Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcjonariusza

 • 22.07.2013Nowe przepisy w sprawie cen transferowych
  Przepisy ustaw o podatku dochodowym oraz rozporządzenia stanowią podstawę dla określenia dochodów podmiotów powiązanych w drodze oszacowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
  • 22.07.2013Rozliczanie przychodów i kosztów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
   Pytanie podatnika: Czy przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w S.K.A. należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku S.K.A. przewidzianego dla Wnioskodawcy w Statucie S.K.A., niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników na kapitały S.K A?
   • 04.07.2013Usługi o niskiej wartości dodanej - wkrótce nowe przepisy
    Za dwa tygodnie wejdą w życie dwie nowelizacje rozporządzeń ws. kontroli usług o niskiej wartości dodanej, świadczonych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe regulacje zakładają ich uproszczenie i skrócenie.
    • 06.06.2013VAT: Wydawanie nagród w ramach programu lojalnościowego
     Z uzasadnienia: Nieodpłatne przekazanie nagród w ramach usługi marketingowej jest częścią świadczenia złożonego i jako takie nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
     • 04.06.2013Zmiany w CIT: Opodatkowanie SKA przyniesie budżetowi 300 mln zł
      Od 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne (SKA) będą traktowane jak spółki kapitałowe i opodatkowane 19% stawką podatku CIT. Objęte tym podatkiem zostaną też spółki komandytowe (SK), ale dopiero od 2015 r. Resort finansów szacuje, że włączenie SKA do zakresu podmiotowego ustawy o CIT przyniesie wzrost wpływów budżetowych o ok. 300 mln zł w skali roku.
      • 03.06.2013Uchwała NSA: Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
       Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. W świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem ska, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzień wypłaty dywidendy - orzekł NSA.
       • 21.05.2013Cienka kapitalizacja a koszty podatkowe
        Polscy przedsiębiorcy coraz częściej nabywają różnego rodzaju usługi finansowe mające zapewnić bieżące finansowanie działalności operacyjnej. Wobec coraz ostrzejszych wymogów bankowych rozwiązaniem jest uzyskanie finansowania od podmiotu powiązanego. Wypłacając jednak odsetki na rzecz takiego podmiotu, należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących możliwości zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów.
        • 21.05.2013Zmiany w CIT: Zyski SK i SKA będą podwójnie opodatkowane?
         Zapytanie nr 3700 do ministra finansów w sprawie planowanej zmiany sposobu opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych
         • 09.05.2013Opodatkowanie dochodów (przychodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
          Pytanie podatnika: Czy skoro podstawę opodatkowania stanowi kwota przyznanej akcjonariuszowi dywidendy, to tym samym przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstaje w momentach, gdy SKA osiąga zyski ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych oraz świadczenia usług, gdy SKA dokonuje odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników będących środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi?
          • 06.05.2013Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy a PCC
           Pytanie podatnika:  Czy konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy spowoduje konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
           • 22.04.2013Cienka kapitalizacja: Odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca jako koszt podatkowy
            Odsetki od pożyczki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. Należy jednak pamiętać o istotnym ograniczeniu tego prawa. Chodzi o tzw. cienką kapitalizację.
            • 10.04.2013Zasady opodatkowania dziedziczonych akcji zostaną ujednolicone
             Zasady opodatkowania dochodu z odziedziczonych papierów wartościowych (np. akcji) zostaną doprecyzowane – przewiduje to zgłoszony w tym tygodniu przez posłów PO projekt nowelizacji ustawy o PIT.
             • 22.03.2013Bilet lotniczy jako koszt podatkowy firmy
              Z uzasadnienia: Wydatki na przeloty wiceprezesa nie będącego pracownikiem i nie pozostającym w żadnym stosunku cywilnoprawnym ze spółką nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy wyraźnie wyłączają z kosztów wydatki związane z dokonaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy), którzy nie są pracownikami spółki.
              • 21.03.2013Opodatkowanie wypłacanych dywidend
               Podmioty wypłacające dywidendy na rzecz swoich udziałowców lub akcjonariuszy muszą pamiętać o szeregu obowiązków podatkowych, które na nich ciążą nie tylko w zakresie poboru podatku dochodowego, lecz także w odniesieniu do złożenia odpowiednich deklaracji i informacji.
               • 04.03.2013Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej a przychód podatkowy
                Z uzasadnienia: W przypadku przeniesienia na wspólników prawa własności nieruchomości, której rynkowa wartość będzie odpowiadała kwocie zobowiązania spółki z tytułu zysku przeznaczonego do podziału wypłaty z zysku, nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reguluje on sposób ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych. Przeniesienie prawa własności w drodze wypłaty z zysku nie jest bowiem zbyciem, w wyniku którego powstaje po stronie spółki przychód, gdyż wypłata z zysku w formie rzeczowej nie stanowi odpłatnego zbycia praw.
                • 13.12.2012Prawo spółek – KE zapowiada zmiany
                 Europejskie prawo spółek i zasady ładu korporacyjnego muszą zapewniać większą konkurencyjność i trwałość podmiotów gospodarczych – twierdzi Komisja Europejska, która przyjęła plan obejmujący nowe inicjatywy mające zmodernizować obecne regulacje.
                 • 20.11.2012Opodatkowanie przychodów akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
                  Przychody osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w tej spółce należy kwalifikować do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W konsekwencji akcjonariusz SKA, który jest osobą fizyczną ma obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w sposób określony w art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodów akcjonariuszy w SKA
                   Pytanie podatnika: Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
                   • 28.09.2012Moment powstania przychodu u akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
                    Pytanie podatnika: Kiedy powstanie moment uzyskania przychodu u akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej?
                    • 18.09.2012Spółka komandytowo-akcyjna: Rozliczenie dywidendy w naturze
                     Pytanie podatnika: Czy w związku z wypłatą przez SKA dywidendy w naturze powstanie po stronie komplementariusza - osoby prawnej - przychód opodatkowany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                     • 13.09.2012Porozumienie PAIiIZ z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
                      Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych podpisała porozumienie o współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
                      • 28.08.2012Akcjonariat Obywatelski – druga edycja kampanii edukacyjnej MSP
                       Ministerstwo Skarbu Państwa startuje z drugą odsłoną kampanii edukacyjnej skierowanej do indywidualnych inwestorów giełdowych: „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”.
                       • 17.08.2012Nabycie udziałów i akcji a obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C
                        Czynność nabycia przez spółkę kapitałową udziałów lub akcji innej osoby prawnej od osoby fizycznej wydaje się stanowić czynność niezwiązaną z jakimikolwiek obowiązkami informacyjnymi w stosunku do organów podatkowych, gdyż z pozoru stanowi „zwykłe” nabycie pewnego rodzaju dóbr. Obowiązujące przepisy wskazują jednak na nieprawidłowość takiego myślenia.
                        • 16.05.2012Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
                         Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki (albo w którym został określony „dzień dywidendy”) - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
                         • 15.05.2012Skutki likwidacji spółki kapitałowej. Określenie wysokości przychodu
                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów W. w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji W. będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku W. otrzymanego w związku z likwidacją W. ponad kosztem nabycia udziałów W., tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja W. nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w W.?
                          • 09.05.2012Nieodpłatne poręczenie kredytu przez udziałowca a przychód w CIT
                           Udzielenie spółce kapitałowej nieodpłatnego poręczenia przez jej udziałowca bądź akcjonariusza (podmiot powiązany) stanowi dla tej spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz skutkuje powstaniem przychodu z tego tytułu - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
                           • 10.02.2012Skutki otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej
                            Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
                            • 07.02.2012Kontrowersje wokół opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych
                             Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął trwający już od kilku lat spór interpretacyjny ws. przepisów o opodatkowaniu zysków akcjonariuszy z dywidend otrzymywanych od spółek komandytowo-akcyjnych (SKA). Uchwała NSA przeczy wcześniejszym interpretacjom resortu finansów i dopuszcza możliwość przesunięcia w czasie lub nawet uniknięcia opodatkowania zysków akcjonariuszy.
                             • 31.01.2012Udziały w spółce komandytowo-akcyjnej a PIT
                              Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA należy zaliczyć do przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodów metodą liniową określoną w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód?
                              • 30.01.2012Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny
                               Pytanie podatnika: Czy na dzień objęcia udziałów powstanie dochód do opodatkowania, oraz czy ustalając koszt uzyskania przychodu do wyceny rzeczy ruchomych i gruntu, należy stosować aktualną wartość rynkową aportu, czy wartość nabycia poszczególnych składników aportu?
                               • 18.01.2012Opodatkowanie podziału zysków w spółce – ważny wyrok
                                Oszczędności podatkowe – pod takim hasłem analizować można poniedziałkową uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącą sposobu opodatkowania dochodu spółki kapitałowej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej.
                                • 03.01.2012Skutki nieodpłatnego nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego
                                 Pytanie podatnika: W jakim momencie powinien zostać rozpoznany przychód z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji Spółki przez Wnioskodawcę? Jak powinien być kwalifikowany przychód uzyskany w związku z nieodpłatnym nabyciem akcji?
                                 • 16.12.2011Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej
                                  Pytanie podatnika: Jak ustalić źródło przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
                                  • 05.12.2011Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej
                                   Polskie przepisy podatkowe przewidują możliwość wspólnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych („updop”) podatnikami mogą być Podatkowe Grupy Kapitałowe („PGK”) składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną. Pomimo, że przepisy te obowiązują już od 1996 r. to popularność tego narzędzia planowania podatkowego, jest dość znikoma. Na podstawie informacji zgromadzonych przez Ministerstwo Finansów na dzień 31 grudnia 2010 r. istniało zaledwie 16 PGK. W niniejszym opracowaniu postaramy się przybliżyć warunki jakie muszą zostać spełnione by możliwe było utworzenie PGK. W kolejnych częściach przedstawimy zasady rozliczania PGK, oraz kwestie które wzbudzają największe kontrowersje w praktyce.
                                   • 19.09.2011Jak opodatkować przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
                                    Przychody wspólnika będącego osobą fizyczną z udziału w każdej spółce nieposiadającej osobowości prawnej, bez względu na jej rodzaj (a więc także komandytowo-akcyjnej) są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym pod pojęciem wspólnika ustawodawca rozumie wszystkich udziałowców każdej spółki osobowej, w tym komplementariusza i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                                    • 01.06.2011Rząd: PFE będą mogły przyjmować składki od zagranicznych pracodawców
                                     Pracownicze Fundusze Emerytalne będą mogły przyjmować składki od zagranicznych pracodawców – postanowił we wtorek rząd. Ministrowie zajęli się projektem zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
                                     • 20.04.2011WSA: Dywidenda rzeczowa bez podatku u spółki
                                      Z uzasadnienia: Bez względu na to, czy dywidenda jest wypłacana w formie pieniężnej czy niepieniężnej nie można uznać, że po stronie spółki wypłacającej dywidendę powstaje jakiekolwiek przysporzenie. Wraz z momentem podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, wspólnikowi przysługuje roszczenie o jej wypłatę, a na spółce ciąży zobowiązanie do jej wypłaty. Wypłata dywidendy bez względu na formę zawsze obciąża majątek spółki. Spółka przekazuje bowiem część posiadanego majątku (zysku).
                                      • 04.04.2011Opodatkowanie przychodu w razie wypłaty przez spółkę dywidendy rzeczowej
                                       Spółka nie uzyska z tytułu wypłaty dywidendy rzeczowej jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, który zgodnie z definicją przychodu mógłby być za taki uznany. Skoro wypłata dywidendy powoduje przyrost aktywów jedynie po stronie otrzymującego dywidendę, w konsekwencji to ten podmiot (udziałowiec) osiągnie przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                                       • 09.03.2011WSA: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem spółki
                                        Z uzasadnienia: Kredyty zaciągnięte na prowadzenie działalności gospodarczej, jak i kredyt wykorzystany na wypłatę dywidendy, są w swym celu podobne, oba służą zapewnieniu płynności finansowej lub jej zwiększeniu w celu rozwoju gospodarczego Spółki. Zatem, zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.
                                        • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                                         Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 14.01.2011WSA: Wierzytelności własne w zamian za objęcie udziałów – jak rozpoznać przychód i koszty uzyskania przychodów
                                          Z uzasadnienia: Konkludując bank wnosząc wierzytelności własne w zamian za objęcie akcji/udziałów w spółce córce z jednej strony rozpoznaje przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, z drugiej strony rozpoznaje koszt uzyskania tego przychodu w wysokości wartości nominalnej wierzytelności własnych, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jak też innych wydatków związanych z objęciem udziałów. W sytuacji, gdy przychód przewyższy koszty uzyskania przychodów bank będzie zobowiązany do rozpoznania dochodu podatkowego. W sytuacji odwrotnej będziemy mieli do czynienia ze stratą podatkową.
                                          • 21.12.2010Niepieniężna forma dywidendy jest opodatkowana
                                           Pytanie podatnika: Czy wypłata dywidendy w formie niepieniężnej, w przypadku, gdy taką formę dywidendy przewiduje uchwała zgromadzenia wspólników, nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                           • 09.11.2010MF bez entuzjazmu o kontroli banków w związku z opcjami walutowymi
                                            Interpelacja nr 17976 do ministra finansów w sprawie kontroli podatkowej pod względem szczególnych zasad ustalania dochodu niektórych banków
                                            • 08.11.2010WSA: W latach 2007-2008 pożyczka od udziałowca spółki była zwolniona z PCC
                                             Skoro Polska z dniem akcesji do Unii Europejskiej na mocy art. 9 pkt 10 lit. h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniła z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielane spółce przez jej udziałowców, to nie mogła ponownie - wbrew klauzuli stand still - wprowadzić takiego opodatkowania od dnia 1 stycznia 2007 r.
                                             • 20.10.2010Opodatkowanie dochodów z udziałów w spółkach – projekt zmian
                                              Doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi, a także dostosowanie przepisów do prawa wspólnotowego – to cel projektu przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
                                              • 15.10.2010Cena akcji GPW – maksymalnie 43 zł dla inwestorów indywidualnych
                                               Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło wysokość maksymalnej ceny akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. sprzedawanych w ofercie publicznej. Wyniesie ona 43 zł. Władze GPW opublikowały prospekt emisyjny spółki. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na jej akcje od 18 do 27 października. Trafi do nich maksymalnie 26,7 mln akcji. Giełdowy debiut GPW przewidywany jest 9 listopada.
                                               • 13.09.2010BZ WBK dla Hiszpanów
                                                Nowym właścicielem 70,36 proc. akcji Banku Zachodniego WBK zostanie hiszpańska grupa bankowa Santander – postanowił dotychczasowy większościowy akcjonariusz banku Allied Irish Banks. Wartość pakietu akcji BZ WBK, jaki może nabyć grupa Santander, to 3,1 mld euro. Po uzyskaniu przez nowego akcjonariusza wszystkich wymaganych zgód regulatorów i sfinalizowaniu transakcji, Bank Zachodni WBK stanie się członkiem największej w strefie euro grupy finansowej.
                                                • 03.09.2010Opodatkowanie PCC zmiany umowy spółki: Konwersja pożyczki na kapitał zakładowy
                                                 Pytanie podatnika: Czy Spółka dokonując w 2009 r. zmiany umowy spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o wartość zaciągniętej (w październiku 2007 r.) od spółki matki pożyczki miała obowiązek dokonania zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości kwoty zaciągniętej pożyczki, skoro w 2007 r., w momencie jej udzielenia, poniosła już ten koszt?
                                                 • 16.08.2010Giełda: Pierwsza bułgarska spółka na GPW
                                                  Pierwsza spółka z Bułgarii – Intercapital Property Development – zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy. To efekt uruchomienia w lutym br. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacyjnego połączenia z bułgarskim rynkiem. Pozwala ono na rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na akcjach tamtejszych spółek notowanych w Warszawie, umożliwia też inne operacje na papierach zagranicznego emitenta.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »