Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

 • 12.04.2016Uchwaa NSA. Nagrody z zysku dla pracownikw jako koszt podatkowy
  W wietle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych wypacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym mog stanowi koszty uzyskania przychodw w podatku dochodowym od osb prawnych w miesicu ich wypaty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
  • 29.03.2016NSA. Przeksztacenie spki kapitaowej w osobow a amortyzacja przedmiotu aportu
   Z uzasadnienia: Ograniczenie ustanowione art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT dotyczy wycznie spek kapitaowych i nie moe by przeniesione na wsplnika (bdcego osob fizyczn) spki komandytowej (osobowej). Zatem, po przeksztaceniu spki kapitaowej w osobow, skarcy (komandytariusz spki komandytowej) bdzie mia prawo zalicza do kosztw podatkowych (z uwzgldnieniem art. 8 ust. 1 i 2 ustawy) pene odpisy amortyzacyjne od rodkw trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, take od tej wartoci rodkw trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, ktra w spce kapitaowej znajdowaa si na kapitale zapasowym i w zwizku z tym podlegaa ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy.
   • 25.03.2016Podatki 2016. Zapata podatku przez inne osoby ni podatnik
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wsplnikiem spki komandytowej. Zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych Wnioskodawcy uiszczane bd przez spk z jego rodkw finansowych, tj. z zaliczek wypacanych na poczet zysku. Wacicielem rodkw pieninych, z ktrych opacane bd zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych bdzie Wnioskodawca, a nie spka. Spka bdzie tylko poredniczy w zapacie zaliczek. Czy na gruncie art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2016 r., zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawcy opacane w ww. sposb uznawane bd za opacane z jego rodkw?
    • 23.03.2016Skutki uyczenia spce cywilnej skadnika prywatnego majtku jej wsplnika
     Przez umow spki – zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z pn. zm., dalej: k.c.) – wsplnicy zobowizuj si dy do osignicia wsplnego celu gospodarczego przez dziaanie w sposb oznaczony, w szczeglnoci przez wniesienie wkadw. Dalej przepisy stanowi, e wkad wsplnika moe polega na wniesieniu do spki wasnoci lub innych praw albo na wiadczeniu usug.
     • 22.03.2016Skutki uyczenia spce cywilnej skadnika prywatnego majtku jej wsplnika
      Przez umow spki – zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z pn. zm., dalej: k.c.) – wsplnicy zobowizuj si dy do osignicia wsplnego celu gospodarczego przez dziaanie w sposb oznaczony, w szczeglnoci przez wniesienie wkadw. Dalej przepisy stanowi, e wkad wsplnika moe polega na wniesieniu do spki wasnoci lub innych praw albo na wiadczeniu usug.
      • 22.03.2016Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytuu opat licencyjnych
       Pytanie podatnika: Czy opaty licencyjne pacone na rzecz Spki przez Wnioskodawc z tytuu licencji znakw towarowych bd stanowi koszty uzyskania przychodw Wnioskodawcy, ktre - jako koszty niezwizane bezporednio z przychodami - bd potrcane w dacie ich poniesienia?
       • 21.03.2016Usugi programistw i informatykw a PIT
        Pytanie podatnika: Czy przychd z dziaalnoci usugowej zwizanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemw komputerowych zgodnie z nr PKWiU 62.01.12.0 moe by opodatkowany w formie ryczatu ewidencjonowanego wg stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne?
        • 18.03.2016Koszty podatkowe. Udokumentowanie niecigalnoci wydrukiem z Monitora Sdowego i Gospodarczego
         Pytanie podatnika: Czy na podstawie wydruku ogoszenia w Monitorze Sdowym i Gospodarczym w przedmiocie zakoczenia postpowania upadociowego postanowieniem sdu, o ktrym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, c ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, Wnioskodawca moe dokona odpisania nieprzedawnionych wierzytelnoci do kosztw uzyskania przychodu?
         • 03.03.2016Wydatki firmy na samochody subowe a koszty uzyskania przychodw
          Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, Spce przysuguje prawo kwalifikowania do kosztw uzyskania przychodw w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych kosztw, ktre Spka ponosi w zwizku z utrzymaniem i eksploatacj samochodw subowych (odpisy amortyzacyjne, raty i opaty leasingowe, koszty biecej eksploatacji) udostpnianych pracownikom zarwno do celw subowych, jak i do celw prywatnych pracownikw (stan faktyczny)?
          • 26.02.2016WSA. Wypata zysku w formie rzeczowej a przychd w PIT
           Z uzasadnienia: Przeniesieniu wasnoci nieruchomoci, stanowicych majtek spki, na jej wsplnika, celem uregulowania zobowizania spki (wypata zysku), nie odpowiada wiadczenie wzajemne ze strony wsplnika - spka nie uzyska adnego przysporzenia. Taka czynno prawna nie jest odpatnym zbyciem nieruchomoci, w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, wic nie prowadzi do powstania po stronie spki, a w konsekwencji u skarcego - jako wsplnika spki jawnej przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest obojtna podatkowo.
           • 23.02.2016Dochody wsplnoty mieszkaniowej. Zwolnione czy opodatkowane CIT?
            Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT), aby dochd wsplnot mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia, musz by spenione dwa warunki. Zobaczmy jakie.
            • 22.02.2016Dochody wsplnoty mieszkaniowej. Zwolnione czy opodatkowane CIT?
             Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT), aby dochd wsplnot mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia, musz by spenione dwa warunki. Zobaczmy jakie.
             • 22.02.2016Likwidacja niesprzedanych towarw handlowych. Skutki podatkowe
              Pytanie podatnika: Czy koszt faktycznie zlikwidowanych towarw handlowych (niesprzedanych przez Spk z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez Wnioskodawc), ktre utraciy warto handlow, Spka bdzie moga zaliczy do kosztw uzyskania przychodw dla celw podatkowych?
              • 28.01.2016Rozliczanie rnic kursowych metod rachunkow a przychody i koszty podatkowe
               Pytanie podatnika: Czy majc na uwadze autonomiczno metody bilansowej ustalania rnic kursowych wzgldem przepisw podatkowych, w przypadku przejcia Spki na stosowanie przedmiotowej metody moliwe bdzie wykazanie rnic kursowych w wyniku podatkowym Spki jedynie poprzez ujcie w tym wyniku nadwyki ujemnych lub dodatnich rnic kursowych danego okresu ujtej w ksigach rachunkowych (tzw. ujcie rnic per saldo)?
               • 26.01.2016NSA. PIT od dywidendy akcjonariusza SKA
                Z uzasadnienia: Przychd (dochd) osoby fizycznej, bdcej akcjonariuszem spki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o PIT jest przychodem z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. W wietle art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych osoba fizyczna, bdca akcjonariuszem spki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowizek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, ktr w myl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzie wypaty dywidendy.
                • 21.01.2016Niecigalna wierzytelno jako koszt uzyskania przychodw 
                 Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT) pozwala wierzycielowi na zaliczenie nieuregulowanych na jego rzecz nalenoci do kosztw uzyskania przychodw po spenieniu pewnych warunkw. Zgodnie z generaln zasad, nie uwaa si za koszty uzyskania przychodw wierzytelnoci odpisanych jako niecigalne, z wyjtkiem m.in. wierzytelnoci, ktre uprzednio zostay zarachowane jako przychody nalene oraz ktrych niecigalno zostaa udokumentowana w okrelony sposb (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o CIT).
                 • 21.01.2016Przeksztacenie firmy a wano interpretacji podatkowej
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeksztacenia Spki w spk z ograniczon odpowiedzialnoci w mocy pozostan wice interpretacje podatkowe, uzyskane przez ni na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?
                  • 20.01.2016Niecigalna wierzytelno jako koszt uzyskania przychodw 
                   Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT) pozwala wierzycielowi na zaliczenie nieuregulowanych na jego rzecz nalenoci do kosztw uzyskania przychodw po spenieniu pewnych warunkw. Zgodnie z generaln zasad, nie uwaa si za koszty uzyskania przychodw wierzytelnoci odpisanych jako niecigalne, z wyjtkiem m.in. wierzytelnoci, ktre uprzednio zostay zarachowane jako przychody nalene oraz ktrych niecigalno zostaa udokumentowana w okrelony sposb (art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o CIT).
                   • 12.01.2016Skutki podatkowe umorzenia odsetek za zwok w spacie nalenych zobowiza
                    Pytanie podatnika: Czy prawidowo Spka rozpoznaje przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych w wysokoci umorzonych (anulowanych) not odsetkowych otrzymanych od dostawcw (wierzycieli) z tytuu nieterminowych patnoci za zobowizania handlowe? Czy raczej powinna traktowa umorzone odsetki od zobowiza handlowych, jako przychody finansowe niepodlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych, czyli obojtne podatkowo?
                    • 11.01.2016Okrelenie waciwego kursu waluty dla obliczenia zryczatowanego podatku u rda
                     Stosownie do treci art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej jako ustawa o CIT) podmioty, ktre dokonuj patnoci na rzecz zagranicznych kontrahentw m.in z tytuu odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, uytkowania lub prawa do uytkowania urzdzenia przemysowego, know-how, wiadcze doradczych, ksigowych, prawnych, a take innych wiadcze o podobnym charakterze, peni rol patnika zryczatowanego podatku u rda od wypacanych nalenoci. W zwizku ze sprawowan funkcj do ich obowizkw naley obliczenie, pobranie oraz wpacenie na rachunek waciwego urzdu skarbowego wartoci podatku dotyczcego przychodw osiganych przez nierezydentw. Potrcenie podatku u rda powinno zosta dokonane w dniu wypaty nalenoci na rzecz zagranicznego kontrahenta.
                     • 08.01.2016Okrelenie waciwego kursu waluty dla obliczenia zryczatowanego podatku u rda
                      Stosownie do treci art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej jako ustawa o CIT) podmioty, ktre dokonuj patnoci na rzecz zagranicznych kontrahentw m.in z tytuu odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, uytkowania lub prawa do uytkowania urzdzenia przemysowego, know-how, wiadcze doradczych, ksigowych, prawnych, a take innych wiadcze o podobnym charakterze, peni rol patnika zryczatowanego podatku u rda od wypacanych nalenoci. W zwizku ze sprawowan funkcj do ich obowizkw naley obliczenie, pobranie oraz wpacenie na rachunek waciwego urzdu skarbowego wartoci podatku dotyczcego przychodw osiganych przez nierezydentw. Potrcenie podatku u rda powinno zosta dokonane w dniu wypaty nalenoci na rzecz zagranicznego kontrahenta.
                      • 31.12.2015Support oprogramowania a podatek u rda na gruncie ustawy o CIT
                       Przez support oprogramowania rozumie si kompleksowe wsparcie w zakresie korzystania z oprogramowania polegajce w szczeglnoci na jego aktualizowaniu oraz wprowadzaniu nowych moduw i rozwiza. Przedsibiorcy niejednokrotnie nabywaj tego typu usugi od zagranicznych kontrahentw, co powoduje u nich wtpliwoci w zakresie obowizku zapaty tzw. podatku u rda w Polsce.
                       • 23.12.2015Sprzeda w walucie obcej a rnice kursowe
                        Pytanie podatkowe: Czy w przypadku powstania podatkowych rnic kursowych powstaych od podatku VAT, w zwizku z zawarciem umw sprzeday w walucie obcej, bd one mogy zosta zaliczone do podatkowej kategorii przychodw albo kosztw?
                        • 18.12.2015Rozliczenie wydatkw na zakup choinki i wystrj firmy
                         wita za pasem. W wikszoci biur stoj ju choinki i inne okolicznociowe dekoracje. Warto pamita, e wydatki poniesione na wystrj firmy mog by kosztem uzyskania przychodu. Trzeba jednak speni kilka warunkw. 
                         • 17.12.2015Rozliczenie wydatkw na zakup choinki i wystrj firmy
                          wita za pasem. W wikszoci biur stoj ju choinki i inne okolicznociowe dekoracje. Warto pamita, e wydatki poniesione na wystrj firmy mog by kosztem uzyskania przychodu. Trzeba jednak speni kilka warunkw. 
                          • 18.11.2015NSA. Skup akcji wasnych w celu ich umorzenia a koszty podatkowe
                           Z uzasadnienia: Brak zachowania pynnoci finansowej ma bezporedni zwizek z koniecznoci poniesienia wydatkw na skup akcji w celu ich umorzenia. Wydatki te, nie mog by za uznane za zwizane z biec dziaalnoci Spki i tym samym nie mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw, jako nawet koszty porednio zwizane z przychodami. Nie wystarczy tu bowiem odwoanie si do oglnikowego stwierdzenia o koniecznoci zapewnienia pynnoci finansowej Spki, z pominiciem przyczyny, ktra tej pynnoci zagraa.
                           • 27.10.2015Fiskus ma problemy z edukacj
                            Przedsibiorcy maj coraz wiksze problemy z zaliczaniem do kosztw uzyskania przychodw wydatkw zwizanych z edukacj, szkoleniami i kursami. Organy podatkowe w kadym wydatku doszukuj si bowiem charakteru osobistego, ktry – jak wiemy – wyklucza zaliczenie go do kosztw podatkowych.
                            • 26.10.2015Wydatki na rzecz czonkw rad nadzorczych a koszt uzyskania przychodw
                             Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT), do kosztw uzyskania przychodw zakwalifikowa mona wszelkie wydatki zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ktre su osigniciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu rde przychodw. Koszty te powinny by racjonalnie oraz gospodarczo uzasadnione oraz odpowiednio udokumentowane. Niemniej jednak ustawodawca dokona enumeratywnego wyliczenia wydatkw, ktre pomimo spenienia wszelkich przesanek wskazanych w ww. przepisie nie mog stanowi kosztw uzyskania przychodw podatnika (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).
                             • 26.10.2015Fiskus ma problemy z edukacj
                              Przedsibiorcy maj coraz wiksze problemy z zaliczaniem do kosztw uzyskania przychodw wydatkw zwizanych z edukacj, szkoleniami i kursami. Organy podatkowe w kadym wydatku doszukuj si bowiem charakteru osobistego, ktry – jak wiemy – wyklucza zaliczenie go do kosztw podatkowych.
                              • 23.10.2015Wydatki na rzecz czonkw rad nadzorczych a koszt uzyskania przychodw
                               Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT), do kosztw uzyskania przychodw zakwalifikowa mona wszelkie wydatki zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ktre su osigniciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu rde przychodw. Koszty te powinny by racjonalnie oraz gospodarczo uzasadnione oraz odpowiednio udokumentowane. Niemniej jednak ustawodawca dokona enumeratywnego wyliczenia wydatkw, ktre pomimo spenienia wszelkich przesanek wskazanych w ww. przepisie nie mog stanowi kosztw uzyskania przychodw podatnika (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).
                               • 22.10.2015Sprzeda kart podarunkowych a przychd podatkowy
                                Pytanie podatnika: Czy w momencie sprzeday karty podarunkowej powstanie po stronie Spki obowizek podatkowy.
                                • 07.10.2015NSA. Opodatkowanie pienidzy z prokury
                                 Realizacja instytucji prawnej prokury uregulowanej w art. 109.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nie skutkuje otrzymaniem przychodu z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 01.10.2015Wydatki poniesione przed rozpoczciem dziaalnoci a koszty podatkowe
                                  Z uzasadnienia: Wydatki poniesione przed rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej nie mog zosta uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia rda przychodw, poniewa jeszcze ono nie istnieje. Wydatki w istocie rzeczy maj charakter osobisty i su zdobyciu kwalifikacji zawodowych – a co za tym idzie nie mona uzna ich za koszt uzyskania przychodw z dziaalnoci gospodarczej, poniewa nie speniaj przesanek wyraonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
                                  • 28.09.2015Pakiety medyczne dla pracownikw w kosztach uzyskania przychodw 
                                   Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT) do kosztw uzyskania przychodw zalicza si wszelkie wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia ich rde. Jako kosztw podatkowych nie mona jednake rozliczy tych wydatkw, ktre zostay wyczone na podstawie regulacji art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Wrd wydatkw, jakie podatnik moe uj po stronie kosztw uzyskania przychodw wymieni mona nie tylko te, ktre pozostaj w bezporednim zwizku z uzyskiwanymi przychodami, ale rwnie inne koszty poniesione w sposb racjonalny, jeli tylko potencjalnie mog przyczyni si do osignicia przychodw przez podatnika.
                                   • 25.09.2015Pakiety medyczne dla pracownikw w kosztach uzyskania przychodw 
                                    Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT) do kosztw uzyskania przychodw zalicza si wszelkie wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia ich rde. Jako kosztw podatkowych nie mona jednake rozliczy tych wydatkw, ktre zostay wyczone na podstawie regulacji art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Wrd wydatkw, jakie podatnik moe uj po stronie kosztw uzyskania przychodw wymieni mona nie tylko te, ktre pozostaj w bezporednim zwizku z uzyskiwanymi przychodami, ale rwnie inne koszty poniesione w sposb racjonalny, jeli tylko potencjalnie mog przyczyni si do osignicia przychodw przez podatnika.
                                    • 22.09.2015Zabezpieczenie i rozbirka budynku jako koszt podatkowy
                                     Pytanie podatnika: Czy koszty zabezpieczenia budynku oraz koszty zwizane z jego rozbirk mog stanowi dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodw? Jeeli odpowied na powysze pytanie jest twierdzca, to w jakim momencie wydatki te mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
                                     • 09.09.2015Koszty dziaalnoci. Wydatki na samochd subowy wykorzystywany na cele prywatne pracownika
                                      Pytanie podatnika: Czy kosztami uzyskania przychodu spki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT s zarwno wydatki suce tylko i wycznie celom subowym, jak rwnie wydatki zawarte w doliczanej do przychodu pracownika kwocie ryczatu, o ktrym mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT, czy zarwno wydatki suce tylko i wycznie celom subowym, koszty eksploatacji, jak rwnie wydatki prywatne, stanowice nieodpatne wiadczenie, ktrego warto doliczana jest do przychodu pracownikw na zasadach wyraonych w art. 11 ust. 2 ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 3 ustawy o PIT?
                                      • 04.09.2015Wydatki na nauk i studia a koszty uzyskania przychodu przedsibiorcy
                                       Wrzesie i padziernik to czas, kiedy wiele osb rozpoczyna nauk. Wrd podejmujcych nauk s rwnie osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Sprawdmy zatem, w jakich sytuacjach wydatki zwizane z edukacj i studiami bd mogy zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw przedsibiorcy.
                                       • 03.09.2015Wydatki na nauk i studia a koszty uzyskania przychodu przedsibiorcy
                                        Wrzesie i padziernik to czas, kiedy wiele osb rozpoczyna nauk. Wrd podejmujcych nauk s rwnie osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Sprawdmy zatem, w jakich sytuacjach wydatki zwizane z edukacj i studiami bd mogy zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw przedsibiorcy.
                                        • 02.09.2015Koszty dziaalnoci. Impreza integracyjna dla pracownikw i ich rodzin
                                         Pytanie podatnika: Czy koszty zwizane z organizacj spotkania integracyjnego w formie pikniku rodzinnego bd stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw w zakresie zarwno wydatkw zwizanych bezporednio z pracownikami Spki, jak i dziemi pracownikw oraz osb im towarzyszcych?
                                         • 31.08.2015Obniona stawka amortyzacyjna jako koszt uzyskania przychodu
                                          Pytanie podatnika: Czy moliwe jest obnienie stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszoci i nabywanych w przyszoci rodkw trwaych do dowolnej wysokoci, w tym take do poziomu 0%? Czy kosztem uzyskania przychodw ze sprzeday rodkw trwaych sfinansowanych czciowo ze rodkw UE bdzie warto, ktra odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezalenie od rda ich finansowania), tj. warto pocztkowa wynikajca z ewidencji rodkw trwaych, zmniejszona o sum dokonanych odpisw amortyzacyjnych bez wzgldu na to, czy odpisy te zostay zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
                                          • 28.08.2015Samochd dla prezesa zarzdu i prokurentw a przychd spki
                                           Pytanie podatnika: Czy w zwizku z planowanym zawarciem i realizowaniem postanowie umw, dotyczcych penienia przez wsplnikw na rzecz spki odpowiednio funkcji prezesa zarzdu oraz prokurentw bez wynagrodzenia, na podstawie ktrych to umw spka bdzie pokrywa koszty zwizane z wynajmem i eksploatacj samochodu osobowego, udostpnionego prezesowi wycznie do celw dziaalnoci gospodarczej spki oraz koszty podry, odbywanych przez prezesa zarzdu oraz prokurentw w zwizku z prowadzon przez spk dziaalnoci, spka osignie przychd z nieodpatnych wiadcze?
                                           • 27.08.2015Jak przeprowadzi zmian roku podatkowego?
                                            Pytanie podatnika: Czy aktualny rok podatkowy Wnioskodawcy, pierwszy po zmianie, trwa od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.?
                                            • 14.08.2015Ceny transferowe. Wartoci transakcji danego typu trzeba sumowa
                                             Wedug interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 26 maja 2015 r. (IBPBI/2/4510-207/15/MO) przygotowanie dokumentacji cen transferowych staje si konieczne gdy czna kwota lub zapata nalenoci, ktre wynikaj z umw z podmiotem powizanym przekracza prg ustawowy.
                                             • 05.08.2015Wydatki na zakup czci zamiennych do magazynu w kosztach podatkowych
                                              Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z zakupem czci zamiennych do magazynu, mog by przez Spk zaliczone do kosztw uzyskania przychodw dla celw podatku dochodowego od osb prawnych z chwil zaksigowania ich jako koszty dla potrzeb rachunkowych, czyli w opisanym stanie faktycznym na zakoczenie kadego okresu rozliczeniowego (miesica)?
                                              • 04.08.2015Aport przedsibiorstwa a korekta kosztw
                                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zwikszenia kosztw uzyskania przychodw zgodnie z art. 15b ust. 4 ustawy o CIT, w przypadku uregulowania wniesionych aportem zobowiza (w przypadku faktur, dla ktrych termin 30 dni od dnia upywu terminu patnoci przypad przed wniesieniem aportu)? Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw wynikajcych z faktur, dla ktrych termin 30 dni od dnia upywu terminu patnoci przypadnie po wniesieniu aportu?
                                               • 29.07.2015Amortyzacja nieruchomoci nabytej w drodze umowy darowizny
                                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma nieruchomo w drodze darowizny, bd w ramach darowizny zorganizowanej czci przedsibiorstwa, bdzie mg wprowadzi budynek na niej posadowiony do prowadzonej przez siebie ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w wartoci pocztkowej, rwnej wartoci rynkowej, okrelonej na podstawie wyceny, przeprowadzonej przez niezalenego biegego rzeczoznawc i wykazanej w umowie darowizny, a nastpnie bdzie mg dokonywa odpisw amortyzacyjnych od tak ustalonej wartoci budynku, ktre to odpisy bd pomniejsza przychd Wnioskodawcy, osignity z tytuu prowadzonej przez Niego jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej, jako koszty uzyskania przychodw?