Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładowych

 • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
  Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
 • 05.05.2010Orzecznictwo SN: Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje tylko raz
  Otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub prawa do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej (art. 921 § 2 Kodeksu pracy).
 • 22.03.2010Opodatkowanie i dokumentowania usług własnych finansowanych z ZFŚS
  Pytanie podatnika: Czy administrowanie funduszem socjalnym jest czynnością pozostającą poza zakresem ustawy o VAT i tym samym podatnik nie powinien płacić podatku VAT od kosztu własnej usługi transportowej i wystawiać z tego tytułu faktury VAT dla ZFŚS, lecz inny dokument księgowy np. PK - polecenie księgowania na kwotę brutto, będącą równowartością poniesionych kosztów transportu - usługi własnej? Czy też dla ZFŚS należy wystawić fakturę VAT i tym samym powinien zostać zapłacony podatek VAT z tytułu poniesionych przez „X” kosztów transportu usługi własnej?
 • 17.03.2010Opodatkowanie VAT pożyczek z ZFŚS
  Pytanie: Zamierzam udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy odsetki od tych pożyczek będą podlegały przepisom ustawy o VAT?
 • 22.02.2010BCC: Pięciopunktowy plan dokończenia reformy emerytalnej
  Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club i członek Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Komisji Trójstronnej przedstawił zasady, na których – zdaniem przedsiębiorców – powinien opierać się program ujednolicenia systemu emerytalnego w Polsce. Według eksperta, wprowadzenie takiego planu umożliwi ograniczenie średnio- i długoterminowego ryzyka emerytalnego państwa (w latach 2020-2035) oraz powiększenie krajowych aktywów finansowych.
 • 19.02.2010Ministerstwo zdrowia wymijająco w sprawie dodatkowych polis zdrowotnych
  Interpelacja nr 13657 do ministra zdrowia w sprawie propozycji fakultatywnych polis zdrowotnych
 • 11.02.2010BCC: Pomysł zastąpienia ZUS-u przez KRUS jest kuriozalny
  Zdaniem Business Centre Club, gdyby ZUS został zastąpiony przez KRUS, emerytury wypłacałby budżet państwa, poziom świadczeń drastycznie by się obniżył (do około 800 zł brutto) i zniesiona zostałaby w Polsce tzw. umowa międzypokoleniowa, gwarantująca wypłatę emerytur. Scenariusz taki BCC przedstawiła w odpowiedzi na opinie prezentowane przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, którego zdaniem rolniczy system emerytalny jest nowocześniejszy od pracowniczego.
 • 23.12.2009Wydatki na żłobki w kosztach firmy
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich naszych przedsiębiorstw nie stać na utratę młodych rodziców z rynku pracy, By temu zapobiec, należy wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących zakładania, prowadzenia i funkcjonowania przyzakładowych żłobków. Zdaniem KPP, nie wystarczy sama nowelizacja kodeksu pracy, która umożliwiła pracodawcom tworzenie i dofinansowanie zakładowych żłobków czy przedszkoli ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Potrzeba także zachęt finansowych.
 • 25.09.2009Ustawa antykryzysowa do nowelizacji?
  Niejasne zapisy ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, skomplikowana procedura i wysokie bariery w dostępie do przewidzianego w niej dofinansowania zagrożonych miejsc pracy powodują, że przedsiębiorcy ostrożnie podchodzą do ewentualnej decyzji o skorzystaniu z jej rozwiązań. Konieczna jest szybka nowelizacja części ustawy, by dostosować ją do rzeczywistych potrzeb pracodawców i pracowników – uważa Konfederacja Pracodawców Polskich.
 • 01.09.2009Środki ze sprzedaży mieszkań a ZFŚS
  Zapytanie nr 3953 do ministra finansów w sprawie przeznaczenia środków finansowych ze sprzedaży mieszkań zakładowych na fundusz świadczeń socjalnych
 • 02.07.2009Sejm przyjął pakiet antykryzysowy
  Posłowie zatwierdzili rządowe projekty ustaw wchodzących w skład tzw. pakietu antykryzysowego: o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców oraz o podatku od dochodów osobistych. Uwzględniają one część rozwiązań zawartych w pakiecie wynegocjowanym przez związkowców i pracodawców w Komisji Trójstronnej.
 • 18.06.2009KPP: Czy rząd chce utrzymać opodatkowanie świadczeń z funduszu socjalnego?
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, jeden z przesłanych przez rząd do Sejmu projektów ustaw, mających realizować ustalenia zapisane w Pakiecie Działań Antykryzysowych, jest całkowicie sprzeczny z uzgodnieniami zawartymi w Komisji Trójstronnej. KPP protestuje przeciwko aktualnej formie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika z niego bowiem, że nie zostaną wprowadzone w życie zwolnienia z PIT niepieniężnych świadczeń z zakładowych funduszy socjalnych.
 • 16.06.2009Projekty zmian w przepisach dotyczących biopaliw
  Ministerstwo Gospodarki przygotowuje zmiany przepisów określających sposób oznakowania dystrybutorów biopaliw na stacjach benzynowych. Resort opracował także rozporządzenie regulujące zasady wydawania certyfikatów jakości biokomponentów. Proponowane zmiany mają się przyczynić do zapewnienia wysokiej jakości biokomponentów, a tym samym do stworzenia lepszych warunków rozwoju rynku biopaliw.
 • 20.05.2009Opodatkowanie podatkiem VAT świadczeń z ZFŚS
  Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo przy odsprzedaży pracownikom usług dofinansowywanych z ZFŚS, opodatkowując podatkiem VAT kwotę odpłatności ponoszonej przez pracownika i odliczając część podatku VAT naliczonego zawartego w cenie nabytej usługi odpowiadającą „części opodatkowanej” danej usługi?
 • 15.05.2009Inne formy wychowania przedszkolnego w ustawie o zfśs
  Ogólne przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wskazuje art. 1 ust. 1 ustawy o zfśs. Służyć ma on wyłącznie finansowaniu działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, dofinansowaniu obiektów socjalnych będących w posiadaniu pracodawców oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 • 28.04.2009KPP: Konieczne ułatwienia w kształtowaniu wynagrodzeń
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, firmy, aby łatwiej poradzić sobie w trudnej sytuacji ekonomicznej, mogą zawierać porozumienia o zawieszeniu zakładowych przepisów prawa pracy. Możliwość taką daje art. 91 kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione trudną sytuacją finansową pracodawcy. Przepis ten można jednak stosować tylko tam, gdzie wewnętrzne regulacje obowiązują, a strona związkowa chce konstruktywnie współpracować z pracodawcą – wyjaśnia Henryk Michałowicz, ekspert organizacji.
 • 27.04.2009PIP: Wartość niewypłaconych pensji wzrosła blisko dwukrotnie
  Jak poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy, w pierwszym kwartale bieżącego roku - w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – blisko dwukrotnie zwiększyła się kwota należności z tytułu zarobków niewypłaconych pracownikom. Od stycznia do marca inspektorzy pracy stwierdzili podczas kontroli sześciokrotny wzrost liczby pracowników pozbawionych pensji.
 • 02.04.2009MF: Zwrot kosztów wymiany okien nie jest przychodem
  W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez organy podatkowe w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej: 1. od spółdzielni mieszkaniowych przez osoby posiadające spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych; 2. od właścicieli mieszkań zakładowych i komunalnych przez najemców tych lokali mieszkalnych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam:
 • 26.03.2009Nagroda jubileuszowa a praca w gospodarstwie rolnym
  Zapytanie nr 3117 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odmowy wypłaty nagrody jubileuszowej przez zakład pracy
 • 16.03.2009Ostatnie zmiany w zakresie ZFŚS
  Spore zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z początkiem 2009 r., objęły m.in. zmianę ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm). Został rozszerzony katalog świadczeń wchodzących w pojęcie działalności socjalnej, przyznano możliwość tworzenia przedszkoli i żłobków.
 • 19.02.2009Niespełna 20 tys. mieszkań oddanych do użytku w styczniu
  Główny Urząd Statystyczny podał, że w pierwszym miesiącu 2009 roku oddano do użytku nieco ponad 19,5 tys. mieszkań. W porównaniu z grudniem roku ubiegłego oznacza to spadek o 37 proc., ale w porównaniu ze styczniem 2008 odnotowano wzrost o jedną trzecią.
 • 19.01.2009Wysoki wzrost liczby nowo oddanych mieszkań
  W grudniu 2008 r. oddano do użytkowania 31 tys. mieszkań – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ciągu całego ubiegłego roku liczba ta zbliżyła się do 166 tys.
 • 03.12.2008Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS
  Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku itp. powinny wynikać z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Formalnie nie ma przeszkód, by pracodawca, któremu posiadane środki pieniężne przeznaczone na działalność socjalną na to pozwalają, przyznawał takie dofinansowanie dwa razy w roku.
 • 28.11.2008MPiPS: Nie będzie likwidacji urlopu na żądanie
  Interpelacja nr 4842 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
 • 17.11.2008Zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej
  W związku z pismem znak (…) dotyczącym wykazywania w zeznaniach podatkowych osób fizycznych kwot otrzymanych tytułem zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach zakładowych oraz komunalnych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż podziela pogląd, że w przypadku gdy obowiązek wymiany okien w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu spoczywa na wynajmującym, to zwrot najemcy poniesionych przez niego nakładów związanych z tą wymianą nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji najemca nie jest zobowiązany do wykazania i opodatkowania w zeznaniu podatkowym otrzymanej refundacji.
 • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
  Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
 • 17.10.2008Opodatkowanie środków otrzymanych z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej
  Pytania podatnika: 1. Czy środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej uzyskane przez osobę niepełnosprawną w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wydatki na zakup towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi są kosztem podatkowym, pomimo iż zakupy te zostały, sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?
 • 09.10.2008Czas minimalnego wypoczynku dobowego
  Pytanie: Czy minimalny wypoczynek przysługuje w każdym systemie czasu pracy?
 • 16.09.2008Oprocentowana pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS a VAT
  Pytanie podatnika: Czy udzielanie oprocentowanych pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to czy stanowi zwolnioną od podatku usługę finansową świadczoną przez pracodawcę i czy wówczas usługi te wymagają dokumentowania i czy należy wykazywać je w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazywać w poz. 20 deklaracji VAT-7?
 • 04.07.2008Zmiany w prawie po wyroku TK
  Wyrokiem z 1 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dające jedynie członkom związków zawodowych przywilej wyboru do rad pracowników, są sprzeczne z konstytucją. Zaskarżyła je Konfederacja Pracodawców Polskich. Decyzja TK stawia pytanie o przyszłość obecnych rad i niezbędne zmiany w prawie.
 • 18.06.2008Zasiłki dla przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 2448 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą
 • 17.06.2008200-proc. przyrost u deweloperów
  O blisko 240 proc. w ujęciu rocznym wzrosła w maju liczba nowych mieszkań budowanych na sprzedaż lub wynajem – podał Główny Urząd Statystyczny. W przypadku pozostałych inwestycji mieszkaniowych notowano spadek wynoszący od kilku do kilkudziesięciu procent.
 • 12.06.2008Przeniesienie własności lokalu i VAT
  Interpelacja nr 2248 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów w zakresie obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu
 • 28.05.2008Zakup biletów na basen dla pracowników
  Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych dla pracowników biletów na basen, do klubu fitness, wynajęcia sali treningowej oraz zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego?
 • 19.05.2008O 40 proc. więcej nowych mieszkań
  W kwietniu oddano do użytku o blisko 40 proc. więcej mieszkań niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Liczba nowych lokali ukończonych w ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku była o blisko jedną trzecią wyższa niż w okresie styczeń - kwiecień 2007.
 • 23.04.2008Zmiany w kodeksie spółek handlowych
  Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Jedną z najważniejszych propozycji jest obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, co powinno pobudzić ich rozwój.
 • 15.04.2008Kumulacja przerw w pracy
  Pytanie: Czy pracowników może obowiązywać jednocześnie godzinna przerwa niewliczona do czasu pracy z art. 141 k. p. i pięciogodzinna przerwa związana ze stosowaniem przerywanego czasu pracy?
 • 19.03.2008Interpretacje podatkowe mogą dotyczyć także przepisów niepodatkowych
  Nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 18.03.200811,7 tys. nowych mieszkań
  W lutym zostało oddanych do użytku prawie 12 tys. nowych mieszkań – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z danymi sprzed roku liczba ukończonych lokali mieszkalnych wzrosła o blisko 34 proc.
 • 17.03.2008Zmiana rozkładu czasu pracy pracownicy w ciąży
  Pytanie: W jaki sposób należy zmienić rozkład czasu pracy pracownicy zatrudnionej w równoważnym czasie pracy, która dostarczyła zaświadczenie o ciąży?
 • 11.03.2008Kolejna odsłona Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
  Międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wiceministra Adama Szejnfelda zakończył prace nad pierwszą częścią Pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Komitet Rady Ministrów przyjął kolejne dwie ustawy z pakietu dotyczące zmian w kodeksie spółek handlowych, kodeksie cywilnym i prawie dewizowym.
 • 03.03.2008Praca w niedzielę i święta
  Pytanie: Czy każda praca może być wykonywana w niedziele i święta?
 • 11.02.2008Zmiana długości okresu rozliczeniowego czasu pracy
  Pytanie: Czy w trakcie roku można – na pewien okres czasu - zmienić długość okresu rozliczeniowego, nie zmieniając jednak systemu czasu pracy?
 • 28.01.2008Ingerencja PIP w okresy rozliczeniowe czasu pracy
  Pytanie: Czy inspektor pracy może ingerować we wprowadzone w zakładzie pracy okresy rozliczeniowe czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy?
 • 04.01.2008Przerywany czas pracy
  Pytanie: Czy każdy pracodawca może wprowadzić przerywany czas pracy?
 • 14.12.2007W listopadzie mniej nowych mieszkań
  O 2,6 proc. – w porównaniu z danymi za październik – spadła w listopadzie liczba nowych mieszkań oddanych do użytku. To przede wszystkim skutek mniejszej o blisko 30 proc. aktywności budowlanej spółdzielni mieszkaniowych – wynika z informacji opublikowanych przez GUS.
 • 19.11.200714 tys. mieszkań oddanych do użytku w październiku
  Blisko 14 tys. mieszkań zostało ukończonych w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny.  To o blisko ¼ więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.
 • 02.11.2007Zadaniowy czas pracy dla kobiet w ciąży?
  Pytanie: Czy kobieta w ciąży może wykonywać pracę w zadaniowym czasie pracy, w którym przecież nie ma ścisłego ograniczenia długości czasu pracy?
 • 26.10.2007Właściwe wykorzystanie majątku firmy podstawą zaliczenia wydatków na jego utrzymanie do KUP
  Jeżeli należące do podatnika pawilony wypoczynkowe nie służyły do celów socjalnych pracowników ani do odpłatnego świadczenia usług wypoczynkowych i rekreacyjnych przez spółkę, lecz wykorzystane były jako obiekty wypoczynkowe na cele osobiste akcjonariuszy spółki (będących jednocześnie członkami zarządu i rady nadzorczej spółki), wówczas koszty utrzymania tych pawilonów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów spółki — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 22.10.2007Systemy czasu pracy w firmie
  Pytanie: Jakie systemy czasu pracy przewiduje Kodeks pracy i czy można je „mieszać” ze sobą w ramach jednej umowy?

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »