Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

adresu

 • 05.12.2008Miejsce prowadzenia działalności przez podatnika a prawidłowe doręczanie decyzji organów podatkowych
  Miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 151 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa należy ustalać w każdym przypadku na podstawie okoliczności faktycznych, biorąc pod uwagę miejsce (określone adresem), w którym skupia się w sposób zorganizowany aktywność danego podmiotu w zakresie czynności składających się na przedmiot jego działalności — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
 • 20.10.2008Kiedy doręczenie zastępczego pisma podatkowego jest skuteczne?
  W myśl przepisu art. 149 Ordynacji podatkowej nie ma żadnego znaczenia dla skuteczności doręczenia pisma fakt zakazania przez adresata (podatnika) dorosłym domownikom odbioru korespondencji. Jeżeli nawet, działając wbrew takiemu zakazowi, dorosły domownik dokona odbioru pisma i podejmie się oddania go adresatowi, pismo należy uznać za doręczone zgodnie z art. 149 Ordynacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
 • 25.09.2008Będą zmiany w zasadach przekazywania 1% podatku
  Interpelacja nr 3398 do ministra finansów w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • 22.09.2008Wydawanie pisemnych interpretacji ZUS
  Zasady ogólne Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów może złożyć przedsiębiorca. Interpretacja może dotyczyć wyłącznie tych przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez tego przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Oznacza to, że o wydanie interpretacji nie może wystąpić:
 • 01.09.2008Ogólne zasady korespondencji z organami podatkowymi
  Każdy z podatników prędzej czy później staje przed koniecznością napisania pisma do urzędu skarbowego. Mogą to być wyjaśnienia, wnioski, pisma procesowe (odwołania, skargi, zażalenia) i wiele innych. Napisanie prawidłowego pisma jest sprawą tak samo ważną jak i trudną. Często bowiem od właściwej konstrukcji pisma zależy powodzenie sprawy. Ważna jest zatem znajomość kwestii związanych z pismem: terminów i sposobów jego wnoszenia, niezbędnych czynności towarzyszących jego wniesieniu oraz niezbędnych elementów konstrukcji pisma.
 • 21.08.2008Orzecznictwo: Nieprawidłowe dokumentowanie zakupów złomu od ludności
  1. Wyrokiem z dnia 13 września 2006 r., sygn. I SA/Bd 416/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii Z... i Huberta Z... (dalej: podatnicy) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2006 r., nr PB 2/4117-9/06, w przedmiocie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - oddalił skargę. Jako podstawę prawną wyroku podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: P.p.s.a.).
 • 14.07.2008Nieoprocentowane pożyczki z zakładu pracy
  Pytanie podatnika: Czy wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi przez pracodawcę pożyczki nieoprocentowanej nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 09.06.2008Braki w oznakowaniu kosmetyków
  Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa skontrolowała prawidłowość oznakowania kosmetyków. Uchybienia stwierdzono w blisko połowie. skontrolowanych placówek handlowych.
 • 02.06.2008Dokumentowanie transakcji z rolnikami
  Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość sporządzania w danym dniu jednego dowodu wewnętrznego, dokumentującego zawarte transakcje kupna bydła i produktów rolnych na targowiskach od kilku rolników, którzy nie udostępniają swoich danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia faktury VAT RR, w celu zaewidencjonowania transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 • 18.04.2008REGON także dla obcokrajowców
  Trwają konsultacje projektu zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym systemu REGON. Nowelizacja umożliwi między innymi uzyskanie numeru identyfikacyjnego przez osoby zamieszkujące za granicą lub nieposiadające numeru PESEL.
 • 17.04.2008O co można pytać przy przyjęciu do pracy
  Pytanie: Czy w niektórych sytuacjach można żądać od kandydatki do pracy zaświadczenia, że nie jest w ciąży?
 • 19.03.2008Kierowcy na dodatkowym etacie i ich czas pracy
  Pytanie: Czy dodatkowy etat pracownika (zatrudnienie w innym zakładzie pracy) wpływa na kwestie związane z czasem pracy w moim zakładzie pracy?
 • 18.03.2008Złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej a odpowiedzialność za zobowiązania spółki
  W praktyce obrotu gospodarczego często dochodzi do konfliktów i sporów między członkami zarządu spółki kapitałowej, na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ewentualnie między członkami zarządu a właścicielem spółki. Najczęściej powodem owych niesnasek jest pogarszająca się sytuacja finansowa spółki, spowodowana nietrafionymi kontraktami, nieznajomością przepisów obowiązującego prawa, brakiem niezbędnego dofinansowania działalności gospodarczej, przedkładaniem interesów prywatnych nad dobro spółki, czy wreszcie nieoczekiwanymi zdarzeniami losowymi dotykającymi poszczególne osoby, które stanowią władzę danej spółki. W takiej sytuacji dotychczasowi koledzy, wspólnicy, udziałowcy często zadają sobie pytanie jak ustrzec się przed nieuczciwymi zamiarami i czynami pozostałych członków zarządu, czy też właściciela (właścicieli) spółki.
 • 14.03.2008Wymogi formalne wniosku o zwrot VAT dla firm polskich z siedzibą za granicą
  Brak adresu czy kompletnego adresu nie jest brakiem formalnym, którego nieusunięcie w ustawowym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jakkolwiek przepis § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom mówi o wymogach stawianych zaświadczeniu, to badanie treści zaświadczenia wykracza poza etap badania przesłanek formalnych wniosku i stanowi wkroczenie w meritum sprawy — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 21.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Przywracanie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwrot VAT
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2007 r., sygn. akt. III SA/Wa 874/07
 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
  FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
 • 28.12.2007Jak wnieść podanie zgodnie z wymogami Ordynacji podatkowej?
  Podaniem w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej (dalej Ordynacji) są wszelkiego rodzaju żądania, wyjaśnienia, odwołania, a także zażalenia. W wyroku z dnia 18.06.2001 r. V SA 246/00, Lex nr 51312 NSA w Warszawie stwierdził, że pod pojęciem podania, zgodnie z art. 168 § 1 Ordynacji, należy rozumieć żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia. Bez wątpienia – o tym, czy pismo wniesione przez stronę jest odwołaniem, decyduje nie nagłówek, lecz treść pisma.
 • 14.12.2007TK o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej
  - Przepis wprowadzający dodatkowy warunek, od którego zależy możliwość odliczenia podatku, modyfikuje na niekorzyść podatnika podstawę opodatkowania ze względu na okoliczności, na które podatnik-sprzedawca nie ma wpływu – uznał Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu skargi w sprawie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku wystawienia faktury korygującej.
 • 04.12.2007Informacja głosowa w ZUS
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił automatyczny, telefoniczny system informacyjny IVR. Za jego pośrednictwem będzie można dowiedzieć się m.in. o obowiązującej wysokości świadczeń i składek oraz zmianach w systemie ubezpieczeń.
 • 23.11.2007Oświadczenie kierowcy o zatrudnieniu w innym miejscu
  Pytanie: Czy od każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę kierowcy mogę domagać się oświadczenia o pozostawaniu lub nie w innym zatrudnieniu?
 • 05.11.2007Gdzie firma ma siedzibę - czyli ubezpieczenie wypadkowe przy umowie zlecenia
  Interpelacja nr 8413 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustalenia siedziby prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • 16.10.2007Brak powiadomienia pełnomocnika podatnika o dokonywanych czynnościach powoduje wznowienie postępowania podatkowego
  Jeśli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik, wówczas organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić go o czynnościach procesowych. Pominięcie przez organy podatkowe pełnomocnika podatnika jest równoznaczne z pominięciem strony (podatnika) w postępowaniu podatkowym i powoduje konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania podatkowego — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 30.07.2007Orzecznictwo - Kłopoty po kradzieży dokumentów
  Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 rok.
 • 09.07.2007Zerowa stawka VAT przy transakcji wewnątrzwspólnotowej
  Zasadą jest, że nabywcą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi być zarejestrowany w kraju przeznaczenia towaru podatnik VAT lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana dla potrzeb VAT w celu rozliczenia podatku z tytułu tego rodzaju transakcji. Dostawca, chcąc zastosować 0% stawkę VAT dla tego rodzaju transakcji, powinien wykazać, że nabywca spełnia powyższe warunki. Dowodem tego jest wykazanie na fakturze dostawy właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierającego dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. To właśnie ten kod podlega weryfikacji i stanowi podstawę zastosowania preferencyjnej stawki VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
 • 03.07.2007Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych
  Od 1 lipca br., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), organem właściwym w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego jest minister finansów.
 • 27.06.2007Poradnik ZUS. Jak prawidłowo dokonać zmiany lub korekty nazwiska ubezpieczonego i płatnika składek oraz adresu lub numeru NIP czy REGON?
  Pierwszym blokiem wypełnianym w zgłoszeniu ubezpieczonego ZUS ZUA jest blok danych organizacyjnych. Wybierając jedno z pól określamy, czy złożony przez nas druk ma być traktowany jako zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, czy też chcemy zgłosić korekty lub zmiany danych podanych w dokonanym już zgłoszeniu.
 • 18.06.2007Ośrodek interesów życiowych.
  Pytanie: W jaki sposób mogę udowodnić, że przeniosłem ośrodek interesów życiowych za granicę?
 • 04.06.2007Przedsiębiorca w podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów
  Rozpatrując skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy należy przypomnieć, że zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną (quasi osoba prawna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Mimo to, podróże służbowe może odbywać jedynie przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Przedsiębiorca, który zarazem nie jest osobą fizyczną – czyli jest fikcją prawną, przyjętą tylko w celu usprawnienia obrotu, nie może podróżować. Z uwagi na powyższe, zagadnieniem podróży służbowej przedsiębiorcy zajmują się jedynie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: p.d.o.f.U) – natomiast przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) w ogóle nie zajmują się tym zagadnieniem.
 • 23.04.2007Wypadek w drodze do pracy
  Pytanie: Czy aby dane zdarzenie zostało uznane za wypadek w drodze do pracy musi on nastąpić podczas drogi z miejsca stałego zamieszkania pracownika do miejsca pracy?
 • 18.04.2007Doręczanie pism przez organy administracji publicznej
  „Pozornie wydawać się może, iż doręczenie jest czynnością tak prostą i zrozumiałą, że ujmowanie jej w normy prawne jest zbędną kazuistyką, obciążającą niepotrzebnie przepisy prawne. Takie zapatrywanie byłoby jednak powierzchownym ustosunkowaniem się do istotnej i doniosłej w skutkach części postępowania administracyjnego.”1) Powyższe słowa Bronisława Graczyka winny nam przyświecać jako motto poniższych rozważań. Pomimo tego, że doręczenie stanowi jedynie czynność materialno-techniczną organu administracji publicznej2), to jednak od prawidłowego dokonania tej czynności przepisy prawa uzależniają skuteczność dokonania przez organ administracji publicznej szeregu czynności procesowych. Data dokonania prawidłowego doręczenia wyznacza m.in. termin wszczęcia postępowania z urzędu3), moment związania organu administracji publicznej wydaną decyzją4).
 • 13.03.2007Sprowadzenie używanego samochodu z zagranicy
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego za granicą przede wszystkim wiąże się z obowiązkami w zakresie dwóch podatków: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedurę zakupu samochodu używanego na terytorium Wspólnoty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cechą znamienną takiej sytuacji jest to, że zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
 • 06.02.2007Dzień bezpiecznego Internetu – UOKiK przypomina o prawach klientów wirtualnych sklepów
  Rynek zakupów on-line ciągle rośnie. Jak wynika z badań Gemius, w sklepach i na aukcjach internetowych z roku na rok przybywa kupujących. Od 2005 roku liczba internautów, którzy dokonali kiedykolwiek zakupu w Internecie wzrosła z 41 do 55 proc. Sklepy internetowe górują nad tradycyjnymi palcówkami dostępnością (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), różnorodnością asortymentu, szybkim dostępem do nieograniczonej ilości informacji oraz możliwością wyboru najbardziej dogodnej dla klienta formy płatności.
 • 08.01.2007Minister sobie, a urzedy sobie
  Interpelacja nr 5068 do ministra finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
 • 11.12.2006Wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej
  Pytanie podatnika: 1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej? 2. Czy spółka jawna jest zobowiązana kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie fizycznej, która wniosła przedsiębiorstwo aportem?
 • 16.10.2006Sposób doręczenia faktury VAT w sytuacji, gdy nabywcą usługi są dwie osoby fizyczne posiadające różne adresy zamieszkania
  Pytanie podatnika: Czy wobec braku wskazania przez odbiorców jednego wspólnego adresu do korespondencji, podatnik może wysłać oryginał przedmiotowej faktury na adres jednego albo drugiego użytkownika wieczystego, według własnego wyboru?
 • 07.09.2006Firma w Polsce, miejsce zamieszkania za granicą
  Jestem polskim obywatelem, który na stałe zamieszkuje w Irlandii. Chciałbym założyć firmę usługową w Polsce, i powierzyć jej prowadzenie pełnomocnikowi (działalność nie wymaga koncesji i zezwoleń). Jakie formalności mnie czekają? Jakie podatki będę płacił w Polsce?
 • 17.08.2006Ordynacja podatkowa po zmianach
  16.08.2006 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej i zmiany kilku innych ustaw, wynikające z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca również bardzo niedawno została znowelizowana (Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10 sierpnia 2006 r.).
 • 20.06.2006Prawo do zaliczki alimentacyjnej a brak umowy międzynarodowej
  RPO przystąpił do postępowania przed WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Agnieszki S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 28.11.2005 r. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8.09.2005 r. i odmawiającą Agnieszce S. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
 • 11.05.2006Interpelacja nr 1499 do ministra finansów w sprawie rozważenia możliwości likwidacji ustawowego obowiązku składania przez podatników NIP aktualizacyjnego po odbiorze nowego dowodu osobistego
  Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonej interpelacji: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podatnik jest zobowiązany dokonać aktualizacji danych osobowych, jeżeli w ciągu roku podatkowego, za który się rozlicza, nastąpiła m.in. zmiana jego dowodu osobistego. Podatnicy powinni wówczas złożyć formularz aktualizacyjny NIP (NIP-3 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, NIP-1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
 • 03.05.2006Odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej na osobę prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą bez podania nazwy i adresu siedziby firmy
  Pytanie: Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. W miesiącu kwietniu 2006 r. otrzymałem fakturę korygującą związaną ze zmianą dotyczącą ceny zakupionych materiałów. Wystawca na przedmiotowej fakturze zamieścił imię i nazwisko oraz adres mojego miejsca zamieszkania z pominięciem nazwy i adresu siedziby firmy. Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury?
 • 04.04.2006Nazwisko właściciela w nazwie firmy
  Pytanie: Jakie przepisy regulują kwestię prawidłowej nazwy firmy w działalności 1-osobowej oraz treści pieczątki firmy? Czy konieczne jest w nazwie firmy nazwisko właściciela?
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 1).
  Poradnik przeznaczony jest dla płatników składek, którzy mają obowiązek sporządzania i przekazywania do Zakładu dokumentów ubezpieczeniowych. Jego celem jest pomoc w prawidłowym przygotowaniu tych dokumentów. Zawiera on wzory formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu ich wypełniania.
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 2).
  Wyrejestrowanie płatnika składek Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), to musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenia zmiany danych ZUS ZZA (część 3).
  Formularz ZUS ZZA należy wypełnić w celu zgłoszenia:- do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,- zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA oraz korekty kodu tytułu ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniem, która dokonywana jest poprzez wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie z prawidłowymi danymi) zgłoszonych na formularzu ZUS ZZA.Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135).Zgłoszenia do ubezpieczenia dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA (część 4).
  Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia), podane:- w bloku III formularza ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,- w bloku IV formularza ZUS ZIUA - zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej.Na podstawie przekazanego przez płatnika składek dokumentu ZUS ZIUA dokonana będzie zmiana lub korekta danych identyfikacyjnych na koncie osoby ubezpieczonej. Prawidłowość danych identyfikacyjnych zapisanych na koncie jest podstawą właściwej ewidencji składek na poszczególne ubezpieczenia. Niezwykle ważne jest zatem staranne wypełnienie bloku III, w którym należy podać poprzednie dane identyfikacyjne ubezpieczonego przekazane przez płatnika do ZUS i bloku IV, w którym należy wykazać aktualne i prawidłowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego.
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania zgłoszenia/zmiany danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA (część 8).
  Formularz ZUS ZPA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.Formularz ZUS ZPA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia:- płatnika składek,- zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),- korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania do zgłoszenia/zmiany danych płatnika składek - osoby fizycznej ZUS ZFA (część 9).
  Formularz ZUS ZFA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami fizycznymi.Formularz ZUS ZFA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia:- płatnika składek,- zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),- korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania informacji o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA (część 13).
  Formularz ZUS ZAA należy wypełnić w celu zawiadomienia o:- adresie prowadzenia działalności,- nowym adresie prowadzenia działalności,- likwidacji działalności pod wcześniej wskazanym adresem,- zmianie lub korekcie adresu prowadzenia działalności. W tym celu płatnik składek zobowiązany jest wypełnić blok III, w którym zgłasza likwidację działalności pod wcześniej zgłoszonym adresem, oraz blok IV, w którym zgłasza właściwy adres.
 • 02.03.2006Co nam skontrolują
  Przeglądając strony internetowe MF natrafiłem na ciekawy materiał, dotyczący wszystkich przedsiębiorców. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzące z Departamentu Administracji Podatkowej. Może okazać się bardzo przydatny dla podatników między innymi z tego powodu, że zawiera omówienie najczęściej popełnianych błędów i nadużyć w poszczególnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczęściej kontrolowane pozwoli przeprowadzić skuteczną kontrolę wewnętrzną i uniknąć problemów podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.
 • 07.02.2006Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym (w tym podatkowym)
  Skarga kasacyjna stanowi środek odwoławczy od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny1) (dalej: WSA). Celem kasacji jest ostateczna kontrola zgodności z prawem orzeczeń sądowych. Należy zaznaczyć, iż postępowanie kasacyjne nie ma na celu kontroli ustaleń faktycznych, będących podstawą zaskarżonego orzeczenia, a jedynie kontrolę prawidłowości stosowania prawa. Sądem właściwym do rozpatrywania skarg kasacyjnych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA). Należy zaznaczyć, iż w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej NSA uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie2).

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] następna strona »