Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

 • 28.11.2013Koszty uzyskania przychodw: Alkohol jako prezent w ramach sprzeday premiowej
  Pytanie podatnika: Firma Wnioskodawcy rozpoczyna akcj promocyjn swoich towarw. Promocja ma polega na tym, e do jednorazowej sprzeday towarw powyej kwoty 499 z (brutto), bdzie dodawane opakowanie piwa (4 sztuki). Czy wydatek poniesiony na zakup piwa stanowi bdzie koszt uzyskania przychodu? Czy prezentem (gratisem) w ramach sprzeday premiowej moe by alkohol?
  • 27.11.2013PIT: Podatki jako koszt uzyskania przychodw dziaalnoci gospodarczej
   Wrd wydatkw ponoszonych przez podatnikw prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz znajduj si midzy innymi podatki pacone z rnych tytuw. Warto wiedzie, e niektre z nich mog stanowi koszty uzyskania przychodw.
   • 27.11.2013wiadczenia dla czonkw rady nadzorczej a CIT
    Pytanie podatnika: Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby spki na posiedzenie Rady Nadzorczej z powrotem oraz zwrot kosztw zakwaterowania, wyywienia lub diet czonkw Rady Nadzorczej mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw na mocy art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
    • 25.11.2013Wykaz skadnikw majtku przy likwidacji jednoosobowej dziaalnoci
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo pozarolnicz dziaalno gospodarcz w zakresie usug budowlanych, z ktrej przychody opodatkowuje zryczatowanym podatkiem dochodowym uciszanym w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych. Wnioskodawca zamierza przekaza przedsibiorstwo w drodze darowizny swojej maonce i zlikwidowa prowadzon przez Niego dziaalno gospodarcz. Czy w zwizku z przekazaniem firmy (jako caoci) onie, remanent likwidacyjny bdzie wynosi „0” i czy bdzie zgodny z przepisami prawa ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
     • 22.11.2013Amortyzacja blaszanego garau
      Pytanie podatnika: Do rodkw trwaych wykorzystywanych przez Wnioskodawc na potrzeby dziaalnoci gospodarczej naley m.in. gara wykonany z blachy, ktry nie jest trwale zwizany z gruntem (brak fundamentw). Warto pocztkowa tego garau przekracza 3500 z, w zwizku z czym podlega on amortyzacji w czasie. Czy stawka amortyzacyjna w wysokoci 10% przyjta przez Wnioskodawc do ww. blaszanego garau jest prawidowa?
      • 18.11.2013Wystawienie faktury korygujcej a moment dokonania korekty przychodw
       Pytanie podatnika: Spka jawna prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz w zakresie produkcji i sprzeday kalendarzy. Umowy z klientami przewiduj prawo zwrotu niesprzedanych kalendarzy. Kady nabywca ma indywidualnie negocjowane terminy zwrotu. Z uwagi na specyfik produktu, zwroty towarw dokonywane s po zamkniciu roku podatkowego i zoeniu zeznania rocznego. W momencie zwrotu niesprzedanych egzemplarzy spka wystawia odpowiedni faktur korygujc. W ktrym momencie naley uj faktury korygujce na gruncie podatku dochodowego od osb fizycznych?
       • 31.10.2013Dochody wsplnot i spdzielni mieszkaniowych a prawo do zwolnienia z CIT
        Wsplnoty i spdzielnie mieszkaniowe s podatnikami podatku dochodowego od osb prawnych. Dochody, jakie otrzymuj, mog by zwolnione z opodatkowania. Zwolnienie jest jednak moliwe tylko po spenieniu okrelonych warunkw.
        • 30.10.2013Zmiana metody rozliczania kosztw uzyskania przychodw a rozliczenie podatku
         Pytanie podatnika: W zwizku ze zmian metody zaliczania wydatkw do podatkowych kosztw uzyskania z metody uproszczonej okrelonej w art. 22 ust. 4, 6, 6b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych na memoriaow okrelon w art. 22 ust. 5, 5a, 5b, 5c, 5d ww. ustawy, w ktrym roku podatkowym naley uj wydatki obejmujce koszty dotyczce bezporednio 2012 r. i okrelone na fakturach wystawionych przez uprawnione podmioty w 2013 r.?
         • 30.10.2013Skutki podatkowe utraty towarw handlowych w poarze
          Pytanie podatnika: W hali magazynowej, w ktrej Wnioskodawca skadowa towary handlowe, wybuch poar. Wszystko ulego zniszczeniu. Towar by ubezpieczony m.in. od ognia i innych ywiow. W marcu br. umorzono ledztwo, dotyczce ww. poaru o przestpstwo z art. 163 § 1 Kodeksu karnego - wobec niewykrycia sprawcy przestpstwa. W jaki sposb uj zakup towarw, powsta strat i odszkodowanie w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw?
          • 24.10.2013Podatki dochodowe: Korekta przychodu po udzieleniu premii
           Pytanie podatnika: Do jakich okresw powinna by odnoszona korekta przychodw Spki w zwizku z udzielanymi kontrahentom premiami od obrotu?
           • 09.10.2013Moment potrcalnoci kosztw dotyczcych wypaconych wynagrodze
            Pytanie podatnika: Spka zatrudnia na podstawie umowy o dzieo ekspertw z rnych pastw. Wynagrodzenia wypacane s na konta bankowe w rnych krajach, nie tylko w obrbie Unii Europejskiej, ale rwnie w innych rejonach wiata, pomimo obcienia rachunku bankowego firmy dokadnie w dniu wypaty wynagrodzenia, przelewy wpywaj na konta bankowe wykonawcw w rnych terminach. Czy suszne jest stanowisko spki, i momentem powstania kosztu uzyskania przychodu jest moment zoenia dyspozycji przelewu wynagrodze oraz obcienia konta firmowego po raz pierwszy?
            • 03.10.2013Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatkw na zakup programw komputerowych
             Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowi wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalacj i wdroenie komputerowego systemu mog zosta odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatkw na nabycie nowej technologii Spka moe dokonywa odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej tej nowej technologii?
             • 26.09.2013Warto pocztkowa rodka trwaego w leasingu finansowym
              Przepisy podatkowe nie okrelaj szczeglnego sposobu ustalania wartoci pocztkowej rodkw trwaych bdcych przedmiotem leasingu finansowego. Sprawdmy zatem, wedug jakich zasad naley okrela t warto.
              • 24.09.2013Korekta kosztw i VAT w przypadku faktury bez terminu patnoci
               Obowizujce od pocztku biecego roku przepisy ustaw podatkowych, ktre maj suy zapobieganiu zatorom patniczym, przysparzaj podatnikom wielu problemw. Przede wszystkim s to trudnoci natury technicznej, polegajce gwnie na koniecznoci wykonywania szeregu nowych czynnoci, jak np. monitorowanie upywu ustawowych terminw zwizanych z korekt kosztw i VAT, korygowanie kosztw uzyskania przychodw w razie braku zapaty w okrelonych terminach, ponowne zaliczanie wydatku do kosztw w razie zapaty zalegoci itd.
               • 18.09.2013Zwrot wydatkw z tytuu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
                Pracownikom odbywajcym podr subow, o ktrej mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z delegacj. Zalicza si do nich m.in. diety, a take zwrot kosztw przejazdw, noclegw itp. Pracownikowi, ktry odbywa podr subow wasnym samochodem naley si rwnie zwrot kosztw zwizanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celw subowych. Problematyczne okazuje si jednak okrelenie, jakie konkretnie wydatki naley zwrci takiemu pracownikowi.
                • 18.09.2013CIT: Zrzeczenie si wynagrodzenia przez czonka rady nadzorczej w spce z o.o.
                 Jak naley postpowa w sytuacji kiedy umowa spki z o.o. lub uchwaa zgromadzenia wsplnikw przewiduje wypat wynagrodzenia dla czonka rady nadzorczej, przy czym czonek organu nadzoru zrzeknie si tego wynagrodzenia?
                 • 03.09.2013Wydatki na zakup paliwa w kosztach podatkowych
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej w zakresie wiadczenia usug transportu midzynarodowego dokonuje zakupu paliwa do samochodw ciarowych, ktrymi wiadczy ww. usugi. Kiedy powinno by ujte w koszty uzyskania przychodw zakupione paliwo?
                  • 22.08.2013Rozliczenie wydatkw na walne zgromadzenie akcjonariuszy
                   Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z organizacj Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) s kosztami uzyskania przychodw w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                   • 14.08.2013Amortyzacja rodkw trwaych. Zmiana wartoci pocztkowej
                    Zdarzy si moe, e po jakim czasie zorientujemy si, e warto pocztkowa amortyzowanego przez nas rodka trwaego zostaa ustalona w bdnej wysokoci. Pamitajmy, e w sytuacji nieprawidowego ustalenia podstawy dokonywania odpisw amortyzacyjnych zachodzi konieczno dokonania korekty.
                    • 14.08.2013Problemy z interpretacj prawa podatkowego. Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci w spk kapitaow
                     Interpelacja nr 18540 do ministra finansw w sprawie problemw zwizanych z interpretacj przepisw prawa podatkowego.
                     • 12.08.2013Najem samochodu a koszty uzyskania przychodw
                      Pytanie podatnika: Czy koszty zwizane z wynajmowanym samochodem osobowym na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej stanowi koszty uzyskania przychodw w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
                      • 23.07.2013Amortyzacja rodkw trwaych nabytych w spadku
                       Pytanie podatnika: W wyniku dziau spadku i zniesienia wspwasnoci dokonanej w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni staa si wycznym wacicielem nieruchomoci oraz majtku przedsibiorstwa prowadzonego przez Jej zmarego ma. Wnioskodawczyni postanowia kontynuowa dziaalno gospodarcz ma o takim samym profilu i z tak sam nazw. W jakiej wysokoci naley ustali warto pocztkow rodkw trwaych przyjtych do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych przez Wnioskodawczyni? Czy moliwe jest kontynuowanie odpisw amortyzacyjnych z uwzgldnieniem dotychczasowych?
                       • 12.07.2013Niecigalne wierzytelnoci w kosztach uzyskania przychodw
                        Pytanie podatnika: W jakiej wartoci wierzytelno byaby kosztem uzyskania przychodu, brutto czy netto? Czy niecigaln wierzytelno od dunika firmy, ktra opaciaby likwidacj lub postpowanie upadociowe w 2013 r. Wnioskodawca ma prawo w caoci zakwalifikowa do kosztw uzyskania przychodw tego roku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                        • 10.07.2013Opodatkowanie zadatkw w dziaalnoci gospodarczej
                         Zadatek stanowi instytucj prawa cywilnego, ktra dotyczy zobowiza umownych. Zgodnie z art. 394 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z pn. zm.) w braku odmiennego zastrzeenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, e w razie niewykonania umowy przez jedn ze stron druga strona moe bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstpi i otrzymany zadatek zachowa, a jeeli sama go daa, moe da sumy dwukrotnie wyszej.
                         • 10.07.2013Ekwiwalent za pranie odziey roboczej w kosztach firmy
                          Pytanie podatnika: Czy kwota ekwiwalentu za pranie odziey roboczej, wypacana pracownikom w razie faktycznego uprania tej odziey, w rwnej wysokoci, odpowiadajcej 95% kwoty najniszej oferty za pranie odziey roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni), stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?
                          • 04.07.2013PIT: Dochody z praw autorskich a dziaalno gospodarcza
                           Do niedawna waciwie bezdyskusyjne byo to, e twrca, ktry w ramach prowadzonej pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej uzyskiwa rwnie przychody z tytuu umw o dzieo z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich, mia obowizek rozliczania zarwno tych przychodw, jak i poniesionych w zwizku z nimi kosztw, jedynie w ramach tej dziaalnoci.
                           • 02.07.2013Jednorazowa amortyzacja – podstawowe zasady
                            Jednorazowa amortyzacja moe stanowi bardzo skuteczne narzdzie optymalizacji podatkowej. Pozwala bowiem na jednorazowe zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw caego odpisu amortyzacyjnego dokonanego od wartoci pocztkowej danego rodka trwaego.
                            • 26.06.2013PKPiR: Moment zaliczenia do kosztw wydatkw z tytuu podatku od nieruchomoci
                             Przedsibiorca prowadzcy podatkow ksig przychodw i rozchodw, wydatki z tytuu podatku od nieruchomoci, o ile stanowi one koszt uzyskania przychodw prowadzonej przez niego dziaalnoci, powinien zaliczy do kosztw podatkowych w dacie ich poniesienia, a wic w dacie wydania decyzji wymiarowej ustalajcej wysoko podatku od nieruchomoci. Nie jest przy tym istotne, czy wydatek ten zosta w danym momencie rzeczywicie (faktycznie) zapacony.
                             • 26.06.2013PIT: Sprzeda skadnikw majtku o wartoci nieprzekraczajcej 1500 z
                              Pytanie: W zwizku z przejciem na emerytur sprzedaem prowadzone przedsibiorstwo innej osobie fizycznej rwnie prowadzcej dziaalno gospodarcz. W skad zbytego przedsibiorstwa weszy towary handlowe, rodki trwae i inne skadniki majtku. Czy sprzeda skadnikw firmowego majtku, ktrych warto pocztkowa nie przekracza 1500 z, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                              • 25.06.2013Sprzeda towarw przez internet a moment uzyskania przychodu
                               Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz w zakresie sprzeday wysykowej odziey, dokonywanej za porednictwem portalu internetowego. Klienci dokonujcy zakupu towarw pac naleno na firmowy rachunek bankowy lub korzystaj z patnoci PayU. Zakupiony przez klienta towar wysyam kadorazowo po otrzymaniu zapaty na konto bankowe lub na konto w PayU. Czy w sytuacji korzystania z porednictwa patnoci PayU osigam przychd z chwil wpywu pienidzy na konto PayU, czy kiedy pienidze z PayU s przelewane na firmowe konto bankowe, czy te w momencie wysyki towaru do klienta?
                               • 24.06.2013Dziaalno gospodarcza: Wydatki na studia jako koszt uzyskania przychodw
                                Pytanie podatnika: Czy prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz moe do kosztw uzyskania przychodw zaliczy wydatki na studia?
                                • 21.06.2013Podre subowe: Bilety lotnicze a podatek u rda
                                 Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej moe wiza si z koniecznoci odbywania podry samolotowych, take midzynarodowych. Nierzadko bilety lotnicze s za kupowane od zagranicznych przewonikw.
                                 • 18.06.2013PIT: Podatkowe skutki prowadzenia firmy w domu
                                  Przedsibiorcy, a zwaszcza ci, ktrzy prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz bez zatrudniania pracownikw, niejednokrotnie wykonuj j we wasnym mieszkaniu. Czasem przeznaczaj na ten cel jedynie may fragment powierzchni, jeden pokj, rzadziej cay lokal. W ten sposb zmniejszaj ekonomiczne koszty prowadzonej dziaalnoci. Zainteresowani s jednak tym, by w kosztach uzyskania przychodw mc rozliczy cz wydatkw mieszkaniowych, takich jak opaty eksploatacyjne, czy ewentualnie take cz kosztw zakupu tego lokalu. Powinni pamita o tym, e nie zawsze jest to moliwe.
                                  • 11.06.2013PKPiR: Wstpna opata leasingowa w kosztach dziaalnoci
                                   Pytanie podatnika: Czy prowadzc podatkow ksig przychodw i rozchodw, rozliczajc koszty metod memoriaow, postpiem prawidowo, ujmujc jednorazowo w dacie poniesienia wstpn opat leasingow jako koszt podatkowy?
                                   • 03.06.2013Obnianie stawki amortyzacji do dowolnego poziomu
                                    Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona obnia stawki amortyzacyjne dla rodkw trwaych amortyzowanych metod liniow do dowolnego poziomu, np. nawet do wysokoci 0,1%?
                                    • 29.05.2013Dziaalno gospodarcza: Skutki podatkowe umorzenia skadek ZUS
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz. W pocztkowym okresie jej prowadzenia zatrudniona bya jednoczenie na podstawie umowy o prac. W tym czasie przebywaa na urlopie macierzyskim i pobieraa zasiek macierzyski w zwizku z zatrudnieniem na umow o prac, opacajc jednoczenie za okres przebywania na tym urlopie skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu prowadzonej dziaalnoci. Wnioskodawczyni zamierzaa wystpi do ZUS o umorzenie ww. skadek. Czy umorzon kwot skadek naley uwzgldni w rozliczeniu podatku dochodowego od osb fizycznych, a jeeli tak, to w jaki sposb i w jakim okresie?
                                     • 29.05.2013Wydatki na zakup roweru w kosztach dziaalnoci
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz m.in. w zakresie inynierii i zwizanego z ni doradztwa technicznego. W zwizku profilem prowadzonej dziaalnoci, Wnioskodawca dokonuje kontroli przebiegu prac budowlanych czsto w miejscach o ograniczonej moliwoci dojazdu (centra miast, budowane drogi, etc.). W zwizku z powyszym planuje zakupi rower, ktry bdzie wykorzystywany w ramach prowadzonej dziaalnoci w celu usprawnienia wykonywanej pracy. Czy Wnioskodawca moe zaliczy wydatki poniesione na zakup roweru do kosztw uzyskania przychodw prowadzonej dziaalnoci?
                                      • 28.05.2013Podatkowe skutki umowy sponsoringu
                                       Przedsibiorcy podejmuj rnorodne dziaania, aby budowa swj pozytywny wizerunek. Jednym ze sposobw jest wspieranie inicjatyw sportowych czy kulturalnych w formie tzw. sponsoringu. Sponsoring jest umow nienazwan, tzn. tak, ktra nie jest uregulowana ani w Kodeksie cywilnym, ani te w innym akcie prawnym, a ktra moe by zawarta w oparciu o zasad swobody umw. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego strony zawierajce umow mog uoy stosunek prawny wedug swego uznania, byleby jego tre lub cel nie sprzeciwiay si waciwoci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspycia spoecznego.
                                       • 21.05.2013Cienka kapitalizacja a koszty podatkowe
                                        Polscy przedsibiorcy coraz czciej nabywaj rnego rodzaju usugi finansowe majce zapewni biece finansowanie dziaalnoci operacyjnej. Wobec coraz ostrzejszych wymogw bankowych rozwizaniem jest uzyskanie finansowania od podmiotu powizanego. Wypacajc jednak odsetki na rzecz takiego podmiotu, naley pamita o ograniczeniach dotyczcych moliwoci zaliczania odsetek do kosztw uzyskania przychodw.
                                        • 21.05.2013Brak terminu patnoci na fakturze a korekta kosztw uzyskania przychodw
                                         Pytanie podatnika: Sprzedawca nie okreli terminu patnoci na fakturze, podajc tylko sposb patnoci, np. „patne przelewem” bez podania konkretnej daty terminu patnoci. Czy w przypadku wystawienia faktury bez okrelenia terminu patnoci, nabywca bdzie zobowizany do korekty kosztw, jeli nie jest moliwe okrelenie terminu patnoci?
                                         • 17.05.2013Wybr metody amortyzacji przy ryczacie od przychodw ewidencjonowanych
                                          Podstaw opodatkowania zryczatowanym podatkiem dochodowym jest przychd. Co do zasady podatnik nie ma prawa pomniejszania przychodu o poniesione koszty jego uzyskania (w tym o odpisy amortyzacyjne). Moe on uwzgldni jedynie niektre wydatki, np. skadki na ubezpieczenie spoeczne podatnika i osb z nim wsppracujcych czy koszty uytkowania internetu (do wysokoci 760 z).
                                          • 10.05.2013Podatki dochodowe: Konsekwencje udzielenia rabatu
                                           Pytanie podatnika: Czy Spka wystawiajc faktury korygujce z tytuu przyznanych rabatw powinna dokona pomniejszenia przychodw nalenych w rozliczeniu za rok podatkowy, w ktrym nastpia sprzeda towarw, do ktrej odnosi si korekta przychodw?
                                           • 09.05.2013Opodatkowanie dochodw (przychodw) akcjonariusza spki komandytowo-akcyjnej
                                            Pytanie podatnika: Czy skoro podstaw opodatkowania stanowi kwota przyznanej akcjonariuszowi dywidendy, to tym samym przychd po stronie Wnioskodawcy nie powstaje w momentach, gdy SKA osiga zyski ze sprzeday rzeczy, praw majtkowych oraz wiadczenia usug, gdy SKA dokonuje odpatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwizane z dziaalnoci gospodarcz skadnikw bdcych rodkami trwaymi oraz wartociami niematerialnymi i prawnymi?
                                            • 16.04.2013Rnice kursowe w VAT przy podatkowej metodzie obliczania rnic kursowych
                                             Zasady obliczania rnic kursowych w przypadku metody podatkowej zostay uregulowane w art. 15a ustawy o CIT. Zgodnie z ust. 1 tego artykuu rnice kursowe zwikszaj odpowiednio przychody jako dodatnie rnice kursowe albo koszty uzyskania przychodw jako ujemne rnice kursowe w kwocie wynikajcej z rnicy midzy wartociami okrelonymi w ust. 2 i 3.
                                             • 15.04.2013Wsplnoty mieszkaniowe: Rozliczenie odsetek od nieterminowych wpat czynszu
                                              Pytanie podatnika: Czy przychd wsplnoty mieszkaniowej z tytuu odsetek od nieterminowych wpat wacicieli lokali jest dochodem podlegajcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych?
                                              • 11.04.2013Wydatki na zaoenie firmy a koszty uzyskania przychodw
                                               Wydatki zwizane z ukonstytuowaniem si przedsibiorcy (zaistnieniem w obrocie gospodarczym) jako wydatki dotyczce utworzenia osoby prawnej nie stanowi kosztw podatkowych. Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 maja 2011 r., nr IBPBI/2/423-234/11/MS.
                                               • 05.04.2013Zakup walut w kantorze internetowym a rnice kursowe
                                                Pytanie podatnika: Czy kursy do przeliczenia dewiz na PLN zastosowane przez Wnioskodawc do obliczania podatkowych rnic kursowych s prawidowe, w wietle art. 24c ust. 4 ustawy pdof, oraz art. 14b ustawy pdof?
                                                • 21.03.2013Zapata zobowiza wyraonych w walucie obcej a rnice kursowe
                                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku spaty zobowizania wyraonego na fakturze w walucie obcej walut krajow powstan rnice kursowe na mocy art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                                 • 13.03.2013Koszty uzyskania przychodw: Kupony na posiki profilaktyczne dla pracownikw
                                                  Pytanie podatnika: Spka rozwaa nabywanie dla swoich pracownikw kuponw ywieniowych na posiki profilaktyczne. Wnioskodawca prowadzi dziaalno usugow dla grnictwa. Jego pracownicy wykonuj prac pod ziemi w szczeglnych warunkach. Kupony ywieniowe na posiki profilaktyczne na jednego pracownika opiewayby na kwot okoo 200 z miesicznie. Czy kupony ywieniowe na posiki profilaktyczne s kosztem uzyskania przychodu pracodawcy?
                                                  • 07.02.2013Opóniony raport dobowy kasy fiskalnej
                                                   Pytanie podatnika: Podatnik dokonuje ewidencji wpat otrzymanych od osób fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. Czasami zdarza si, e paragony (lub faktury do paragonów lub raporty kasy fiskalnej) zawieraj bdne dane, lub pojawia si konieczno ich skorygowania z innego powodu. Jak podatnik powinien postpi w przypadku nie wykonania raportu dobowego kasy fiskalnej w dniu, którego raport dotyczy i wykonania go w innym dniu?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] nastpna strona »