Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ITPB1/4511-238/16/MPL

 • 07.01.2015Sposb opodatkowania najmu zaley od urzdnika?
  Interpelacja nr 29455 do ministra finansw w sprawie opodatkowania umw najmu i dzierawy
  • 16.12.2014Amortyzacja domku letniskowego
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca kupi od gminy dziak rekreacyjn. Od Starostwa Powiatowego uzyska pozwolenie na budow na ww. dziace dwch budynkw letniskowych w zabudowie rekreacyjnej. Wnioskodawca zamierza rozpocz dziaalno gospodarcz polegajc na caorocznym wynajmie owych domkw turystom. Czy dla wybudowanych budynkw letniskowych mona skorzysta z rocznej stawki amortyzacyjnej wynoszcej 10% wartoci budynku?
   • 15.12.2014Kradzie majtku firmy a koszty uzyskania przychodw
    Warto skradzionego rodka trwaego, np. samochodu, moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw. Kosztem moe rwnie by ukradziony majtek, np. z magazynu. Trzeba jednak speni kilka warunkw.
    • 25.11.2014Usugi otrzymane od firmy wspmaonka jako koszt podatkowy
     Pytanie podatnika: Czy do celw odrbnej dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawca moe korzysta z firmowych samochodw ony na zasadzie odpatnych usug transportowych udokumentowanych faktur, a wynagrodzenie poniesione na podstawie otrzymanej od firmy ony faktury za usugi transportowe stanowi bdzie u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu i podstaw odliczenia podatku od towarw i usug?
     • 25.11.2014Ujcie faktury korygujcej w PKPiR
      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday detalicznej obuwia i wyrobw skrzanych. W 2010 r. zakupia 10 sztuk torebek damskich. W 2014 r. Wnioskodawczyni wystpia do dostawcy z propozycj zwrotu 2 sztuk torebek. Dostawca wyrazi zgod i w miesicu lipcu 2014 r. przyj zwrot torebek oraz wystawi faktur korygujc. Czy otrzyman faktur korygujc naley zaewidencjonowa w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw w miesicu lipcu?
      • 17.11.2014Moment powstania przychodu ze sprzeday vouchera
       Voucher nie jest rzecz ani prawem majtkowym, nie mieci si take w pojciu „usuga”. Jest jedynie dokumentem, ktry powiadcza przysugujce jego posiadaczowi uprawnienia, np. do nabycia w oznaczonym terminie pewnego wiadczenia (lub zakupu towaru). Naley zatem uzna, e wydanie (sprzeda) vouchera nie jest wydaniem towaru ani wiadczeniem usugi.
       • 17.11.2014Opodatkowanie dochodw z najmu po likwidacji firmy
        Pytanie podatnika: Czy po zgoszeniu zakoczenia dziaalnoci gospodarczej w CEIDG, ZUS, Urzdzie Statystycznym oraz we waciwym urzdzie skarbowym, przychody uzyskiwane z najmu pawilonu handlowego naley kwalifikowa jako przychody z najmu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych?
        • 17.11.2014Sprzeda prywatnej kolekcji antykw. Z PIT czy bez?
         Pytanie podatnika: Czy wyprzeda kolekcji antykw bdzie stanowia czynno podlegajc podatkowi dochodowemu od osb fizycznych?
         • 06.11.2014Odszkodowanie dla byego pracownika a koszty pracodawcy
          Czy w wyej opisanym stanie faktycznym odszkodowanie nalene na podstawie ugody sdowej z dnia 23 lipca 2014 r. byemu pracownikowi spki jawnej stanowi u Wnioskodawcy (wsplnika tej spki) koszt uzyskania przychodu w wysokoci proporcjonalnej do jego udziau w zysku spki?
          • 04.11.2014Spotkanie w restauracji jako koszt uzyskania przychodw
           Czy wydatki ponoszone na usugi gastronomiczne, ponoszone podczas spotka, na ktrych omawiane s wane sprawy firmowe, mog stanowi koszty uzyskania przychodw? Sprawdmy.
           • 03.11.2014Spotkanie w restauracji jako koszt uzyskania przychodw
            Czy wydatki ponoszone na usugi gastronomiczne, ponoszone podczas spotka, na ktrych omawiane s wane sprawy firmowe, mog stanowi koszty uzyskania przychodw? Sprawdmy.
            • 27.10.2014Zakup zniszczonej garderoby a koszt uzyskania przychodu
             Niejednokrotnie, w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, moe doj do sytuacji, w ktrej przedsibiorca wyrzdzi szkod osobie trzeciej na jej mieniu – np. szkod na odziey osoby wizytujcej zakad – i wypaci z tego tytuu odpowiedni kwot osobie, ktra poniosa szkod.
             • 27.10.2014Likwidacja spki jawnej. Skutki w PIT
              Pytanie podatnika: Czy otrzymane w wyniku rozwizania Spki (spki jawnej, powstaej w wyniku przeksztacenia ze spki kapitaowej) rodki pienine stanowi bd dla Wnioskodawcy przychd podatkowy w rozumieniu przepisw ustawy o PIT?
              • 24.10.2014Zakup zniszczonej garderoby a koszt uzyskania przychodu
               Niejednokrotnie, w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, moe doj do sytuacji, w ktrej przedsibiorca wyrzdzi szkod osobie trzeciej na jej mieniu – np. szkod na odziey osoby wizytujcej zakad – i wypaci z tego tytuu odpowiedni kwot osobie, ktra poniosa szkod.
               • 23.10.2014Czy odpis aktualizujcy jest kosztem uzyskania przychodu?
                Pytanie podatnika: Czy odpisy aktualizujce warto nalenoci od niemieckich spek, utworzone w zwizku z prawdopodobiestwem ich niecigalnoci, w sytuacji gdy niecigalno ta jest uprawdopodobniona otrzymanym przez Spk tumaczeniem przysigym decyzji niemieckiego sdu o wszczciu postpowania upadociowego w rozumieniu niemieckich przepisw prawa upadociowego, mog stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw?
                • 17.10.2014Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem
                 Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do odliczenia odpisw amortyzacyjnych. Po spenieniu pewnych warunkw rocznie odpisa mona nawet 10% wartoci mieszkania. Sprawdmy, jakie to warunki.
                 • 16.10.2014Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem
                  Rozliczajc dochody z najmu wedug zasad oglnych, mamy prawo do odliczenia odpisw amortyzacyjnych. Po spenieniu pewnych warunkw rocznie odpisa mona nawet 10% wartoci mieszkania. Sprawdmy, jakie to warunki.
                  • 09.10.2014PKPiR: Dokumentowanie zakupu rzeczy na portalu internetowym
                   Potwierdzenia zawarcia umowy zakupu towarw handlowych zawierajce wycznie dane wystawcy aukcji, dat wykonania operacji, przedmiot, ilo, cen, a take wycig z rachunku bankowego, z ktrego wynika, e wpata zostaa przekazana sprzedajcemu, a nie zawierajcy podpisw osb uprawnionych do prawidowego dokumentowania operacji gospodarczych, nie moe stanowi dowodu ksigowego, bdcego podstaw ujcia wydatkw (kosztw) w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                   • 09.10.2014Diety podrne przedsibiorcy
                    Pytanie podatnika: Czy jako waciciel firmy Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw z dziaalnoci gospodarczej warto diet z tytuu odbywanych podry subowych na terenie Polski i poza jej granicami?
                    • 08.10.2014PKPiR: Dokumentowanie zakupu rzeczy na portalu internetowym
                     Potwierdzenia zawarcia umowy zakupu towarw handlowych zawierajce wycznie dane wystawcy aukcji, dat wykonania operacji, przedmiot, ilo, cen, a take wycig z rachunku bankowego, z ktrego wynika, e wpata zostaa przekazana sprzedajcemu, a nie zawierajcy podpisw osb uprawnionych do prawidowego dokumentowania operacji gospodarczych, nie moe stanowi dowodu ksigowego, bdcego podstaw ujcia wydatkw (kosztw) w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                     • 08.10.2014Amortyzacja mieszkania otrzymanego w darowinie
                      Pytanie podatnika: Czy mieszkanie otrzymane na podstawie umowy darowizny mona amortyzowa, a warto odpisw amortyzacyjnych zaliczy do kosztw uzyskania przychodw? Czy po wyodrbnieniu wasnoci lokalu mieszkalnego (zaoeniu ksigi) naley zakoczy amortyzacj spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach wartoci niematerialnych i prawnych i wprowadzi ten lokal do ewidencji rodkw trwaych i amortyzowa wedug stawki 10% na podstawie indywidualnie ustalonej amortyzacji?
                      • 06.10.2014Umowa uyczenia a koszty uzyskania przychodw
                       Pytanie podatnika: Czy na podstawie umowy uyczenia Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia w koszty podatkowe ww. wydatkw?
                       • 03.10.2014Odsetki od kredytu w rachunku firmowym jako koszt uzyskania przychodw
                        Problem zaliczania odsetek od limitu debetowego czy kredytu odnawialnego w rachunku firmowym dotyczy zwaszcza przedsibiorcw bdcych osobami fizycznymi, ktrzy mog swobodnie dysponowa rodkami pieninymi zgromadzonymi na rachunku firmowym i przeznacza je zarwno na cele prywatne, jak i na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz. Jeli przedsibiorcy ci korzystaj z usug biura rachunkowego, powinni wyranie wskaza, jaka kwota opat bankowych jest zwizana z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, a jaka nie ma takiego charakteru. Konsekwencj zaniechania tego obowizku jest zwykle to, e biuro rachunkowe ujmuje w kosztach uzyskania przychodw wszystkie opaty bankowe, jakie zawiera wycig bankowy. Dziaanie takie moe by obarczone ryzykiem, e organ podatkowy zakwestionuje wysoko tych kosztw i konieczne bdzie dokonanie stosownych korekt.
                        • 03.10.2014Wydatki na uyczony lokal w kosztach dziaalnoci
                         Pytanie podatnika: Dziaalno Wnioskodawczyni jest prowadzona w lokalu nalecym do jej ma - midzy maonkami istnieje wsplno majtkowa, a lokal znajduje si w majtku odrbnym jej ma. Na podstawie umowy uyczenia Wnioskodawczyni ma prawo do nieodpatnego uywania caego lokalu, jednak ponosi koszty jego utrzymania, w tym m.in. podatku od nieruchomoci, czynszu i innych mediw. W dowodach wpaty za podatek i media widnieje imi i nazwisko ma Wnioskodawczyni. Czy ww. wydatki bd mogy by zaliczone do kosztw podatkowych?
                         • 18.09.2014Opaty za autostrady za granic w kosztach uzyskania przychodw
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie transportu drogowego towarw na terenie Polski i Europy. Opaty za korzystanie z drg na terenie Sowacji oraz Czech pobierane s na podstawie systemu poboru opat odpowiednio Skytoll oraz Myto Cz. Doadowanie ww. urzdze elektronicznych odbywa si w formie zaliczkowej. Czy mona traktowa jako koszty uzyskania przychodw wpaty zaliczkowe, przy ktrych nie ma moliwoci sprawdzenia, jaka dokadnie kwota zostaa pobrana przez dany pojazd?
                          • 18.09.2014Zawieszenie dziaalnoci a moliwo odliczenia skadek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni postpuje prawidowo domagajc si od urzdu skarbowego, odliczenia caej skadki zdrowotnej (zgodnie z przepisami o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych), zapaconej w danym roku podatkowym, rwnie w okresie czasowego zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?
                           • 17.09.2014Amortyzacja budynku po zmianie sposobu jego uytkowania
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby budynek garaowy na gabinet lekarski. Budynek wymaga prac remontowych tj. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, grzejnikw, posadzki, malowania pomieszcze, prac adaptacyjnych. Czy zasadne bdzie naliczanie 10% stawki amortyzacyjnej jak dla budynkw uywanych? Jak ustali warto pocztkow po zmianie sposobu uytkowania zakupionego budynku?
                            • 16.09.2014Niedugo do kosztw podatkowych nie zaliczymy niczego?
                             Jak tak dalej pjdzie, w skrajnych przypadkach, do kosztw uzyskania przychodw, majcych przecie znaczcy wpyw na wysoko nalenego podatku dochodowego, nie zaliczymy niczego. Przy zej woli wszystko przecie mona zakwalifikowa do wydatkw osobistych. A tych, jak wiadomo, odlicza nie mona.
                             • 15.09.2014Niedugo do kosztw podatkowych nie zaliczymy niczego?
                              Jak tak dalej pjdzie, w skrajnych przypadkach do kosztw uzyskania przychodw, majcych przecie znaczcy wpyw na wysoko nalenego podatku dochodowego, nie zaliczymy niczego. Przy zej woli wszystko przecie mona zakwalifikowa do wydatkw osobistych. A tych, jak wiadomo, odlicza nie mona.
                              • 11.09.2014Nieodliczony VAT od wydatkw na samochd jako koszt podatkowy
                               Wejcie w ycie przepisw ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, nie oznacza, e w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych, podatnicy ci zobligowani s do automatycznego pomniejszenia kosztw uywania samochodu osobowego o 50%. Wydatki na eksploatacj bd stanowiy koszty uzyskania przychodu w czci, w jakiej faktycznie su uzyskiwaniu przychodw z dziaalnoci, niezalenie od tego jak proporcj wykorzystania samochodu na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz ustali podatnik. Jedynie takie wydatki, ktre rzeczywicie zwizane s z wykorzystaniem samochodu na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, speniaj bowiem warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 20 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPB1/415-582/14/WM).
                               • 10.09.2014Nieodliczony VAT od wydatkw na samochd jako koszt podatkowy
                                Pytanie podatnika: Czy na gruncie art. 22a 1 ustawy o PIT, Wnioskodawczyni postpuje prawidowo uznajc za koszt podatkowy odpisy amortyzacyjne dokonywane od samochodw osobowych wykorzystywanych do celw prowadzonej dziaalnoci? Czy na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy w zwizku z art. 86a ustawy o VAT, Wnioskodawczyni postpuje prawidowo uznajc za podatkowy koszt uzyskania przychodu nieodliczony podatek od towarw i usug?
                                • 08.09.2014Rozliczenie wydatkw na wynajem mieszkania dla potrzeb firmy
                                 Przedsibiorca, prowadzc dziaalno gospodarcz, ma moliwo rozliczania kosztw uzyskania przychodw. Obniaj one dochd bdcy podstaw do naliczenia podatku dochodowego. Czy kosztem podatkowym mog by wydatki na wynajcie mieszkania?
                                 • 08.09.2014Zakup szkie i okularw a koszty przedsibiorcy
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zakup szkie korekcyjnych zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                                  • 01.09.2014Odsetki od kredytu kosztem podatkowym przedsibiorcy?
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodu odsetki w rachunku biecym w zwizku z dokonywaniem z konta firmowego patnoci o charakterze prywatnym?
                                   • 29.08.2014Indywidualna stawka amortyzacyjna dla rodkw trwaych
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zastosowa indywidualn stawk amortyzacyjn, dla rodkw trwaych, ktre wedug niego speniaj kryteria ustawy, o ktrych mowa w art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                    • 28.08.2014Podmioty powizane. Dokumentowanie transakcji dla potrzeb PIT
                                     Pytanie podatnika: Czy dla ww. umowy Wnioskodawca, jako wynajmujcy, bdzie zobowizany sporzdza dokumentacj podatkow w myl art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                     • 25.08.2014Wydatki na studia i noclegi a koszty uzyskania przychodu
                                      Przedsibiorcy ponosz rnego rodzaju wydatki. Jeli poniesione kwoty speni pewne warunki, mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw. Sprawdmy, czy do kosztw mona zaliczy wydatki na studia podjte przez przedsibiorc i koszty zwizane z dojazdem na uczelni.
                                      • 21.08.2014Opodatkowanie czynszu dzierawnego
                                       Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie uzyskiwane tytuem czynszu dzierawnego jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Jeeli wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu, to w ktrej pozycji rocznego zeznania podatkowego PIT naley wpisa dochd z tego tytuu?
                                       • 19.08.2014Amortyzacja znaku towarowego
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg dokonywa odpisw amortyzacyjnych stanowicych koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego objtego prawem ochronnym, nabytego w drodze darowizny, ktry bdzie wykorzystywany gospodarczo dla potrzeb prowadzonej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej lub spki osobowej, od wartoci ustalonej w darowinie okrelonej jako warto rynkowa?
                                        • 18.08.2014Zysk niepodzielony przy przeksztaceniu spki a podatek dochodowy
                                         Pytanie podatnika: Czy w zwizku z opisanym zdarzeniem przyszym przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych bdzie mia zastosowanie?
                                         • 14.08.2014Diety i podre subowe przedsibiorcw a koszty podatkowe
                                          Osoby fizyczne, prowadzce dziaalno gospodarcz, mog zalicza do kosztw uzyskania przychodu wartoci diet za czas podry subowych w ramach okrelonego limitu, tj. do wysokoci diet przysugujcych pracownikom. Czy jednak kady wyjazd bdzie podr subow? Sprawdmy.
                                          • 14.08.2014Zbycie udziaw w spce a PIT
                                           Pytanie podatnika: Czy zbycie w drodze aportu udziaw spki kapitaowej majcej siedzib w Unii Europejskiej na rzecz sowackiej spki komandytowej - komanditna spolocnost skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegajcego opodatkowaniu PIT?
                                           • 12.08.2014Najem nieruchomoci a podatek liniowy
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wynajmujc oba budynki (jeden na pewno, a drugi prawdopodobnie) bdzie mg w 2014 r. dochody uzyskane z tego tytuu opodatkowywa zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o PIT, wedug stawki podatku dochodowego od osb fizycznych 19%, czyli tzw. podatkiem liniowym, jeeli wybierze ich opodatkowanie w tej formie?
                                            • 12.08.2014Amortyzacja nieruchomoci w spce cywilnej
                                             Pytanie podatnika: Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszym nowo powstay podmiot, a wic spka cywilna, do ktrej na pokrycie wkadw zostan wniesione udziay w nieruchomoci wszystkich obecnych wspwacicieli, bdzie musiaa uwzgldni dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i kontynuowa metod amortyzacji przyjt w latach poprzednich w dziaalnoci gospodarczej ojca Wnioskodawcy?
                                             • 04.08.2014Ryczat od najmu. Podstawa naliczenia i opodatkowania PIT
                                              Okrelona w umowie wysoko czynszu stanowi przysporzenie majtkowe i tym samym generuje u wynajmujcego przychd do opodatkowania zryczatowanym podatkiem dochodowym. Sprawdmy, czy opaty za media i inne koszty rwnie musz by zaliczone do przychodw.
                                              • 30.07.2014Karta podatkowa: Korzystanie z usug porednika
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zajmuje si wynajmem pokoi gocinnych (ich czna liczba nie przekracza 12). W przyszoci zamierza podpisa umow z podmiotem zajmujcym si porednictwem w pozyskiwaniu turystw. Czy skorzystanie z usug porednika w przyjmowaniu rezerwacji pokoi spowodowaoby utrat prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej?
                                               • 28.07.2014Przekazanie praw autorskich a koszty podatkowe
                                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku umw zawieranych w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a dotyczcych napisania oprogramowania na zlecenie i przekazania praw autorskich do niego, przy zastosowaniu odrbnej wyceny tych 2 zdarze waciwe jest odrbne opodatkowanie wykonanej pracy (napisania programu bd czci programu) jako przychodu z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, za przekazania praw autorskich powstaych w trakcie prowadzenia tej dziaalnoci jako przychodw z praw autorskich zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?
                                                • 21.07.2014Odsetki od odszkodowania. Z PIT czy bez?
                                                 Pytanie podatnika: Czy od otrzymanych odsetek od odszkodowania Wnioskodawca powinien zapaci podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                                 • 11.07.2014Fundusz Pracy wsplnikw spek osobowych w PKPiR
                                                  Podmiotami obowizanymi do opacania skadek na Fundusz Pracy s m.in. wsplnicy spek osobowych, jeeli opacaj skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalone od kwoty wynoszcej w przeliczeniu na miesic co najmniej minimalne wynagrodzenie za prac, ktre w 2014 r. wynosi 1680 z, a jednoczenie nie maj ukoczonych 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mczyni). Zasady takie wynikaj z art. 104 ust. 1 pkt 3 oraz art. 104 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 674, z pn. zm., dalej: ufp).
                                                  • 10.07.2014Usugi reklamowe a opodatkowanie PIT
                                                   Pytanie podatnika: Czy w zwizku ze wiadczonymi na rzecz klubu usugami reklamowymi Wnioskodawca prawidowo kwalifikuje uzyskiwane przychody do przychodw z dziaalnoci gospodarczej, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »