Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

 • 06.08.2014Sprzeda usugi po obnionej cenie. Skutki w PIT
  Pytanie podatnika: Jakie s skutki podatkowe sprzeday towarw za 1 z dokonywanej w ramach akcji promocyjnej kierowcom kontrahentw zlecajcym serwisowanie?
  • 05.08.2014Amortyzacja wartoci niematerialnych i prawnych
   Pytanie podatnika: Jakie s moliwoci amortyzowania wartoci niematerialnych i prawnych wniesionych w formie aportu?
   • 30.07.2014Zwrot wydatkw z tytuu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
    Pracownikom odbywajcym podr subow, o ktrej mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z delegacj. Zalicza si do nich m.in. diety, a take zwrot kosztw przejazdw, noclegw itp. Pracownikowi, ktry odbywa podr subow wasnym samochodem naley si rwnie zwrot kosztw zwizanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celw subowych. Problematyczne okazuje si jednak okrelenie, jakie konkretnie wydatki naley zwrci takiemu pracownikowi.
    • 30.07.2014Zwrot wydatkw z tytuu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
     Pracownikom odbywajcym podr subow, o ktrej mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z delegacj. Zalicza si do nich m.in. diety, a take zwrot kosztw przejazdw, noclegw itp. Pracownikowi, ktry odbywa podr subow wasnym samochodem naley si rwnie zwrot kosztw zwizanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celw subowych. Problematyczne okazuje si jednak okrelenie, jakie konkretnie wydatki naley zwrci takiemu pracownikowi.
     • 23.07.2014Objcie udziaw w spce a utrata zwolnienia z podatku dochodowego
      Fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje prowadzce dziaalno non profit czasami decyduj si na zaoenie spki celowej (np. z ograniczon odpowiedzialnoci), ktra ma prowadzi dziaalno tosam z dziaalnoci organizacji. Niestety trzeba pamita, e zakadajc tak spk (obejmujc jej udziay) przy uyciu rodkw (przychodw), ktre wczeniej podlegay zwolnieniu, organizacja moe utraci to zwolnienie i zapaci podatek dochodowy.
      • 23.07.2014Skutki w PIT sprzeday samochodu wykupionego po zakoczeniu jego leasingu
       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zawara umow leasingu operacyjnego dotyczc samochodu osobowego. W okresie trwania umowy leasingu, do kosztw podatkowych byy zaliczane opaty leasingowe. Po zakoczeniu umowy leasingu samochd sta si jej wasnoci. Czy ewentualna sprzeda w przyszoci nabytego od firmy leasingowej samochodu osobowego bdzie rodzia obowizek podatkowy w podatku dochodowym od osb fizycznych?
       • 17.07.2014Termin wanoci certyfikatu rezydencji
        Teza: Nie do zaakceptowania jest pogld, e racjonalny ustawodawca przyjmujc brzmienie przepisw art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 21 u.p.d.o.f. oraz art. 26 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 4a pkt 12 u.p.d.o.p., wskazywa e wano certyfikatu rezydencji ogranicza si w czasie jedynie do dnia wydania (wystawienia) tego dokumentu.
        • 16.07.2014Wydatki na budynek czasowo wyczony z uytkowania w kosztach podatkowych
         Pytanie podatnika: Czy pomimo czasowego nieuywania czci budynku Wnioskodawczyni ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw ponoszone wydatki na ubezpieczenie, ochron, energi elektryczn i ogrzewanie dotyczce czasowo nieuywanej czci budynku?
         • 08.07.2014Termin wyboru opodatkowania ryczatem po wznowieniu dziaalnoci
          Z uzasadnienia: Krg podmiotw uprawnionych do wyboru formy opodatkowania do dnia uzyskania pierwszego przychodu ogranicza si wycznie do podatnikw rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz. Tym samym zarwno w przypadku kontynuowania dziaalnoci gospodarczej, jak i jej wznowienia, prawo podatnika do wyboru sposobu opodatkowania upywa z dniem 20 stycznia danego roku podatkowego.
          • 23.06.2014Opodatkowanie rodkw pieninych z likwidacji spki jawnej
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca w przyszoci zostanie wsplnikiem spki jawnej, powstaej z przeksztacenia spki z o.o. W toku dziaalnoci spki mog wystpi sytuacje, ktre powodowa bd jej rozwizanie. Czy otrzymanie przez Wnioskodawc pienidzy z tytuu likwidacji spki jawnej, ktrej bdzie wsplnikiem skutkowa bdzie dla niego powstaniem przychodu podatkowego?
           • 18.06.2014NSA: Mona amortyzowa tylko cz budynku
            W wietle art. art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w przypadku uzyskiwania przychodu z dziaalnoci gospodarczej w postaci najmu lokali usugowych, o ktrym to przychodzie mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, w budynku, ktry jest czciowo oddany do uytkowania (a tym samym w tej czci jego budowa jest zakoczona) moliwe jest dokonanie odpisu amortyzacyjnego rodka trwaego w postaci czci budynku, ktra jest „kompletna i zdatna do uytku”, zgodnie z art. 22f ust. 4 ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 17.06.2014NSA: Dywidenda rzeczowa a przychd w PIT
             Przekazanie przez spk jawn jej wsplnikom, tytuem wypaty ich udziau w zysku, nieruchomoci stanowicej wykorzystywany na potrzeby zwizane z dziaalnoci gospodarcz rodek trway, ujty w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, nie jest odpatnym zbyciem tej nieruchomoci i nie powoduje powstania przychodu z dziaalnoci gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych- orzek Naczelny Sd Administracyjny.
             • 26.05.2014Podatkowe skutki wyganicia zobowizania
              Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest podejcie, zgodnie z ktrym wyganicie zobowizania z tytuu wierzytelnoci, poprzez konfuzj nastpujc w wyniku likwidacji Spki, na skutek poczenia w rkach tej samej osoby praw i korelatywnie sprzonych z nim obowizkw, nie spowoduje powstania przychodu podlegajcego opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy?
              • 23.05.2014Moment uzyskania przychodu przy usugach cigych
               Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej dziaalnoci Wnioskodawczyni wiadczy usugi doradztwa podatkowego. Cz oferowanych usug nie jest wiadczona na rzecz kontrahentw jednorazowo, lecz ma charakter cigy - periodyczny, jak prowadzenie podatkowej ksigi przychodw i rozchodw. W jakim momencie naley rozpozna przychd podatkowy z tytuu usug doradztwa podatkowego polegajcych na prowadzeniu PKPiR?
               • 22.05.2014Opodatkowanie sdziw sportowych
                W celu zmniejszenia swoich obcie podatnicy czsto zakadaj dziaalno gospodarcz, aby mc skorzysta z liniowej 19% stawki podatku dochodowego. Naley jednak pamita, e nie wszystkie zawody mog korzysta z tak preferencyjnego rozliczania podatku. Do takich zawodw, ktre s zobowizane do rozliczania podatku dochodowego wedug skali podatkowej (obecnie 18–32%), nale sdziowie sportowi.
                • 20.05.2014Przekazanie samochodu na rzecz wsplnika jako wypata zysku
                 Pytanie: Czy przekazanie wsplnikowi spki partnerskiej, przysugujcego mu udziau w zysku, wypracowanego przez t spk, czciowo w formie rzeczowej, tj. poprzez przeniesienie na jego rzecz prawa wasnoci samochodu osobowego nalecego do tej spki, ktry jako rodek trway zosta nabyty od finansujcego (leasingodawcy) i uleg cakowitej amortyzacji, spowoduje powstanie u niego przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                 • 19.05.2014Strata i kradzie majtku firmy a koszty uzyskania przychodw
                  Utracone lub skradzione skadniki majtku firmy mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw. Aby ich warto moga by kosztem, trzeba jednak speni kilka warunkw. Sprawdmy jakich.
                  • 19.05.2014Strata i kradzie majtku firmy a koszty uzyskania przychodw
                   Utracone lub skradzione skadniki majtku firmy mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw. Aby ich warto moga by kosztem, trzeba jednak speni kilka warunkw. Sprawdmy jakich.
                   • 15.05.2014Nabycie akcji w celu umorzenia. Skutki podatkowe
                    Tezy: 1. Nabycie przez spk akcyjn wasnych akcji celem ich umorzenia niezalenie od formy zapaty (gotwkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spce, o ktrym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.Tezy: 1. Nabycie przez spk akcyjn wasnych akcji celem ich umorzenia niezalenie od formy zapaty (gotwkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spce, o ktrym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.
                    • 14.05.2014Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym
                     Zgodnie z przepisami podatkowymi podatnicy maj prawo amortyzowa, obok rodkw trwaych stanowicych ich wasno, rwnie wydatki poniesione w majtku nalecym do innych osb w postaci „inwestycji w obcym rodku trwaym”. Niekiedy jednak zdarza si, e po pewnym czasie dana inwestycja nie jest ju potrzebna i wtedy pojawia si problem jak rozliczy strat zwizan z likwidacj inwestycji w obcym rodku trwaym.
                     • 13.05.2014Skutki w PIT przeksztacenia jednoosobowej dziaalnoci w spk z o.o.
                      Pytanie podatnika: Czy przeksztacenie prowadzonej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spk z ograniczon odpowiedzialnoci spowoduje powstanie przychodu i dochodu podlegajcego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osb fizycznych?
                      • 12.05.2014Czy wszystkie wydatki przedsibiorcy maj by osobiste?
                       Definicja pojcia „koszty uzyskania przychodw” jest bardzo szeroka. Z jednej strony, to dobrze, z drugiej jednak – moe ona utrudnia ycie przedsibiorcom. Zwaszcza, e organy podatkowe coraz wicej wydatkw uznaj za wydatki osobiste i wyczaj je z kosztw. Poszkodowanym w takim przypadku jest oczywicie podatnik.
                       • 12.05.2014Czy wszystkie wydatki przedsibiorcy maj by osobiste?
                        Definicja pojcia „koszty uzyskania przychodw” jest bardzo szeroka. Z jednej strony to dobrze, z drugiej jednak – moe ona utrudnia ycie przedsibiorcom. Zwaszcza e organy podatkowe coraz wicej wydatkw uznaj za wydatki osobiste i wyczaj je z kosztw. Poszkodowanym w takim przypadku jest oczywicie podatnik.
                        • 12.05.2014Zapacone odstpne jako koszt uzyskania przychodw
                         Pytanie podatnika: Czy odstpne zapacone wynajmujcym w ramach wczeniejszego odstpienia od Umowy najmu lokali, w ktrych Bank zaprzesta prowadzenia dziaalnoci bankowej (sprzeday kredytw hipotecznych) moe stanowi dla Banku koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                         • 08.05.2014Rozliczanie rnic kursowych
                          Pytanie podatnika: Czy dla celw ustalania rnic kursowych Spka, w ktrej Wnioskodawca jest wsplnikiem, postpuje prawidowo wyceniajc wypyw rodkw pieninych w walucie euro z konta walutowego spki na zagraniczne konto Wnioskodawcy jako komandytariusza wedug kursu sprzeday waluty banku, z ktrego usug korzysta Spka?
                          • 29.04.2014Skadki ZUS pobrane przez patnika w PIT-36L
                           Pytanie: Uzyskuj dochody z tytuu dziaalnoci gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym oraz dochody ze stosunku pracy. W rozliczeniu za rok 2013 przychody i naleny podatek ze stosunku pracy bd rozlicza w deklaracji PIT-37, a z dziaalnoci gospodarczej w deklaracji PIT-36L. Czy potrcone w roku podatkowym przez pracodawc skadki na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne mog rozliczy w deklaracji PIT-36L?
                           • 25.04.2014Wydatki na inwestycje w obcych rodkach trwaych w kosztach podatkowych
                            Pytanie: Jestem najemc lokalu uytkowego, w ktrym rozpoczem prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w formie restauracji. Przystpiem do odpowiedniej adaptacji lokalu. Poniosem szereg wydatkw (prace remontowo-budowlane), znacznie przekraczajcych w danym roku podatkowym kwot 3500 z, a take koszty zwizane z utrzymaniem lokalu, tj. koszty czynszu najmu lokalu, koszty opat eksploatacyjnych (utrzymania powierzchni wsplnych, ppo, ochrony obiektu), koszty opat za media (prd, ogrzewanie, gaz, cieki, wod, mieci), podatek od nieruchomoci, koszty reklamy w mediach (radio, prasie), reklamy na zewntrz budynku wraz z opatami za pozwolenie na jej umieszczenie. Jak powinienem rozliczy ww. wydatki?
                            • 15.04.2014Opodatkowanie dochodw po mierci wsplnika
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wsplnikiem spki jawnej w ktrej posiada 50% udziaw. Po mierci wsplnika Wnioskodawca i spadkobiercy zmarego wsplnika (ona i syn) wystpili do Sdu Rejonowego z wnioskiem o likwidacj spki. Sd wyznaczy na likwidatora wskazan przez Wnioskodawc i spadkobiercw osob trzeci. W zwizku ze sprzeda majtku powstaje w likwidowanej spce przychd. Czy prawidowo do opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych Wnioskodawca przyjmuje 50% dochodu likwidowanej spki jawnej?
                             • 08.04.2014Moment korekty kosztw w zwizku z otrzymaniem dotacji
                              Z uzasadnienia: Jeeli podatnik amortyzuje rodek trway i ujmuje w kosztach podatkowych ca warto odpisu amortyzacyjnego, a dopiero pniej otrzyma dotacj, to jest zobowizany zmniejszy koszty uzyskania przychodw o warto ujtych w nich odpisw - w czci odpowiadajcej otrzymanej dotacji. Przepisy nie okrelaj, w ktrym momencie naley dokona takiego zmniejszenia. Powinno to by dokonane jednorazowo - w miesicu otrzymania dotacji. Nie ma natomiast uzasadnienia do dokonywania korekty wstecz, tj. za miesice, w ktrych odpisy te byy ujmowane w kosztach podatkowych.
                              • 02.04.2014Rozliczenie zwrotu nakadw stanowicych inwestycje w obcym rodku trwaym
                               Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zakoczeniem umowy dzierawy i rozliczeniem (zwrotem) przez Wydzierawiajcego nakadw poniesionych przez Wnioskodawc na dzierawiony majtek - Wnioskodawca bdzie mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodw kwot odpowiadajc niezamortyzowanej wartoci poszczeglnych inwestycji w obcym rodku trwaym (stanowic strat zwizan z likwidacj nie w peni umorzonej inwestycji) i czy powinien rozpozna przychd podlegajcy opodatkowaniu i w jakiej czci otrzymanego zwrotu?
                               • 19.03.2014rodek trway na raty. Korekta kosztw dotyczy rwnie odpisw amortyzacyjnych
                                Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwoty wynikajcej z faktury (rachunku), a jeeli nie istnia obowizek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikajcej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upywu terminu patnoci, podatnik jest obowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o kwot wynikajc z tych dokumentw.
                                • 19.03.2014Kredyt w dziaalnoci gospodarczej a rozliczenia podatkowe
                                 W sytuacji, gdy sfinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz wymaga pozyskania zewntrznych rde finansowania, jedn z moliwoci jest zacignicie kredytu. Podatkowe rozliczenie kredytu jest uzalenione przede wszystkim od tego, na jaki cel dany kredyt zosta zacignity. Istotne jest take to, czy jest to tzw. kredyt zotwkowy czy te walutowy.
                                 • 18.03.2014Kredyt w dziaalnoci gospodarczej a rozliczenia podatkowe
                                  W sytuacji, gdy sfinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz wymaga pozyskania zewntrznych rde finansowania, jedn z moliwoci jest zacignicie kredytu. Podatkowe rozliczenie kredytu jest uzalenione przede wszystkim od tego, na jaki cel dany kredyt zosta zacignity. Istotne jest take to, czy jest to tzw. kredyt zotwkowy czy te walutowy.
                                  • 11.03.2014Remont elewacji budynku jako ulepszenie rodka trwaego
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest w trakcie wykonywania remontu elewacji frontowej budynku stanowicego miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Celem remontu elewacji jest ulepszenie pierwotnej wartoci uytkowej i technicznej elewacji oraz zapobiegnicie jej przedwczesnemu niszczeniu. Czy remont elewacji frontowej budynku stanowi ulepszenie rodka trwaego?
                                   • 10.03.2014Przekazanie samochodu na cele osobiste a korekta kosztw dziaalnoci
                                    Przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste podatnika przed upywem 1 roku od wprowadzenia go do dziaalnoci gospodarczej, nie spowoduje powstania przychodu podlegajcego opodatkowaniu PIT, jednak skutkowa bdzie koniecznoci skorygowania kosztw uzyskania przychodw tej dziaalnoci, o kwot wydatkw poniesionych na jego zakup, ktra uprzednio zostaa zaliczona do kosztw podatkowych - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-105/14/AP.
                                    • 07.03.2014Przekazanie samochodu na cele osobiste a korekta kosztw dziaalnoci
                                     Przekazanie samochodu osobowego na cele osobiste podatnika przed upywem 1 roku od wprowadzenia go do dziaalnoci gospodarczej, nie spowoduje powstania przychodu podlegajcego opodatkowaniu PIT, jednak skutkowa bdzie koniecznoci skorygowania kosztw uzyskania przychodw tej dziaalnoci, o kwot wydatkw poniesionych na jego zakup, ktra uprzednio zostaa zaliczona do kosztw podatkowych - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-105/14/AP.
                                     • 24.02.2014Zwrot dotacji a korekta kosztw uzyskania przychodw
                                      Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona do zaliczenia odpisw amortyzacyjnych od czci wartoci pocztkowej rodkw trwaych sfinansowanych zwrcon czci dotacji, ktre w latach 2011-2013 zostay uznane jako wydatki niestanowice kosztw uzyskania przychodw, do kosztw uzyskania przychodw w miesicu, w ktrym zostaa zobligowana i dokonaa zwrotu czci dotacji?
                                      • 21.02.2014Koszty uzyskania przychodw: Dziaalno w mieszkaniu nabytym na kredyt z rodzicami
                                       Pytanie podatnika: Od 2012 r. Wnioskodawczyni mieszka w mieszkaniu zakupionym na kredyt. Ze wzgldu na to, e osigane przez ni wwczas dochody nie pozwoliy na otrzymanie kredytu, wspkredytobiorcami zostali jej rodzice, ktrzy posiadali wiksz zdolno kredytow. Raty kredytu opacane s z rachunku bankowego rodzicw, jednak koszt caego kredytu ponosi Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni przeznaczya cz mieszkania na prowadzon dziaalno gospodarcz. W jaki sposb zaliczy do kosztw uzyskania przychodw prowadzonej dziaalnoci odsetki od ww. kredytu?
                                       • 10.02.2014Likwidacja spki jawnej. Jakie skutki podatkowe?
                                        Pytanie podatnika: Czy otrzymanie pienidzy wskutek likwidacji Spki spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy otrzymanie wierzytelnoci pieninych wskutek likwidacji Spki spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                        • 09.01.2014Wydatek na psa jako koszt uzyskania przychodw
                                         Po spenieniu pewnych warunkw wydatki poniesione na zakup psa, jego szkolenie i szczepienia mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw w dziaalnoci gospodarczej. Sprawdmy, jakie to warunki i jak dokona rozliczenia. Wyglda na to, e pies powinien prowadzi wasn ewidencj szczekni.
                                         • 07.01.2014Zwrot majtku wsplnikowi wystpujcemu ze spki komandytowej a PIT
                                          Pytanie podatnika: W jaki sposb naley opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych rodki przekazane przez spk komandytow spce jawnej tytuem wystpienia spki jawnej ze spki komandytowej?
                                          • 31.12.2013Przechowywanie kopii paragonów na rolkach z kasy
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzeda detaliczn, w zwizku z czym posiada bardzo du ilo kopii paragonów fiskalnych (tzw. rolek), które s przechowywane przez niego od 2007 r. tak jak pozostae dokumenty ksigowe, co stanowi powany problem techniczny zwizany z archiwizacj. Jak dugo i za jakie lata Wnioskodawca powinien przechowywa kopie paragonów tzw. rolek?
                                           • 30.12.2013Rnice kursowe od rodkw wasnych
                                            Pytanie podatnika: Jaki kurs walut naley zastosowa do obliczenia wartoci rnic kursowych z tytuu wyceny kwot euro na rachunku bankowym podczas regulowania zobowiza bezporednio z rachunku dewizowego EUR?
                                            • 20.12.2013Skutki podatkowe nadpaty w skadkach na ubezpieczenie spoeczne
                                             Pytanie podatnika: Czy kwot nadpaty w skadkach na ubezpieczenie spoeczne naley potraktowa jako przychd podatkowy spki? Czy powinien on dotyczy okresu w ktrym sporzdzono korekt deklaracji DRA, czy moe okresu w ktrym rozlicza si powsta nadpat?
                                             • 18.12.2013Prezenty witeczne dla pracownikw
                                              Pord podarunkw przekazywanych pracownikom z okazji wit Boego Narodzenia najczciej pojawiaj si paczki ywnociowe, bony i talony, karty przedpacone czy te rodki finansowe wypacane w gotwce. Od decyzji pracodawcy zaley to, czy prezenty s finansowane ze rodkw zakadowego funduszu wiadcze socjalnych, czy ze rodkw obrotowych. Trzeba jednak pamita, e kade z tych rozwiza bdzie miao wpyw na sposb opodatkowania przekazywanych wiadcze.
                                              • 18.12.2013Kontynuacja amortyzacji po poczeniu przez przejcie
                                               Pytanie podatnika: Czy w zwizku z poczeniem, Wnioskodawca bdzie uprawniony do kontynuowania odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, wynikajcej z ewidencji rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych spki przejmowanej?
                                               • 16.12.2013Usugi porednictwa handlowego a podatek dochodowy
                                                Pytanie podatnika: Czy usugi porednictwa w sprzeday wyrobw mieszcz si w katalogu usug wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, tj. z tytuu wiadcze doradczych, ksigowych, badania rynku, (...) oraz wiadcze o podobnym charakterze, a take czy podczas patnoci za usug naley pobra wynagrodzenie ryczatowe i wpaci je na rachunek polskiego organu podatkowego?
                                                • 04.12.2013Podre subowe: Zwrot kosztw noclegu na podstawie rachunku
                                                 Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, ktrego wysoko przekracza limity, o ktrych mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., nalenoci wypacone pracownikowi ponad limit podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te s wolne od obcie podatkowych?
                                                 • 03.12.2013Urzdzenie jako rodek trway
                                                  Pytanie podatnika: Wsplnota Mieszkaniowa zakupia dwigi osobowe (windy). Z windy oprcz mieszkacw korzystaj rwnie dzierawcy powierzchni dachowych. Dwigi osobowe s urzdzeniami zamontowanymi w budynku, ktre zostay poddane procedurze odbioru technicznego i dopuszczone do uytku przez waciwy Urzd Dozoru Technicznego. Czy ww. urzdzenia stanowi rodek trway podlegajcy amortyzacji wedug odpowiednich stawek okrelonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                                  • 28.11.2013Podatek dochodowy – rozliczanie inwestycji w obcych rodkach trwaych
                                                   Pojcie „inwestycji w obcych rodkach trwaych” nie jest zdefiniowane ani w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT), ani w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT). W interpretacjach indywidualnych wydawanych przez ministra finansw jest ono okrelane jako „og dziaa (nakadw) podatnika odnoszcych si do niestanowicego jego wasnoci rodka trwaego, ktre zmierzaj do jego ulepszenia lub polegaj na stworzeniu skadnika majtku majcego cechy rodka trwaego, ktry moe by wykorzystywany na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej”.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] nastpna strona »