Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

 • 10.02.2015Obowizki patnika wobec przedsibiorcw w zwizku z organizowan promocj
  Pytanie podatnika: Czy wiadczenia dokonywane w zwizku z promocj oferowan przez Wnioskodawc przekazane osobom fizycznym prowadzcym dziaalno gospodarcz naley zakwalifikowa do rda przychodw pozarolnicza dziaalno gospodarcza, czy te jako inne rda? Czy w przypadku zakwalifikowania ww. wiadcze do przychodw z dziaalnoci gospodarczej przychody te nie podlegaj opodatkowaniu zryczatowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT i na Wnioskodawcy nie bd ciyy obowizki patnika podatku dochodowego?
  • 10.02.2015Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej czci przedsibiorstwa do spki z o.o.
   Pytanie podatnika: Czy wyodrbniona ze spki dziaalno dystrybucji bezporedniej stanowi bdzie w dacie aportu zorganizowan cz przedsibiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, a w konsekwencji wniesienie dziaalnoci dystrybucji bezporedniej (wraz z przypisanymi do niej aktywami i zobowizaniami) aportem do spki nie bdzie skutkowao powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych?
   • 09.02.2015Jak rozlicza koszty wysyki przy sprzeday przez Internet?
    Pytanie podatnika: Czy powysze penomocnictwo oraz sposb jego udzielania zwalnia Wnioskodawc z obowizku zaliczania do przychodw podatkowych kwot otrzymanych tytuem kosztw wysyek zamwionych przez nabywcw towarw?
    • 09.02.2015Podatkowe skutki likwidacji spki jawnej
     Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawczyni pienidzy, wierzytelnoci oraz udziaw z tytuu rozwizania (likwidacji) spki, ktrej jest wsplnikiem skutkowa bdzie dla niej powstaniem przychodu podatkowego?
     • 06.02.2015Amortyzacja rodkw trwaych wedug stawki 0%
      Podatnik moe obnia stawki amortyzacyjne dla rodkw trwaych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej, od ktrych dokonuje odpisw przy zastosowaniu tzw. metody liniowej. Sprawdmy, czy stawki amortyzacyjne mog by obnione nawet do poziomu 0%? Takie pytanie byo przedmiotem odpowiedzi Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 stycznia 2015 r., nr IBPBI/1/423-66/14/ZK.
      • 06.02.2015Moment zaliczenia do kosztw wydatkw na remont kapitalny
       Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez spk wydatki z tytuu remontw kapitalnych sprztu (infrastruktury) bd stanowi koszty porednie potrcalne w dacie poniesienia, rozliczane proporcjonalnie za okres ktrego dotycz, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? Czy data (dzie) poniesienia kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e ww. ustawy w przypadku wydatkw na remonty generalne to data ujcia tego wydatku jako kosztu (data dokonania odpisu kosztu w formie odpisu amortyzacyjnego w ewidencji rachunkowej) na podstawie przepisw bilansowych (MSR)?
       • 05.02.2015Amortyzacja rodkw trwaych wedug stawki 0%
        Podatnik moe obnia stawki amortyzacyjne dla rodkw trwaych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej, od ktrych dokonuje odpisw przy zastosowaniu tzw. metody liniowej. Sprawdmy, czy stawki amortyzacyjne mog by obnione nawet do poziomu 0%?
        • 05.02.2015Prawo do rozliczania PIT wedug stawki liniowej
         Pytanie podatnika: Czy podjcie wsppracy z przychodni w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, w przedstawionej wyej sytuacji pozbawi j moliwoci opodatkowywania dochodw z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
         • 03.02.2015Korekta spisu z natury po zwrocie towarw handlowych
          Pytanie podatnika: Kontrahenci Wnioskodawcy bd mie moliwo zwrotu zakupionych towarw nawet do 6 miesicy. W przypadku zwrotu wystawiana bdzie faktura korygujca. Faktury korygujce zwizane ze zwrotem towarw bd mogy w zwizku z tym by wystawione po zakoczeniu roku, w ktrym wykazano przychd z ich sprzeday, w tym po okresie 4 miesicy od zakoczenia roku (po zoeniu deklaracji PIT-36). Czy Wnioskodawca ma obowizek korygowa spis z natury dot. 2014 roku w przypadku zwrotu towaru po 30 kwietnia 2015 r.?
          • 30.01.2015Sprzeda powierzchni reklamowej w Internecie a PIT
           Usugi sprzeday czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie mog by opodatkowane ryczatem od przychodw ewidencjonowanych. Zobaczmy, jak stawk zastosowa.
           • 29.01.2015Sprzeda powierzchni reklamowej w Internecie a PIT
            Usugi sprzeday czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie mog by opodatkowane ryczatem od przychodw ewidencjonowanych. Zobaczmy, jak stawk zastosowa.
            • 29.01.2015Rnice kursowe. Rozliczenie dla celw podatkowych
             Pytanie podatnika: Czy majc na uwadze autonomiczno metody rachunkowej ustalania rnic kursowych wzgldem przepisw podatkowych, moliwe jest wykazanie rnic kursowych w wyniku podatkowym Spki jedynie poprzez ujcie w tym wyniku nadwyki ujemnych lub dodatnich rnic kursowych danego okresu ujtej w ksigach rachunkowych (tzw. ujcie rnic per saldo)?
             • 23.01.2015VAT-26 a wydatki na eksploatacj samochodw osobowych jako koszt podatkowy
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci wykorzystuje dwa samochody osobowe. Oba samochody zostay ujte w ewidencji rodkw trwaych. Przy czym w przypadku tylko jednego samochodu zostaa zoona informacja VAT-26. Czy odpisy amortyzacyjne od obydwu rodkw trwaych bd stanowiy koszt uzyskania przychodu w penej wysokoci? Czy VAT-26 oraz fakt e siedziba dziaalnoci jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania okrelonym jako siedziba firmy ma jakiekolwiek znaczenie dla rozliczania wysokoci innych kosztw zwizanych z biec eksploatacj pojazdu na gruncie podatku dochodowego?
              • 23.01.2015Podre subowe pracownikw w kosztach: Zwrot wydatkw w walucie obcej
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zwrot wydatkw poniesionych przez pracownikw Wnioskodawcy w walucie obcej nastpuje w kwocie rzeczywicie poniesionej, tj. po przeliczeniu na zote po kursie, po ktrym pracownik naby walut lub po kursie, po ktrym zapaci za towary i usugi nabywane dla Wnioskodawcy (a nie po rednim kursie Narodowego Banku Polskiego), Wnioskodawca bdzie mia prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw ca kwot zwrconego wydatku?
               • 21.01.2015Koszty dziaalnoci: Napoje i alkohol podczas spotka biznesowych
                Nie podlegaj wykluczeniu z kosztw uzyskania przychodw wydatki na napoje alkoholowe i bezalkoholowe, zwyczajowo podawane podczas spotka biznesowych, niezalenie od miejsca odbywania si tych spotka (w siedzibie podatnika, czy te poza ni), dotyczcych zakresu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Zatem wydatki te mog stanowi koszt uzyskania przychodw. Tak uzna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2014 r. (sygn. IBPBI/1/423-36/14/ESZ).
                • 20.01.2015Wierzytelnoci niecigalne a koszty uzyskania przychodw
                 Wierzytelnoci niecigalne po spenieniu pewnych wymogw mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw. Wane, by wierzytelnoci te nie byy przedawnione. Sprawdmy, jakie jeszcze warunki musz by spenione.
                 • 20.01.2015Koszty dziaalnoci: Napoje i alkohol podczas spotka biznesowych
                  Nie podlegaj wykluczeniu z kosztw uzyskania przychodw wydatki na napoje alkoholowe i bezalkoholowe, zwyczajowo podawane podczas spotka biznesowych, niezalenie od miejsca odbywania si tych spotka (w siedzibie podatnika, czy te poza ni), dotyczcych zakresu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Zatem wydatki te mog stanowi koszt uzyskania przychodw. Tak uzna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2014 r. (sygn. IBPBI/1/423-36/14/ESZ).
                  • 19.01.2015Wierzytelnoci niecigalne a koszty uzyskania przychodw
                   Wierzytelnoci niecigalne po spenieniu pewnych wymogw mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw. Wane, by wierzytelnoci te nie byy przedawnione. Sprawdmy, jakie jeszcze warunki musz by spenione.
                   • 19.01.2015Podatkowe skutki podziau przedsibiorstwa
                    Pytanie podatnika: Czy w zwizku z przejciem dziaalnoci podstawowej w ramach podziau Spki dzielonej przez wydzielenie nie powstanie dla Wnioskodawcy przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych?
                    • 16.01.2015Koszty dziaalnoci: Najem rodkw trwaych nalecych do firmy maonka
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz i pozostaje w zwizku maeskim, w ktrym obowizuje wsplno majtkowa. M Wnioskodawczyni, ktry prowadzi odrbn dziaalno, wynaj Wnioskodawczyni dwa cigniki siodowe, dwie naczepy oraz notebook. Czy Wnioskodawczyni w odniesieniu do wynajtych przez ma rodkw trwaych oraz notebooka moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wydatki zwizane z umow najmu (czynsz) i czy powinna dokonywa odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 w zwizku z art. 22g ust. 12 ustawy o PIT?
                     • 12.01.2015PIT. Ryczat ewidencjonowany na usugi transportowe
                      Pytanie podatnika: wedug jakiej stawki ryczatu ewidencjonowanego opodatkowa uzyskane przychody z usug transportowych pojazdem poniej i powyej 2 ton adownoci?
                      • 12.01.2015Wynagrodzenia i skadki ZUS jako koszty uzyskania przychodw
                       Pytanie podatnika: Czy z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, Spka w prawidowym momencie kwalifikuje koszty wynagrodze pracownikw oraz skadek ZUS, koszty wypaconych wiadcze z tytuu umw cywilnoprawnych oraz koszty zakupionych prac od podwykonawcw, stosujc zasady opisane w pkt a, b, c opisu stanu faktycznego?
                       • 08.01.2015Rachunek jako dowd ksigowy w PKPiR
                        Pytanie podatnika: Czy otrzymany rachunek spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw?
                        • 08.01.2015Opodatkowanie otrzymanych prowizji
                         Pytanie podatnika: Co stanowi przychd Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego w oparciu o model sprzeday przez Internet poprzez aukcje internetowe?
                         • 07.01.2015Wymiana dachu budynku w kosztach dziaalnoci
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wykorzystuje w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej budynek, ktry zosta przystosowany do tego celu w 1985 r. i ktry zosta ujty w ewidencji rodkw trwaych. Z uwagi na wieloletni eksploatacj, dach budynku wymaga naprawy. Czy poniesione wydatki zwizane z remontem dachu mona bezporednio zaliczy w koszty uzyskania przychodu, czy te naley je rozliczy, jako ulepszenie rodka trwaego?
                          • 05.01.2015Odsetki od kredytu jako koszty uzyskania przychodw
                           Pytanie podatnika: Czy fizycznie spacane bankowi odsetki od kredytu zacignitego prywatnie przez Wnioskodawczyni i przeznaczonego w caoci na spat kredytw, z ktrych sfinansowaa nabycie i adaptacj budynku stanowicego rodek trway oraz gruntu, wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, stanowi koszty uzyskania przychodw tej dziaalnoci?
                           • 19.12.2014Koszty prowadzenia dziaalnoci w mieszkaniu
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. Firma jest zarejestrowana i prowadzona w prywatnym mieszkaniu Wnioskodawcy, ktre zostao zakupione wraz z jego on ze rodkw pochodzcych z kredytu hipotecznego. Czy czynsz, opaty za media (prd), podatek od nieruchomoci, opata za wieczyste uytkowanie gruntw, zapacone odsetki od kredytu hipotecznego mona zalicza do kosztw uzyskania przychodw w proporcji w jakiej lokal mieszkalny wykorzystywany jest w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                            • 18.12.2014Wynajem mieszkania a koszty podatkowe przedsibiorcy
                             Pytanie podatnika: Czy koszty wynajmu mieszkania w Niemczech (obejmujce zapat czynszu, zapat za dostaw wody ciepej, zimnej, prdu, wywozu mieci, dostawy internetu, zapat za miejsce parkingowe itp.) mog zaliczy do kosztw uzyskania przychodw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, jeeli zostanie to udokumentowane rachunkiem/faktur za wynajem mieszkania i usugi dodatkowe oraz kontraktem podpisanym z kontrahentem niemieckim przetumaczonym na jzyk polski przez tumacza przysigego?
                             • 16.12.2014Opaty za przedszkole w kosztach dziaalnoci
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz - biuro rachunkowe. Jest take matk 2,5 letniego dziecka. Jej m rwnie jest aktywny zawodowo, co wyklucza moliwo sprawowania przez niego osobistej opieki nad dzieckiem. Aby mc przebywa w biurze w godzinach jego urzdowania, Wnioskodawczyni zmuszona bya zapisa dziecko do prywatnego przedszkola (w przedszkolach publicznych nie by ju wolnych miejsc). Czy opat za przedszkole, tj. czesne i opat za wyywienie, Wnioskodawczyni moe uzna za koszty uzyskania przychodu prowadzonej dziaalnoci?
                              • 15.12.2014Opodatkowanie PIT dziaalnoci lombardw
                               Pytanie podatnika: Czy przedstawiony sposb ewidencjonowania i rozpoznawania przychodu podatkowego Wnioskodawcy ze sprzeday rzeczy zastawionych w zalenoci od ich przeznaczenia (zbycie bez obrbki, zbycie po wczeniejszej obrbce) jest prawidowy?
                               • 15.12.2014Skutki podatkowe spaty wierzytelnoci
                                Pytanie podatnika: Czy po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychd z tytuu spaty wierzytelnoci dokonanej przez spk?
                                • 12.12.2014Korekta kosztw: Zawieszenie terminu patnoci
                                 Pytanie podatnika: Czy, majc na uwadze dyspozycj art. 24d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, konieczne jest zmniejszenie kosztw uzyskania przychodw o kwot wynikajc z faktury zakupu specjalistycznej tkaniny w sytuacji, gdy zapata za tkanin zostaa przez sprzedawc wstrzymana (zawieszona) do czasu wyjanienia sprawy (poprawienia parametrw fizykochemicznych tkaniny, jej zwrotu lub obnienia ceny)?
                                 • 05.12.2014Zakup choinki i dekoracji do firmy jako koszt uzyskania przychodw
                                  Zbliaj si wita. Firmy kupuj ju pewnie choinki i rnego rodzaju witeczne ozdoby. Wydatki poniesione na ten cel mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw. Trzeba jednak speni kilka warunkw.
                                  • 04.12.2014Zakup choinki i dekoracji do firmy jako koszt uzyskania przychodw
                                   Zbliaj si wita. Firmy kupuj ju pewnie choinki i rnego rodzaju witeczne ozdoby. Wydatki poniesione na ten cel mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw. Trzeba jednak speni kilka warunkw.
                                   • 19.11.2014Amortyzacja rodka trwaego wykorzystywanego w firmie maonka
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni ma zamiar prowadzi dziaalno gospodarcz z wykorzystaniem skadnikw otrzymanych z majtku przedsibiorstwa prowadzonego przez ma. Pomidzy maonkami istnieje wsplno majtkowa, za cay majtek, jaki maestwo posiada zosta nabyty podczas trwania zwizku maeskiego. Czy moliwa jest kontynuacja amortyzacji dokonywanej przez maonka Wnioskodawcy w ramach jednego przedsibiorstwa?
                                    • 27.10.2014Likwidacja spki jawnej. Skutki w PIT
                                     Pytanie podatnika: Czy otrzymane w wyniku rozwizania Spki (spki jawnej, powstaej w wyniku przeksztacenia ze spki kapitaowej) rodki pienine stanowi bd dla Wnioskodawcy przychd podatkowy w rozumieniu przepisw ustawy o PIT?
                                     • 23.10.2014Czy odpis aktualizujcy jest kosztem uzyskania przychodu?
                                      Pytanie podatnika: Czy odpisy aktualizujce warto nalenoci od niemieckich spek, utworzone w zwizku z prawdopodobiestwem ich niecigalnoci, w sytuacji gdy niecigalno ta jest uprawdopodobniona otrzymanym przez Spk tumaczeniem przysigym decyzji niemieckiego sdu o wszczciu postpowania upadociowego w rozumieniu niemieckich przepisw prawa upadociowego, mog stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw?
                                      • 21.10.2014Wydatki na zagospodarowanie terenu wok firmy jako koszt podatkowy
                                       Pytanie podatnika: Czy wydatki na zagospodarowanie terenw zielonych wok powstajcego budynku administracyjnego powinny by kosztem uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne od budynku administracyjnego, do ktrego wartoci pocztkowej winno si je zaliczy, czy te winny to by koszty uzyskania przychodu zaliczane do kosztw podatkowych w dacie ich poniesienia?
                                       • 26.09.2014Rozwizanie umowy leasingu a strata z likwidacji rodka trwaego
                                        Pytanie podatnika: Podatnik przyj do uytkowania nieruchomo na podstawie umowy leasingu kapitaowego (finansowego). Nieruchomo zostaa przyjta do ewidencji rodkw trwaych i bya amortyzowana wg stawki dla budynkw i budowli. Ze wzgldu na utrat pynnoci finansowej i nieregulowanie rat nastpio rozwizanie umowy. Czy nieumorzona warto rodkw trwaych pozostaa na dzie likwidacji ksigowej (rozwizanie umowy) stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                        • 23.09.2014Prawo autorskie a PIT: Wydatki na wykonanie strony www w kosztach podatkowych
                                         Prowadzenie ksigowoci wymaga – co oczywiste – znajomoci przepisw prawa podatkowego i niekiedy take prawa bilansowego (m.in. ustawy o rachunkowoci). Podkreli jednak naley, e specyfika zagadnie, z jakimi spotyka si ksigowy, wymusza na nim to, aby potrafi porusza si, przynajmniej w podstawowym stopniu, take w innych dziedzinach prawa. Wynika to z tego, e niejednokrotnie niemoliwe jest prawidowe zaksigowanie konkretnych zdarze gospodarczych w oderwaniu od ich kontekstu cywilnoprawnego. Konieczne jest wwczas poznanie postanowie konkretnej umowy czy okolicznoci towarzyszcych danej operacji gospodarczej. Do tego za potrzebna jest chociaby podstawowa znajomo przepisw Kodeksu cywilnego, Kodeksu spek handlowych, prawa autorskiego, upadociowego, a nawet Kodeksu rodzinnego i opiekuczego.
                                         • 19.09.2014Zaliczenie do kosztw wydatkw poniesionych w trakcie zawieszenia dziaalnoci
                                          Wydatki poniesione na zakup materiaw w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej, ktre podatnik wykorzystywa pniej do wiadczenia usug w trakcie prowadzenia dziaalnoci i wykaza z tego tytuu przychody podatkowe, jako koszty bezporednio zwizane z uzyskiwanymi przychodami, mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw.
                                          • 19.09.2014Zaliczenie do kosztw wydatkw poniesionych w trakcie zawieszenia dziaalnoci
                                           Wydatki poniesione na zakup materiaw w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej, ktre podatnik wykorzystywa pniej do wiadczenia usug w trakcie prowadzenia dziaalnoci i wykaza z tego tytuu przychody podatkowe, jako koszty bezporednio zwizane z uzyskiwanymi przychodami, mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw.
                                           • 19.09.2014Koszty dziaalnoci: Wydatki na czasowo nieuywany rodek trway
                                            Pytanie podatnika: Czy pomimo czasowego nieuywania czci budynku Wnioskodawczyni ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw ponoszone wydatki na ubezpieczenie, ochron, energi elektryczn i ogrzewanie dotyczce tej czci budynku?
                                            • 16.09.2014Niedugo do kosztw podatkowych nie zaliczymy niczego?
                                             Jak tak dalej pjdzie, w skrajnych przypadkach, do kosztw uzyskania przychodw, majcych przecie znaczcy wpyw na wysoko nalenego podatku dochodowego, nie zaliczymy niczego. Przy zej woli wszystko przecie mona zakwalifikowa do wydatkw osobistych. A tych, jak wiadomo, odlicza nie mona.
                                             • 15.09.2014Niedugo do kosztw podatkowych nie zaliczymy niczego?
                                              Jak tak dalej pjdzie, w skrajnych przypadkach do kosztw uzyskania przychodw, majcych przecie znaczcy wpyw na wysoko nalenego podatku dochodowego, nie zaliczymy niczego. Przy zej woli wszystko przecie mona zakwalifikowa do wydatkw osobistych. A tych, jak wiadomo, odlicza nie mona.
                                              • 15.09.2014Sprzeda wierzytelnoci. Rozliczenie przychodw i kosztw podatkowych
                                               Wierzytelno stanowi uprawnienie wierzyciela do dania od dunika spenienia okrelonego dziaania lub zaniechania np. zapaty ceny za wykonan usug lub zapaty ceny za sprzedany towar. Sprawdmy, jakie skutki podatkowe powoduje jej sprzedanie.
                                               • 12.09.2014Wydatki na zakup ubra subowych w kosztach uzyskania przychodu
                                                Pytanie podatnika: Spka planuje zobowiza pracownikw do noszenia odziey subowej w czasie pracy oraz ustali zasady korzystania z tych strojw oraz ich zwrotu. Odzie ta bdzie utrzymana w kolorystyce zgodnej z kolorystyk oznaczenia handlowego, z umieszczonym na niej logotypem. Czy spka ma prawo zaliczy warto wydatkw poniesionych na zakup ubra subowych do kosztw uzyskania przychodu?
                                                • 02.09.2014Czasowe udostpnienie ubioru subowego a przychd pracownika
                                                 Pytanie podatnika: Spka planuje zobowiza pracownikw sklepw do noszenia odziey subowej w czasie pracy oraz ustalenie zasad korzystania z tych strojw oraz ich zwrotu. Ubrania bd udostpniane na okres wyposaenia w strj subowy trwajcy do 6 miesicy (czasu trwania sprzeday danej kolekcji), po upywie ktrego odzie bdzie zwracana do spki lub odsprzedawana pracownikom. Czy przekazanie strojw subowych stanowi bdzie przychd pracownikw opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?