Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcjonariuszowi

 • 24.03.2010Dywidenda wypłacona akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej a moment opodatkowania w CIT
  Dochód akcjonariusza podlega opodatkowaniu w momencie wypłaty dywidendy i nie podlega zaliczkowemu opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego. Akcjonariusz, który oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, nie jest zobowiązany uwzględniać części przychodów i kosztów spółki komandytowo-akcyjnej przypadających na posiadane w trakcie roku obrachunkowego akcje - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • 20.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Problemów z opodatkowaniem akcjonariuszy SKA ciąg dalszy
   Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, czy też prawną, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak komplementariusz w tej spółce, a także wspólnicy innych spółek osobowych. Brak w ustawach podatkowych przepisu, który zezwalałby na różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej wspólników spółek osobowych, w zakresie podatków dochodowych.
   • 18.11.2009Wypłacone pracownikom wypłaty z zysku netto nie mogą być kosztem
    Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto wypłat przyznanych z podziału wyniku finansowego netto w dniu ich dokonania bądź postawienia do dyspozycji pracownika wraz ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek?
    • 09.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie dochodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
     1. Trudno jest uznać, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) ma obowiązek wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to niemożliwe albowiem w trakcie roku podatkowego nie powstaje u niego przychód należny, co tym samym uniemożliwia zastosowanie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) Przychód ten powstaje dopiero w momencie powstania roszczenia obligacyjnego w postaci roszczenia akcjonariusza SKA o wypłatę dywidendy. 2. Niemożliwym jest zastosowanie wobec akcjonariusza SKA treści art. 24 u.p.d.o.f. w zakresie ustalania jego dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ksiąg rachunkowych SKA. 3. Przychodem a zarazem dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie kwota faktycznie otrzymana przez akcjonariusza SKA.
     • 17.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem
      Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki akcyjnej, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.
      • 15.12.2008Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w Kodeksie spółek handlowych
       8 stycznia 2009 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Mają duże znaczenie dla szerokiej grupy przedsiębiorców. Najważniejszą zmianą, ułatwiającą zakładanie nowych podmiotów, jest obniżenie minimalnego wymaganego kapitału zakładowego spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Ustawa przewiduje jednak również kilka innych — istotnych i ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności — zmian.
       • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
        Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
        • 21.10.2008Orzecznictwo: Umorzenie akcji - gdy koszt nabycia jest większy niż przychód ze sprzedaży
         Pismem z dnia 14 marca 2007 r. A Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny Spółka podała, że w dniu 22 listopada 2006 r. dokonała zbycia akcji B Spółki Akcyjnej, nabytych wcześniej za kwotę 12.797.324,40 zł. Część akcji o wartości 7.797.327,40 zł została zbyta na rzecz B Spółki Akcyjnej w celu ich umorzenia za kwotę 3.010.000,00 zł, pozostała zaś część akcji o wartości 5.000.000,00 zł została zbyta na rzecz osoby fizycznej za kwotę 22.500 zł. W związku z powyższym Spółka dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznała przychód do opodatkowania w kwocie 3.032.500,00 zł oraz koszt uzyskania przychodów w łącznej kwocie 12.797.327,40 zł.
         • 13.05.2008Połączenie towarzystw emerytalnych
          Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA i Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec–Emerytura SA. KNF uznała, że połączenie może przynieść korzyści dla członków obydwu otwartych funduszy emerytalnych.
          • 31.01.2008Odsetki od kredytu zaciągniętego na zapłatę dywidendy stanowią KUP
           Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?
           • 03.12.2007Dobre praktyki na rynku finansowym
            Stosowanie zasad dobrych praktyk przez firmy działające na rynku finansowym ocenili uczestnicy konferencji zorganizowanej w poniedziałek w gmachu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
            • 09.03.2007Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) i członków organów osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
             Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwóch przepisów jasno wynika, że wydatek może być powiązany z przychodem w sposób nie tylko bezpośredni, ale i pośredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną mogą być zaliczone przez ten podmiot do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną na rzecz swoich udziałowców (akcjonariuszy) oraz na rzecz członków swoich organów mogą być zaliczone przez osobę prawną do kosztów uzyskania przychodów.
             • 16.02.2007Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
              Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 00.54.654 z późn. zm.; dalej: CIT) przewiduje w ściśle określonych sytuacjach uproszczoną metodę naliczania podatku, bez ustalania podstawy wymiaru podatku (ryczałtowo). Podatnik może podlegać ogólnemu zobowiązaniu podatkowemu od osiągniętych dochodów oraz/lub zobowiązaniu od niekumulowanych przychodów, które można podzielić na dwie grupy:
              • 23.08.2006Opóźnienie w wypłacie dywidendy akcjonariuszowi
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
               • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
                Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.

               « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]