Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola zus

 • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
  Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
  • 06.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
   Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
   • 27.07.2020Przedsibiorca na macierzyskim musi prowadzi dziaalno?
    Obowizujce przepisy nie przewiduj „nakazu" prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Osoba zainteresowana decyduje, czy prowadzi tak dziaalno czy te zgasza jej zakoczenie lub zawieszenie. Natomiast w wietle przepisów ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych tytuem do obowizkowych ubezpiecze spoecznych jest wykonywanie dziaalnoci gospodarczej. Decydujce znaczenie dla rozstrzygnicia obowizku ubezpiecze osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz jest wic nie tylko posiadanie odpowiednich uprawnie, ale przede wszystkim faktyczne i rzeczywiste prowadzenie tej dziaalnoci - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
    • 22.07.2020Tarcza antykryzysowa: wiadczenie postojowe i sytuacja materialna przedsibiorcy
     Biorc pod uwag konieczno zapewnienia niezbdnych rodków finansowych dla przedsibiorców i osób wykonujcych umowy cywilnoprawne, przyjto konstrukcj przepisów, która umoliwi wypat wiadczenia postojowego jak najszerszej grupie osób, które wymagaj tego wsparcia oraz skróci czas przyznania tej pomocy. Dlatego te ponowna wypata wiadczenia ma form uproszczon i odbywa si wycznie na podstawie owiadczenia osoby ubiegajcej si o przyznanie wiadczenia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
     • 21.07.2020Tarcza antykryzysowa: wiadczenie postojowe i sytuacja materialna przedsibiorcy
      Biorc pod uwag konieczno zapewnienia niezbdnych rodków finansowych dla przedsibiorców i osób wykonujcych umowy cywilnoprawne, przyjto konstrukcj przepisów, która umoliwi wypat wiadczenia postojowego jak najszerszej grupie osób, które wymagaj tego wsparcia oraz skróci czas przyznania tej pomocy. Dlatego te ponowna wypata wiadczenia ma form uproszczon i odbywa si wycznie na podstawie owiadczenia osoby ubiegajcej si o przyznanie wiadczenia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
      • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
       Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
       • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
        Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
        • 21.04.2020Ustawa uzupeniajca pakiet Tarczy Antykryzysowej. Co zmienia?
         W ycie wesza ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, która ma by uzupenieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy take kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszce si m.in. do cen transferowych, organizacji poytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
         • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
          Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
          • 30.01.2020Jak prawidowo udokumentowa prawa do zasiku chorobowego
           W poprzednich czciach komentarza ZUS do ustawy zasikowej przedstawialimy zasady ustalania wysokoci zasiku chorobowego oraz uzyskania prawa do zasiku. Dzisiaj natomiast o zawiadczeniach, dokumentujcych prawo do zasiku. To szczególnie istotna cz komentarza, jako e zawiadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowizuj powszechnie od niedawna.
           • 29.01.2020Na razie zasiek chorobowy bez zmian
            Pod koniec ubiegego roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba poinformowa, e zgodnie z planowanymi zmianami, prawo do zasiku chorobowego bdzie moliwe dopiero po upywie 90 dni dla ubezpieczonych obowizkowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. W styczniowej odpowiedzi na interpelacj poselsk w tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej poinformowao jednak, e obecnie nie s prowadzone prace legislacyjne zmierzajce do zmiany przepisów ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
            • 24.01.2020Zasady kontroli prowadzonych przez ZUS
             Interpelacja Posa Pawa Papke dotyczca sytuacji nieustannie kontrolowanych przez ZUS bdcych przedsibiorcami kobiet w ciy staa si przyczynkiem dla wyjanienia zasad, motywów i sposobów kontroli, prowadzonych przez Zakad. Kwestia jest kontrowersyjna, jako i mona odnie wraenie, e w stosunku do przedsibiorczych kobiet ZUS stosuje rodki nadzwyczajne. Nie zmienia to faktu, e odpowied na interpelacj zawiera wiele przydatnych przedsibiorcom informacji.
             • 13.11.2019WSA. Zasiek chorobowy wyklucza wiadczenie pielgnacyjne
              1. Poprzez system ubezpiecze spoecznych zasiek chorobowy jest nierozcznie zwizany z zatrudnieniem lub inn prac zarobkow, co oznacza, e rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oznacza ustanie obowizku opacania skadek przez patnika, czyli pracodawc i tym samym utrat prawa do zasiku chorobowego, przy czym utrata prawa do zasiku chorobowego nie nastpuje automatycznie z dniem ustania zatrudnienia, a z dniem okrelonym w art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 z pón. zm.).
              • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsibiorcze matki?
               W 2018 r. oddziay ZUS wyday 687 decyzji stwierdzajcych niepodleganie ubezpieczeniom spoecznym osób zgoszonych z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Byy to osoby, które wystpiy o wiadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane byy take decyzje o braku prawa do zasiku. 33% tych decyzji dotyczyo kobiet w ciy. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotyczcych obowizku ubezpiecze spoecznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpiecze).
               • 06.11.2019ZUS kontroluje przedsibiorc, a kto kontroluje ZUS?
                Przekroczenie terminu kontroli nie uzasadnia dyskwalifikacji dowodów uzyskanych w trakcie kontroli. Nie kade naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnego czasu trwania kontroli dziaalnoci gospodarczej wywouje skutki okrelone w art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Taki wpyw wywieraj jedynie te uchybienia, które w istotny sposób rzutuj na wynik kontroli - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                • 05.11.2019NSA. Autorski cykl wykadów podlega ZUS
                 Z uzasadnienia: Jednorazowy charakter wykadu nie jest przesank wystarczajc do uznania umowy za umow o dzieo (...) umowa o przeprowadzenie wykadu moe by uznana za umow o dzieo, jeeli wykad dotyczy cile okrelonego tematu, a warunki kontraktu poddaj si weryfikacji w zakresie wykonania jej zgodnie z zamówieniem. Wykad, który jest jednorazowym efektem pracy, wymagajcym od autora posiadania szczególnej cechy, przez co charakteryzuje go swoisto w stosunku do wytworzonych wczeniej produktów intelektualnych w tej dziedzinie, nadto zostaje zindywidualizowany na etapie zawierania umowy i jest moliwy do jednoznacznego zweryfikowania jego wykonania, koresponduje z definicj dziea.
                 • 24.06.2019Kontrolerzy PIP i ZUS bd sprawdza, jak tworzone s PPK
                  W lipcu br. w ycie wejd nowe regulacje dotyczce przystpowania przez firmy do systemu pracowniczych planów kapitaowych (PPK). Najpierw obowizek obejmie najwiksze firmy, które zatrudniaj minimum 250 osób. Pracodawcy ci mog spodziewa si te kontroli ze strony urzdników Pastwowej Inspekcji Pracy oraz Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.
                  • 19.06.2019Kontrolerzy PIP i ZUS bd sprawdza, jak tworzone s PPK
                   W lipcu br. w ycie wejd nowe regulacje dotyczce przystpowania przez firmy do systemu pracowniczych planów kapitaowych (PPK). Najpierw obowizek obejmie najwiksze firmy, które zatrudniaj minimum 250 osób. Pracodawcy ci mog spodziewa si te kontroli ze strony urzdników Pastwowej Inspekcji Pracy oraz Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.
                   • 17.06.2019NSA. Zalege skadki ZUS to nie przychód pracownika
                    Z uzasadnienia: Przepisy regulujce zasady uiszczania skadek na ubezpieczenie spoeczne nie przewiduj moliwoci przeniesienia odpowiedzialnoci patnika skadek na ubezpieczenie spoeczne za nienaleyte wywizywanie si z naoonych na tego patnika obowizków na osoby ubezpieczone. Skoro tak, to póniejsza wpata skadek przez spók nie moe by uznana za wiadczenie dokonane "za ubezpieczonych".
                    • 19.04.2019Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                     Dokumentami stwierdzajcymi czasow niezdolno do pracy z powodu choroby stanowicymi podstaw ustalenia prawa i wypaty zasiku chorobowego, s:
                     • 05.04.2019Kontrola ZUS - zasady, przedmiot i przebieg kontroli
                      Kontrola patników skadek jest zadaniem Zakadu Ubezpiecze Spoecznych okrelonym w ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych. Celem tej kontroli jest ocena wywizywania si przez patników skadek z obowizków w zakresie ubezpiecze spoecznych oraz innych zada zleconych ZUS. W szczególnoci ZUS sprawdzi, czy patnicy skadek:
                      • 04.04.2019Kontrola ZUS - zasady, przedmiot i przebieg kontroli
                       Kontrola patników skadek jest zadaniem Zakadu Ubezpiecze Spoecznych okrelonym w ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych. Celem tej kontroli jest ocena wywizywania si przez patników skadek z obowizków w zakresie ubezpiecze spoecznych oraz innych zada zleconych ZUS. W szczególnoci ZUS sprawdzi, czy patnicy skadek:
                       • 01.04.2019NSA. Zapata przez pracodawc zalegych skadek ZUS nie jest przychodem pracownika
                        Z uzasadnienia: Fakt póniejszego wypacenia skadek (...) nie zmienia charakteru prawnego wpaty, nawet jeeli w dacie wypaty nie wie spóki z pracownikiem stosunek zatrudnienia. Pozostaje ona nadal skadk na ubezpieczenie spoeczne (...) Patnik uiszczajc zalege skadki w czci nalenej od wiadczenia wypacanego pracownikowi, nie dokonuje adnego przysporzenia majtkowego, zwikszajcego majtek pracowników (oni sami nie otrzymuj te od patnika nieodpatnych wiadcze).
                        • 20.03.2019ZUS przenosi obowizek kontroli na pracodawc?
                         ZUS zwróci si do patników skadek o informacj, czy przeprowadzaj kontrole prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich, a jeli tak, jakie s wyniki tych kontroli. Przekazywanie informacji o przeprowadzonych kontrolach dotyczcych zasiku chorobowego, opiekuczego i wiadczenia rehabilitacyjnego ma charakter dobrowolny. Informacja taka moe by przekazana wycznie za miesice, w których kontrole byy przez patnika skadek przeprowadzane. Jeli patnik skadek nie przeprowadza kontroli, nie przekazuje informacji - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                         • 04.02.2019May pracodawca te moe kontrolowa pracownika na zwolnieniu lekarskim
                          Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa nadaje pracodawcom uprawnienie do przeprowadzania kontroli prawidowoci wykorzystywania przez pracowników zwolnie lekarskich od pracy z powodu choroby lub koniecznoci sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym czonkiem rodziny - w trybie i na zasadach przewidzianych w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegóowych zasad i trybu kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zawiadcze lekarskich (dalej - rozporzdzenie).
                          • 01.02.2019May pracodawca te moe kontrolowa pracownika na zwolnieniu lekarskim
                           Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa nadaje pracodawcom uprawnienie do przeprowadzania kontroli prawidowoci wykorzystywania przez pracowników zwolnie lekarskich od pracy z powodu choroby lub koniecznoci sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym czonkiem rodziny - w trybie i na zasadach przewidzianych w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegóowych zasad i trybu kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zawiadcze lekarskich (dalej - rozporzdzenie).
                           • 30.01.2019Zwolnienia lekarskie – ZUS kieruje do pracodawców kontrowersyjne pisma
                            Od pocztku 2019 r. Zakad Ubezpiecze Spoecznych kieruje do pracodawców pisma ze wskazaniem na obowizek przeprowadzania przez nich kontroli dotyczcych zwolnie lekarskich. Jednoczenie pracodawcy otrzymuj formularze sprawozdawcze odnoszce si do kontroli w poszczególnych miesicach. Sprawa wywoaa spore kontrowersje w rodowisku pracodawców, a ZUS zapewnia, e przekazywanie takich informacji jest jednak cakowicie dobrowolne.
                            • 29.01.2019Zwolnienia lekarskie – ZUS kieruje do pracodawców kontrowersyjne pisma
                             Od pocztku 2019 r. Zakad Ubezpiecze Spoecznych kieruje do pracodawców pisma ze wskazaniem na obowizek przeprowadzania przez nich kontroli dotyczcych zwolnie lekarskich. Jednoczenie pracodawcy otrzymuj formularze sprawozdawcze odnoszce si do kontroli w poszczególnych miesicach. Sprawa wywoaa spore kontrowersje w rodowisku pracodawców, a ZUS zapewnia, e przekazywanie takich informacji jest jednak cakowicie dobrowolne.
                             • 27.12.2018Praca cudzoziemców w Polsce jest monitorowana
                              Wojewoda moe odmówi wydania zezwolenia na prac, jeeli z okolicznoci wynika, e wniosek o wydanie zezwolenia na prac zosta zoony dla pozoru, zezwolenie bdzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym ni wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzajcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopenia obowizków zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci lub powierzaniem pracy innym osobom. Z takich samych powodów starosta moe odmówi wydania zezwolenia na prac sezonow lub wpisu owiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji owiadcze.
                              • 17.08.2018Jak kontrolowa pracownika na zwolnieniu lekarskim
                               Pracodawcy mog sprawdzi, czy ich pracownicy w okresie, gdy pobieraj wynagrodzenie za czas choroby, zasiek chorobowy, zasiek opiekuczy albo wiadczenie rehabilitacyjne, prawidowo korzystaj ze zwolnienia lekarskiego od pracy. Jeli wiadczenia chorobowe pracownikom wypaca ZUS, na wniosek pracodawcy kontrol przeprowadzi zakad.
                               • 16.08.2018Jak kontrolowa pracownika na zwolnieniu lekarskim
                                Pracodawcy mog sprawdzi, czy ich pracownicy w okresie, gdy pobieraj wynagrodzenie za czas choroby, zasiek chorobowy, zasiek opiekuczy albo wiadczenie rehabilitacyjne, prawidowo korzystaj ze zwolnienia lekarskiego od pracy. Jeli wiadczenia chorobowe pracownikom wypaca ZUS, na wniosek pracodawcy kontrol przeprowadzi zakad.
                                • 23.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystpienia nieprawidowoci
                                 Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz koniecznoci sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy s poza ubezpieczonym inni czonkowie rodziny mogcy zapewni opiek dziecku lub choremu czonkowi rodziny.
                                 • 20.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystpienia nieprawidowoci
                                  Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz koniecznoci sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy s poza ubezpieczonym inni czonkowie rodziny mogcy zapewni opiek dziecku lub choremu czonkowi rodziny.
                                  • 12.07.2018Zawiadczenie A1 – poradnik ZUS
                                   Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej - w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
                                   • 15.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
                                    Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
                                    • 26.04.2018Zawieszanie dziaalnoci gospodarczej - zmiany wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców
                                     Ju w najbliszy poniedziaek, 30.04.2018 r. zaczynaj obowizywa przepisy wprowadzone przez Prawo Przedsibiorców. Warto zdawa sobie spraw, e ta ustawa zastpuje ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej - i w niektórych przypadkach zmiany s do wyrane. A poniewa moliwo zawieszenia dziaalnoci jest istotna dla wielu przedsibiorców, warto przyjrze si, jakie s nowe rozwizania i rónice w stosunku do rozwiza poprzednich.
                                     • 20.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
                                      30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
                                      • 20.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - interpretacje indywidualne
                                       Podobnie jak w ustawie o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, która obowizuje do 29.04.2018 r. tak i w ustawie Prawo Przedsibiorców, wchodzcej w ycie 30.04.2018 r. znajduj si rozwizania dotyczce trybu i zakresu wniosków o wydanie wyjanienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowizek wiadczenia przez przedsibiorc daniny publicznej lub skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie - czyli po prostu interpretacji indywidualnej.
                                       • 19.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
                                        30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
                                        • 09.03.2018Nowe zasady uzyskania wiadczenia 500+ dla samotnych rodziców
                                         W przypadku gdy alimenty zostan ustalone w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, akt notarialny jest tytuem wykonawczym (a wic spenia warunek okrelony w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci) tylko wówczas, gdy sd nada takiej umowie klauzul wykonalnoci - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej udostpnio krótki w poradniku dla samotnych rodziców.
                                         • 23.02.2018Finansowanie noclegów pracownikom mobilnym i przychód ze stosunku pracy
                                          Obowizek zapewnienia prawidowej organizacji pracy nie moe by utosamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiaów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu subowego czy kosztów zuytej energii elektrycznej. Ten obowizek naley i trzeba odnosi i analizowa w kontekcie konkretnych obowizków pracowniczych i wynikajcych z tych obowizków oczekiwa pracodawcy.
                                          • 17.01.2018Elektroniczne zawiadczenia lekarskie e-ZLA - informacja ZUS dla patników
                                           Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona zostaa moliwo wystawiania zawiadcze lekarskich o czasowej niezdolnoci do pracy w formie dokumentu elektronicznego1). W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca  2018 r.2) lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, zwany dalej "lekarzem" moe wystawia zawiadczenia lekarskie zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak i  wedug zasad obowizujcych przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA.
                                           • 22.12.2017Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                                            Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn cz, w której przedstawione zostay zasady dokumentowania prawa do zasiku chorobowego.
                                            • 21.12.2017Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                                             Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn cz, w której przedstawione zostay zasady dokumentowania prawa do zasiku chorobowego.
                                             • 16.11.2017Kontrola umów zlecenia i o dzieo przez ZUS
                                              Tytuem do ubezpiecze spoecznych jest, co do zasady, m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia. Tytuem do tych ubezpiecze nie jest natomiast wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieo. Wyjtkiem s osoby, które zawary umow o dzieo z pracodawc, z którym pozostaj w stosunku pracy lub wykonujce w ramach takiej umowy prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj w stosunku pracy.
                                              • 15.11.2017Kontrola umów zlecenia i o dzieo przez ZUS
                                               Tytuem do ubezpiecze spoecznych jest, co do zasady, m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia. Tytuem do tych ubezpiecze nie jest natomiast wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieo. Wyjtkiem s osoby, które zawary umow o dzieo z pracodawc, z którym pozostaj w stosunku pracy lub wykonujce w ramach takiej umowy prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj w stosunku pracy.
                                               • 07.11.2017Jak szybciej, sprawniej i taniej prowadzi ksigowo w firmie?
                                                Zarzdzasz wasn firm? Ju wiesz jak wiele czasu zajmuje prowadzenie ksigowoci. Pilnowanie patnoci, rozliczanie podatków, bieca kontrola finansów spdzaj Ci sen z powiek? Szukasz rozwizania, które pozwoli Ci usprawni i zautomatyzowa procesy zwizane z rozliczeniami? Czas, który zyskasz bdziesz móg przeznaczy na rozwój firmy – poszukiwanie nowych klientów, kontrahentów czy realizacj wikszej liczby zlece. Prezentujemy rozwizanie, które zaoszczdzi Twój czas i pienidze.
                                                • 06.11.2017Jak szybciej, sprawniej i taniej prowadzi ksigowo w firmie?
                                                 Zarzdzasz wasn firm? Ju wiesz jak wiele czasu zajmuje prowadzenie ksigowoci. Pilnowanie patnoci, rozliczanie podatków, bieca kontrola finansów spdzaj Ci sen z powiek? Szukasz rozwizania, które pozwoli Ci usprawni i zautomatyzowa procesy zwizane z rozliczeniami? Czas, który zyskasz bdziesz móg przeznaczy na rozwój firmy – poszukiwanie nowych klientów, kontrahentów czy realizacj wikszej liczby zlece. Prezentujemy rozwizanie, które zaoszczdzi Twój czas i pienidze.