Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualizujących

 • 25.06.2012KSR nr 7: Poprawianie błędów i ujęcie w księgach rachunkowych
  KSR nr 7 wskazuje, że jednostka koryguje wszelkie wykryte błędy bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych.
  • 14.06.2012Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 przyjęty
   Komitet Standardów Rachunkowości 24 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (KSR nr 7).
   • 11.06.2012Transakcje na rynku wierzytelności i podatki: Odpisy aktualizujące
    Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona.
    • 21.05.2012Utrata wartości aktywów – nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4
     Nowa wersja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” (KSR nr 4) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów nr 15 z 23 kwietnia 2012 r. Przepisy standardu obowiązują od dnia jego publikacji.
     • 20.01.2012Nowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przez SKOK- i
      W Dzienniku Ustaw z 13 stycznia 2012 r. poz. 45 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Poza szczególnymi zasadami rachunkowości SKOK-ów określa ono również zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
      • 10.01.2012Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych
       Pytanie podatnika: Czy w opisanym przypadku, w związku z tym, że wierzytelność jest nieściągalna, może być w kwocie netto uznana za koszt uzyskania przychodu?
       • 05.01.2012Gdy kontrahent nie płaci
        Interpelacja nr 241 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od niezapłaconych faktur
        • 03.01.2012Ewidencja księgowa aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
         Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostkę obowiązek naliczenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku. Podmioty naliczają podatek odroczony na dzień kończący rok obrotowy.
         • 23.12.2011Nowe ograniczenia dla SKOK-ów
          Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nowe ograniczenia dla SKOK-ów, m.in. w kwestii tworzenia odpisów aktualizujących należności z tytułu pożyczek i kredytów, co najprawdopodobniej doprowadzi do zwiększenia kosztów operacyjnych kas. Rozszerzone zostaną również ich obowiązki sprawozdawcze – zmiany przewiduje projekt rozporządzenia (z 15 grudnia 2011 r.) Ministra Finansów ws. szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
          • 18.11.2011Odpisy aktualizacyjne w księgach rachunkowych
           Co roku w okresie sprawozdawczym, nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostki decydują, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania odpisów aktualizujących. Wycena wartości aktywów spowodowana jest przez utratę przez nie wartości. Odnosi się to zarówno do aktywów wykorzystywanych do działalności operacyjnej, jak i inwestycji.
           • 24.10.2011Należności przeterminowane w księgach rachunkowych
            Obowiązek analizy wierzytelności pod kątem ich ściągalności wynika z ustawy o rachunkowości, która nakazuje rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową podmiotu. Za aktywa uważa tylko te składniki majątku, które jednostce w przyszłości przyniosą korzyści ekonomiczne (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy). Korzyści takich nie przyniosą zapewne należności przeterminowane, nieprzeterminowane, lecz o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności oraz należności nieściągalne.
            • 18.10.2011Rola przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
             Dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwo powinno generować dodatnie przepływy pieniężne. Dla przedsiębiorstwa ważne jest czy przepływy pieniężne powstały z podstawowej działalności przynoszącej dochód, czy z działalności finansowej, która w przyszłości spowoduje wypływ środków pieniężnych. Sytuacja firmy jest korzystna, jeżeli wynik finansowy netto odpowiada rzeczywistym wpływom środków pieniężnych.
             • 11.10.2011Fundusz alimentacyjny w księgach rachunkowych jednostek samorządowych
              Przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) określają m.in. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania świadczeń z tego funduszu. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
              • 26.07.2011Odpisy aktualizujące wartość należności w kosztach podatkowych
               Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów aktualizujących, jednakże kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona.
               • 19.11.2010Banki: Utrata wartości wierzytelności a KUP
                Interpelacja nr 18181 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych związanych z nabyciem przez bank wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek od innego banku
                • 06.09.2010Metoda kasowa w opodatkowaniu przedsiębiorców niekorzystna dla budżetu
                 Interpelacja nr 16658 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami
                 • 27.05.2010Czy banki mają zbyt duże przywileje podatkowe?
                  Interpelacja nr 15612 do ministra finansów w sprawie strat podatkowych i utraconych wpływów do budżetu państwa z tytułu pomniejszenia przez banki zobowiązań podatkowych od osiąganych przychodów
                  • 19.05.2010Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących
                   Pytanie podatnika: W którym roku odpis aktualizujący będzie kosztem uzyskania przychodu?
                   • 09.03.2010Ulgi i zwolnienia podatkowe dla banków: Ministerstwo Finansów o szczególnym traktowaniu sektora bankowego
                    Interpelacja nr 13845 do ministra finansów w sprawie wysokości pomocy państwa udzielonej bankom
                    • 26.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 10
                     W niektórych sytuacjach istnieje możliwość zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: - pkt 20 – wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona, - pkt 21 – odpisów aktualizujących, z tym że kosztami uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3.
                     • 10.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 5
                      W dzisiejszym odcinku zajmujemy się księgowaniem przychodów pozostałych, które ewidencjonujemy w kolumnie 8. Zaliczyć do nich możemy przychody ze sprzedaży środków trwałych oraz wyposażenia, otrzymane dotacje przedmiotowe, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia z wyjątkiem tych, które stanowią zwrot wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie środka trwałego, otrzymane kary umowne, uzyskane świadczenia w naturze i świadczenia nieodpłatne, odsetki od środków pieniężnych trzymanych na rachunkach bankowych otrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
                      • 11.03.2008Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym
                       Pytanie podatnika: Czy były wspólnik spółki cywilnej mógł złożyć deklarację PIT-36L w roku 2006 (tj. w roku otrzymania wyroku), jako, że wyrok ten dotyczył okresu prowadzenia działalności, pomimo, że ponownie działalność gospodarcza została rozpoczęta we wrześniu 2007 r.?
                       • 03.12.2007Sposób na trudne należności
                        Zbliża się koniec 2007 roku, nastał więc nerwowy okres dla większości polskich przedsiębiorstw. Podsumowania, raporty, w końcu bilans roczny – warto zadbać o to, aby było się czym pochwalić, szczególnie w oczach udziałowców czy inwestorów. Oprócz wielu innych pojawia się kwestia należności, które z różnych powodów mogą stanowić problem.
                        • 17.08.2007Moment zaliczenia nieściągalnej wierzytelności do kosztów
                         Pytanie podatnika: Czy wartość netto należności przysługującej od dłużnika stanowi koszt uzyskania przychodów w roku, w którym zostało zakończone postępowanie upadłościowe dłużnika?
                         • 20.11.2006Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej
                          Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć przysługujące od zmarłego dłużnika wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana aktami notarialnymi o odrzuceniu spadku?
                          • 03.10.2006Pełna księgowość (5) - Plan kont i jego rola
                           Kolejnym zagadnieniem istotnym w praktyce księgowych prowadzących księgi handlowe jest plan kont. Celem dzisiejszego artykułu jest przedstawienie państwu problemów z tym tematem związanych. A w szczególności odpowiedź na następujące pytania: czym jest zakładowy plan kont, jakie jest jego zadanie, na kim ciąży obowiązek jego opracowania , jakie elementy winien zawierać?
                           • 28.09.2006Możliwość zaliczenia do kosztów wartości odpisów aktualizujących wartość należności
                            Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych roku 2005 wartości odpisów aktualizujących wartość należności tworzonych w księgach roku 2005 na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem faktu, że uprawdopodobnienie nieściągalności miało miejsce w 2004 roku?
                            • 20.09.2006Rezerwy jako koszt uzyskania przychodów
                             Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do katalogu elementów, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, należą m.in. odpisy aktualizujące i rezerwy (art. 23 ust. 1 pkt 21 i 22, Dz. U. 00.14.176). Od tej generalnej zasady istnieją wyjątki, kiedy to zarówno rezerwy, jak i odpisy aktualizujące mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.
                             • 11.06.2006Wartość towarów handlowych zafakturowanych i wydanych nieistniejącemu podmiotowi posługującemu się sfałszowanymi dokumentami jako KUP
                              Pytanie: W październiku 2005 r. sprzedałem materiały budowlane, wystawiając fakturę na podstawie przedstawionych przez kontrahenta dokumentów rejestrowych i wydając towar na podstawie przedstawionego potwierdzenia dokonania przelewu. Niestety pieniądze z tytułu sprzedaży towarów nie wpłynęły na moje konto. W toku dalszych ustaleń uzyskałem informację, iż firma kontrahenta od trzech lat nie istnieje, natomiast pieczęć banku widniejąca na potwierdzeniu przelewu jest fałszywa. Zawiadomiłem o sprawie policję, jednak prowadzone śledztwo nie doprowadziło do wykrycia sprawcy. Z powodu wyczerpania możliwości dalszego prowadzenia postępowania w tej sprawie prokuratura rejonowa orzekła o umorzeniu śledztwa. Czy mam prawo zaliczyć równowartość wcześniej zaewidencjonowanego przychodu do kosztów uzyskania przychodu?
                              • 06.03.2006Dłużnik upadł, odpis aktualizujący w koszty
                               Pytanie podatnika: Czy na podstawie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące wartość należności u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów w świetle art. 23 ust. 1 pkt 21 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

                              « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]