Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcjonariusza

 • 15.01.2007Podatek od czynności cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
  Od pierwszego stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniona w istotny sposób ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany dotyczą przedmiotu opodatkowania, zwolnień i wyłączeń, ustalenia momentu obowiązku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotyczą również formularzy służących deklarowaniu podstawy i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytając znowelizowaną ustawę o PCC należy jednak mieć na uwadze, iż do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy w pcc powstał przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
  • 12.11.2006Nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników spółki
   Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne nabycie akcji w ramach prawa poboru zgodnie z przyjętą uchwała skutkuje zapłatą podatku VAT?
   • 27.09.2006Wniesienie do spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci własności do znaku towarowego
    Pytanie podatnika: Czy podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
    • 12.09.2006Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień spółki a obowiązek zapłaty pcc
     Pytanie: Spółka z o.o. podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień spółki, bez zmiany umowy spółki. Udziały w podwyższonym kapitale w całości objął i pokrył wspólnik. Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
     • 23.08.2006Opóźnienie w wypłacie dywidendy akcjonariuszowi
      Pytanie podatnika: Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
      • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
       Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
       • 06.04.2006Odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych prawa handlowego – podobieństwa i różnice
        Do spółek osobowych prawa handlowego zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo – akcyjną. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, co w praktyce oznacza, iż nie są one odrębnymi od wspólników podmiotami. Majątek spółek osobowych stanowi wspólny majątek wspólników, zaś za zobowiązania tychże spółek odpowiedzialność ponoszą ich wspólnicy, co stanowi jedną z zasadniczych różnic pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółką akcyjną.