Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPP3/4512-49/15/ASz

 • 10.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
  Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
  • 07.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
   Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
   • 29.07.2020Korekta sprzeday w kasie rejestrujcej
    Cecha „jednokrotnoci i niezmienialnoci” zapisów w pamici fiskalnej sprawia, i brak jest moliwoci zarejestrowania w kasie zwrotu lub reklamacji towaru (dokonanie zapisu w kasie). Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usug, które skutkuj zwrotem caoci lub czci nalenoci (zapaty) z tytuu sprzeday, ujmuje si w odrbnej ewidencji. Ewidencja ta zawiera ma m.in. dokument potwierdzajcy dokonanie sprzeday, w przypadku transakcji zarejestrowanej w kasie fiskalnej bdzie to paragon fiskalny.
    • 28.07.2020Korekta sprzeday w kasie rejestrujcej
     Cecha „jednokrotnoci i niezmienialnoci” zapisów w pamici fiskalnej sprawia, i brak jest moliwoci zarejestrowania w kasie zwrotu lub reklamacji towaru (dokonanie zapisu w kasie). Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usug, które skutkuj zwrotem caoci lub czci nalenoci (zapaty) z tytuu sprzeday, ujmuje si w odrbnej ewidencji. Ewidencja ta zawiera ma m.in. dokument potwierdzajcy dokonanie sprzeday, w przypadku transakcji zarejestrowanej w kasie fiskalnej bdzie to paragon fiskalny.
     • 09.06.2020Sposób wystawienia faktury do paragonu
      Zasada generalna jest taka, e podatnik dokonujc sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej obrót z tego tytuu rejestruje w kasie fiskalnej. Operacj t dokumentuje paragonem, który otrzymuje nabywca. Brak jest jednak zakazu zadania wystawienia faktury w póniejszym terminie. Obowizek podatnika w tym wzgldzie wynika z art. 106b ust. 3 w zwizku z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
      • 08.06.2020Sposób wystawienia faktury do paragonu
       Zasada generalna jest taka, e podatnik dokonujc sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej obrót z tego tytuu rejestruje w kasie fiskalnej. Operacj t dokumentuje paragonem, który otrzymuje nabywca. Brak jest jednak zakazu zadania wystawienia faktury w póniejszym terminie. Obowizek podatnika w tym wzgldzie wynika z art. 106b ust. 3 w zwizku z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
       • 13.03.2020Nieprawidowa nazwa towaru lub usugi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
        Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegóowe i wyczerpujce okrelenie nazwy (rodzaju) towaru lub usugi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestpstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utrat prawa do odliczenia podatku naliczonego.
        • 09.03.2020Podatnik VAT przekazuje pracownikowi bonus w postaci pakietu medycznego
         Pakiety medyczne to nierzadki bonus dla pracowników. Z jednej strony przyczyniaj si one do przycignicia do firmy pracowników, z drugiej za stanowi co co wskazuje, e pracodawca dba o zatrudnionych przez siebie ludzi. Bonus tego rodzaju niewtpliwie uatrakcyjnia warunki zatrudnienia. Tego rodzaju opieki medycznej nie wiadczy sam pracodawca. Z zasady nabywa pakiety od podmiotów wiadczcych usugi medyczne.
         • 30.09.2019Korekta VAT-7 moliwa równie po wyrejestrowaniu
          Pytanie: Czy po zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej przysuguje prawo do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatniczka prowadzia dziaalno gospodarcz? Czy postpowanie podatkowe zawiesza bieg terminu na zoenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia dania zwrotu nadpaconego podatku VAT - w zakresie objtym postpowaniem podatkowym?
          • 31.07.2019Jak przechowywa faktury aby byo to zgodne z prawem
           Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug faktura jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktur elektroniczn, w myl art. 2 pkt 32 teje ustawy, jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Zapis taki wskazuje, i ustawodawca stawia na równi ze sob oba rodzaje faktur. Skoro tak, czy sposób przechowywania tych dokumentów jest identyczny?
           • 30.07.2019Jak przechowywa faktury aby byo to zgodne z prawem
            Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug faktura jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktur elektroniczn, w myl art. 2 pkt 32 teje ustawy, jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Zapis taki wskazuje, i ustawodawca stawia na równi ze sob oba rodzaje faktur. Skoro tak, czy sposób przechowywania tych dokumentów jest identyczny?
            • 25.06.2019Faktura dotara do podatnika po likwidacji dziaalnoci – co zrobi?
             Dla skorzystania z prawa do obnienia podatku naliczonego o podatek naliczony zwizany z nabyciem towarów i usug, podmiot musi speni kryteria umoliwiajce uznanie go – dla tego rodzaju konkretnej czynnoci - za podatnika VAT funkcjonujcego w ramach dziaalnoci gospodarczej. Podmiot ju niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny nie ma zatem prawnych moliwoci obnienia podatku nalenego lub wystpowania o zwrot podatku naliczonego w przypadku, gdy prawo do odliczenia powstao w czasie gdy nie by on ju zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Tak wic wzgldy formalne stoj na przeszkodzie odliczeniu VAT z faktury otrzymanej ju po zakoczeniu dziaalnoci.
             • 24.06.2019Faktura dotara do podatnika po likwidacji dziaalnoci – co zrobi?
              Dla skorzystania z prawa do obnienia podatku naliczonego o podatek naliczony zwizany z nabyciem towarów i usug, podmiot musi speni kryteria umoliwiajce uznanie go – dla tego rodzaju konkretnej czynnoci - za podatnika VAT funkcjonujcego w ramach dziaalnoci gospodarczej. Podmiot ju niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny nie ma zatem prawnych moliwoci obnienia podatku nalenego lub wystpowania o zwrot podatku naliczonego w przypadku, gdy prawo do odliczenia powstao w czasie gdy nie by on ju zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Tak wic wzgldy formalne stoj na przeszkodzie odliczeniu VAT z faktury otrzymanej ju po zakoczeniu dziaalnoci.
              • 11.06.2019NSA. Korekta deklaracji VAT moliwa take po wyrejestrowaniu
               Status danego podmiotu jako podatnika, który zamierza skorzysta z prawa, o którym mowa w art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, do dokonania korekty uprzednio zadeklarowanego zobowizania podatkowego, czyli wynikajcego z obowizku podatkowego zobowizania do zapacenia na rzecz Skarbu Pastwa lub waciwej jednostki samorzdu terytorialnego podatku (art. 5 Ordynacji podatkowej), naley ustala wedug momentu powstania obowizku podatkowego, a nie czasu skadania korekty deklaracji, w której wczeniej skonkretyzowa ten obowizek dokonujc samoobliczenia zobowizania podatkowego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 04.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
                W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
                • 03.06.2019Dokumentowanie zwrotu towaru z faktury wystawionej do paragonu
                 W myl art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug sprzedawca nie ma obowizku dokumentowania faktur VAT sprzeday dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wyjtkiem s przypadki sprzeday wysykowej na rzecz takich nabywców na obszarze Polski a take w razie wewntrzwspólnotowej tego rodzaju sprzeday. Z kolei na danie nabywcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 teje ustawy, sprzedawca towaru lub usugi ma obowizek wystawi faktur dokumentujc tak transakcj na danie nabywcy, pod warunkiem e kupujcy zgosi je w terminie trzech miesicy, liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce dostawa towaru lub wykonano usug bd te sprzedawca otrzyma cao lub cz zapaty. Wystawienie faktury do paragonu po tym terminie jest co prawda dopuszczalne jednak uzalenione wycznie od woli sprzedawcy.
                 • 30.05.2019Przekazanie klientowi paragonu gdy sprzedawca nie ma kontaktu z nabywc
                  Vatowcy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych maj, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obowizek prowadzi ewidencj sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Maj oni ponadto, w myl art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, w takich sytuacjach dokonywa wydruku paragonu fiskalnego a wydrukowany dokument wydawa nabywcy.
                  • 29.05.2019Przekazanie klientowi paragonu gdy sprzedawca nie ma kontaktu z nabywc
                   Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych maj, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, obowizek prowadzi ewidencj sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Maj oni ponadto, w myl art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, w takich sytuacjach dokonywa wydruku paragonu fiskalnego a wydrukowany dokument wydawa nabywcy.
                   • 18.04.2019NSA: Wany wyrok dla gmin zbywajcych nieruchomoci nabyte nieodpatnie
                    Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skarcej jako wykonujcej dziaalno gospodarcz istotne znaczenie ma bowiem to, e skarca jest gmin, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomociami i której aktywno na gruncie obrotu nieruchomociami nie tylko ma wpyw na przysparzanie skarcej staych dochodów ale równie w istotny sposób ksztatuje rynek obrotu nieruchomociami.
                    • 30.01.2019Przedsibiorca na zwolnieniu lekarskim a prawo do odliczenia VAT
                     Skoro bdc na zwolnieniu lekarskim, vatowiec nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, zada trzeba pytanie, czy w takim stanie prawnymi i faktycznym moe on dokonywa odliczenia podatku naliczonego za okres przebywania na zwolnieniu.
                     • 29.01.2019Przedsibiorca na zwolnieniu lekarskim a prawo do odliczenia VAT
                      Skoro bdc na zwolnieniu lekarskim, vatowiec nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, zada trzeba pytanie, czy w takim stanie prawnymi i faktycznym moe on dokonywa odliczenia podatku naliczonego za okres przebywania na zwolnieniu.
                      • 24.01.2019NSA: Pomoc w wiadczeniu usugi nie oznacza automatycznie wiadczenia usugi pomocniczej
                       W przypadku wiadczenia zoonego (kompleksowego) przyjmuje si, e ma ono miejsca wówczas, gdy relacja poszczególnych wiadcze wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na wiadczenie podstawowe i wiadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umoliwiaj skorzystanie ze wiadczenia podstawowego lub s niezbdne dla moliwoci skorzystania ze wiadczenia podstawowego. Jeeli jednak wiadczenia te mona rozdzieli, tak e nie zmieni to ich charakteru ani wartoci z punktu widzenia nabywcy, wówczas wiadczenia takie powinny by traktowane jako dwa niezalene opodatkowane wiadczenia.
                       • 06.12.2018Odliczenie VAT z faktury czciowo opaconej dotacj
                        Samo otrzymanie dotacji nie jest przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Nie zostao ono bowiem wymienione w art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy. Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 1 powoanej ustawy, podstaw opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapat, któr dokonujcy dostawy towarów lub usugodawca otrzyma lub ma otrzyma z tytuu sprzeday od nabywcy, usugobiorcy lub osoby trzeciej, wcznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopatami o podobnym charakterze majcymi bezporedni wpyw na cen towarów dostarczanych lub usug wiadczonych przez podatnika.
                        • 05.12.2018Odliczenie VAT z faktury czciowo opaconej dotacj
                         Samo otrzymanie dotacji nie jest przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Nie zostao ono bowiem wymienione w art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy. Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 1 powoanej ustawy, podstaw opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapat, któr dokonujcy dostawy towarów lub usugodawca otrzyma lub ma otrzyma z tytuu sprzeday od nabywcy, usugobiorcy lub osoby trzeciej, wcznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopatami o podobnym charakterze majcymi bezporedni wpyw na cen towarów dostarczanych lub usug wiadczonych przez podatnika.
                         • 25.10.2018Co oznacza rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej?
                          Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wikszo podatników sprzedajcych towary i usugi na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych ma obowizek ewidencjonowa osignite z tego tytuu obroty za pomoc kasy rejestrujcej.
                          • 24.10.2018Co oznacza rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej?
                           Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wikszo podatników sprzedajcych towary i usugi na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych ma obowizek ewidencjonowa osignite z tego tytuu obroty za pomoc kasy rejestrujcej.
                           • 09.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
                            W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
                            • 08.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
                             W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
                             • 01.10.2018Transakcje pomocnicze (dawniej sporadyczne) – znaczenie dla VAT
                              W myl art. 90 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, dokonujc rozliczenia VAT podatnik nie uwzgldnia obrotu w zakresie:  pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomoci,  pomocniczych transakcji finansowych,  usug okrelonych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 powoanej ustawy (szeroko rozumiane usugi finansowe), w zakresie, w jakim maj one charakter pomocniczy.
                              • 11.09.2018Przedsibiorca na zwolnieniu lekarskim a prawo do odliczenia VAT
                               Skoro bdc na zwolnieniu lekarskim vatowiec nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej zada trzeba pytanie czy w takim stanie prawnymi i faktycznym moe on dokonywa odliczenia podatku naliczonego za okres przebywania na zwolnieniu.
                               • 11.09.2018Co zrobi z kas fiskaln w trakcie zawieszenia?
                                Zawiesie dziaalno gospodarcz i nie wiesz co zrobi z kas fiskaln? Nie musisz jej zamyka/likwidowa. Nie musisz te skada wniosku o dokonanie odczytu pamici kasy fiskalnej i wyrejestrowania urzdzenia z ewidencji powadzonej przez Urzd Skarbowy. Moesz dalej j mie a po wznowieniu dziaalnoci ponownie uywa tej samej kasy.
                                • 10.09.2018Co zrobi z kas fiskaln w trakcie zawieszenia?
                                 Zawiesie dziaalno gospodarcz i nie wiesz co zrobi z kas fiskaln? Nie musisz jej zamyka/likwidowa. Nie musisz te skada wniosku o dokonanie odczytu pamici kasy fiskalnej i wyrejestrowania urzdzenia z ewidencji powadzonej przez Urzd Skarbowy. Moesz dalej j mie a po wznowieniu dziaalnoci ponownie uywa tej samej kasy.
                                 • 13.06.2018Nieprawidowa nazwa towaru lub usugi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                  Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegóowe i wyczerpujce okrelenie nazwy (rodzaju) towaru lub usugi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestpstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utrat prawa do odliczenia podatku naliczonego.
                                  • 11.06.2018Patno za pomoc aplikacji a prawo do zwolnienia z kas
                                   Pytanie: Czy w odniesieniu do usug mycia samochodów wiadczonych przez Spók na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, w zwizku z którymi patnoci na rzecz Spóki dokonywane bd za porednictwem aplikacji W, Wnioskodawca zwolniony bdzie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 zacznika do rozporzdzenia?
                                   • 05.06.2018Zaniechanie inwestycji. Czy konieczna jest korekta VAT?
                                    Pytanie: Wnioskodawca poczyni wydatki zwizane z budow przechowalni owoców i warzyw, wydatki te zakwalifikowa w ksigach rachunkowych jako inwestycj rozpoczt (rodek trway w budowie), wydatki dotyczyy zakupu materiaów budowlanych oraz usug budowlanych. Wnioskodawca sukcesywnie dokonywa odliczenia podatku naliczonego od poszczególnych nakadów. Wnioskodawca podj decyzj o przerwaniu inwestycji. Czy w wietle obowizujcych przepisów ustawy o VAT Wnioskodawca powinien dokona korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaniechan inwestycj?
                                    • 17.01.2018Podatki 2018: JPK mikroprzedsibiorcy wynajmujcego prywatnie nieruchomo
                                     Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z pón. zm.), podatnicy VAT, prowadzcy ewidencj, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón. zm.) przy uyciu programów komputerowych, maj obowizek co miesic przekazywa za pomoc rodków komunikacji elektronicznej informacj o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Jednoczenie, od 1 stycznia br., zgodnie z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ww. ewidencja moe by prowadzona tylko w formie elektronicznej przy uyciu programów komputerowych, co oznacza, e od 2018 r. obowizek skadania JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT.
                                     • 16.01.2018Podatki 2018: JPK mikroprzedsibiorcy wynajmujcego prywatnie nieruchomo
                                      Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z pón. zm.), podatnicy VAT, prowadzcy ewidencj, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón. zm.) przy uyciu programów komputerowych, maj obowizek co miesic przekazywa za pomoc rodków komunikacji elektronicznej informacj o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Jednoczenie, od 1 stycznia br., zgodnie z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ww. ewidencja moe by prowadzona tylko w formie elektronicznej przy uyciu programów komputerowych, co oznacza, e od 2018 r. obowizek skadania JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT.
                                      • 29.08.2017Nie trzeba ewidencjonowa faktur wystawianych do paragonów
                                       Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu?
                                       • 28.08.2017Nie trzeba ewidencjonowa faktur wystawianych do paragonów
                                        Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu?
                                        • 24.07.2017Nieprawidowa nazwa towaru lub usugi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                         Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegóowe i wyczerpujce okrelenie nazwy (rodzaju) towaru lub usugi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestpstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utrat prawa do odliczenia podatku naliczonego.
                                         • 27.06.2017Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrujcej przy zawieszeniu dziaalnoci
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej, w zwizku z faktem, i zawiesi dziaalno gospodarcz przed upywem trzech lat od momentu rozpoczcia ewidencjonowania?
                                          • 21.06.2017Wymogi dotyczce nazwy usugi na fakturze
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz – usugi krawieckie. W ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej szyje odzie na miar z materiaów wasnych i powierzonych na indywidualne zamówienie. Czy opis wyrobu na fakturze sprzeday powinien zawiera opis wykonanej usugi np. uszycie kostiumu gimnastycznego albo wykonanie kostiumu gimnastycznego, czy moe zawiera jedynie nazw wyrobu np. kostium gimnastyczny?
                                           • 05.06.2017Kasa rejestrujca a likwidacja dziaalnoci
                                            Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych okrelono w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz.U. z 2013 r., poz. 363). Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporzdzenia przez „modu fiskalny kasy” rozumie si urzdzenie ewidencjonujce obrót i wyliczajce kwoty podatku, a take sterujce w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kas oraz wywietlaczem kasy. 
                                            • 02.06.2017Kasa rejestrujca a likwidacja dziaalnoci
                                             Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych okrelono w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz.U. z 2013 r., poz. 363). Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporzdzenia przez „modu fiskalny kasy” rozumie si urzdzenie ewidencjonujce obrót i wyliczajce kwoty podatku, a take sterujce w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kas oraz wywietlaczem kasy. 
                                             • 31.05.2017Towarzyszenie bliskim w szpitalu bez VAT?
                                              Zwolnieniu z VAT podlegaj wycznie usugi w zakresie opieki medycznej, które speniaj okrelone warunki – su mianowicie profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz wiadczone s przez konkretne, wymienione przez ustawodawc wprost podmioty, a take dostawa towarów i wiadczenie usug cile z tymi usugami zwizane. Jak jednak potraktowa opaty za pobyt opiekuna dziecka? Czy jest to usuga zwizana z opiek medyczn i moe by zwolniona z VAT?
                                              • 30.05.2017Towarzyszenie bliskim w szpitalu bez VAT?
                                               Zwolnieniu z VAT podlegaj wycznie usugi w zakresie opieki medycznej, które speniaj okrelone warunki – su mianowicie profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz wiadczone s przez konkretne, wymienione przez ustawodawc wprost podmioty, a take dostawa towarów i wiadczenie usug cile z tymi usugami zwizane. Jak jednak potraktowa opaty za pobyt opiekuna dziecka? Czy jest to usuga zwizana z opiek medyczn i moe by zwolniona z VAT?
                                               • 24.05.2017Jedna kasa w dwóch taksówkach wykorzystywanych naprzemiennie
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno jednoosobow w charakterze taksówkarza dwoma samochodami. Czy Wnioskodawca moe zastosowa w obydwu samochodach jedn, t sam, posiadan kas rejestrujca? Czy w przypadku zastosowania jednej kasy rejestrujcej, dla sprzeday prowadzonej w miejscach niestaych (w tym wypadku w drugim samochodzie Taxi), na paragonie fiskalnym (oprócz innych obowizkowych elementów) musi widnie numer rejestracyjny i numer boczny taksówki?
                                                • 11.05.2017Otrzymanie dotacji. Skutki podatkowe w VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie bdzie stanowia obrotu, czyli nie bdzie zwikszaa podstawy opodatkowania od towarów i usug? Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego VAT wynikajcego z faktur dokumentujcych nabycie towarów i usug sucych do realizacji projektu i sfinansowanych otrzyman dotacj?
                                                 • 10.05.2017Prawo do odliczenia VAT przez podmiot niezarejestrowany
                                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku rejestracji podatnika, jako podatnika VAT czynny zgodnie z art. 96, podatnikowi bdzie przysugiwao prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, dofinansowanych wsparciem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
                                                  • 04.05.2017Sukcesja: Darowizna czci firmy a podatek VAT
                                                   Rozwaajc moliwoci zwizane z przekazaniem firmy sukcesorom bierzemy zwykle pod uwag sprzeda, darowizn, przeksztacenie, przyjcie nowych udziaowców itp. Kade z tych rozwiza rodzi skutki podatkowe, zalene od konkretnych decyzji. Dzisiaj o sytuacji, w której przedsibiorca myli o tym, aby dokona darowizny - ale nie caoci a wydzielonej czci firmy. To moe by bardzo podatkowo korzystna operacja - pod warunkiem jednak, e nie bdzie koniecznoci zapaty podatku VAT od wartoci darowizny, a tak si moe sta, jeli nie dochowamy starannoci.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »