Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dłużnik stanie upadłości

 • 25.09.2015Ulga na złe długi. Uregulowanie zobowiązań po dniu likwidacji spółki cywilnej
  Pytanie podatnika: Do dnia 31 stycznia 2015 r. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka jako dłużnik w okresie swojej działalności dokonywała zmniejszeń podatku naliczonego VAT w oparciu o art. 89b ust. 1 ustawy VAT. Jednak po likwidacji spółki należności wynikające z faktur objętych wcześniej korektą zostały uregulowane. Czy w przypadku uregulowania po dniu likwidacji działalności gospodarczej, tj. po 31 stycznia 2015 r. zobowiązań wynikających z faktur, z których skorygowano VAT naliczony można zwiększyć podatek naliczony na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy?
  • 15.07.2015Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
   Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
   • 02.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Ulga na złe długi
    Od 1 lipca 2015 r. w ustawie o VAT wprowadzono regulację, zgodnie z którą dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury (mimo nieuregulowania w stosownym czasie należności wynikającej z tej faktury), jeśli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest on w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Poza tym, uchylono przepis, którego literalne brzmienie mogło być interpretowane jako uniemożliwiające skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela, którego z jego dłużnikiem łączą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym, lub wynikające ze stosunku pracy.
    • 01.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Ulga na złe długi
     Od 1 lipca 2015 r. w ustawie o VAT wprowadzono regulację, zgodnie z którą dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury (mimo nieuregulowania w stosownym czasie należności wynikającej z tej faktury), jeśli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest on w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Poza tym, uchylono przepis, którego literalne brzmienie mogło być interpretowane jako uniemożliwiające skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela, którego z jego dłużnikiem łączą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym, lub wynikające ze stosunku pracy.
     • 15.06.2015Korekta VAT w trakcie upadłości spółki
      Pytanie podatnika: Czy Syndyk Masy Upadłości, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego, jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozliczenia korygowanej kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia płatności wierzytelności, jeżeli wierzytelności, z których wynika korygowana kwota podatku naliczonego powstały przed datą ogłoszenia upadłości likwidacyjnej podatnika, a uprawdopodobnienie nieściągalności tych wierzytelności następuje po dniu ogłoszenia upadłości?
      • 11.05.2015Rezerwa celowa jako koszt uzyskania przychodów
       Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, utworzona rezerwa celowa w wysokości 100% ekspozycji kredytowej z tytułu umowy kredytowej z 15 marca 2005 r., zaliczona do kategorii „stracone”, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów 2014 r., stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 26 lit a, art. 16 ust. 2a pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
       • 13.02.2015Ministerstwo Sprawiedliwości radzi, jak ogłosić upadłość konsumencką
        Z końcem 2014 r. weszła w życie nowela Prawa upadłościowego i naprawczego, która wprowadziła sporo zmian dotyczących postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Resort sprawiedliwości przygotował z tej okazji specjalny e-poradnik, w którym wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z tzw. upadłością konsumencką.
        • 12.02.2015Ministerstwo Sprawiedliwości radzi, jak ogłosić upadłość konsumencką
         Z końcem 2014 r. weszła w życie nowela Prawa upadłościowego i naprawczego, która wprowadziła sporo zmian dotyczących postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Resort sprawiedliwości przygotował z tej okazji specjalny e-poradnik, w którym wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z tzw. upadłością konsumencką.
         • 13.01.2015Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez spadkobiercę
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni kontynuująca działalność gospodarczą po zmarłym spadkodawcy ma prawo w trybie art. 89a Ustawy o podatku VAT i w oparciu o art. 97 § 1 i art. 97 § 2 Ustawy Ordynacja podatkowa do złożenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek korekt deklaracji VAT-7K za I i II kw. 2014 r., z uwzględnieniem w deklaracjach korektach VAT-7K należności nieściągalnych przez spadkodawcę?
          • 08.01.2015Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe
           Tezy: 1. Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki nie może mieć miejsca zarówno wtedy, jeśli przesłanki do złożenia wniosku o upadłość zaistniały, gdy nie miał on jeszcze wpływu na podjęcie kroków zmierzających do ogłoszenia upadłości spółki, jak i wtedy, gdy tego wpływu już nie miał.
           • 16.12.2014Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki
            Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki nie może mieć miejsca zarówno wtedy, jeśli przesłanki do złożenia wniosku o upadłość zaistniały, gdy nie miał on jeszcze wpływu na podjęcie kroków zmierzających do ogłoszenia upadłości spółki, jak i wtedy, gdy tego wpływu już nie miał. Okres 2 miesięcy pomiędzy wyborem na prezesa spółki a złożeniem wniosku o upadłość, jest "właściwym czasem" o którym mowa w art. 116 par. 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
            • 01.12.2014Umorzenie kredytu bankowego. Skutki podatkowe
             Interpelacja nr 28874 w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego przychodów uzyskanych w wyniku umorzenia należności z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego
             • 19.11.2014MF: Umorzone odsetki stanowią przychód w PIT
              Interpelacja nr 28734 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytów bankowych
              • 29.10.2014Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
               Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
               • 09.10.2014Bezskuteczność postępowania egzekucyjnego
                Teza: Stan bezskuteczności egzekucji wobec spółki, o którym stanowi art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej zachodzi wówczas, gdy egzekucja jest prócz jej formalnego umorzenia także faktycznie niemożliwa, co w praktyce oznacza, iż nie jest ona realna do przeprowadzenia i nie może tym samym skutkować zaspokojeniem wierzyciela. Tylko rzeczywiście istniejące mienie, np. w postaci egzekwowalnej wierzytelności może wskazywać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności było przedwczesne.
                • 18.09.2014NSA: Syndycy nie muszą korygować VAT
                 W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., w przypadku nieuregulowania powstałej przed datą ogłoszenia upadłości należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, syndyk masy upadłości, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego dłużnika, nie jest obowiązany do korekty - w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT - odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
                 • 11.09.2014Odpowiedzialność członka zarządu a wniosek o upadłość
                  Z uzasadnienia: Jeśli przesłanki, którymi kieruje się dany członek zarządu opóźniając decyzję o złożeniu wniosku o upadłość, choć wątpliwe, są oparte na trudnych do zweryfikowania w danym momencie dowodach, może on zostać uwolniony od odpowiedzialności karnej, bądź stopień jego zawinienia może ulec zmniejszeniu.
                  • 23.05.2014Ulga za złe długi a powiązania kapitałowe
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i posiada 100% udziałów w spółce z o.o. oraz pełni w Radzie Nadzorczej tej spółki funkcję przewodniczącego. Między wnioskodawcą, a spółką zachodzi związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT. Spółka z o.o. nie reguluje terminowo swoich zobowiązań wobec wnioskodawcy. Czy wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi, czy ze względu na powiązania jakie zachodzą pomiędzy podmiotami nie ma takiego prawa?
                   • 04.04.2014Ulga na złe długi w trakcie postępowania upadłościowego
                    Dokonując wykładni prounijnej należy stwierdzić, że przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT należy interpretować w związku z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy, co oznacza, że w sytuacji zaistnienia wierzytelności nieściągalnej w braku uprawnienia do korekty podstawy opodatkowania (podatku należnego) po stronie sprzedawcy z uwagi na sytuację dłużnika - prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, dłużnik taki nie jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającego z faktury dokumentującej ową nieuregulowaną należność - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                    • 04.02.2014Niezwrócona kaucja gwarancyjna jako koszt podatkowy
                     Z uzasadnienia: Doprowadzenie spółki do niekorzystnego rozporządzenia swoimi środkami pieniężnymi nie jest okolicznością, której zaistnienie powoduje utratę przez spółkę określonych wartości podatkowych. Utrata przedmiotowych kwot pieniężnych z tytułu kaucji gwarancyjnych jest bowiem utratą składników majątku niemających wartości podatkowej. Zatem po stronie spółki nie powstała strata w rozumieniu tego pojęcia funkcjonującym na gruncie ustawy o CIT dotyczącym kosztów uzyskania przychodów. Trudno bowiem uznać zasadność twierdzenia, że brak możliwości odzyskania neutralnych podatkowo środków pieniężnych ma generować koszty uzyskania przychodów.
                     • 31.12.2013Ulga na złe długi: Kaucja gwarancyjna a korekta VAT
                      Z uzasadnienia: Skoro "zapłata" tzw. kaucji gwarancyjnej polega na zatrzymaniu przez zamawiającego części wynagrodzenia należnego dla wykonawcy, organ był uprawniony do przyjęcia, że obie należności zostały w całości uregulowane. Kwoty należności (wierzytelności) objętej potrąceniem nie można bowiem uznać w tym zakresie za kwotę nieuregulowaną. W konsekwencji, do tej części zatrzymanego wynagrodzenia nie znajdują zastosowania regulacje zawarte w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. Podatnik nie ma zatem prawa do korekty podatku należnego, ani odpowiednio obowiązku korekty podatku naliczonego w przewidzianych w tych przepisach terminach.
                      • 03.12.2013Wydatki na imprezę dla pracowników w kosztach działalności
                       1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezpośredniego związku z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skład osobowy uczestników takiej imprezy, wydatek ten nie może zostać uznany za koszt podatkowy.
                       • 24.10.2013Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych zależy od decyzji urzędu
                        TEZA: Organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli w indywidualnej sprawie w tym przedmiocie ustali i oceni ziszczenie się przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. W przypadku stwierdzenia wymienionych przesłanek organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli podejmie taką decyzję i stanowisko swoje zgodnie z prawem uzasadni.
                        • 01.07.2013NSA: Postępowanie egzekucyjne a termin przedawnienia
                         Zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2005 r., gdy zawiadomienie podatnika o jego zastosowaniu nastąpi przed upływem terminu przedawnienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                         • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                          Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                          • 07.06.2013Termin dokonania korekty VAT w ramach ulgi na złe długi
                           Z uzasadnienia: Korekta podatku należnego w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych powinna zostać dokonana w terminie wynikającym z art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT (nie później niż przed upływem 2 lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura), poprzez korektę deklaracji za właściwy okres rozliczeniowy wskazany w art. 89a ust. 3 ustawy o VAT. Jednocześnie uprawnienie to nie może zostać zrealizowane (przywrócone) poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej za ten okres w trybie art. 81 Ordynacji podatkowej.
                           • 06.05.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                            Pytanie podatnika:  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                            • 26.04.2013Podatki 2013: Ulga na złe długi w VAT. Zmiany utrudniły życie przedsiębiorcom?
                             Interpelacja nr 15168 do ministra finansów w sprawie niekorzystnych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących ulgi na złe długi
                             • 23.04.2013Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej a korekta VAT w ramach ulgi na złe długi
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku zatrzymania części wynagrodzenia podwykonawcy w postaci kaucji gwarancyjnej, podatnik jest zobowiązany do zastosowania się do przepisu art. 89b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i złożenia korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną cześć należności dotyczącej kaucji gwarancyjnej, dla której termin płatności zgodnie z umową przekracza 150 dni?
                              • 02.04.2013Prawo upadłościowe - zmiany ws. opłaty sądowej
                               W sobotę weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego, która rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia od kosztów sądowych na wszystkich dłużników posiadających zdolność upadłościową. Nowe przepisy stanowią realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 2012 r.
                               • 13.03.2013Ulga na złe długi: Zawiadomienie dłużnika po 1 stycznia 2013 r.
                                Pytanie podatnika: Czy doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie skuteczne również w przypadku, jeśli dłużnik dwukrotnie zawiadomienia nie odbierze, a korespondencja powraca z adnotacją „wyprowadził się”. Czy można w tym wypadku zastosować przepisy art. 150 i 151 Ordynacji Podatkowej?
                                • 28.02.2013Upadłość konsumencka: Jest, ale jakby jej nie było
                                 Interpelacja nr 13024 do ministra sprawiedliwości w sprawie konieczności zweryfikowania przepisów tzw. ustawy o upadłości konsumenckiej
                                 • 12.02.2013Nielegalne preferowanie niektórych wierzycieli jako przestępstwo
                                  Dłużnik, który spłaca tylko niektórych wierzycieli albo przekupuje jednego z nich, może odpowiadać za przestępstwo określone w art. 302 Kodeksu karnego.
                                  • 22.01.2013Termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność członka zarządu
                                   Z uzasadnienia: Skoro, zgodnie z art. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane, to oddalenie wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, samo w sobie rozstrzyga, że w dacie wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosek ten był spóźniony tj. nie był złożony "we właściwym czasie" w rozumieniu art. 116 § 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej.
                                   • 17.01.2013Podatki 2013: Nowe warunki korzystania z ulgi na złe długi
                                    Jedną z nowelizacji wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, nazywaną ustawą deregulacyjną, jest zmiana zasad korzystania przez podatników z ulgi na złe długi. Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. przepisy wprowadzają jedne z największych modyfikacji, zmieniając istotnie dotychczasowe zasady korzystania z istniejącego już od kilku lat przywileju dla wierzycieli w zakresie przeterminowanych faktur VAT, a także związanych z tym obowiązków dłużnika.
                                    • 09.01.2013Prawo upadłościowe i naprawcze do zmiany. Rząd przyjął projekt
                                     Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Nowela umożliwi zadłużonym przedsiębiorcom wnioskowanie do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniach o ogłoszenie upadłości.
                                     • 19.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Ulga na złe długi
                                      Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r., oprócz uregulowania opodatkowania małych podatników tzw. metodą kasową, o czym pisaliśmy wczoraj, modyfikuje także zasady rozliczania tzw. ulgi na złe długi. Niektóre z tych zmian mają charakter jedynie porządkujący, ale są też takie, które ułatwią podatnikom skorzystanie z możliwości skorygowania podatku należnego z tytułu nieuregulowania należności przez dłużników.
                                      • 10.12.2012Umorzenie zobowiązań po ogłoszeniu upadłości a źródło przychodów w PIT
                                       Z uzasadnienia: W świetle art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość wszystkich umorzonych zobowiązań, w tym cywilnoprawnych, albowiem przepis ten nie wskazuje na rodzaj umorzonych zobowiązań. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, iż zobowiązania umorzone zostały po ogłoszeniu przez sąd upadłości, nie wpływa to również na zmianę źródła przychodów, z którego podlegają one opodatkowaniu. Nie zmienia tego także fakt, że podatnik nie prowadzi już działalności gospodarczej, gdyż umorzenie ww. zobowiązań związane było z powstaniem przychodu z tego źródła.
                                       • 30.11.2012Postanowienie o nieściągalności wierzytelności dłużnika a rozliczenie podatku
                                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku uzyskania postanowienia o nieściągalności wierzytelności Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zarówno wierzytelność, dla której zostało wydane postanowienie o nieściągalności, jak i inne wymagalne wierzytelności przysługujące Spółce wobec tego samego Dłużnika, w momencie wydania tego postanowienia?
                                        • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                                         Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                                         • 25.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT. Rozliczenia małego podatnika i ulga na złe długi
                                          Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy znoszą między innymi obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Nowelizacja ułatwi także korzystanie z ulgi na tzw. złe długi w obszarze VAT. Podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (czyli tzw. złe długi), będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności. Obecnie jest to 180 dni. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
                                          • 28.08.2012Kontrakt menedżerski i usługi zarządzania a VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                           • 13.08.2012Upadłość konsumencka
                                            Interpelacja nr 5845 do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania instytucji upadłości konsumenckiej
                                            • 19.07.2012Doręczenie w trybie zastępczym zawiadomienia dłużnika o uldze na złe długi
                                             Pytanie podatnika: Spółka wysłała zawiadomienie o dokonaniu korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności na adres dłużnika podany przez niego w umowie oraz na adres do korespondencji, wskazany w czasie trwania współpracy. Korespondencja nie została doręczona i nastąpił zwrot z adnotacją „adresat wyprowadził się” w jednym przypadku, oraz „adresat nieznany” w drugim przypadku. Czy Spółka miała prawo skorzystać z „ulgi na złe długi” i dokonać korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?
                                             • 11.06.2012Transakcje na rynku wierzytelności i podatki: Odpisy aktualizujące
                                              Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona.
                                              • 21.05.2012Odszkodowanie za niezrealizowanie umowy jako koszt podatkowy
                                               Niewykonanie zobowiązania jest tytułem do żądania odszkodowania, jednakże odrębnym od tytułów wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako że tytuły wymienione w tym przepisie związane są z nienależytym wykonaniem umowy dostawy, robót budowlanych czy świadczenia usług. Jednocześnie, podatnik, który wypłaca kontrahentowi odszkodowanie za niezrealizowanie umowy nie może zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                               • 21.03.2012Odpowiedzialność nieformalnego członka zarządu spółki kapitałowej
                                                Prawny status członka zarządu spółki określają umowa spółki i przepisy art. 201-211 Kodeksu spółek handlowych. W świetle tych unormowań za członka zarządu można uznawać tylko osobę, która w przewidzianym prawem trybie powołana została na tę funkcję i której mandat nie wygasł. Zakwalifikowanie danej osoby jako członka zarządu nie jest natomiast zależne od tego, czy i w jakim zakresie faktycznie spełnia ona swoje obowiązki w spółce. Za członka zarządu nie można też uznawać osoby, której mandat wygasł, a która nadal faktycznie wykonuje obowiązki przynależne członkowi zarządu. W ocenie sądu tak też należy rozumieć pojęcie członka zarządu spółki na gruncie art. 116 Ordynacji podatkowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
                                                • 27.02.2012Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów
                                                 Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie nakazu zapłaty Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto niezapłaconych faktur?
                                                 • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosował przepisów prawa wstecz
                                                  Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapłaty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców
                                                  • 25.01.2012Ulga na złe długi: Gdy dłużnik nie odbiera korespondencji
                                                   Pytanie podatnika: Spółka z o.o., kontrahent Wnioskodawczyni okazał się nieuczciwy i nie uregulował należności. Nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Spółka ta jest nadal zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, ale nie wywiązała się z obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych - adres siedziby jest nieaktualny. Zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego nie zostało odebrane, a na kopercie widnieje zapis „firma nie istnieje”. Czy zawiadomienie dostarczone na adres członka zarządu (osoby fizycznej) jest prawnie skuteczne do zastosowania tzw. ulgi na złe długi?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »