Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzowych

 • 19.11.2010VAT od pojazdów firmowych – jest projekt ustawy
  Od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 r. ma obowiązywać ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów firmowych niebędących samochodami osobowymi oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu – przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zmiany dotyczą także m.in. odliczenia VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, a także rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Polski okazjonalne drogowe przewozy osób.  
 • 18.11.2010Akcyza na olej opałowy – wyrok TK
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy rozporządzenia ministra finansów dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe są zgodne z konstytucją. Sędziowie wydali wyrok po rozpoznaniu skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ROEL" Szmidt i Miśta spółka jawna w Markach.  
 • 15.11.2010Akcyza – nowe zasady kontroli
  1 stycznia 2011 r. ma wejść w życie nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Resort opublikował projekt dokumentu. Zmiany są konsekwencją nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, wprowadzonej ustawą z 22 lipca 2010 r., dotyczącej obowiązku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD) lub dokumentu zastępczego.
 • 29.10.2010Od stycznia nowe wzory banderol na wyroby tytoniowe
  Wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. nowych wzorów banderol na wyroby tytoniowe i tytoń przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Według deklaracji resortu, zmiany mają na celu m.in. wyeliminowanie przypadków unikania płacenia należnego podatku akcyzowego.
 • 25.10.2010Uchwała NSA: Przy WDT wywóz mogą potwierdzić także inne dokumenty
  W świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
 • 18.10.2010Akcyza: Regulacja na wypadek awarii systemu EMCS PL
  Zasad postępowania w przypadku niedostępności elektronicznego Systemu Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych, dotyczy projekt najnowszego rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Przepisy wejdą życie 1 stycznia 2011 r., czyli jednocześnie z uruchomieniem systemu EMCS PL.
 • 13.08.2010Akcyza: Przedsiębiorcy krytycznie o wdrażaniu unijnego systemu nadzoru
  Rada Podatkowa PKPP Lewiatan ma zastrzeżenia do rozwiązań przyjmowanych przez Ministerstwo Finansów, które przygotowuje uruchomienie w Polsce unijnego Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System). Przedsiębiorcy obawiają się m.in. podwójnego obciążenia podatkiem od tzw. ponadnormatywnego ubytku.
 • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszłym roku czekają nas spore zmiany
  Ministerstwo Finansów opublikowało w biuletynie informacji publicznej projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury założeń wynika, iż w 2011 roku czekają nas spore zmiany – zarówno dotyczące bardzo dużej grupy osób (np. kwestia odliczeń VAT od samochodów), jak i odnoszące się do wąskich grup podatników.
 • 01.07.2010RPP obawia się wzrostu inflacji w przyszłym roku
  – Rada przeprowadziła dyskusję nad czynnikami, które w średnim okresie mogą wzmacniać presję inflacyjną – napisano w komunikacie wydanym po czerwcowym posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej. W dokumencie zacytowano także najnowszą projekcję inflacji, z której wynika, że w 2011 r. może ona rosnąć szybciej, niż wcześniej oczekiwano.
 • 16.06.2010Pieczątka nie jest już wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości
  Zapytanie nr 6750 do ministra finansów w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
 • 26.05.2010Inflacja spada, stopy nie rosną
  We wtorek, na zakończenie dwudniowego posiedzenia, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Zdecydował o tym przede wszystkim spadek cen, które – według członków Rady – dalej będą się obniżały ze względu na efekty bazy związane z silnym wzrostem cen wyrobów akcyzowych i cen żywności w ubiegłym roku.
 • 29.04.2010RPP: Inflacja nadal będzie spadać
  Z informacji opublikowanej po zakończonym w środę posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wynika, że członkowie Rady spodziewają się w najbliższych miesiącach dalszego spadku dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Według RPP, utrzymaniu spadkowego trendu inflacji będą sprzyjać m.in. niska presja popytowa, dotychczasowa aprecjacja złotego oraz umiarkowane tempo wzrostu płac.
 • 24.03.2010Zużycie energii na potrzeby wytwórcy będzie opodatkowane
  Podczas posiedzenia w dniu 23 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Celem projektu jest implementacja dyrektywy Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego oraz zmiana obowiązujących przepisów, które wychodzą naprzeciw potrzebom stosowania prawa w dotyczącego akcyzy. Kluczową kwestią regulowaną w projekcie jest wdrożenie teleinformatycznego systemu obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy, który zastąpi obecne, sformalizowane rozwiązania w tym zakresie, oparte na papierowej dokumentacji procedury.
 • 03.12.2009Tanio kupiony samochód i podatek akcyzowy
  Przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia oceny prawidłowości zastosowanych przez organy podatkowe zasad oraz trybu określenia stronie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie 15.259 zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.
 • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
  1. Podatnik, któremu na wniosek złożony w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towarów i usług biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdziło, na ściśle wskazaną we wniosku datę, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towarów jak wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet wówczas, gdy w wyniku dokonania późniejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) okaże się, iż w rzeczywistości podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy nie posiadającego już wówczas ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednakże wykazanie, że dokonując dostawy, podatnik działał w dobrej wierze, czyli nie był w posiadaniu wiedzy o nieaktualności informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub też nie mógł z łatwością przy istnieniu powiązań personalnych, kapitałowych czy osobistych, wiedzą taką dysponować.
 • 12.11.2009Od stycznia wyższa akcyza na papierosy?
  Rząd na wniosek ministra finansów przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zaproponowano w nim zmianę stawek akcyzy na papierosy i niektóre wyroby energetyczne, m.in. gaz ziemny i węgiel. Na zmianach budżet państwa ma zyskać ponad pół miliarda złotych.
 • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczące wystawiania „zwykłych” faktur VAT
  Nie będzie przesadą twierdzenie, że jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) dokumentów funkcjonujących w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo że w niektórych państwach Wspólnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest dość swobodnie, polski prawodawca podatkowy cały czas bardzo rygorystycznie traktuje tę kwestię.
 • 26.08.2009Produkowanie automatów do gier na potrzeby własnej działalności a moment powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym
  Jeżeli podatnik wytwarza automaty do gier i wykorzystuje te automaty na potrzeby własnej działalności, to ich zużycie następuje w momencie, w którym po zakończeniu eksploatacji są one likwidowane i wyprowadzane z ewidencji środków trwałych. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym nie powstaje zatem z chwilą rozpoczęcia używania automatów, czyli wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych, lecz w momencie ich definitywnego zużycia, tj. likwidacji i wykreślenia z tej ewidencji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 11.08.2009Leasing samochodu od podmiotu z UE a obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym
  Leasing samochodu osobowego od podmiotu posiadającego stałą siedzibę w innym państwie członkowskim UE powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z chwilą rejestracji samochodu na terytorium Polski – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 03.08.2009BCC: Dobre i złe strony projektu nowelizacji ustawy akcyzowej
  Przedsiębiorcy chwalą propozycję wprowadzenia elektronicznego systemu dokumentacji przemieszczania wyrobów akcyzowych, wskazują też na rozwiązania, które zwiększą koszty działalności podatników akcyzy. Business Centre Club odniósł się do propozycji zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy zawartych w projekcie autorstwa Ministerstwa Finansów z 8 lipca 2009 r.
 • 02.06.2009Posłowie naciskają na wprowadzenie kas dla lekarzy i prawników
  Interpelacja nr 8844 do ministra finansów w sprawie zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • 19.03.2009Problemy z wymianą znaków akcyzy
  Interpelacja nr 7359 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy (banderol) na wyroby spirytusowe i winiarskie
 • 19.02.2009Nowy system opodatkowania samochodów?
  Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
 • 04.02.2009Ekopodatek zamiast akcyzy
  Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
 • 24.11.2008Zmiany w oznaczeniach wyrobów akcyzowych
  Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianie rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Przewidziano w niej m.in. obowiązek stosowania nowych banderol. Zmiany wejdą w życie w dwóch etapach: na początku stycznia i z początkiem marca przyszłego roku.
 • 21.11.2008Dokumenty potwierdzające zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy
  W nawiązaniu do pisma nr (…) w sprawie możliwości stosowania innych, niż potwierdzona przez odbiorcę karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, dowodów potwierdzających zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego Ministerstwa Finansów (AE) uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
 • 18.09.2008Raport o biopaliwach
  Rada Ministrów przyjęła raport za 2007 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Dokument zostanie przekazany Komisji Europejskiej.
 • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
  W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
 • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych
  Podmiot, któremu przysługuje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawić faktury dostawy, jeżeli przedstawił inne dokumenty, potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artykułu i par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).
 • 14.05.2008Konferencja: Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz wybrane problemy w prawie podatkowym
  W dniach 28–30 maja 2008 roku, w Warszawie, odbędzie sie konferencja Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz wybrane problemy w prawie podatkowym. Konferencja organizowana jest przez Akademię Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz objął patronat medialny nad konferencją. Dla Czytelników www.podatki.biz obowiązuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie się na konferencję do 23.05.2008 (piątek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj.
 • 03.04.2008Uchylanie się od podatku - art. 54 K.K.S. (1)
  Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Według § 2, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Według zaś § 3, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
 • 20.02.2008Zapraszamy na konferencję: Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT
  W dniach 27–28 lutego 2008 roku, w Warszawie, odbędzie sie konferencja Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT. Konferencja organizowana jest przez Akademię Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz objął patronat medialny nad konferencją. Dla Czytelników www.podatki.biz obowiązuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie się na konferencję do 22.02.2008 (piątek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj. 
 • 20.12.2007MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE
  Interpelacja nr 9450 do ministra finansów w sprawie sprzeczności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z prawem wspólnotowym i skutków ekonomicznych tej sprzeczności dla przedsiębiorców
 • 17.12.2007Czy przysługuje zwrot akcyzy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów przy pomocy samochodów odbiorców towarów?
  Prawo do zwrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przysługuje również wtedy, gdy transport wyrobów będących przedmiotem dostawy dokonany został środkiem transportu należącym do odbiorcy — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 17.10.2007Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników - bez pośpiechu
  Interpelacja nr 8667 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania kas fiskalnych w prywatnych gabinetach lekarskich oraz kancelariach prawniczych
 • 06.09.2007Akcyza na gaz ziemny za 6 lat, na węgiel i koks — od 2012 r.
  Ministerstwo Finansów przekazało projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym stałemu komitetowi Rady Ministrów. Resort Zyty Gilowskiej opracowywał dokument od wiosny, a jego ostateczny kształt (na etapie prac w ministerstwie) został zatwierdzony 23 sierpnia. Ustawa obok innych zmian wprowadzi do polskiego prawa postanowienia dyrektywy wspólnotowej o obowiązku opodatkowania gazu ziemnego oraz węgla i koksu, ale tymczasowo zwolni te paliwa z akcyzy.
 • 28.08.2007Zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
  Pytanie: Spółka otrzymała zaliczkę z tytułu planowanego dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W jaki sposób należy udokumentować i rozliczyć w deklaracji VAT-7 otrzymanie takiej zaliczki?
 • 17.08.2007WDT czy eksport?
  Pytanie: Spółka jest podatnikiem VAT UE i dokonuje dostawy towarów z Polski na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Rosji. Towar natomiast jest wysyłany bezpośrednio do Finlandii, gdzie kontrahent z Rosji ustanowił przedstawiciela podatkowego. Jak należy rozliczyć taką transakcję? Czy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, czy też może ich eksport?
 • 27.07.2007Składy podatkowe — poselskie wątpliwości
  Interpelacja nr 7779 do ministra finansów w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
 • 18.07.2007Kto odpowiada za właściwą stawkę akcyzy
  Interpelacja nr 7617 do ministra finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego lub zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku wprowadzenia przez nabywcę sprzedawcy w błąd co do przeznaczenia wyrobu
 • 12.07.2007Straty w środkach obrotowych spowodowane pożarem
  Pytanie podatnika: Czy straty w środkach obrotowych (towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów, jeśli podatnik nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia tych towarów?
 • 15.06.2007KIG o projekcie ustawy o podatku akcyzowym
  Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia projekt ustawy o podatku akcyzowym, który w dniu 25 maja br. został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Za warte podkreślenia należy uznać odejście w projekcie ustawy od stosowania dwóch klasyfikacji wyrobów akcyzowych według układu PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) oraz CN (Nomenklatury Scalonej). Obecnie polska klasyfikacja stosowana jest tylko w obrocie krajowym, a kody CN w handlu z krajami Unii Europejskiej oraz podczas importu.
 • 14.06.2007Kiedy trzeba złożyć wniosek o zwrot akcyzy?
  Wniosek o zwrot akcyzy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (np. piwa) powinien być złożony przed rozpoczęciem wysyłki.
 • 25.05.2007Kto powinien płacić akcyzę za prąd?
  Interpelacja nr 6772 do ministra finansów w sprawie niedostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej
 • 08.05.2007Akcyza przy sprzedaży samochodu przed pierwszą rejestracją
  Interpelacja nr 6369 do ministra finansów w sprawie sprzedaży samochodów przed pierwszą rejestracją
 • 22.04.2007Ograniczenia dla mieszkańców strefy nadgranicznej
  Interpelacja nr 6227 do ministra finansów w sprawie dyskryminujących wobec mieszkańców strefy nadgranicznej przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącego ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego
 • 13.02.2007Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, w której następuje dostawa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i gdy kwota akcyzy nie jest pobierana, do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie wlicza się kwoty tego podatku?
 • 15.01.2007Akcyza, komisy samochodowe i Europejski Trybunał Sprawiedliwości
  Interpelacja nr 5141 do ministra finansów w sprawie podwójnego płacenia przez właścicieli autokomisów podatku akcyzowego na auta sprowadzane z zagranicy
 • 10.01.2007Komunikat MF sprawie zwolnienia biokomponentów od podatku akcyzowego
  Ministerstwo Finansów informuje, że rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ( Dz. U. Nr 243, poz.1766) utrzymano maksymalnie dopuszczalne prawem Wspólnoty Europejskiej całkowite zwolnienie od akcyzy biokomponentów dodawanych do paliw ciekłych, jak również wprowadzono ulgę od paliw zawierających biokomponenty w wysokości dozwolonej w Dyrektywie Rady 2003/96/WE.
 • 07.12.2006Mandat karny
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) kto popełnia wykroczenie skarbowe musi liczyć, się z tym, że zostanie ukarany grzywną. Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym – 899, 10 zł – może wynieść ona nawet 17.982 zł. Górny limit grzywny może być jednak obniżony dla sprawcy czynów mniejszej wagi, za popełnienie których wystarczająca kara to grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Urząd skarbowy może bowiem wystawić mandat karny, gdy nie zachodzi konieczność orzeczenia surowszej kary. Jednak nie każdy może liczyć na takie potraktowanie.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »