji podatkowej odnosi się do daty odwołania bądź rezygnacji, a nie do daty wykreślenia członka zarządu w KRS. Zatem skoro organ podatkowy uznał, że uchwała wspólników o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu jest zgodna z prawem handlowym, to konsekwencją tego jest brak odpowiedzialności z art. 116 ww. ustawy za zaległości powstałe po terminie odwołania. Natomiast podejmowanie czynności przez podatnika w okresie po odwołaniu było bezprawnym przypisaniem sobie kompetencji członka zarządu i nie powoduje odpowiedzialności prawnej za zaległości podatkowe spółki.
           • 25.08.2010CIT: Warunki zaliczenia wydatku do kategorii „innych wydatków”
            Norma prawna zawarta w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy zamknięty katalog, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zwężeniu poprzez stosowanie analogii czy wykładni rozszerzającej. Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii "innych wydatków", o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a konieczne jest by "wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów" w rozumieniu art. 16 tej ustawy, oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony a następnie zwrócony podatnikowi przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc "wydatek zwrócony" to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony.
            • 19.05.2010Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących
             Pytanie podatnika: W którym roku odpis aktualizujący będzie kosztem uzyskania przychodu?
             • 01.04.2010Co warto wiedzieć o możliwości umorzenia należności z tytułu składek ZUS
              Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem terminowe opłacanie należnych składek jest obowiązkiem płatników.
              • 09.03.2010Ulgi i zwolnienia podatkowe dla banków: Ministerstwo Finansów o szczególnym traktowaniu sektora bankowego
               Interpelacja nr 13845 do ministra finansów w sprawie wysokości pomocy państwa udzielonej bankom
               • 04.02.2010Orzecznictwo: Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne
                Teza: Z uwagi na użyty w art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) zwrot "pomimo braku ich całkowitej nieściągalności" uzależnienie umorzenia należności z tytułu składek od ich całkowitej nieściągalności dotyczy także ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji oznacza to zatem, że przy umarzaniu nieopłaconych przez te podmioty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zastosowanie będzie miał wymóg wystąpienia precyzyjnie określonych przesłanek całkowitej nieściągalności, a w sytuacji ich niewystąpienia sytuacja majątkowa i rodzinna wnioskodawcy podlegać będzie ocenie organu z punktu widzenia przesłanek określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365).
                • 27.01.2010Upadły konsument nie zapłaci podatku
                 Interpelacja nr 12854 do ministra finansów w sprawie obowiązku zapłaty przez upadłego konsumenta podatku dochodowego w przypadku umorzenia jego zobowiązań
                 • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mogą być kosztem
                  Z uzasadnienia: Utrata wręczonej przedpłaty (zaliczki, zadatku) powoduje, że powstała w ten sposób strata nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ze względów ekonomicznych utracona przedpłata jest stratą uznawaną przez prawo bilansowe (tj. obciąża majątek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstała w wyniku utraty zaliczki w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów ponieważ została wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium są zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i służą do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacony zadatek i/lub wadium.
                  • 22.12.2009Orzecznictwo: Obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość spółki kapitałowej
                   Fakt wszczęcia i nie zakończenia postępowania układowego nie zwalnia członków zarzadu spółki z o.o. z obowiązku zgłoszenia wniosku o jej upadłość, jeżeli w toku postępowania układowego wystąpią ustawowe przesłankmi postawienia dłużnika, tj. spółki kapitalowej, w stan upadłości.
                   • 18.12.2009Orzecznictwo: Bezskuteczność egzekucji
                    1. Stwierdzenie przez organ podatkowy bezskuteczności egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 listopada 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) powinno być dokonane po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. 2. Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu.
                    • 26.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 10
                     W niektórych sytuacjach istnieje możliwość zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: - pkt 20 – wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona, - pkt 21 – odpisów aktualizujących, z tym że kosztami uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3.
                     • 23.11.2009Orzecznictwo SN: Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
                      Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza nadania na podstawie art. 7781 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania wymienione w tytule egzekucyjnym.
                      • 19.10.2009Przedsiębiorcy wolą upaść, zamiast wszcząć proces naprawczy
                       Interpelacja nr 11264 do ministra sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
                       • 05.10.2009Orzecznictwo SN: Zażalenie wiceprezesa na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
                        Członek dwuosobowego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obowiązuje zasada reprezentacji łącznej, może sam wnieść za upadłego zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wydane na wniosek złożony za spółkę tylko przez drugiego członka zarządu.
                        • 30.09.2009Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych
                         Przepisy ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) stosuje się w całym zakresie do przedsiębiorców będących w przejściowych trudnościach finansowych. Mogą oni skorzystać zarówno ze świadczeń FGŚP na dopłaty do wynagrodzeń pracowników, jak i uzyskać z urzędu pracy duże dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych pracowników, połączone z wypłatą stypendiów dla pracowników. Obejmuje ich także możliwość okresowego obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników, stosowania szczególnych okresów rozliczeniowych czasu pracy (to ostatnie znajduje też zastosowanie do innych przedsiębiorców). Istotnego znaczenia nabiera w związku z tym wyjaśnienie pojęcia „przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych”.
                         • 07.09.2009Orzecznictwo: Wykreślenie spółki z rejestru nie chroni przed zaległościami w ZUS
                          Przeniesienie odpowiedzialności za składki na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe także po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
                          • 03.09.2009Orzecznictwo: Upadłość spółki cywilnej – odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania podatkowe
                           1. Z art. 30 § 1 i § 4 w zw. z art. 8 i art. 115 § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wynika, że niedopuszczalne jest orzeczenie o odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej z tytułu niedopełnienia przez spółkę cywilną obowiązków jako płatnika, o ile odpowiedzialność spółki jako płatnika wcześniej (art. 108 § 2 pkt 2 lit. b) Ordynacji podatkowej) lub równocześnie z odpowiedzialnością wspólników (art. 115 § 4 Ordynacji podatkowej) nie zostanie ustalona. 2. Zgodnie z art. 107 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 33 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst Dz. U. z 1991 r., Nr 118, poz. 512 z późn. zm. ) osoba trzecia nie może ponosić odpowiedzialności za odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych za okres od daty ogłoszenia upadłości.
                           • 07.08.2009Zasady odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
                            Funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu spółki, ale także duża odpowiedzialność. Członkowie zarządu podlegają różnorakiej odpowiedzialności, zarówno cywilnej i karnej, jak i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialności wobec ZUS (za niewpłacenie lub wpłacenie w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy) oraz odpowiedzialności szczególnej, wskazywanej w wielu innych ustawach.
                            • 04.08.2009Nieprzyjęta przez klienta faktura a korekta podatku VAT
                             Pytanie podatnika: Czy w świetle znowelizowanego art. 89a ust. 1, przy spełnionych warunkach ust. 1a i 2, oraz art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, możemy skorygować podatek należny z tytułu dostawy naszych usług, biorąc pod uwagę fakt, że nasz zleceniodawca nie uznał naszej faktury i nie posiada jej oryginału w swoich zbiorach?
                             • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia składek po zakończeniu działalności
                              Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporządzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wyłącznie do zaległości z tytułu składek finansowanych przez osoby będące jednocześnie ich płatnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, iż ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mogą stanowić podstawy do umorzenia składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej.
                              • 23.04.2009Nie wszyscy skorzystają z ulgi na złe długi
                               Pytanie podatnika: Czy w obecnej sytuacji prawnej (po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług) służy prawo skorygowania podatku VAT co do przedmiotowej należności uznanej jako nieściągalna?
                               • 24.02.2009Podatek VAT 2009 – Ulga na złe długi
                                W odniesieniu do należności powstałych od 1 czerwca 2005 r. podatnicy mogli stosować tzw. ulgę na złe długi w VAT. Sprowadzało się to do tego, że  podatnik (wierzyciel) mógł skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Korekta podatku dotyczyła również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna. By podatnik mógł skorzystać z ulgi na złe długi, musiały być łącznie spełnione następujące warunki: 
                                • 28.01.2009Orzecznictwo: Udzielanie gwarancji w treści faktury
                                 Zamieszczenie w fakturze VAT, wystawionej przez przyjmującego zamówienie, adnotacji, że jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru oraz podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych z tytułu zakupionych części i wykonanych usług, kształtuje między stronami umowy o dzieło stosunek gwarancji, do którego stosuje się przepisy art. 577 i nast. k.c. Pojęcie straty w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. obejmuje także wymagalne zobowiązanie poszkodowanego wobec osoby trzeciej.
                                 • 09.01.2009Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności a przychód podatkowy
                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu niezapłaconych faktur, odszkodowanie to jest przychodem spółki, a jeżeli tak czy odszkodowanie to jest w pełnym zakresie przychodem spółki?
                                  • 05.12.2008UOKiK popiera wprowadzenie upadłości konsumenckiej
                                   Doświadczenia z windykacją długu miało co 10. gospodarstwo domowe w Polsce, a 2 proc. komornik zajął pensję — wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Część dłużników będzie mogła wkrótce ogłosić upadłość. Projekt ustawy w tej sprawie popiera urząd.
                                   • 02.12.2008Egzekucja po zakończeniu postępowania upadłościowego
                                    „W konkluzji należy więc stwierdzić, iż art. 63 § 1 Prawo upadłościowego nie wykluczał możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych po zakończeniu procedury upadłościowej, co do należności nieobjętych postępowaniem upadłościowym albo też objętych tym postępowaniem, ale niezaspokojonych, bądź zaspokojonych jedynie w części. Możliwość prowadzenia postępowania w takim stanie faktycznym potwierdza art. 170 prawa upadłościowego stanowiący, że «po ukończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z ustalonej listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy na jej poczet przez wierzyciela otrzymanej, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu». Takie uregulowanie zawiera także art. 264 § 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.)”.
                                    • 03.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Warunki zaliczenia odpisu aktualizacyjnego do kosztów uzyskania przychodu
                                     Dla ustalenia, że odpis stanowi koszt uzyskania przychodu niezbędne jest jego dokonanie (zarachowanie w ewidencji księgowej). Kosztem uzyskania przychodu nie jest bowiem należność, lecz właśnie odpis aktualizujący.
                                     • 24.09.2008Orzecznictwo: Sprzedaż majątku nie uchroni dłużnika przed spłatą należności
                                      Odpłatne zbycie przez osobę trzecią w toku procesu wytoczonego na podstawie art. 527 § 1 k.c. przedmiotów majątkowych, objętych zaskarżoną czynnością prawną dłużnika, może uzasadniać roszczenie wierzyciela na podstawie art. 405 i nast. k.c. o zwrot korzyści uzyskanych przez osobę trzecią w wyniku zbycia.
                                      • 11.03.2008Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym
                                       Pytanie podatnika: Czy były wspólnik spółki cywilnej mógł złożyć deklarację PIT-36L w roku 2006 (tj. w roku otrzymania wyroku), jako, że wyrok ten dotyczył okresu prowadzenia działalności, pomimo, że ponownie działalność gospodarcza została rozpoczęta we wrześniu 2007 r.?
                                       • 17.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Pożyczka udziałowców dla spółki i świadczenie nieodpłatne
                                        Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
                                        • 02.09.2007Orzecznictwo — Czy upadły jest podatnikiem VAT?
                                         Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 861/04 ze skargi Syndyka Masy Upadłości K Spółki z o.o. w M (dalej Syndyk), uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 września 2004 r. i poprzedzające je postanowienie Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2004 r. w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za marzec 2004 r. na zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r., orzekając jednocześnie, że ww. postanowienia nie podlegają w całości wykonaniu.
                                         • 17.08.2007Moment zaliczenia nieściągalnej wierzytelności do kosztów
                                          Pytanie podatnika: Czy wartość netto należności przysługującej od dłużnika stanowi koszt uzyskania przychodów w roku, w którym zostało zakończone postępowanie upadłościowe dłużnika?
                                          • 10.07.2007Orzecznictwo: Historia pewnych pożyczek
                                           Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd l instancji stwierdził, iż zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 5 grudnia 2003 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. w kwocie 183 786,00 zł.  
                                           • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
                                            Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
                                            • 20.11.2006Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej
                                             Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć przysługujące od zmarłego dłużnika wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana aktami notarialnymi o odrzuceniu spadku?
                                             • 24.10.2006Skarga pauliańska – sposób na nieuczciwego dłużnika
                                              Możliwość otrzymania przez wierzyciela spłaty swojej wierzytelności obarczona jest ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Niewypłacalność ta może mieć źródło w obiektywnych przyczynach, takich jak np. upadłość zobowiązanego, może jednak wynikać także z nielojalnego zachowania się dłużnika, który chcąc uchronić się przed egzekucją, wyzbywa się składników swojego majątku na rzecz osoby trzeciej. Na taką okoliczność, w celu ochrony interesów wierzyciela Kodeks cywilny wprowadził instytucję skargi pauliańskiej, której definicja zawarta została w art. 527 § 1 i nast. Istota jej zasadza się na tym, iż osoba trzecia, nie będąca podmiotem danego stosunku prawnego zawiązanego między dłużnikiem a wierzycielem, staje się zobowiązana wobec wierzyciela, w momencie gdy wystąpi on przeciwko niej z zarzutem lub powództwem związanym z dochodzeniem swoich roszczeń od dłużnika. A zatem wierzyciel, nie mogąc zaspokoić swojego roszczenia z majątku dłużnika, będzie mógł tego dokonać z majątku osoby trzeciej.
                                              • 20.06.2006Wierzytelności nieściągalne w podatku dochodowym od osób prawnych
                                               Do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się m.in. wymagalne wierzytelności, choćby nieotrzymane. Generalną zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczać wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Od tej reguły są pewne wyjątki (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz. U. 00.54.654).
                                               • 14.05.2006Nieściągalne należności objęte prawomocnym wyrokiem, które nie zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego jako KUP
                                                Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kup na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop nieściągalne należności objęte prawomocnym wyrokiem, które nie zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego, w sytuacji gdy podatnik posiada postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 824 par. 1 pkt 3 KPC) w stosunku do innych wierzytelności przysługujących od tego samego dłużnika?
                                                • 16.03.2006Odpowiedzialność za zobowiązania członków zarządu spółek kapitałowych
                                                 Pomimo nieposiadania przez spółkę kapitałową środków na zaspokojenie swoich zobowiązań w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można domagać się ich spłaty przez członków jej zarządu.
                                                 • 06.03.2006Dłużnik upadł, odpis aktualizujący w koszty
                                                  Pytanie podatnika: Czy na podstawie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące wartość należności u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów w świetle art. 23 ust. 1 pkt 21 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                  • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
                                                   2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »