Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

 • 20.11.2019Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu dziaalnoci w mieszkaniu
  Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we wasnym mieszkaniu mog by zaksigowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Wydatek musi by jednak prawidowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokoci adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy.
  • 19.11.2019Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu dziaalnoci w mieszkaniu
   Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we wasnym mieszkaniu mog by zaksigowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Wydatek musi by jednak prawidowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokoci adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy.
   • 16.08.2019Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
    Pytanie: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
    • 14.08.2019Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
     Pytanie: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
     • 05.07.2019CIT: Likwidacja spóki z niespaconymi zobowizaniami
      Podstaw do rozpoznania przychodu podatkowego zawsze powinno stanowi wystpienie realnego przysporzenia majtkowego po stronie podatnika. Takie przysporzenie natomiast nie wystpi - w momencie wykrelenia z rejestru przedsibiorców spóka przestanie istnie - niemoliwe bdzie zatem przypisanie jej – jako podmiotowi ju nieistniejcemu – jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu z tego tytuu.
      • 26.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
       Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
       • 26.06.2019Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
        Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
        • 25.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
         Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
         • 25.06.2019Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
          Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
          • 18.04.2019Zmiana roku podatkowego w spóce
           Na gruncie ustawy o CIT skuteczna zmiana roku podatkowego ma miejsce w sytuacji, kiedy do koca dotychczasowego roku podatkowego zostanie podjta stosowna uchwaa o zmianie umowy lub statutu spóki. Fakt podjcia takiej uchway powinien by póniej zgoszony waciwemu organowi podatkowemu, nie póniej ni 30 dni po zakoczeniu dotychczasowego roku podatkowego.
           • 04.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
            Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
            • 04.12.2018NSA. wiadczenia na etacie nie zawsze pozbawiaj liniowego z dziaalnoci
             Z uzasadnienia: Uyty w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT zwrot "odpowiadajcy czynnociom" naley odnosi do przychodów ze wiadczenia usug na rzecz byego lub obecnego pracodawcy, które s takie same (tosame) jak czynnoci, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywa w ramach stosunku pracy lub spódzielczego stosunku pracy (…) Nie bd tosame czynnoci, które pokrywaj si tylko w czci (...) Brak tosamoci wykonywanych czynnoci w ramach stosunku pracy i dziaalnoci gospodarczej, wyklucza zastosowanie art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.
             • 03.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
              Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
              • 28.11.2018Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu dziaalnoci w mieszkaniu
               Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we wasnym mieszkaniu mog by zaksigowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Wydatek musi by jednak prawidowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokoci adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy.
               • 21.11.2018Ograniczenia ujmowania wydatków na obsug marketingow w kosztach uzyskania przychodu
                Koszty usug staej obsugi marketingowej poniesione bezporednio lub porednio na rzecz podmiotów powizanych podlegaj ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podjtego 11 wrzenia 2018 r. rozstrzygnicia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.S). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsibiorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowizujcych od 1 stycznia 2018 r.
                • 20.11.2018Ograniczenia ujmowania wydatków na obsug marketingow w kosztach uzyskania przychodu
                 Koszty usug staej obsugi marketingowej poniesione bezporednio lub porednio na rzecz podmiotów powizanych podlegaj ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podjtego 11 wrzenia 2018 r. rozstrzygnicia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.S). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsibiorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowizujcych od 1 stycznia 2018 r.
                 • 05.11.2018Kurs licencji pilota w kosztach dziaalnoci
                  Pytanie: W zwizku z okolicznociami prowadzenia przez Spók dziaalnoci gospodarczej Spóka, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, nabya samolot. Nabycie samolotu pozwoli przedstawicielom Spóki na szybsze przemieszczanie si pomidzy rónymi miejscowociami w Polsce, jak i poza jej granicami, zwikszajc efektywno dziaania Spóki i wydajno pracy samych przedstawicieli. Czy wydatki poniesione przez Spók na kurs pilotau Wspólnika i Prokurenta s kosztem uzyskania przychodu?
                  • 02.10.2018NSA. Wspólnik paci PIT od poyczki od maonka
                   Z uzasadnienia: Zastrzeenie zawarte w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT odnoszce si do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy, dotyczy sytuacji prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej przez osoby fizyczne. Zastrzeenie to nie odnosi si natomiast do sytuacji prowadzenia takiej dziaalnoci przez spóki osobowe, w tym spók komandytow. Spóka komandytowa nie moe otrzyma nieodpatnego wiadczenia od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej. Bez znaczenia jest fakt, e rodki poyczone przez ma skarcej pochodz z ich majtku wspólnego w rozumieniu art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuczego.
                   • 05.09.2018Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                    Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                    • 31.08.2018Aport znaku towarowego do spóki osobowej
                     Wniesienie przez wspólnika aportu w postaci majtkowych praw autorskich do znaku towarowego do spóki jawnej nie powoduje powstania przychodu po jego stronie. Jako wspólnik Spóki osobowej (spóki jawnej) bdzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskiego prawa majtkowego do znaku towarowego, nabytego w drodze wkadu niepieninego przez Spók jawn oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do posiadanego udziau w zyskach tej Spóki, od momentu rozpoczcia amortyzacji.
                     • 26.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                      Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                      • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                       Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                       • 25.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                        Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                        • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                         Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                         • 07.06.2018Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
                          Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
                          • 04.06.2018Program komputerowy w kosztach podatkowych
                           Pytanie: Wnioskodawca zawar umow do uytkowania programu komputerowego. Program ten przekazywany jest Wnioskodawcy do jego wycznego uytku i dzierawa lub najem programu, dokumentacji bd ich kopii osobom trzecim s niedozwolone. Wnioskodawca korzysta z programu na urzdzeniach okrelonych i dozwolonych w zakupionej wersji. Ponadto umowa zabrania m.in. jego modyfikacji. Czy ww. program podlega amortyzacji jako warto niematerialna i prawna? Czy aktualizacja takiego programu stanowi jego ulepszenie?
                           • 16.05.2018Striptiz przed kamer internetow to dziaalno artystyczna
                            Pytanie: Wnioskodawczyni planuje prowadzi transmisje internetowe za porednictwem portalu (pokazy artystyczne, take erotyczne). Nie jest to jej gówne zajcie tylko praca dodatkowa, niemniej jednak, o ile pozwoli jej na to czas, planuje prowadzi transmisje kadego dnia przez kilka godzin. Zarobione na portalu etony planuje wymienia raz w miesicu na gotówk. Prawdopodobnie Zainteresowana bdzie otrzymywaa rodki pienine z portalu regularnie. Trudno na t chwile okreli jakie to bd kwoty. Czy opisana dziaalno stanowi dziaalno wykonywan osobicie?
                            • 16.04.2018Podatki 2018: Amortyzacja darowanych rodków trwaych
                             Pytanie: Czy moliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy podmiot dokonujcy tych odpisów naby wasno rodków trwaych, od których dokonuje odpisów na podstawie zwolnionej od podatku od spadków i darowizn darowizny, lecz przed zmian ustawy o PIT wchodzc w ycie z dniem 1 stycznia 2018 i zmieniajcej brzmienie art. 23 ust.1 pkt 45a teje?
                             • 15.03.2018CIT i koszty uzyskania: Usugi informatyczne od podmiotu powizanego
                              Z uzasadnienia: Usugi informatyczne nabywane od Dostawcy nie s podobne do usug doradczych, badania rynku, usug reklamowych, zarzdzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpiecze, gwarancji i porcze oraz wiadcze o podobnym charakterze.
                              • 12.01.2018Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                               Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                               • 12.01.2018NSA: Zwolnienie podatkowe z tytuu dziaalnoci w SSE podlega ograniczeniom
                                Umowa kontraktu terminowego typu forward nie naley do zakresu czynnoci podejmowanych przez Spók w ramach dziaalnoci gospodarczej w SSE. Zawieranie umów na kontrakty terminowe jest odrbn od dziaalnoci gospodarczej dziedzin aktywnoci przedsibiorcy, który kierujc si racjonalnoci i chci ograniczenia ryzyka gospodarczego inicjuje stosunki prawne take w sferach niezwizanych z prowadzon na co dzie produkcj.
                                • 29.11.2017Drukarka jako odrbny rodek trway
                                 Spóka wykorzystuje w prowadzonej dziaalnoci sprzt elektroniczny w celu usprawnienia funkcjonowania biecej pracy. Spóka kupujc poszczególne urzdzenia, zakada wspóprac tych urzdze w rónych konfiguracjach, poniewa uwarunkowania techniczne umoliwiaj ich podczenie do rónych zestawów komputerowych w zalenoci od biecych potrzeb. Czy spóka moe uzna, e nabywane przez ni urzdzenia (w szczególnoci za drukarki biurowe, drukarki produkcyjne oraz monitory) bd stanowiy odrbne rodki trwae, niezalenie od tego, czy zostan zakupione w zestawach, czy te osobno?
                                 • 28.11.2017Drukarka jako odrbny rodek trway
                                  Spóka wykorzystuje w prowadzonej dziaalnoci sprzt elektroniczny w celu usprawnienia funkcjonowania biecej pracy. Spóka kupujc poszczególne urzdzenia, zakada wspóprac tych urzdze w rónych konfiguracjach, poniewa uwarunkowania techniczne umoliwiaj ich podczenie do rónych zestawów komputerowych w zalenoci od biecych potrzeb. Czy spóka moe uzna, e nabywane przez ni urzdzenia (w szczególnoci za drukarki biurowe, drukarki produkcyjne oraz monitory) bd stanowiy odrbne rodki trwae, niezalenie od tego, czy zostan zakupione w zestawach, czy te osobno?
                                  • 09.11.2017Podatek u róda przy usugach ubezpieczeniowych
                                   wiadczenie usug ubezpieczeniowych nie jest zdarzeniem, które zostao wprost wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako podlegajce opodatkowaniu podatkiem u róda w Polsce. Ustawodawca obj obowizkiem podatkowym w Polsce przychody nierezydentów z tytuu wiadcze: doradczych, ksigowych, badania rynku, usug prawnych, usug reklamowych, zarzdzania i kontroli, przetwarzania danych, usug rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i porcze oraz wiadcze o podobnym charakterze (art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP).
                                   • 08.11.2017Zakup i sprzeda kryptowalut w PKPiR
                                    Pytanie: Czy poprawne jest stosowanie metody FIFO dla ksigowania transakcji obrotu kryptowalutami? Czy zapis do PKPiR moe dotyczy kosztu zakupu kryptowalut odpowiadajcej liczby jednostek sprzedanej kryptowaluty i by dokonany z dat sprzeday i w okresie rozliczeniowym, w którym nastpia ta sprzeda? Czy zapis takiego kosztu w PKPiR powinien by dokonywany w kolumnie 10?
                                    • 24.10.2017Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu dziaalnoci w mieszkaniu
                                     Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we wasnym mieszkaniu mog by zaksigowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Wydatek musi by jednak prawidowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokoci adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy.
                                     • 27.09.2017Rozliczenie kosztów rozoonych w czasie
                                      Potrcalno kosztów odnoszcych si wycznie do jednego roku podatkowego nastpowa powinna w jednym czasie, tzn. w dacie ich poniesienia. Nieco inna sytuacja ma z kolei miejsce jeli chodzi o koszty, które dotycz okresu wykraczajcego poza rok podatkowy. W przypadku takim, jako podatkowy koszt podlega zidentyfikowaniu ta ich cz, która odnosi si do danego roku podatkowego, pozostaa natomiast cz powinna by zidentyfikowana jako koszt podatkowy w nastpnym roku podatkowym (nastpnych latach podatkowych) na dzie otwarcia ksig rachunkowych w tym roku.
                                      • 25.09.2017Wydatki na upominki dla kontrahentów w koszach podatkowych
                                       Pytanie: W ramach wykonywanej dziaalnoci Wnioskodawca zamierza przekazywa swoim kontrahentom drobne upominki w postaci papierowych voucherów lub zaprosze do restauracji. Vouchery i zaproszenia bd mie niewielk warto, ok. 100-500 z. Czy ww. wydatki Wnioskodawca bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                                       • 04.09.2017Podatek u róda jako koszt podatkowy
                                        Pytanie: Wnioskodawca decyduje si ponie ciar podatku „u róda”, dokonujc tego poprzez ubruttowienie nalenoci, w sytuacjach, gdy obiektywnie jest brak moliwoci jego potrcenia z uwagi na charakter transakcji i sposób funkcjonowania kontrahenta, czy ze wzgldu na tre postanowie umowy zawartej z kontrahentem. Czy moliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych podatku, który nie zosta potrcony, lecz jest dopacany z wasnych rodków patnika w wysokoci zwizanej z ubruttowieniem nalenoci?
                                        • 02.08.2017NSA. Nieletni wspólnik spóki rozlicza si z rodzicem
                                         Z uzasadnienia: Analizujc uyte w art. 7 ust. 1 ustawy o PIT pojcie dochodu z pracy maoletniego sd doszed do przekonania, e zamiarem ustawodawcy byo zapewne odmienne (wyjtkowe) potraktowanie dochodu osignitego przez osob maoletni, podejmujc zatrudnienie, na zasadach okrelonych w prawie pracy. Chodzi zatem o jej wasne wynagrodzenie za wiadczon prac. Tak wic i dochody z pracy winny by potraktowane odrbnie tylko wówczas, gdy s to niewtpliwie dochody osignite w wyniku pracy wykonywanej przez samego maoletniego.
                                         • 24.07.2017Czy wspólna inicjatywa bdzie generowa przychód?
                                          Relacje biznesowe nie ograniczaj si wycznie do kontaktów z dostawcami lub klientami. Niejednokrotnie przedsibiorcy zawizuj midzy sob umowy umoliwiajce im zintensyfikowanie dziaa, zwikszenie ich skali, a nawet rozpoczcie nowego projektu. W kocu, co dwie gowy, to nie jedna, a dwa kapitay to zawsze wicej ni jeden. Jednak czy skutki podatkowe s równie optymistyczne? Co si dzieje, gdy jeden z przedsibiorców dostarcza koncepcje, wiedz i dowiadczenie, za wszystkie zasoby finansowe pochodz od drugiego z nich?
                                          • 20.07.2017Niespacone zobowizania przy likwidacji spóki a przychód podatkowy
                                           Pytanie: Wnioskodawca, spóka z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym, podlegajcym obowizkowi podatkowemu od caoci swoich dochodów, bez wzgldu na miejsce ich osigania. Wspólnicy spóki rozwaaj podjcie decyzji o zakoczeniu prowadzenia dziaalnoci. Czy warto niespaconych zobowiza, które pozostan w spóce na dzie zakoczenia jej likwidacji i wykrelenia jej z KRS bd stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
                                           • 12.07.2017Wydatki na usugi cateringowe jako koszt podatkowy firmy
                                            Pytanie podatnika: Spóka rozwaa zawarcie umowy na usug cateringow dla jej pracowników. Czy koszty zakupu ww. usug bd dla spóki kosztem uzyskania przychodów?
                                            • 07.07.2017Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
                                             Pytanie: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
                                             • 25.05.2017Certyfikat rezydencji podatkowej spóki osobowej
                                              Certyfikat rezydencji podatkowej jest jednym z najwaniejszych dokumentów stosowanych dla celów podatków dochodowych w transakcjach midzynarodowych. Dokument ten pozwala na zastosowanie waciwej stawki podatku u róda na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub polskich przepisów podatkowych. Jednym z problemów praktycznych jest jaki dokument powinien posiada polski podmiot wypacajcy nalenoci na rzecz zagranicznej spóki osobowej.
                                              • 24.05.2017Certyfikat rezydencji podatkowej spóki osobowej
                                               Certyfikat rezydencji podatkowej jest jednym z najwaniejszych dokumentów stosowanych dla celów podatków dochodowych w transakcjach midzynarodowych. Dokument ten pozwala na zastosowanie waciwej stawki podatku u róda na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub polskich przepisów podatkowych. Jednym z problemów praktycznych jest jaki dokument powinien posiada polski podmiot wypacajcy nalenoci na rzecz zagranicznej spóki osobowej.
                                               • 23.05.2017Coroczna zmiana stawek amortyzacyjnych
                                                Pytanie podatnika: Czy Spóka bdzie moga poczwszy od pierwszego miesica kadego nastpnego roku podatkowego dokona dalszego obnienia wczeniej obnionych stawek amortyzacyjnych lub dowolnego ich podwyszenia, jednake do poziomu nie wyszego ni wynika to z Wykazu?
                                                • 22.05.2017Strata z kradziey pienidzy z konta firmowego moe by kosztem
                                                 Pytanie podatnika: Czy poniesione przez Wnioskodawc straty rodków pieninych powstae w zwizku z kradzie rodków pieninych z rachunku bankowego Wnioskodawcy, wskutek nielegalnych dziaa nieznanej osoby (osób) w USA i Czechach stanowi koszty uzyskania przychodu Spóki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?