Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPP1/4512-57/15/ES

 • 15.06.2020Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej
  Kontrahenci podatników VAT mog nalee do dwóch rónych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymuj faktur VAT jako dokument potwierdzajcy realizacj transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej i rolnicy ryczatowi. Zasad jest, e sprzeda dla tej drugiej grupy powinna zosta zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urzdzenie. Jednake w cile okrelonych przypadkach istnieje moliwo skorzystania ze zwolnienia z obowizku stosowania kasy fiskalnej.
  • 20.05.2020Cesja praw z umowy deweloperskiej a VAT
   Sprzeda lokalu mieszkalnego, co do zasady, podlega 8-procentowej stawce VAT. W opinii orzecznictwa analogiczn stawk naley zastosowa do transakcji przeniesienia praw i obowizków z przedwstpnych umów deweloperskich/umów przedwstpnych nabycia lokali mieszkalnych. W praktyce wystpuje jednak równie grupa interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które stoj na stanowisku przeciwnym, i zawarte umowy cesji to usuga, a nie dostawa towaru.
   • 18.05.2020Dostawa towaru przez kuriera a obowizek podatkowy w VAT
    Prowadzenie sprzeday w Internecie jest dynamicznie rozwijajc si gazi dziaalnoci gospodarczej. Prowadzenie sklepu online jest atwiejsze i tasze ni tradycyjnego, angauje bowiem mniejsze zasoby finansowe. Pozwala na szybkie pozyskanie klientów. Warunkiem jest oczywicie konieczno przeprowadzenia skutecznych zabiegów marketingowych. Dla nabywcy tych zalet jest nie mniej i kady korzystajcy z tej formy zakupów zna je dobrze.
    • 13.05.2020Odliczenie VAT przy dostawie etapami
     Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowi podstawy do obnienia podatku nalenego oraz zwrotu rónicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury stwierdzajce czynnoci, które nie zostay dokonane – w czci dotyczcej tych czynnoci. Regulacja ta sprawia, i w przypadku gdy sprzedawca nie wyda caoci towarów okrelonych w fakturze nabywca nie bdzie mia prawa do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony zawarty w towarach, których nie dostarczono. Faktura przez niego otrzymana stanowi bdzie podstaw odliczenia naliczonego VAT tylko w czci dostawy w rzeczywistoci zrealizowanej.
     • 06.04.2020Czy w przypadku rozbiórki budynku trzeba skorygowa VAT?
      Nie s rzadkie sytuacje gdy vatowiec jest wacicielem budynku, który nie przedstawia dla niego duej wartoci ekonomicznej i utrzymywanie takiego stanu jest nieracjonalne (choby kwestia podatku od nieruchomoci). Susznym rozwizaniem bywa rozbiórka lub wyburzenie takiej nieruchomoci i wybudowanie w tym miejscu nowego budynku, który bdzie generowa przychody.
      • 18.03.2020Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
       Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
       • 17.03.2020Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
        Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
        • 05.03.2020Podatnik wituje jubileusz firmy, a co z VAT?
         Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie moe budzi adnego zdziwienia. Wie si to oczywicie z rónego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach moliwy bdzie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zostaa uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie naley kierowa si zasad generaln wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przysuguje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
         • 04.03.2020Podatnik wituje jubileusz firmy, a co z VAT?
          Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie moe budzi adnego zdziwienia. Wie si to oczywicie z rónego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach moliwy bdzie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zostaa uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie naley kierowa si zasad generaln wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przysuguje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
          • 21.02.2020Jak podatnik moe potwierdzi dokonanie WDT?
           Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, wewntrzwspólnotowa dostawa towarów jest ich wywozem z terytorium Polski na terytorium innego pastwa czonkowskiego UE. W myl art. 41 ust. 3 ww. ustawy transakcja taka podlega opodatkowaniu stawk 0% VAT. Ma to miejsce po cznym spenieniu trzech warunków:
           • 21.02.2020Dotacja na dziaania termomodernizacyjne prowadzone przez gmin - czasami z podatkiem, czasami nie
            Dotacja podlega opodatkowaniu, jeeli ma bezporedni zwizek z cen dostarczonego towaru czy usugi wiadczonej przez otrzymujcego dotacj. W takiej sytuacji stanowi wynagrodzenie (bd jego cz) patne od osoby trzeciej w zamian za dostarczony towar lub usug wiadczon przez otrzymujcego dofinansowanie. Problemy bior si std, e nie zawsze samorzdy waciwie rozpoznaj sytuacj i nie opodatkowuj wiadczonej usugi.
            • 04.02.2020Jak podatnik moe potwierdzi dokonanie WDT?
             Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, wewntrzwspólnotowa dostawa towarów jest ich wywozem z terytorium Polski na terytorium innego pastwa czonkowskiego UE. W myl art. 41 ust. 3 ww. ustawy transakcja taka podlega opodatkowaniu stawk 0% VAT. Ma to miejsce po cznym spenieniu trzech warunków:
             • 22.01.2020Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej
              Kontrahenci podatników VAT mog nalee do dwóch rónych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymuj faktur VAT jako dokument potwierdzajcy realizacj transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej i rolnicy ryczatowi. Zasad jest, e sprzeda dla tej drugiej grupy powinna zosta zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urzdzenie. Jednake w cile okrelonych przypadkach istnieje moliwo skorzystania ze zwolnienia z obowizku stosowania kasy fiskalnej.
              • 18.12.2019Poniesienie nakadów na cudzy budynek a VAT
               Inwestycja w obcym rodku trwaym – bo tym wanie jest tytuowy budynek – stanowi nakad na tego rodzaju rzecz. Nie jest on wasnoci ponoszcego nakady a jedynie przez niego uytkowany na podstawie umowy najmu, dzierawy lub im podobnej. Postpowanie takie jest najczstsze wród przedsibiorców nowych, którzy z reguy na potrzeby wasnej dziaalnoci wykorzystuj na podstawie stosownych umów cudze nieruchomoci. Na zakup lub wybudowanie wasnego budynku na pocztku prowadzenia dziaalnoci z reguy ich jeszcze nie sta.
               • 26.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
                W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
                • 25.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
                 W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
                 • 02.07.2019Transakcje pomidzy maonkami a VAT
                  Omawianie tego zagadnienia mona podzieli na dwa okresy: do 3 kwietnia 2018 r. i póniejszy. W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - art. 15 ust. 1 definiujcego pojcie dziaalnoci gospodarczej oraz art. 15 ust. 2 zawierajcego wyjanienie terminu dziaalno gospodarcza – maonkowie s uznawani za odrbne podmioty gospodarcze, czyli odrbnych podatników. Takiego zdania by np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2012 r., sygn. IBPP1/443-1676/11/AZb. Maonkowie mog prowadzi dziaalno gospodarcz wspólnie, lecz nie maj takiego obowizku.
                  • 01.07.2019Transakcje pomidzy maonkami a VAT
                   Omawianie tego zagadnienia mona podzieli na dwa okresy: do 3 kwietnia 2018 r. i póniejszy. W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - art. 15 ust. 1 definiujcego pojcie dziaalnoci gospodarczej oraz art. 15 ust. 2 zawierajcego wyjanienie terminu dziaalno gospodarcza – maonkowie s uznawani za odrbne podmioty gospodarcze, czyli odrbnych podatników. Takiego zdania by np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2012 r., sygn. IBPP1/443-1676/11/AZb. Maonkowie mog prowadzi dziaalno gospodarcz wspólnie, lecz nie maj takiego obowizku.
                   • 12.03.2019Nauczanie prywatne bez VAT?
                    W myl art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dziaalno gospodarcza obejmuje swym zakresem wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody. Dziaalno gospodarcza obejmuje w szczególnoci czynnoci polegajce na wykorzystywaniu towarów lub wartoci niematerialnych i prawnych w sposób cigy dla celów zarobkowych. W wietle tak brzmicej definicji usugi nauczania prywatnego stanowi rodzaj dziaalnoci gospodarczej.
                    • 11.03.2019Nauczanie prywatne bez VAT?
                     W myl art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dziaalno gospodarcza obejmuje swym zakresem wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody. Dziaalno gospodarcza obejmuje w szczególnoci czynnoci polegajce na wykorzystywaniu towarów lub wartoci niematerialnych i prawnych w sposób cigy dla celów zarobkowych. W wietle tak brzmicej definicji usugi nauczania prywatnego stanowi rodzaj dziaalnoci gospodarczej.
                     • 06.03.2019Rezygnacja ze zwolnienia VAT take po wpacie zaliczki
                      Pytanie: Czy po dokonaniu wpat zaliczek na poczet dostawy nieruchomoci (do których zastosowano stawk „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwstpnej umowy sprzeday, strony bd mogy w przyszoci przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, zoy owiadczenie waciwemu naczelnikowi urzdu skarbowego, e wybior opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie owiadczenie powinno zosta zoone?
                      • 19.12.2018Odliczanie VAT od nabytych usug noclegowych i gastronomicznych
                       Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obnienie kwoty lub zwrotu podatku nalenego nie ma zastosowania do nabytych przez podatnika usug noclegowych i gastronomicznych. Wyjtkiem jest nabycie gotowych posików przeznaczonych dla pasaerów przez podatników wiadczcych usugi przewozu osób.
                       • 17.12.2018NSA. Darowizna firmowej nieruchomoci nie zawsze z VAT
                        Z uzasadnienia: Darowizna bdzie stanowi czynno opodatkowan tylko wówczas, gdy speniony zostanie warunek okrelony w art. 7 ust. 2 in fine ustawy o VAT, tj. gdy darczycy przysugiwao prawo do odliczenia choby czci podatku naliczonego z tytuu nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotu darowizny lub jego czci skadowych. Wspomniany warunek ma charakter sine qua non, a zatem jego niespenienie powoduje, e czynno darowizny w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug.
                        • 13.12.2018Podzia firmowego majtku maonków a VAT
                         Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuczego w momencie zawarcia maestwa midzy maonkami, z mocy ustawy powstaje wspólno majtkowa. Obejmuje ona przedmioty majtkowe nabyte w trakcie trwania maestwa przez oboje maonków lub jednego z nich. Przedmioty majtkowe niebdce wspólnoci majtkow stanowi majtek osobisty kadego z maonków. Ze wzgldu na takie cise rozgraniczenie to z jakiego majtku pochodziy rodki na dziaalno gospodarcz ma bardzo istotne znaczenie.
                         • 12.12.2018NSA. VAT mara: Impreza dla klientów nie jest usug turystyczn
                          Z uzasadnienia: Jednym z warunków stosowania procedury VAT mara dla usugi turystyki jest to, aby podatnik dziaa we wasnym imieniu i na wasny rachunek ale "na rzecz nabywcy usugi". (...) Powodem zakupów przeznaczonych na zorganizowanie wyjazdu nie byo to, e spóka od razu dziaa na rzecz swojego konkretnego klienta, lecz to, i musiaa stworzy dla swojej dyspozycji tego rodzaju nagrod, aby wywiza si z warunków regulaminu i przyzna j temu, kto osign obrót na okrelonym poziomie i w okrelonym czasie. W takim stanie rzeczy, nie zosta wic speniony przewidziany w art. 119 ust. 3 pkt 2 ab initio ustawy o VAT warunek dziaania na rzecz nabywcy usugi turystyki.
                          • 11.12.2018Jak zweryfikowa formalnie kontrahenta przed transakcj?
                           W wietle wyroku Trybunau Sprawiedliwoci UE w sprawie C-285/11 z 6 grudnia 2012 r.: „zwalczanie przestpczoci podatkowej, uchylania si od naduy jest celem uznanym i wspieranym przez Dyrektyw 2006/112 WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1). Zatem krajowe organy administracyjne i sdowe nie tylko mog ale powinny odmówi prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikowi, jeeli na podstawie obiektywnych przesanek zostanie udowodnione, e skorzystanie z tego prawa wizaoby si z oszustwem lub naduyciem.”
                           • 22.11.2018Transakcje pomidzy maonkami a VAT
                            Omawianie tego zagadnienia mona podzieli na dwa okresy: do 3 kwietnia 2018 r. i póniejszy. W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - art. 15 ust. 1 definiujcego pojcie dziaalnoci gospodarczej oraz art. 15 ust. 2 zawierajcego wyjanienie terminu dziaalno gospodarcza – maonkowie s uznawani za odrbne podmioty gospodarcze, czyli odrbnych podatników. Takiego zdania by np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2012 r., sygn. IBPP1/443-1676/11/AZb. Maonkowie mog prowadzi dziaalno gospodarcz wspólnie, lecz nie maj takiego obowizku.
                            • 08.11.2018Dostawa towarów objtych odwrotnym obcieniem wraz z dodatkowymi usugami
                             Czsto dziaalno gospodarcza nie ogranicza si do samego wytworzenia towaru bd jego sprzeday. Przedsibiorcy w jej ramach oprócz sprzedania towaru klientowi wiadcz na jego rzecz usugi zwizane ze sprzedawanym towarem.
                             • 07.11.2018Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
                              Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
                              • 07.11.2018Dostawa towarów objtych odwrotnym obcieniem wraz z dodatkowymi usugami
                               Czsto dziaalno gospodarcza nie ogranicza si do samego wytworzenia towaru bd jego sprzeday. Przedsibiorcy w jej ramach oprócz sprzedania towaru klientowi wiadcz na jego rzecz usugi zwizane ze sprzedawanym towarem.
                               • 06.11.2018Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
                                Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
                                • 05.11.2018Stan gotowoci do wykonania usugi a VAT
                                 Usugi, które wiadczy usugodawca nie zawsze polegaj na realizacji przez niego zleconych mu czynnoci. Cho rzeczywicie wikszo z nich wyglda tak, e usugodawca okrela zadanie do wykonania dla zleceniobiorcy a ten je realizuje. Niekiedy jednak jego przeprowadzenie nie jest moliwe ze wzgldów nie lecych po którejkolwiek ze stron umowy. W praktyce zdarzaj si sytuacje gdy z innych przyczyn realizacja umowy jest niemoliwa.
                                 • 31.10.2018Stan gotowoci do wykonania usugi a VAT
                                  Usugi, które wiadczy usugodawca nie zawsze polegaj na realizacji przez niego zleconych mu czynnoci. Cho rzeczywicie wikszo z nich wyglda tak, e usugodawca okrela zadanie do wykonania dla zleceniobiorcy a ten je realizuje. Niekiedy jednak jego przeprowadzenie nie jest moliwe ze wzgldów nie lecych po którejkolwiek ze stron umowy. W praktyce zdarzaj si sytuacje gdy z innych przyczyn realizacja umowy jest niemoliwa.
                                  • 24.10.2018Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
                                   Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
                                   • 17.10.2018Obowizki w VAT wynikajce z rozwizania umowy najmu lokalu
                                    Stosunek najmu ulega rozwizaniu w przypadku:  upywu czasu na jaki umowa zostaa zawarta (jeeli zawarta zostaa na czas oznaczony),  upywu okresu wypowiedzenia (jeeli zostaa zawarta na czas nieoznaczony),  owiadczenia jednej za stron zoonego drugiej stronie (bez wzgldu na czas trwania umowy),  na mocy porozumienia stron (bez wzgldu na czas trwania umowy).  Rozwizanie umowy najmu wiza si moe tak dla najemcy jak i wynajmujcego z obowizkiem w zakresie rozliczenia VAT przy opatach wynikajcych z rozwizania takiej umowy.
                                    • 15.10.2018Obowizki w VAT wynikajce z rozwizania umowy najmu lokalu
                                     Stosunek najmu ulega rozwizaniu w przypadku:  upywu czasu na jaki umowa zostaa zawarta (jeeli zawarta zostaa na czas oznaczony),  upywu okresu wypowiedzenia (jeeli zostaa zawarta na czas nieoznaczony),  owiadczenia jednej za stron zoonego drugiej stronie (bez wzgldu na czas trwania umowy),  na mocy porozumienia stron (bez wzgldu na czas trwania umowy).  Rozwizanie umowy najmu wiza si moe tak dla najemcy jak i wynajmujcego z obowizkiem w zakresie rozliczenia VAT przy opatach wynikajcych z rozwizania takiej umowy.
                                     • 03.10.2018Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                                      Podstaw prawn do wystawienia faktury korygujcej jest art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug okrelajcy przypadki, w których podatnik zobowizany jest wystawi taki dokument.  Najprostszym kryterium podziau faktur korygujcych jest kierunek dokonywanych przez ten dokument zmian. Na tej podstawie wyróni mona:  faktury korygujce podwyszajce podstaw opodatkowania – in plus, faktury obniajce podstaw opodatkowania – in minus.
                                      • 02.10.2018Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                                       Podstaw prawn do wystawienia faktury korygujcej jest art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug okrelajcy przypadki, w których podatnik zobowizany jest wystawi taki dokument.  Najprostszym kryterium podziau faktur korygujcych jest kierunek dokonywanych przez ten dokument zmian. Na tej podstawie wyróni mona:  faktury korygujce podwyszajce podstaw opodatkowania – in plus, faktury obniajce podstaw opodatkowania – in minus.
                                       • 21.08.2018Odliczenie VAT z faktur zapaconych po upywie 150 dni od terminu patnoci
                                        Pytanie: Czy w przypadku gdy Spóka nie skorzystaa/nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT wynikajcego z faktury, a nastpnie dopiero po upywie terminu wskazanego w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowizujcym w 2018 r. 150 dni od daty upywu terminu patnoci, okrelonego w umowie lub na fakturze) uregulowaa/ureguluje ca naleno, jest/bdzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikajcego z posiadanej faktury w rozliczeniu za okres, w którym naleno zostanie uregulowana, a jednoczenie (z uwagi na nieodliczenie VAT do tego momentu) nie bdzie zobowizana do dokonywania korekt VAT naliczonego za wczeniejsze okresy rozliczeniowe? 
                                        • 08.08.2018Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                                         Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                                         • 07.08.2018Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                                          Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                                          • 12.07.2018Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
                                           Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
                                           • 03.07.2018Czy jednorazowa sprzeda nieruchomoci czyni ze zbywcy podatnika VAT?
                                            Biorc pod uwag definicj podatnika okrelon w art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz dziaalnoci gospodarczej wynikajc z art. 15 ust. 2 tej ustawy, immanentn cech podatnika jest dziaanie, które przybiera form zawodow. Za przejaw profesjonalnego funkcjonowania w sferze obrotu nieruchomociami mona uzna przykadowo:
                                            • 08.06.2018Odliczanie VAT od nabytych usug noclegowych i gastronomicznych
                                             Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obnienie kwoty lub zwrotu podatku nalenego nie ma zastosowania do nabytych przez podatnika usug noclegowych i gastronomicznych. Wyjtkiem jest nabycie gotowych posików przeznaczonych dla pasaerów przez podatników wiadczcych usugi przewozu osób.
                                             • 01.06.2018Opodatkowanie VAT remanentu likwidacyjnego
                                              Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm., dalej: ustawa o VAT) podmioty likwidujce dziaalno gospodarcz maj obowizek opodatkowania VAT towarów wasnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie byy przedmiotem dostawy. Obowizek ten dotyczy osób fizycznych, a take spóek nieposiadajcych osobowoci prawnej, tj. spóek cywilnych i osobowych spóek handlowych (spóki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne).
                                              • 30.05.2018Opodatkowanie VAT remanentu likwidacyjnego
                                               Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm., dalej: ustawa o VAT) podmioty likwidujce dziaalno gospodarcz maj obowizek opodatkowania VAT towarów wasnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie byy przedmiotem dostawy. Obowizek ten dotyczy osób fizycznych, a take spóek nieposiadajcych osobowoci prawnej, tj. spóek cywilnych i osobowych spóek handlowych (spóki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne).
                                               • 29.05.2018Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
                                                Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm., dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
                                                • 18.05.2018Przekazanie rodka trwaego na potrzeby osobiste a VAT
                                                 Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) za dostaw towaru uznawane jest równie nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa. Warunkiem jest przysugiwanie podatnikowi w caoci lub w czci prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Dotyczy to take ich czci skadowych. Przepis ten zawiera przykadowy katalog przekaza nieodpatnych, wród których mieci si te przekazanie na cele osobiste podatnika.
                                                 • 16.05.2018Przekazanie rodka trwaego na potrzeby osobiste a VAT
                                                  Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) za dostaw towaru uznawane jest równie nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa. Warunkiem jest przysugiwanie podatnikowi w caoci lub w czci prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Dotyczy to take ich czci skadowych. Przepis ten zawiera przykadowy katalog przekaza nieodpatnych, wród których mieci si te przekazanie na cele osobiste podatnika.
                                                  • 10.04.2018Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                                                   Podstaw prawn do wystawienia faktury korygujcej jest art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.) okrelajcy przypadki, w których podatnik zobowizany jest wystawi taki dokument.  Najprostszym kryterium podziau faktur korygujcych jest kierunek dokonywanych przez ten dokument zmian. Na tej podstawie wyróni mona:  faktury korygujce podwyszajce podstaw opodatkowania – in plus, faktury obniajce podstaw opodatkowania – in minus.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »