Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak naliczenia podatku dochodowego

 • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
  Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
  • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
   Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
   • 25.11.2019Usugi wspólnika na rzecz spóki a koszty uzyskania przychodów
    Wydatki poniesione przez spók jawn na wypat Wnioskodawczyni wynagrodzenia z tytuu wiadczonych usug, speniajce warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udokumentowane faktur VAT, bd stanowiy dla Wnioskodawczyni - jako wspólniczki - koszt uzyskania przychodu z tytuu uczestnictwa w spóce jawnej, proporcjonalnie do posiadanego przez ni udziau w zysku okrelonego w umowie spóki - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 18.09.2019WSA. Opaty egzekucyjne musz by w rozsdnej wysokoci
     Z uzasadnienia: Koszty egzekucyjne maj zapewni funkcjonowanie aparatu egzekucyjnego a nie wierzyciela. Funkcja fiskalna powinna polega na uzyskaniu (przynajmniej czciowego) zwrotu kosztów funkcjonowania tego aparatu. Jednake organ powinien mie na uwadze, e z punktu widzenia fundamentalnej zasady demokratycznego pastwa prawnego istotne jest zachowanie racjonalnej zalenoci pomidzy wysokoci tych kosztów, a czynnociami organów, za podjcie których zostay naliczone. Wszystko powinno si odbywa w ramach i przy uwzgldnieniu okolicznoci konkretnego stanu faktycznego danej sprawy.
     • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
      W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
      • 03.09.2019WSA. Odsetki od zapaconej po 20 stycznia zaliczki na podatek
       Z uzasadnienia: Zaakceptowanie sytuacji, gdy po upywie terminu patnoci zaliczki podatnik dokonuje jej wpaty wraz z odsetkami za zwok, i wpata ta pozostaje w budecie niejako "w zawieszeniu", a organ nalicza odsetki za zwok od zaliczki nie do terminu tej wpaty lecz do terminu zoenia zeznania rocznego lub upywu terminu do jego zoenia, w ocenie Sdu, narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwok, a nadto z zasad zaufania wyraon w art. 121 Ordynacji podatkowej.
       • 20.08.2019Wycieczka z ZFS nie jest przychodem pracownika
        Pytanie: Wnioskodawca organizuje wycieczk dla pracowników, dofinansowan ze rodków ZFS. Celem wyjazdu ma by integracja pracowników. Udzia w wycieczce jest dobrowolny i dostpny dla wszystkich. Wysoko dofinansowania zaley od sytuacji materialnej danego pracownika. Znana bdzie liczba osób biorcych udzia w wyjedzie i jego koszt ogólny. Koszt jednostkowy mona bdzie ustali jako iloraz kosztu ogólnego i liczby uczestników. Czy ww. dofinansowanie wycieczki bdzie dla pracowników przychodem?
        • 19.08.2019CIT: Jak liczy limit dla maego podatnika?
         Pytanie: Czy okrelenie „przychód ze sprzeday” dotyczy równie np. uzyskanego odszkodowania, odsetek od rodków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopat lub refundacji kosztów? Czy do wyliczenia limitu, w kwocie nalenego podatku VAT (okrelenie ustawodawcy „wraz z kwot nalenego podatku od towarów i usug”) naley uj równie podatek naleny z tytuu realizacji procedury odwrotnego obcienia?
         • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
          Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
          • 02.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
           Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
           • 01.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
            Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
            • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
             Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
             • 10.04.2019WSA. Zapis w akcie notarialnym pozwala skorzysta z ulgi meldunkowej w PIT
              Z uzasadnienia: Przepisy ustawy nie okrelay, w jaki sposób i gdzie ma by wyraone stwierdzenie, e podatnik "spenia warunki do zwolnienia", byleby to owiadczenie zostao wyraone w terminie do zoenia zeznania rocznego (...) wola osoby chccej skorzysta z ulgi meldunkowej moe by wyraona wprost - przez ustne lub pisemne zoenie okrelonego owiadczenia - jak równie w sposób dorozumiany, przez kade zachowanie, które ujawnia jej wol w sposób dostateczny (...) W orzecznictwie sdów administracyjnych przyjmuje si, e takie owiadczenie moe by sformuowane m.in. w akcie notarialnym, bdcym podstaw sprzeday lokalu mieszkalnego.
              • 19.03.2019Festyn zakadowy a przychód pracownika
               Pytanie: Spóka co roku organizuje festyn zakadowy. Czy w zwizku: a) z udziaem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwizane z tym obowizki patnika lub obowizki informacyjne w stosunku do uczestników?
               • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
                Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ródach energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a take pobieranie tej energii z sieci nie s wiadczeniem usug ani sprzeda w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzecznoci z przepisami dotyczcymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okrelajca ramy unijnego systemu VAT, nie przewidyway adnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dziaalnoci - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                • 03.12.2018NSA. Odsetki od kredytu na wypat dywidendy jako koszt podatkowy
                 Z uzasadnienia: Dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów konkretnych wydatków nie jest wystarczajcy jakikolwiek zwizek tych wydatków z przychodami podatnika, ale musi to by zwizek konkretny, dostrzegalny. Tego warunku nie speniaj kwoty odsetek od kredytów i poyczek na sfinansowanie wypaty dywidendy akcjonariuszom spóki, bo rodki na wypat dywidendy s w sposób widoczny zwizane z realizacj przez spók tj. podatnika jej obowizku wynikajcego wobec akcjonariuszy ze stosunku czonkostwa, a nie s w sposób widoczny zwizane z prowadzon przez spók dziaalnoci gospodarcz, która jest dla spóki ródem dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.
                 • 05.10.2018Nieistotne koszty porednie w kosztach podatkowych
                  Spóka zamierza korzysta w ramach przyjtej polityki rachunkowoci z moliwoci stosowania uproszcze zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci i jednorazowo ujmowa w ksigach danego okresu nieistotne koszty jeli z uwagi na ich wysoko brak jest uzasadnienia do rozliczania ich w czasie. Czy jest moliwe jednorazowe ujcie w koszty podatkowe kosztów porednich nieistotnych, które dotycz okresu przekraczajcego rok podatkowy, bez koniecznoci rozliczania ich w czasie?
                  • 21.08.2018Nieistotne koszty porednie w kosztach podatkowych
                   Spóka zamierza korzysta w ramach przyjtej polityki rachunkowoci z moliwoci stosowania uproszcze zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci i jednorazowo ujmowa w ksigach danego okresu nieistotne koszty jeli z uwagi na ich wysoko brak jest uzasadnienia do rozliczania ich w czasie. Czy jest moliwe jednorazowe ujcie w koszty podatkowe kosztów porednich nieistotnych, które dotycz okresu przekraczajcego rok podatkowy, bez koniecznoci rozliczania ich w czasie?
                   • 07.08.2018NSA. PIT od zwrotu dopat wniesionych do spóki z o.o.
                    Dopata oraz prawo do jej zwrotu s cile zwizane z udziaem w spóce z ograniczon odpowiedzialnoci i przysuguj zawsze uprawnionemu z udziau wspólnikowi, tote prawa do zwrotu dopaty nie mona zby odrbnie od udziau. Niemoliwe jest wic uzyskanie odrbnego przychodu z kapitaów pieninych w zwizku ze zbyciem udziaów w spóce (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f.) oraz odrbnego przychodu z praw majtkowych w zwizku ze zbyciem zwizanej ze zbytym udziaem wierzytelnoci o zwrot dopat (na podstawie art. 18 u.p.d.o.f.) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 06.08.2018WSA. Zapata zalegych skadek ZUS przez patnika a przychód pracownika
                     Z uzasadnienia: Patnik, dziaajc w zwoce, uiszczajc zalege skadki w ramach swoich publicznoprawnych obowizków, nie dokonuje adnego przysporzenia majtkowego z tego tytuu pracownikom i byym pracownikom. Przyjcie za prawidowe stanowiska Dyrektora prowadzioby do zakócenia podstawowych zasad opodatkowania, równie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie zakazu podwójnego opodatkowywania.
                     • 26.06.2018PIT: Koszty przy sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku
                      W 2015 r. nabyam spadek po swojej mamie. W zwizku z brakiem zainteresowania ze strony reszty spadkobierców zoyam kolejny wniosek o podzia spadku. W 2016 r. zostaam wacicielk nieruchomoci ze spat dla reszty spadkobierców. Czy mog odliczy od podstawy naliczenia podatku dochodowego: spat spadkobierców, koszt agencji nieruchomoci poredniczcej w sprzeday, rónic midzy kwot sprzeday a kwot wyznaczon przez rzeczoznawc, od której naliczone s spaty, koszty pochówku i pomnika mamy, poniesienie kosztów podatku od spadku?
                      • 21.12.2017NSA: Skutki opónienia wydania decyzji
                       W przypadku, gdy to kontrolowany/podatnik zarzuca organowi, e do opónienia w wydaniu decyzji doszo z przyczyn zalenych od organu, powinien wykaza, e podejmowane przez organ czynnoci nie byy uzasadnione i celowe, gdy nie zmierzay do dokadnego wyjanienia sprawy i realizacji zasady prawdy materialnej; czynnoci te pozbawione byy dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia (byy nieistotne) lub polegay, np. na nieuprawnionym przeprowadzaniu wszystkich dowodów wnioskowanych przez stron postpowania lub polegay na wielokrotnym przeprowadzaniu tych samych dowodów z wasnej inicjatywy.
                       • 29.11.2017Podatki 2017: Jednorazowa amortyzacja nowych rodków trwaych do 100 tys. z
                        Pytanie: W 2017 r. Wnioskodawca naby dwa fabrycznie nowe rodki trwae (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych o warto pocztkowej 71 000 z kada, KT: 581). W sierpniu 2017 r. Wnioskodawca dokona jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej tych rodków w wysokoci 100 000 z (71 000 z + 29 000 z). Natomiast od pozostaej wartoci pocztkowej drugiej zacieraczki, tj. 42 000 z, równie od miesica sierpnia nalicza odpisy amortyzacyjne wg metody degresywnej. Czy Wnioskodawca postpi prawidowo?
                        • 02.10.2017NSA. O prowadzeniu dziaalnoci decyduje wiele okolicznoci
                         Rzeczywist form prawn dziaalnoci gospodarczej podatnika ("zorganizowanie prawne") mona ustali dopiero po stwierdzeniu, e prowadzi on samodzielnie dziaalno funkcjonalnie i organizacyjnie przygotowan do realizacji celu zarobkowego oraz, e ma ona charakter cigy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 04.09.2017Podatek u róda jako koszt podatkowy
                          Pytanie: Wnioskodawca decyduje si ponie ciar podatku „u róda”, dokonujc tego poprzez ubruttowienie nalenoci, w sytuacjach, gdy obiektywnie jest brak moliwoci jego potrcenia z uwagi na charakter transakcji i sposób funkcjonowania kontrahenta, czy ze wzgldu na tre postanowie umowy zawartej z kontrahentem. Czy moliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych podatku, który nie zosta potrcony, lecz jest dopacany z wasnych rodków patnika w wysokoci zwizanej z ubruttowieniem nalenoci?
                          • 21.08.2017NSA. Kiedy rodek trway jest kompletny i zdatny do uytku?
                           Z uzasadnienia: Warunki kompletnoci i zdatnoci do uytku rodka trwaego s spenione wówczas, gdy moe on by legalnie przyjty do uytkowania w dziaalnoci gospodarczej. Niespenienie okrelonych wymogów prawnych, od których uzaleniona jest moliwo legalnego wykorzystania "rodka trwaego" powoduje, e taki rodek nie moe by uznany za "zdatny do uytku".
                           • 18.08.2017Odsetki za zwok s bytem niezalenym
                            Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca ograniczy pojcie przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci do pojcia ceny nabycia okrelonej w umowie, to nie ma podstaw do rozszerzania pojcia przychodu o ewentualne odsetki za opónienie w zapacie. Przepis ustawy podatkowej ma w tym przypadku bezwzgldne pierwszestwo przed reguami wynikajcymi z przepisów Kodeksu cywilnego.
                            • 11.08.2017Zarzd zwyky czy dziaalno gospodarcza? Wany wyrok NSA
                             Z uzasadnienia: Te wszystkie jednake dziaania, o ile maj spenia kryteria dziaalnoci gospodarczej, winny mie charakter profesjonalny, zawodowy, tj. wykracza poza czynnoci zwyczajowo podejmowane w ramach zwykego zarzdu przez waciciela skadników majtkowych, kierujcego si normalnymi w takich przypadkach zasadami gospodarnoci.
                             • 06.06.2017Obowizkowe przegldy w kosztach podatkowych
                              Pytanie podatnika: Czy moliwe jest zaliczenie kosztów poniesionych na obowizkowe przegldy jednorazowo jako koszty uzyskania przychodu a bilansowo rozliczanie ich w czasie jako czynne rozliczenia midzyokresowe?
                              • 18.04.2017Opata za przyczenie do sieci energetycznej w kosztach podatkowych
                               W kontekcie opat za przyczenie do sieci elektroenergetycznej w wietle ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1888, dalej zwana ustaw o CIT) zada mona co najmniej trzy pytania:  czy opaty te s kosztem zwizanym z prowadzon dziaalnoci gospodarcz?  jaki jest prawidowy moment ujcia w kosztach takiego wydatku (oczywicie pod warunkiem uznania ich za taki)?  czy moe opaty takie powinny powiksza warto pocztkow rodka trwaego? 
                               • 14.04.2017Opata za przyczenie do sieci energetycznej w kosztach podatkowych
                                W kontekcie opat za przyczenie do sieci elektroenergetycznej w wietle ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1888, dalej zwana ustaw o CIT) zada mona co najmniej trzy pytania:  czy opaty te s kosztem zwizanym z prowadzon dziaalnoci gospodarcz?  jaki jest prawidowy moment ujcia w kosztach takiego wydatku (oczywicie pod warunkiem uznania ich za taki)?  czy moe opaty takie powinny powiksza warto pocztkow rodka trwaego? 
                                • 12.04.2017Przychody pracownika: Dodatkowe wydatki zwizane z uytkowaniem kart przedpaconych
                                 Pytanie: Pracodawca planuje wprowadzenie wiadcze dla pracowników w postaci kart przedpaconych, które umoliwiaj dokonywanie patnoci w wybranych obiektach sportowych i kulturalnych. Oprócz kwoty doadowania karty przedpaconej, pracodawca zobowizany bdzie ponosi dodatkowe wydatki (wypaty) na rzecz podmiotu obsugujcego karty, takie jak: miesiczna prowizja, koszty etykietowania, opata za przesyk oraz jednorazow opat za kart. Czy ww. wydatki (wypaty) naley uzna za przychody ze stosunku pracy?
                                 • 29.03.2017Korekta kosztów. Liczy si data otrzymania faktury korygujcej
                                  Pytanie podatnika: Do jakiego okresu (2016 r. czy 2017 r.) naley zaliczy faktury korygujce z tytuu przyznanych bonusów (za 2016 r.) wystawione w 2016 r., które wpyn do spóki w 2017 r.? Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spenione zostan przesanki wynikajce z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a wydatek nie bdzie wskazany w art. 16 ww. ustawy, spóka bdzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensat (potrcenie), bez wzgldu na kwot rozliczonego zobowizania (tj. przekraczajcych limit 15 000 zotych)?
                                  • 27.03.2017Forma prawna dziaalnoci gospodarczej. Wany wyrok NSA
                                   Tezy: Rzeczywist form prawn dziaalnoci gospodarczej podatnika ("zorganizowanie prawne") mona ustali dopiero po stwierdzeniu, e prowadzi on samodzielnie dziaalno funkcjonalnie i organizacyjnie przygotowan do realizacji celu zarobkowego oraz, e ma ona charakter cigy.
                                   • 22.03.2017WSA. Zbycie wierzytelnoci a moliwo zaliczenia do kosztów kaucji gwarancyjnej
                                    Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT nie uwaa si za koszty uzyskania przychodów strat z tytuu odpatnego zbycia wierzytelnoci, chyba e wierzytelno ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, zostaa zarachowana jako przychód naleny. Skoro zatem pena kwota wynikajca z faktury (w tym kwota "kaucji gwarancyjnej" zatrzymana przez kontrahenta), zostaa przez stron rozpoznana jako element nalenego przychodu i podlegaa opodatkowaniu to nie znajduje zastosowania wyczenie z kosztów na podstawie cyt. art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy.
                                    • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowizku prowadzenia ewidencji prac twórczych
                                     Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera adnych uregulowa dotyczcych sposobu dokumentowania czci wynagrodzenia nalenego za prac o charakterze twórczym, co do której mog mie zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w zwizku z osigniciem przychodu z tytuu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno wic nakada na patnika obowizku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" bdcych w istocie ksigami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
                                     • 26.10.2016Podatki 2016: Moment ujcia w kosztach bonusów
                                      Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisów obowizujcych od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca otrzymujc faktury korygujce z tytuu przyznanych mu bonusów powinien dokona zmniejszenia kosztów na bieco w 2016 r., tj. w okresie rozliczeniowym, w którym zostaa otrzymana faktura korygujca, czy te powinien dokona korekty kosztów roku 2015, tj. okresu, którego koszty dotycz?
                                      • 21.10.2016Skutki podatkowe zawarcia umowy ubezpieczenia OC czonków zarzdu
                                       Pytanie: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez spók skadki stanowi bd przychód podlegajcy opodatkowaniu PIT czonków zarzdu, a spóka wystpowa bdzie jako patnik podatku od osób fizycznych?
                                       • 13.10.2016Zapata zalegych skadek ZUS to przychód zleceniobiorcy?
                                        Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, e nastpio odprowadzenie skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne, które powinny by finansowane przez pracowników, stanowi to dla pracowników nieodpatne wiadczenie generujce przychód podatkowy, który naley zakwalifikowa do przychodów z innych róde? Czy trzeba wystawi PIT-8C?
                                        • 07.09.2016NSA. Zmiana proporcji udziaw w zysku spki a zaliczki na PIT
                                         1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych zmiany w umowie spki osobowej dotyczce zmiany udziaw wsplnikw w dochodach i stratach spki, obowizuj od momentu wyraenia przez wszystkich wsplnikw spki zgody na dokonanie okrelonych zmian i wywouj one skutki na przyszo, co oznacza, e przychody osignite po tym dniu, jak rwnie ponoszone koszty powinny by rozliczone przez wsplnikw wedug nowych proporcji. 2. Zmiany w umowie spki osobowej dotyczce zmiany udziaw wsplnikw w dochodach i stratach spki nie mog stanowi podstawy do okrelenia za wczeniejsze okresy, w ktrych zaliczki byy regulowane zgodnie z obowizujc w tym okresie proporcj odsetek za ich nieterminowe regulowanie usprawiedliwiajc wydanie decyzji w oparciu o przepisy art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i 2 oraz art. 53a Ordynacji podatkowej.
                                         • 31.08.2016Podatki 2016: Moment ujcia w kosztach faktur korygujcych dotyczcych bonusw
                                          Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw obowizujcych od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca otrzymujc faktury korygujce z tytuu przyznanych mu bonusw powinien dokona zmniejszenia kosztw na bieco w 2016 r., tj. w okresie rozliczeniowym, w ktrym zostaa otrzymana faktura korygujca, czy te powinien dokona korekty kosztw roku 2015, tj. okresu, ktrego koszty dotycz?
                                          • 26.08.2016Amortyzacja logo nabytego w darowinie
                                           Pytanie podatnika: Jak ustali warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanego przez Spk w formie darowizny? Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych od autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanych przez Spk w darowinie, stosownie do przypadajcego Jej udziau w zysku?
                                           • 07.07.2016WSA. Ryczat za korzystanie z samochodw subowych obejmuje paliwo
                                            Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ogranicze dotyczcych sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrw, uywania samochodu do jazd lokalnych, czy te pozamiejscowych. Jak susznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Spka przekazujc samochd subowy, zgodnie z regulaminem jego uytkowania oddaje poszczeglnym pracownikom do uytku pojazd gotowy do jazdy zarwno z zapewnionym paliwem jak i materiaami eksploatacyjnymi. Tylko wwczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
                                            • 16.05.2016Rozliczenie skadek na PPE
                                             Pytanie podatnika: Czy skadka podstawowa na PPE dla celw podatkowych winna by uznana za koszt uzyskania przychodw w miesicu ujcia jej w ksigach rachunkowych (zaksigowania)?
                                             • 05.05.2016Koszty uzyskania przychodw a podatki dochodowe. Wany wyrok NSA
                                              Z uzasadnienia: Dziaajc w warunkach rynkowych, podatnik musi podejmowa racjonalne ze swego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach dziaania zmierzajce do uzyskania moliwie najwikszej efektywnoci ekonomicznej. Dziaania te mog rwnie polega na dokonywaniu okrelonych oszczdnoci, zmniejszeniu kosztw i wydatkw, minimalizowaniu strat z okrelonych segmentw dziaalnoci, czy eliminowaniu niebezpieczestwa ich poniesienia. Gdyby podatnik dziaa takich nie podejmowa, mgby nie sprosta konkurencji, a prowadzona przez niego dziaalno mogaby sta si nierentowna. Tym samym zagroone byoby rdo przychodw, jakim jest prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w jej caoksztacie.
                                              • 05.04.2016Skutki w PIT odstpienia od umowy sprzeday nieruchomoci
                                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku odstpienia - na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego - od umowy sprzeday nieruchomoci w sytuacji, w ktrej Wnioskodawca zwrci otrzyman od kupujcego cze ceny nieruchomoci, a kupujcy przeniesie na Wnioskodawc z powrotem wasno nieruchomoci - bdzie wystpowaa podstawa do naliczenia podatku dochodowego od osb fizycznych od otrzymanej do tej pory czci ceny nieruchomoci, ktra zostanie zwrcona kupujcemu?
                                               • 03.02.2016Koszty uzyskania przychodw: Remont kapitalny rodka trwaego 
                                                Pytanie podatnika: Czy koszty remontu kapitalnego, ksigowane do celw bilansowych, jako czynne rozliczenia midzyokresowe kosztw i odpisywane w ciar kont zespou 5 w kwocie dotyczcej danego roku obrotowego, bd w takiej samej wysokoci zaliczane do kosztw podatkowych danego roku, czy te mog by zaliczone do kosztw podatkowych w momencie ich zaksigowania na kontach zespou 4 w penej wysokoci?
                                                • 01.02.2016Benzyna nie jest przychodem pracownika. Wany wyrok WSA
                                                 Koszt zuytej do celw prywatnych benzyny kupionej przez pracodawc nie powinien by doliczany do przychodu pracownika korzystajcego z samochodu subowego. Do takiego wniosku doszed Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu w wyroku z 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15.
                                                 • 13.01.2016PIT. Odpatne zbycie nieruchomoci w zamian za doywotnie utrzymanie
                                                  Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych naley uici podatek dochodowy od osb fizycznych w przypadku przekazania nieruchomoci umow doywocia na rzecz?
                                                  • 09.12.2015WSA. Dzie poniesienia kosztu nie zaley od przyjtych zasad rachunkowoci
                                                   Z uzasadnienia: Wykadnia art. 15 ust. 4e ustawy o CIT nie wskazuje na odesanie w kwestii ujcia kosztu do prawa bilansowego. Przepis ten stanowi bowiem o dniu, "na ktry ujto koszt w ksigach rachunkowych (zaksigowano)", a nie o dniu, "w ktrym uznano za koszt w ksigach" bd "zaksigowano jako koszt w ksigach". Poprzez regulacj zawart w tym przepisie ustawodawca zamierza jedynie precyzyjnie uregulowa dzie poniesienia kosztu podatkowego jako faktyczne ujcie go w ksigach. Nie uzaleni natomiast poniesienia kosztu od przyjtych przez podatnika zasad rachunkowoci.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »