Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB5/4510-908/15-3/RS

 • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
  Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
  • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
   W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
   • 22.03.2019NSA ponownie o wydatkach gastronomicznych w kosztach uzyskania
    W sprawie, rozstrzyganej przez NSA, ródem sporu bya interpretacja, w której Minister Finansów odmówi spóce moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na poczstunek goci kasyna, majcy ich skoni do duszego w tym kasynie pobytu. Uznajc zasadno kasacji NSA stwierdzi m.in: Jeeli (wydatki - dop. red.) zostan pozytywnie zweryfikowane jako celowe, nakierowane na osignicie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego róda, mog stanowi koszty uzyskania przychodów, natomiast jeeli ich wycznym albo przynajmniej gównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku podatnika, stanowi wówczas wydatki poniesione na reprezentacj i w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów zaliczone by nie mog.
    • 11.01.2019CIT: Zwolnienie z opodatkowania dywidend od spóek zagranicznych
     Przychody osób prawnych bdcych polskimi rezydentami podatkowymi uzyskiwane z tytuu dywidend wypacanych przez spóki zagraniczne mog podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednake, aby byo to moliwe konieczne jest spenienie kilku przesanek przewidzianych ustaw o PDOP.
     • 21.11.2018Ograniczenia ujmowania wydatków na obsug marketingow w kosztach uzyskania przychodu
      Koszty usug staej obsugi marketingowej poniesione bezporednio lub porednio na rzecz podmiotów powizanych podlegaj ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podjtego 11 wrzenia 2018 r. rozstrzygnicia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.S). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsibiorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowizujcych od 1 stycznia 2018 r.
      • 20.11.2018Ograniczenia ujmowania wydatków na obsug marketingow w kosztach uzyskania przychodu
       Koszty usug staej obsugi marketingowej poniesione bezporednio lub porednio na rzecz podmiotów powizanych podlegaj ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podjtego 11 wrzenia 2018 r. rozstrzygnicia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.S). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsibiorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowizujcych od 1 stycznia 2018 r.
       • 10.08.2018NSA: Inwestowanie w spókach osobowych wie si równie z prowadzeniem spraw spóki
        Teza: Nabywanie praw udziaowych przez zagraniczne instytucje wspólnego finansowania w spókach osobowych majcych siedzib w Polsce (jawnych i komandytowych) i uzyskiwanie z tego tytuu przychodów, wykracza poza zakres dziaalnoci instytucji wspólnego finansowania okrelony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), i w efekcie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w ww. przepisie.
        • 17.05.2018Koszty uzyskania: Likwidacja nieumorzonych w peni wartoci niematerialnych i prawnych
         Koszty zachowania lub zabezpieczenia róda przychodów s ukierunkowane na utrzymanie przez podatnika korzystnych dla niego warunków gospodarczych, czy te zmniejszenie straty. Wydatkami takimi bd m.in.: likwidacja nierentownej inwestycji, przedterminowe rozwizanie umowy dzierawy w sytuacji, gdy przestaa ona by biznesowo uyteczna, czy te zapacona kontrahentowi kara umowna.
         • 19.04.2018Koszty uzyskania przychodu: Know-how nabywane od podmiotów powizanych
          Jeeli opaty jako bezporednio powizane z wytworzonym produktem przeznaczonym do sprzeday, s bezporednimi kosztami uzyskania przychodów, to powinny zosta uznane równie za bezporednie koszty wytworzenia produktów. Tym samym mog zosta uznane za koszt wytworzenia produktu, a ograniczenie w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów nie znajdzie zastosowania.
          • 05.04.2018NSA: CIT-ST naley zoy równie w przypadku braku dochodów
           Teza: Wyczn przesank powstania obowizku zoenia informacji, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) jest posiadanie przez podatnika zakadu (oddziau) na terenie innej jednostki samorzdu terytorialnego, ni waciwa dla jego siedziby; z obowizku zoenia informacji nie zwalnia podatnika poniesienie przez niego straty, tak w skali miesica, czy roku.
           • 15.03.2018CIT i koszty uzyskania: Usugi informatyczne od podmiotu powizanego
            Z uzasadnienia: Usugi informatyczne nabywane od Dostawcy nie s podobne do usug doradczych, badania rynku, usug reklamowych, zarzdzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpiecze, gwarancji i porcze oraz wiadcze o podobnym charakterze.
            • 08.02.2018NSA: Podatek u róda - usugi niematerialne wiadczone poza Polsk
             Teza: Podmioty, które nie posiadaj w Polsce siedziby lub zakadu (oddziau), a wiadcz na rzecz polskiej spóki usugi niematerialne poza granicami Polski, obcia ograniczony obowizek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Spóka wypacajc zagranicznym kontrahentom wynagrodzenie za tego rodzaju usugi zobowizana jest do potrcenia podatku u róda, o którym mowa w art. 21 tej ustawy.
             • 02.02.2018Wynikowe ujcie rónic kursowych w ksigach rachunkowych
              W przypadku stosowania tzw. rachunkowej metody ustalania rónic kursowych moliwe jest ujmowanie rónic kursowych w ksigach rachunkowych w sposób „wynikowy” (per saldo), a zatem po dokonaniu kompensaty ogóu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych rónic kursowych waciwych dla danego okresu.
              • 19.01.2018Aport wydzielonej czci firmy a podatek VAT
               Ustawa VAT stanowi, i pod pojciem zorganizowanej czci przedsibiorstwa rozumie si organizacyjnie i finansowo wyodrbniony w istniejcym przedsibiorstwie zespó skadników materialnych i niematerialnych, w tym zobowizania, przeznaczonych do realizacji okrelonych zada gospodarczych, który zarazem mógby stanowi niezalene przedsibiorstwo samodzielnie realizujce te zadania.
               • 18.01.2018Koszty pakietów medycznych dla partnerów i czonków rodzin pracowników
                Za „koszty pracownicze” mona uzna wydatki dotyczce zakupu pakietów medycznych dla czonków rodzin/partnerów yciowych pracowników. wiadczenie to bowiem jest zwizane ze stosunkiem pracy czcym pracownika z pracodawc (gdyby nie ten stosunek czonkowie rodzin/partnerzy yciowi pracowników nie partycypowayby w nabytych pakietach medycznych).
                • 15.12.2017NSA: Przedsibiorstwo bez gotówki to nadal przedsibiorstwo
                 Z uzasadnienia: ...strony nie musz w umowie wylicza skadników przedsibiorstwa, chyba e chc wyczy z zakresu czynnoci niektóre jego skadniki wówczas albo mog w sposób pozytywny wyliczy te skadniki, które wchodz w skad przedsibiorstwa albo w sposób negatywny ograniczy si do wyliczenia tych, wskazanych w art. 551 k.c., które do przedsibiorstwa nie wchodz.
                 • 14.12.2017NSA: Podatek u róda od opat licencyjnych
                  Moliwo opodatkowania przychodów z tytuu praw autorskich zalena jest od dokonanego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podziau wadztwa podatkowego - stwierdzi NSA oddalajc skarg kasacyjn Ministerstwa Finansów
                  • 08.12.2017CIT: Co mona zakwalifikowa jako dziaalno B+R
                   Prace rozwojowe to nabywanie, czenie, ksztatowanie i wykorzystywanie dostpnej aktualnie wiedzy i umiejtnoci z dziedziny nauki, technologii i dziaalnoci gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejtnoci do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usug, z wyczeniem prac obejmujcych rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejcych usug oraz innych operacji w toku, nawet jeeli takie zmiany maj charakter ulepsze.
                   • 12.07.2017Wydatki na usugi cateringowe jako koszt podatkowy firmy
                    Pytanie podatnika: Spóka rozwaa zawarcie umowy na usug cateringow dla jej pracowników. Czy koszty zakupu ww. usug bd dla spóki kosztem uzyskania przychodów?
                    • 06.06.2017Obowizkowe przegldy w kosztach podatkowych
                     Pytanie podatnika: Czy moliwe jest zaliczenie kosztów poniesionych na obowizkowe przegldy jednorazowo jako koszty uzyskania przychodu a bilansowo rozliczanie ich w czasie jako czynne rozliczenia midzyokresowe?
                     • 22.05.2017Strata z kradziey pienidzy z konta firmowego moe by kosztem
                      Pytanie podatnika: Czy poniesione przez Wnioskodawc straty rodków pieninych powstae w zwizku z kradzie rodków pieninych z rachunku bankowego Wnioskodawcy, wskutek nielegalnych dziaa nieznanej osoby (osób) w USA i Czechach stanowi koszty uzyskania przychodu Spóki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                      • 18.05.2017Podatek u róda od zakadu podmiotu zagranicznego
                       Pytanie podatnika: Czy w opisanym przypadku na zakadzie podmiotu zagranicznego w Polsce (Oddziale) ci jakie obowizki zwizane z pobraniem i odprowadzeniem podatku u róda od rozlicze i wypat z tytuów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy wypat nalenoci dokonuje Spóka M natomiast Oddzia jest tylko obciany odpowiedni czci tych kosztów w wewntrznych rozliczeniach?
                       • 27.04.2017Zmiany w zwolnieniu dywidend z CIT: Obowizek uzyskiwania dodatkowego owiadczenia
                        Stosownie do art. 22c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT) przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje si, jeeli:
                        • 26.04.2017Zmiany w zwolnieniu dywidend z CIT: Obowizek uzyskiwania dodatkowego owiadczenia
                         Stosownie do art. 22c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT) przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje si, jeeli:
                         • 23.03.2017Poyczka w walucie obcej a rónice kursowe
                          Pytanie podatnika: Czy w momencie spaty zobowizania z tytuu poyczki w PLN (po jej wczeniejszym przewalutowaniu z USD na PLN) powstan po stronie Wnioskodawcy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych jakiekolwiek skutki podatkowe, tj. przychody lub koszty (w szczególnoci rónice kursowe)?
                          • 17.03.2017Kolacja z alkoholem kosztem uzyskania przychodu?
                           Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykadowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usugi gastronomiczne, zakup ywnoci oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, e wydatki tego rodzaju zawsze musz zosta wyczone z kosztów uzyskania przychodów.
                           • 16.03.2017Kolacja z alkoholem kosztem uzyskania przychodu?
                            Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykadowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usugi gastronomiczne, zakup ywnoci oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, e wydatki tego rodzaju zawsze musz zosta wyczone z kosztów uzyskania przychodów.
                            • 23.02.2017Czy w trakcie amortyzacji mona zmieni stawk?
                             Przepisy podatkowe wskazuj, e amortyzacji dokonuje si w oparciu o jedn metod. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy wybieraj jedn z metod amortyzacji okrelonych w art. 22i–22k dla poszczególnych rodków trwaych przed rozpoczciem ich amortyzacji. Warto pamita, e wybran metod stosuje si do penego zamortyzowania danego rodka trwaego. Mówi o tym art. 22h ust. 2 ustawy o PIT.
                             • 07.02.2017Skutki podatkowe podziau spóki przez wydzielenie
                              Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji planowanego podziau przez wydzielenie i nabycia zorganizowanej czci przedsibiorstwa Spóki Dzielonej przez Wnioskodawc w wyniku podziau, Wnioskodawca nie bdzie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za zobowizania z tytuu rozlicze podatkowych Spóki Dzielonej powstae przed Dniem Wydzielenia (zarówno w zwizku ze skadnikami majtku, które zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau, jak i tymi, które nie zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau)?
                              • 20.01.2017Brak oryginalnego dokumentu nie wpywa na koszty
                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
                               • 28.12.2016Odsetki od kredytu inwestycyjnego a koszty podatkowe
                                Przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przewiduj odrbne zasady rozliczania kosztów odsetek od kredytów przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji, polegajcej np. na wytworzeniu bd nabyciu rodka trwaego lub wartoci niematerialnej i prawnej. Odsetki od kredytów inwestycyjnych, naliczone do dnia przekazania danego skadnika majtku do uywania, powikszaj jego warto pocztkow. Powysze decyduje o tym, e rozliczane s one w kosztach uzyskania przychodów podatnika w sposób poredni, poprzez odpisy amortyzacyjne. Natomiast odsetki naliczone po dniu oddania do uytkowania danego skadnika majtku mog zosta zaliczone do kosztów podatkowych w sposób bezporedni, jednake pod warunkiem dokonania ich zapaty.
                                • 28.12.2016Poczstunek w firmowych kosztach - zmiana stanowiska fiskusa
                                 Pytanie podatnika: W ramach dziaa sprzedaowych oraz negocjacji warunków zawieranych umów, czonkowie zarzdu oraz rady nadzorczej spotykaj si w siedzibie z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Spóka bierze udzia równie w targach. Na stoisku firmowym uczestnicy targów mog skorzysta z drobnego poczstunku zakupionego przez spók. Czy spóka jest uprawniona do zaliczenia wydatków na nabycie tych towarów do kosztów uzyskania przychodów?
                                 • 23.12.2016Wigilia dla pracowników w kosztach podatkowych firmy
                                  Wydatki na organizacj spotkania wigilijnego dla pracowników mog by rozliczone w kosztach podatkowych firmy. Warunek jest tylko jeden – musz by poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Wymóg ten wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT).
                                  • 20.12.2016Wydatki na uroczyste otwarcie zakadu w kosztach podatkowych
                                   Pytanie podatnika: Spóka zorganizowaa uroczyste otwarcie zakadu. Celem uroczystoci bya promocja nowo otwartego zakadu oraz produktów spóki, które wytwarzane bd na terenie zakadu. Dodatkowo, celem tej uroczystoci bya promocja spóki, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. Czy wydatki poniesione na podstawie faktur VAT, wystawionych przez firm zewntrzn za zorganizowanie wydarzenia zwizanego z otwarciem zakadu, mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
                                   • 23.11.2016NSA. Atrakcje dla uczestników szkole i konferencji jako koszt podatkowy
                                    Z uzasadnienia: "Okoo konferencyjne" wydatki ksztatuj wizerunek firmy, powoduj pozytywne postrzeganie przedsibiorcy przez osoby, do których ten przekaz jest kierowany. Zatem, wydatki na wystpy artystyczne, zajcia rekreacyjne oraz kolacje poniesione w ramach konferencji sprzedaowych oraz szkole produktowych s tego rodzaju wydatkami, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz i podlegaj one wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach okrelonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.
                                    • 23.11.2016Przechowywanie faktur. Brak oryginalnego dokumentu nie ma wpywu na koszty
                                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
                                     • 26.10.2016Moment powstania przychodu z tytuu usug budowlanych
                                      Pytanie podatnika: Spóka podpisaa dugoterminow umow na roboty budowlano-montaowe. Strony uzgodniy miesiczny okres rozliczeniowy do ostatniego dnia kadego miesica. W celu rozliczenia spóka do dnia 25-go danego miesica przedstawia zamawiajcemu wniosek z wykazem wykonanych prac oraz kwot wynagrodzenia nalenego spóce (protokó). Kiedy naley rozpozna moment powstania przychodu podatkowego: w dacie zakoczenia usugi czyli z kocem okresu rozliczeniowego wymienionego w protokole, czy w momencie zatwierdzenia i podpisania protokou przez zamawiajcego?
                                      • 13.10.2016Poczenie spóki osobowej z kapitaow. Skutki podatkowe
                                       Pytanie podatnika: Czy opisane w zdarzeniu przyszym Poczenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spóki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszego, skutkujce przejciem majtku Spóki osobowej bdzie wizao si z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?
                                       • 12.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                                        Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                                        • 11.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                                         Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                                         • 26.09.2016Usugi szkoleniowe i edukacyjne a podatek u rda 
                                          Przedsibiorcy bardzo czsto bior udzia w rnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zagraniczne podmioty. W zajciach uczestnicz wirtualnie, online. Czy w przypadku tego rodzaju zakupw polski przedsibiorca powinien zapaci tzw. podatek u rda? Zobaczmy. 
                                          • 23.09.2016CIT. Podatek u rda: Komputer jako urzdzenie przemysowe
                                           W wietle regulacji ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT) opodatkowaniu zryczatowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u rda) podlegaj wskazane w art. 21 ust. 1 tej ustawy przychody, m.in. za uytkowanie lub prawo do uytkowania urzdzenia przemysowego, w tym take rodka transportu, urzdzenia handlowego lub naukowego (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).
                                           • 22.09.2016Usugi szkoleniowe i edukacyjne a podatek u rda 
                                            Przedsibiorcy bardzo czsto bior udzia w rnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zagraniczne podmioty. W zajciach uczestnicz wirtualnie, online. Czy w przypadku tego rodzaju zakupw polski przedsibiorca powinien zapaci tzw. podatek u rda? Zobaczmy. 
                                            • 20.09.2016Obiad w restauracji z klientem kosztem podatkowym?
                                             Czy koszt poczstunku w restauracji podczas spotkania z klientem moe by kosztem uzyskania przychodu? Prba odpowiedzi na to pytanie niejednokrotnie powoduje wtpliwoci u podatnikw. Organy podatkowe chciayby traktowa takie spotkanie jak reprezentacj i wykluczaj te wydatki z kosztw. Minister Finansw zmieni ostatnio jedn z wydanych w tym zakresie interpretacji.  
                                             • 19.09.2016Obiad w restauracji z klientem kosztem podatkowym?
                                              Czy koszt poczstunku w restauracji podczas spotkania z klientem moe by kosztem uzyskania przychodu? Prba odpowiedzi na to pytanie niejednokrotnie powoduje wtpliwoci u podatnikw. Organy podatkowe chciayby traktowa takie spotkanie jak reprezentacj i wykluczaj te wydatki z kosztw. Minister Finansw zmieni ostatnio jedn z wydanych w tym zakresie interpretacji.  
                                              • 14.09.2016Pakiety medyczne dla czonkw rodzin pracownikw w kosztach dziaalnoci
                                               Wykupywane wiadczenia w postaci pakietw medycznych stanowi koszty podatkowe niezalenie od tego, czy dotycz one samego pracownika, czy te czonkw jego najbliszej rodziny. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 wrzenia 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-229/16-1/EN.
                                               • 09.09.2016Rabaty porednie udokumentowane not ksigow w kosztach podatkowych
                                                Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona do wykazania kosztw uzyskania przychodw w podatku dochodowym od osb prawnych w dacie poniesienia, w wysokoci udzielonego rabatu poredniego w kwocie netto wskazanej w nocie ksigowej?
                                                • 30.08.2016Przeksztacenie spki z o.o. w spk komandytow: Kontynuacja amortyzacji
                                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, po przystpieniu do spki komandytowej, bdzie mia prawo zalicza w caoci - z uwzgldnieniem jego udziau w zysku w spce komandytowej, o ktrym mowa w art. 8 ustawy o podatki dochodowym od osb fizycznych - do kosztw uzyskania przychodw odpisy amortyzacyjne od rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, dokonywane od wartoci pocztkowej skadnikw majtku spki komandytowej (w tym przedmiotu aportu), ujawnionych w ksigach spki komandytowej?
                                                 • 22.08.2016Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla kontrahentw a koszty uzyskania przychodw
                                                  Podatnik organizuje dla wybranych kontrahentw zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, poczone z wypoczynkiem oraz innymi atrakcjami turystycznymi (jazda na nartach, na snowboardzie), ktre dokumentuje planem szkolenia, list uczestnikw oraz zdjciami potwierdzajcymi udzia uczestnikw w zajciach szkoleniowych. Podatnik powzi wtpliwo, czy wszystkie wydatki poniesione na organizacj wyjazdu mog stanowi koszty uzyskania przychodw.
                                                  • 19.08.2016Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla kontrahentw a koszty uzyskania przychodw
                                                   Podatnik organizuje dla wybranych kontrahentw zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, poczone z wypoczynkiem oraz innymi atrakcjami turystycznymi (jazda na nartach, na snowboardzie), ktre dokumentuje planem szkolenia, list uczestnikw oraz zdjciami potwierdzajcymi udzia uczestnikw w zajciach szkoleniowych. Podatnik powzi wtpliwo, czy wszystkie wydatki poniesione na organizacj wyjazdu mog stanowi koszty uzyskania przychodw.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »