Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje na podatek dochodowy

 • 13.10.2020Kolejne opodatkowanie przedsibiorców. Chodzi o spóki komandytowe i spóki jawne
  Rzdzcy mówili, e nie bdzie nowych podatków, jednak zamali obietnice. Rzd przyj 28 wrzenia 2020 r. projekt nowelizacji ustaw podatkowych, w tym szczególnie ustawy o CIT. Podatek CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Oznacza to, e znów najbardziej po kieszeni dostanie si przedsibiorcom.
  • 29.09.2020Pracownik moe skada pracodawcy elektronicznie owiadczenia podatkowe
   Jeeli zoone owiadczenia s zgodne z ustalonym wzorem lub zawieraj wszystkie elementy wskazane w ustawie, konieczne dla ich skutecznego zoenia oraz owiadczenia bd zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, do których zostay doczone lub z którymi s logicznie powizane, pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby skadajcej - bdzie to dopuszczalna forma zoenia owiadcze. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
   • 25.09.2020Pracownik moe skada pracodawcy elektronicznie owiadczenia podatkowe
    Jeeli zoone owiadczenia s zgodne z ustalonym wzorem lub zawieraj wszystkie elementy wskazane w ustawie, konieczne dla ich skutecznego zoenia oraz owiadczenia bd zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, do których zostay doczone lub z którymi s logicznie powizane, pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby skadajcej - bdzie to dopuszczalna forma zoenia owiadcze. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
     • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
      Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
      • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
       W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
       • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
        W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
        • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
         Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
         • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
          [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
          • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
           [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
           • 22.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
            Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
            • 08.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
             W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
             • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
              Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
              • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
               Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
               • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                 Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                 • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                  Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                  • 10.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
                   Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
                   • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                    Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                    • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                     Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                     • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                      Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                      • 13.03.2020WSA. Zalege skadki ZUS nie s przychodem pracownika
                       Patnik uiszczajc zalege skadki w czci nalenej od wiadczenia wypacanego ubezpieczonemu, nie dokonuje adnego przysporzenia majtkowego, zwikszajcego majtek ubezpieczonych zatrudnionych (oni sami nie otrzymuj te od patnika nieodpatnych wiadcze) - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                       • 18.02.2020Jak dziaa usuga Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi cz. I
                        1. Co to jest twój e-PIT  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostpnione przez Krajow Administracj Skarbow roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usugi nie musi wypenia wniosków, ani skada deklaracji, aby rozliczy swój podatek.  Jego zeznanie podatkowe uzupenione o dane zgromadzone przez administracj skarbow czeka na niego w wersji elektronicznej na stronie podatki.gov.pl. Wprowadzenie takiej usugi stao si moliwe dziki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.  2. Gdzie i od kiedy dostpny jest Twój e-PIT?  Zeznanie w ramach usugi Twój e-PIT za 2019 r. bdzie czeka na podatnika od 15 lutego 2020 r. na stronie podatki.gov.pl, w miejscu wskazanym w zakadce Twój e-PIT.
                        • 13.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                         Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                         • 12.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                          Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                          • 10.02.2020NSA: Dziay specjalne produkcji rolnej - Deklaracja po terminie nie pozbawia prawa do ryczau
                           Naczelny Sd Administracyjny rozstrzyga spraw, w której analizy wymaga charakter terminu okrelonego w art. 43. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy on zoenia przez podatników, którzy ustalaj dochody z dziaów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych, deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.
                           • 04.02.2020Koniec z niezapowiedzianymi kontrolami. Od lipca due firmy bd umawia si z Szefem KAS
                            Pomimo tego, e rzdowi nie udao si uchwali projektu nowej Ordynacji podatkowej przed wyborami, Rada Ministrów wprowadzia cakiem now form wspópracy z fiskusem przeznaczon dla wybranej grupy podatników. Ju od 1 lipca 2020 r. okoo 2700 najwikszych firm dziaajcych w kraju bdzie mogo zawiera z Szefem KAS tzw. umow o wspódziaanie. Co kryje si pod t nazw?
                            • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                             Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                             • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                              Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                              • 14.01.2020Mikrorachunek dla podatników VAT
                               Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowo, która zacza obowizywa z dniem 1 stycznia 2020 r. Jednak w pewnym sensie nie jest to nowe rozwizanie. Stanowi ono bowiem powielenie dobrego wzoru funkcjonujcego ju od jakiego czasu w rozliczeniach z Zakadem Ubezpiecze Spoecznych.
                               • 14.01.2020Zwrot VAT z faktury zaliczkowej
                                Pytanie: Czy w zwizku z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych VAT polegajcych na wynajmie lokalu uytkowego i mieszkalnego na cele niemieszkaniowe bdzie Wnioskodawcy przysugiwao prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni wynikajcego z faktur zaliczkowych a potem z faktury kocowej na zakup lokalu niemieszkalnego, który to lokal - ze wzgldu na to, e jest w budowie - nie jest jeszcze wynajmowany?
                                • 13.01.2020Mikrorachunek dla podatników VAT
                                 Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowo, która zacza obowizywa z dniem 1 stycznia 2020 r. Jednak w pewnym sensie nie jest to nowe rozwizanie. Stanowi ono bowiem powielenie dobrego wzoru funkcjonujcego ju od jakiego czasu w rozliczeniach z Zakadem Ubezpiecze Spoecznych.
                                 • 10.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym za 2019
                                  Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                                  • 02.01.2020NSA: Nie mona stwierdzi niewanoci decyzji niedorczonej stronie
                                   Stwierdzenie niewanoci decyzji podatkowej jest moliwe jedynie w stosunku do decyzji ostatecznej, która zostaa skutecznie wprowadzona do obrotu prawnego i w tym obrocie wystpuje. Z tego powodu nie mona stwierdzi niewanoci decyzji prawnie nieistniejcej, np. niedorczonej stronie postpowania.
                                   • 01.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym za 2019
                                    Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                                    • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                                     Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                     • 05.12.2019PIT: Sprzeda nieruchomoci wykorzystywanej w dziaalnoci gospodarczej - jaka stawka podatku?
                                      rodki uzyskane ze sprzeday skadników majtku wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej, pozostaych na dzie likwidacji dziaalnoci gospodarczej prowadzonej samodzielnie, stanowi przychód z dziaalnoci gospodarczej, chyba e od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym nastpia likwidacja dziaalnoci gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpatnego zbycia upyno sze lat i odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej.
                                      • 02.12.2019VAT. Najem moe rozlicza tylko jeden z wacicieli
                                       Pytanie: Gdy jeden ze wspówacicieli uyczy drugiemu nieodpatnie swoj cz nieruchomoci, a on nieruchomoci wynajmie osobie trzeciej, to czy na fakturach i umowach na wynajem mog by wskazywane dane tylko jednego wspówaciciela: tj. imi, nazwisko, adres, NIP, czy moe jest obowizek aby na fakturach widniay dane obu wspówacicieli? Czy VAT od wynajmu wszystkich nieruchomoci moe rozlicza tylko jeden wspówaciciel który na podstawie umowy nieodpatnego uyczenia moe uzyska prawo do reprezentowania nieruchomoci?
                                       • 22.11.2019Dziedziczenie ulg podatkowych - róne rozstrzygnicia sdów
                                        Dzisiejsza interpretacja porusza trudn spraw sukcesji podatkowej. Zmary, prowadzcy dziaalno gospodarcz, w chwili mierci posiada prawo do tzw. ulgi uczniowskiej. Nie wykorzysta jej w caoci, a do odliczenia pozostao kilkadziesit tysicy zotych. Wdowa i jej dzieci uwaaj, i odziedziczyy prawo do tej ulgi. Niestety - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia przyznania racji. Sprawa jest niejednoznacza, ze wzgldu na niejednolite orzecznictwo. Warto zapozna si z argumentacj stron w sporze.
                                        • 16.09.2019Dziaalno w mieszkaniu: Moliwo odliczenia VAT od zakupu lokalu i garau oraz remontu
                                         Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne bdzie wykonanie niezbdnych prac budowlanych pozwalajcych na prawidowe uytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie mieszka. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a take od wydatków poniesionych na remont?
                                         • 12.09.2019Sprzeda nieruchomoci ze spadku po zakupie innej nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe
                                          Fakt, i nabycie nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe zostao dokonane przed zbyciem nieruchomoci otrzymanej w spadku, nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeli spenione s pozostae warunki.
                                          • 12.09.2019Warszawa: Najnowsze zmiany w podatku PIT 2019
                                           Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem rozliczanym rocznie. Ustawodawca nie powinien zatem wprowadza w trakcie roku przepisów, które zmieniaj zasady odprowadzania tego podatku. Wyjtkiem mog by zmiany korzystne dla podatników, a wyjtkowo duo takich zmian wchodzi w ycie w trakcie 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. obowizuj przepisy wprowadzajce zwolnienie z podatku dochodowego czci przychodów dla osób, które nie ukoczyy 26 lat. Natomiast od 1 padziernika maj zacz obowizywa przepisy zmniejszajce pierwsz stawk podatkow z 18 na 17 % i podwyszajce koszty uzyskania przychodu. Na przyjcie przez ustawodawc oczekuje równie zwolnienie z podatku dla marynarzy pywajcych nie tylko na polskich statkach. 
                                           • 10.07.2019PIT: Wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej
                                            Pytanie: W 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymaa od swojej córki mieszkanie, które po 2018 r. sprzedaa. W styczniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupia nowe mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupia mieszkanie z myl, e za 2 do 3 lat zakoczy dziaalno gospodarcz i wówczas przeprowadzi si do zakupionego mieszkania. Do tego czasu Wnioskodawczyni chciaaby wynajmowa mieszkanie, aby pokry koszty zwizane z jego utrzymaniem. Czy jeli Wnioskodawczyni wynajmie mieszkanie do momentu wykorzystywania go przez ni, nie straci prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?
                                            • 05.06.2019Usuga Twój e-PIT obejmie kolejne formularze
                                             Ju w 2020 r. z usugi Twój e-PIT skorzysta bd mogli take podatnicy rozliczajcy si na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 – potwierdzio Ministerstwo Finansów. W rozliczeniach za 2018 r. usuga dotyczya tylko formularzy PIT-37 i PIT-38. W sumie z rekordowych 16 mln elektronicznych deklaracji PIT za ubiegy rok niemal 7 mln zoonych zostao wanie dziki nowej usudze.
                                             • 03.06.2019Usuga Twój e-PIT obejmie kolejne formularze
                                              Ju w 2020 r. z usugi Twój e-PIT skorzysta bd mogli take podatnicy rozliczajcy si na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 – potwierdzio Ministerstwo Finansów. W rozliczeniach za 2018 r. usuga dotyczya tylko formularzy PIT-37 i PIT-38. W sumie z rekordowych 16 mln elektronicznych deklaracji PIT za ubiegy rok niemal 7 mln zoonych zostao wanie dziki nowej usudze.
                                              • 14.05.201929.05.2019, Pozna: Rozliczanie transakcji zagranicznych i podatek u róda
                                               Coraz czciej polskie podmioty gospodarcze kupuj lub sprzedaj rónego rodzaju usugi podmiotom zagranicznym. W wielu przypadkach w trakcie negocjacji umowy z kontrahentem zagranicznym albo ju w trakcie realizacji umowy pojawiaj si rozmaite kwestie podatkowe. Szkolenie ma na celu przyblienie regulacji podatkowych dotyczcych rozliczania usug wiadczonych w midzynarodowym obrocie gospodarczym. Szkolenie odpowie na szereg pyta, m.in.: jak zmiana przepisów wpywa na praktyk polskich podmiotów nabywajcych usugi od podmiotów zagranicznych, w szczególnoci jakie podmioty i w jakich sytuacjach s zobowizane do poboru podatku u róda w Polsce i jakie s konsekwencje zwizane z bdnym pobraniem tego podatku,  jak poszczególne rodzaje usug powinny by rozliczane dla celów VAT czy te jakie dokumenty s niezbdne przy rozliczaniu usug midzynarodowych.
                                               • 10.04.2019Faktury korygujce nie przywróc zwolnienia podmiotowego VAT
                                                Pytanie: Wnioskodawca od padziernika 2017 r. rozpocz dziaalno dokonujc wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Przedmiotem dziaalnoci jako przewaajcej wskaza kod PKD 71.12.Z Dziaalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne i 74.10.Z Dziaalno w zakresie specjalistycznego projektowania. Wnioskodawca wybiera zwolnienie podmiotowe z VAT-u, poniewa zamierza i wykonywa tylko usugi w zakresie projektowania. Czy w okresie od padziernika do grudnia 2017 r. przysugiwao Wnioskodawcy prawo do zwolnienia podmiotowego?
                                                • 05.02.2019Podatki 2019: Twój e-PIT obejmie take dane nt. ulgi na dzieci
                                                 W ramach usugi Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników zeznania podatkowe za 2018 r. Potrzebne do wypenienia deklaracji dane bd pochodzi nie tylko z PIT-11, ale te z bazy PESEL. W efekcie KAS ma posiada take dane nt. przysugujcej podatnikowi ulgi na dzieci. Automatycznie wypenione zeznania podatkowe bd dostpne w internecie ju od 15 lutego br.
                                                 • 04.02.2019Podatki 2019: Twój e-PIT obejmie take dane nt. ulgi na dzieci
                                                  W ramach usugi Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników zeznania podatkowe za 2018 r. Potrzebne do wypenienia deklaracji dane bd pochodzi nie tylko z PIT-11, ale te z bazy PESEL. W efekcie KAS ma posiada take dane nt. przysugujcej podatnikowi ulgi na dzieci. Automatycznie wypenione zeznania podatkowe bd dostpne w internecie ju od 15 lutego br.
                                                  • 01.02.2019Zmiana sposobu wykorzystywania leasingowanego samochodu - skutki podatkowe
                                                   Przedsibiorca, prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i uywajcy samochodu na podstawie umowy leasingu moe zwykle po jej zakoczeniu wykupi samochód za cen, uwzgldniajc dotychczasowe spaty jego wartoci. Jest to zazwyczaj cena duo nisza od rynkowej samochodu w podobnym stanie. W przypadku wykorzystywania samochodu wprowadzonego po zakupie do ewidencji przedsibiorcy, jego sprzeda bdzie wywoywaa skutki podatkowe, waciwe dla sprzeday skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. A co w przypadku, gdyby samochód po zakoczeniu umowy leasingu nie by ju wykorzystywany w dziaalnoci? Na to pytanie odpowiada interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 stycznia 2019 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nastpna strona »