Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

 • 31.03.2017Ceny transferowe. Czy umorzenie poyczki rodzi obowizki naoone na podmioty powizane?
  W praktyce gospodarczej zdarzaj si sytuacje, gdy wierzyciel umarza zobowizanie swojemu dunikowi. Ma to oczywicie wpyw na zobowizania podatkowe. Zgodnie z ustawami o podatku dochodowym umorzone i przedawnione zobowizania stanowi przychód. 
  • 29.03.2017Wydatki na produkty spoywcze dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
   Pracodawcy, chcc poprawi komfort pracy swoich pracowników, czsto nabywaj podstawowe produkty spoywcze (np. kaw, herbat, zimne napoje, drobne przekski), które s nastpnie przekazywane pracownikom podczas ich wewntrznych spotka roboczych, a take s im udostpniane w firmowej kuchni. Pracodawcy maj jednak wtpliwoci, czy we wszystkich tych przypadkach wydatki poniesione na produkty spoywcze mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
   • 28.03.2017Wydatki na produkty spoywcze dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
    Pracodawcy, chcc poprawi komfort pracy swoich pracowników, czsto nabywaj podstawowe produkty spoywcze (np. kaw, herbat, zimne napoje, drobne przekski), które s nastpnie przekazywane pracownikom podczas ich wewntrznych spotka roboczych, a take s im udostpniane w firmowej kuchni. Pracodawcy maj jednak wtpliwoci, czy we wszystkich tych przypadkach wydatki poniesione na produkty spoywcze mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
    • 17.03.2017Kolacja z alkoholem kosztem uzyskania przychodu?
     Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykadowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usugi gastronomiczne, zakup ywnoci oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, e wydatki tego rodzaju zawsze musz zosta wyczone z kosztów uzyskania przychodów.
     • 16.03.2017Kolacja z alkoholem kosztem uzyskania przychodu?
      Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykadowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usugi gastronomiczne, zakup ywnoci oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, e wydatki tego rodzaju zawsze musz zosta wyczone z kosztów uzyskania przychodów.
      • 14.03.2017Wydatki na aranacj lokalu dla potrzeb najemcy jako koszt podatkowy
       Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spók Cywiln koszty prac aranacyjnych, które nie powoduj zwikszenia wartoci budynku lub innych rodków trwaych, stanowi dla jej wspólników bdcych osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne ni bezporednio zwizane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrcane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastpio ich ujcie w ksigach rachunkowych, na koncie kosztów, innym ni konto rezerw lub biernych rozlicze midzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu ksigowego w przypadku braku faktury (rachunku)?
       • 23.02.2017Czy w trakcie amortyzacji mona zmieni stawk?
        Przepisy podatkowe wskazuj, e amortyzacji dokonuje si w oparciu o jedn metod. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy wybieraj jedn z metod amortyzacji okrelonych w art. 22i–22k dla poszczególnych rodków trwaych przed rozpoczciem ich amortyzacji. Warto pamita, e wybran metod stosuje si do penego zamortyzowania danego rodka trwaego. Mówi o tym art. 22h ust. 2 ustawy o PIT.
        • 22.02.2017Sprzeda udziaów a rozliczenie straty
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy przychód wygenerowany przez Wnioskodawc na ewentualnej transakcji sprzeday Udziaów, ustalony na poziomie rynkowej ceny ich sprzeday, aktualnej na moment sprzeday, bdzie niszy od kosztów uzyskania tego przychodu, ustalonych jako suma wydatków na objcie/nabycie Udziaów oraz kosztów zwizanych ze sprzeda, Wnioskodawca zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT powinien rozpozna strat na transakcji sprzeday Udziaów, która bdzie nastpnie moga zosta odliczona na zasadach art. 7 ust. 5 ustawy CIT?
         • 20.02.2017Wynajem mieszkania jako koszt prowadzenia dziaalnoci
          Pytanie podatnika: Czy miesiczny czynsz najmu mieszkania w miecie C, koniecznego w celu wiadczenia usug dajcych jedyny przychód w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
          • 02.02.2017Czy stawk amortyzacji mona dowolnie obnia?
           Podatnicy mog obnia podane w ustawie stawki dla poszczególnych rodków trwaych. Zmiany stawki dokonuje si poczwszy od miesica, w którym rodki te zostay wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesica kadego nastpnego roku podatkowego. Czy moliwe jest jednak obnienie stawki do dowolnego poziomu?
           • 30.01.2017Rozliczenie kosztów dla potrzeb podatkowych
            Z uzasadnienia: Faktyczna data dokonania zapisu w ksigach rachunkowych nie moe zmienia kwalifikacji danego wydatku i wpywa na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Nie jest ona bowiem dat ujcia kosztu, a jedynie dat technicznego wprowadzenia informacji do systemu.
            • 26.01.2017Nota obcieniowa a przychód w podatku dochodowym
             Pytanie podatnika: W jakiej dacie powstaje przychód wynikajcy z wystawionej noty obcieniowej ujmujcej kar umown za nieterminowy odbiór zamówionego towaru?
             • 23.01.2017Koszty uzyskania przychodów raz jeszcze
              Zeszotygodniowy wpis o zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów zegarka cieszy si duym zainteresowaniem. Przyniós take sporo Pastwa komentarzy. Z przesanych do redakcji maili jasno wynika, e zagadnienie kosztów uzyskania przychodów wywouje wiele zamieszania. Kontynuujc temat, przypomnijmy dzisiaj pewn chyba do zabawn histori.
              • 20.01.2017Brak oryginalnego dokumentu nie wpywa na koszty
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
               • 11.01.2017Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu dziaalnoci w mieszkaniu
                Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we wasnym mieszkaniu mog by zaksigowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Wydatek musi by jednak prawidowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokoci adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy.
                • 28.12.2016NSA. Wystpienie wspólnika a obowizek sporzdzenia wykazu skadników majtku
                 Na podstawie art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, spóka niebdca osob prawn, kontynuujca dziaalno po wystpieniu wspólnika, na obowizek sporzdzenia wykazu, o którym mowa w wymienionym przepisie prawa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 19.12.2016Sprzeda wierzytelnoci równoznaczna z zapat?
                  Tezy: Wykadnia jzykowa uzupeniona systemow i celowociow art. 15b ust. 1 ustawy z dnia15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) prowadzi do wniosku, e zbycie/cesja wierzytelnoci przez kontrahenta na rzecz banku i otrzymanie przez kontrahenta wynagrodzenia od banku z tego tytuu moe zosta uznane za czynno tosam z uregulowaniem kwoty wynikajcej z faktury (rachunku), umowy albo innego dokumentu, o którym mowa w tym przepisie. 
                  • 14.12.2016Odsetki zapacone udziaowcowi a koszty uzyskania przychodów
                   Pytanie podatnika: Czy odsetki – bez wzgldu na ich wielko - zapacone przez Spók udziaowcowi, który posiada mniej ni 25% udziaów liczc zarówno bezporednio jak i porednio, przy zaoeniu, e Spóka nie bdzie miaa adnego innego zaduenia wobec pozostaych udziaowców, bd w momencie zapaty kosztem uzyskania przychodu?
                   • 13.12.2016witeczny wystrój firmy w kosztach podatkowych firmy
                    witeczny wystrój firm wywouje w klientach pozytywne wraenie i przekada si na wiksz skonno do zakupów. Wprowadzenie klienta w taki stan jest zatem w interesie sprzedawcy. Wymaga to jednak poniesienia kosztów na dziaania marketingowe. 
                    • 23.11.2016Przechowywanie faktur. Brak oryginalnego dokumentu nie ma wpywu na koszty
                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez spók w formie elektronicznej, potwierdzajcych poniesienie wydatków speniajcych definicj kosztów uzyskania przychodów wynikajc z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spóka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeeli dokumenty te bd przechowywane zgodnie z opisan procedur jedynie w formie elektronicznej?
                     • 23.11.2016Okres rozliczeniowy a data powstania przychodu
                      Pytanie podatnika: Do nawizania wspópracy pomidzy spók a klientami dochodzi na podstawie umowy zawartej na pimie, w której okrelone s okresy rozliczeniowe. Okresy te s wielokrotnoci okresów miesicznych (np. 3 miesice, 5 miesicy, 12 miesicy, 24 miesice), w zalenoci od potrzeb klienta. Ponadto na wystawianych fakturach spóka wskazuje, za jaki okres nalene jest wynagrodzenie, którego dana faktura dotyczy. Czy spóka powinna rozpozna przychód na zasadach okrelonych w art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, tzn. z chwil zakoczenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej ni raz w roku)?
                      • 22.11.2016Ryczat od samochodów subowych nie uwzgldnia paliwa
                       Pytanie podatnika: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia otrzymanego przez pracownika z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu (udostpnienie samochodu oraz koszty jego eksploatacji do celów prywatnych pracownika, w szczególnoci koszty paliwa) i w rezultacie Spóka jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowizana rozpozna po stronie pracownika z tytuu nieodpatnego wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych wycznie przychód w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobra z tego tytuu zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                       • 14.11.2016Moment powstania przychodu przy notach obcieniowych
                        Pytanie podatnika: W jakiej dacie powstaje przychód wynikajcy z wystawionej noty obcieniowej ujmujcej kar umown za nieterminowy odbiór zamówionego towaru?
                        • 09.11.2016Nabycie przez polski podmiot biletów lotniczych zagranicznego przewonika od agenta a podatek u róda
                         Czy w przypadku nabycia przez polski podmiot biletów lotniczych od agenta, który dziaa w sprzeday biletów jedynie w imieniu i na rzecz zagranicznego przewonika bdzie on obowizany jako patnik do pobrania zryczatowanego podatku u róda?
                         • 03.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                          Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                          • 02.11.2016Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                           Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                           • 11.10.2016Podatki dochodowe. Jak rozliczy niecigaln wierzytelno?
                            Po spenieniu kilku warunków niecigaln wierzytelno mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Zobaczmy, jakie wymagania wynikaj z przepisów podatkowych.
                            • 10.10.2016Podatki dochodowe. Jak rozliczy niecigaln wierzytelno?
                             Po spenieniu kilku warunków niecigaln wierzytelno mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Zobaczmy, jakie wymagania wynikaj z przepisów podatkowych.
                             • 10.10.2016Wypata z podzielonego wyniku finansowego a koszty podatkowe
                              Pytanie podatnika: Czy Spóka moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przekazane pracownikom wypaty (bez skadki ZUS paconej przez pracodawc) z podziau wyniku finansowego netto w miesicu ich wypaty?
                              • 03.10.2016Korekta odpisw amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji - fiskus zmienia zdanie
                               Pytanie podatnika: W ktrym roku (miesicu) spka winna wyczy z podstawy opodatkowania koszty sfinansowane dotacj, jeli dotacja wpynie w innym roku podatkowym, ni rozliczone koszty: w roku uznania poniesionych wydatkw za koszty uzyskania przychodw, czy te w roku (miesicu) otrzymania dotacji do tych kosztw?
                               • 29.09.2016Zakup artykuw spoywczych dla pracownikw w kosztach dziaalnoci
                                Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci, spka wiadczymy szeroko rozumiane usugi informatyczne. Aby mc wiadczy usugi na odpowiednim poziomie i sprosta duej konkurencji w tej brany, spka zatrudnia kilkudziesiciu wysoko wykwalifikowanych informatykw. Realizujc polityk firmy w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich warunkw pracy, spka dokonuje zakupw artykuw spoywczych takich jak woda, kawa, herbata, soki, sodycze, owoce, a take warzywa i inne artykuy suce jako drobne przekski (np. kabanosy, wdliny). Czy zakup ww. artykuw spoywczych mona uzna za koszt uzyskania przychodu?
                                • 28.09.2016Zakup artykuw spoywczych dla pracownikw w kosztach dziaalnoci
                                 Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci, spka wiadczymy szeroko rozumiane usugi informatyczne. Aby mc wiadczy usugi na odpowiednim poziomie i sprosta duej konkurencji w tej brany, spka zatrudnia kilkudziesiciu wysoko wykwalifikowanych informatykw. Realizujc polityk firmy w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich warunkw pracy, spka dokonuje zakupw artykuw spoywczych takich jak woda, kawa, herbata, soki, sodycze, owoce, a take warzywa i inne artykuy suce jako drobne przekski (np. kabanosy, wdliny). Czy zakup ww. artykuw spoywczych mona uzna za koszt uzyskania przychodu?
                                 • 28.09.2016WSA. Nieodpatne porczenie kredytu jest przychodem
                                  Z uzasadnienia: Otrzymanie bez wynagrodzenia przez podatnika porcze majtkowych: wekslowych i innych, tytuem zabezpieczenia kredytw bankowych i gwarancji bankowych powoduje powstanie w spce przychodu podatkowego z tytuu nieodpatnych wiadcze.
                                  • 14.09.2016Pakiety medyczne dla czonkw rodzin pracownikw w kosztach dziaalnoci
                                   Wykupywane wiadczenia w postaci pakietw medycznych stanowi koszty podatkowe niezalenie od tego, czy dotycz one samego pracownika, czy te czonkw jego najbliszej rodziny. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 wrzenia 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-229/16-1/EN.
                                   • 07.09.2016NSA. Zmiana proporcji udziaw w zysku spki a zaliczki na PIT
                                    1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych zmiany w umowie spki osobowej dotyczce zmiany udziaw wsplnikw w dochodach i stratach spki, obowizuj od momentu wyraenia przez wszystkich wsplnikw spki zgody na dokonanie okrelonych zmian i wywouj one skutki na przyszo, co oznacza, e przychody osignite po tym dniu, jak rwnie ponoszone koszty powinny by rozliczone przez wsplnikw wedug nowych proporcji. 2. Zmiany w umowie spki osobowej dotyczce zmiany udziaw wsplnikw w dochodach i stratach spki nie mog stanowi podstawy do okrelenia za wczeniejsze okresy, w ktrych zaliczki byy regulowane zgodnie z obowizujc w tym okresie proporcj odsetek za ich nieterminowe regulowanie usprawiedliwiajc wydanie decyzji w oparciu o przepisy art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i 2 oraz art. 53a Ordynacji podatkowej.
                                    • 07.09.2016Ksiki nie zawsze mog by kosztem dziaalnoci
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
                                     • 29.08.2016Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                                      Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisw amortyzacyjnych od rodkw trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, ktre podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                                      • 26.08.2016Korekta amortyzacji. Sprzeda rodka trwaego przed upywem roku od jego zakupu
                                       Pytanie: Czy naley dokona korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych, które podlegaj amortyzacji zbytych przed upywem jednego roku od ich nabycia?
                                       • 22.08.2016Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla kontrahentw a koszty uzyskania przychodw
                                        Podatnik organizuje dla wybranych kontrahentw zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, poczone z wypoczynkiem oraz innymi atrakcjami turystycznymi (jazda na nartach, na snowboardzie), ktre dokumentuje planem szkolenia, list uczestnikw oraz zdjciami potwierdzajcymi udzia uczestnikw w zajciach szkoleniowych. Podatnik powzi wtpliwo, czy wszystkie wydatki poniesione na organizacj wyjazdu mog stanowi koszty uzyskania przychodw.
                                        • 19.08.2016Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla kontrahentw a koszty uzyskania przychodw
                                         Podatnik organizuje dla wybranych kontrahentw zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, poczone z wypoczynkiem oraz innymi atrakcjami turystycznymi (jazda na nartach, na snowboardzie), ktre dokumentuje planem szkolenia, list uczestnikw oraz zdjciami potwierdzajcymi udzia uczestnikw w zajciach szkoleniowych. Podatnik powzi wtpliwo, czy wszystkie wydatki poniesione na organizacj wyjazdu mog stanowi koszty uzyskania przychodw.
                                         • 16.08.2016PIT. Opodatkowanie przychodw z wynajmowanego budynku uytkowego
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn, ktra prowadzi indywidualn dziaalno gospodarcz w zakresie systemw zabezpiecze mienia i osb. Jednym z dodatkowych zakresw prowadzonej przez niego dziaalnoci, s usugi sklasyfikowane w PKD w grupowaniu 55.20 Z - tj. Obiekty noclegowe turystyczne miejsca krtkotrwaego zakwaterowania. Przychody z dziaalnoci rozliczane s przy zastosowania podatku liniowego. Wnioskodawca zawar umowy wynajmu jako osoba prywatna poza prowadzon dziaalnoci. Czy przychd z wynajmowanego budynku uytkowego opodatkowa ryczatem w wysokoci 8,5%?
                                          • 02.08.2016Przekazanie majtku osobistego do firmy. Skutki w PIT
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie upowaniony do zaliczenia wartoci stanowicych jego wasno pozycji ksikowych do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku ich przekazania z majtku osobistego do majtku firmowego?
                                           • 19.07.2016Rozliczanie transakcji wedug faktur czciowych
                                            Pytanie podatnika: Czy Spka wystawiajc dla kontrahentw faktury czciowe, dokumentujce czciowe wykonanie czci usugi lub okrelony etap produkcji towarw, moe rozpozna przychd w dacie wystawienia danej faktury czciowej? Jeli tak, to czy bdzie przysugiwao jej prawo do rozpoznania kosztu w wysokoci odpowiadajcego jej przychodu w dacie wystawienia faktury czciowej?
                                            • 15.07.2016Umorzenie wierzytelnoci podmiotu powizanego a obowizek sporzdzenia dokumentacji cen transferowych
                                             Pytanie podatnika: W ramach swojej dziaalnoci gospodarczej Spka dokonuje transakcji m.in. z podmiotem powizanym. Cz zobowiza Spki wobec ww. podmiotu nie zostao uregulowanych na rzecz tego podmiotu. Zwaywszy na trudn sytuacj finansow Spki, Podmiot powizany planuje dokona umorzenia wierzytelnoci wzgldem Wnioskodawcy. Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie z tego tytuu obowizek sporzdzenia dokumentacji podatkowej (dotyczcej cen transferowych)?
                                             • 22.06.2016Moment zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw odpisw na ZFS
                                              W myl art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm.; dalej: ustawa o CIT), kosztami uzyskania przychodw s koszty poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, z wyjtkiem kosztw wymienionych w art. 16 ust. 1. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ww. ustawy, nie uwaa si za koszty uzyskania przychodw odpisw i wpat na rnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodw s jednak odpisy i zwikszenia, ktre w rozumieniu przepisw o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych obciaj koszty dziaalnoci pracodawcy, jeeli rodki pienine stanowice rwnowarto tych odpisw i zwiksze zostay wpacone na rachunek Funduszu.
                                              • 21.06.2016Moment zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw odpisw na ZFS
                                               W myl art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm.; dalej: ustawa o CIT), kosztami uzyskania przychodw s koszty poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, z wyjtkiem kosztw wymienionych w art. 16 ust. 1. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ww. ustawy, nie uwaa si za koszty uzyskania przychodw odpisw i wpat na rnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodw s jednak odpisy i zwikszenia, ktre w rozumieniu przepisw o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych obciaj koszty dziaalnoci pracodawcy, jeeli rodki pienine stanowice rwnowarto tych odpisw i zwiksze zostay wpacone na rachunek Funduszu.
                                               • 09.06.2016Czy elektroniczna archiwizacja papierowych dokumentw jest zgodna z prawem?
                                                Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, posiadanie przez Spk elektronicznych obrazw dokumentw rdowych otrzymanych pierwotnie w wersji papierowej, stanowi bdzie prawidowe potwierdzenie poniesienia wydatku, uprawniajce do zachowania prawa do rozpoznania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodw?