Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cit

 • 18.09.2020Podatki 2021: Spóki komandytowe stan si podatnikami CIT
  Spóki komandytowe i niektóre spóki jawne zostan objte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawio Ministerstwo Finansów. Szacuje si, e zmiana przyniesie budetowi pastwa ok. 2 mld z w pierwszym roku obowizywania.
  • 18.09.2020Nowe rozwizania podatkowe MF – obniki, uatwienia i uszczelnianie
   Ministerstwo Finansów przygotowao rozwizania uszczelniajce system podatkowy, a tym samym zapewniajce moliwie najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. Wród najwaniejszych zmian jest przeniesienie obowizku podatkowego na spók komandytow, obowizek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej. Dla wielu firm pakiet oznacza bdzie zmniejszenie wysokoci opodatkowania oraz otwarcie moliwoci korzystania z uproszczonego, ryczatowego rozliczenia podatku. Wicej firm skorzysta z obnionej stawki 9% CIT oraz z ryczatu od przychodów ewidencjonowanych.
   • 17.09.2020Podatki 2021: Spóki komandytowe stan si podatnikami CIT
    Spóki komandytowe i niektóre spóki jawne zostan objte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawio Ministerstwo Finansów. Szacuje si, e zmiana przyniesie budetowi pastwa ok. 2 mld z w pierwszym roku obowizywania.
    • 17.09.2020Ulga na ze dugi gdy nie ma dochodu
     Jeeli podatnik zdecyduje o zmniejszeniu dochodu stanowicego podstaw obliczenia zaliczki miesicznej, lecz nie osignie dochodu w miesicu, w którym upyn 90-dniowy termin, to nie dokonuje tego za ten miesic (gdy nie osign dochodu). Natomiast podatnik ma prawo pomniejszy dochód w kolejnych miesicach danego roku podatkowego do czasu, a otrzyma zapat od dunika (wierzytelno podatnika zostanie uregulowana) albo zbdzie t wierzytelno - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
     • 17.09.2020Koszty podatkowe: Podpis elektroniczny pod kilometrówk
      W celu ograniczenia kosztów spóka planuje wprowadzenie systemu informatycznego sucego do rozliczania m.in. wydatków pracowniczych. Aplikacja umoliwi pracownikom np. rozliczenie delegacji subowych w formie elektronicznej. Czy podpis, w postaci imienia i nazwiska upowanionej przez podatnika osoby, skadany w sposób elektroniczny (z autoryzacj hasem oraz z wyczeniem dostpu dla osób nieupowanionych), w ramach wprowadzanych danych do ewidencji przebiegu pojazdu spenia warunki do uznania go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT?
      • 15.09.2020Ulga na robotyzacj – nowe uatwienie od 1 stycznia 2021 roku
       Wicej robotów w produkcji przemysowej, zwikszenie wydajnoci produkcji i obnienie jej kosztów, a take utrzymanie wiatowych trendów w polskiej gospodarce - takie m.in. maj by efekty ulgi na robotyzacj, któr przygotowuj Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju. Przedsibiorcy bd mogli dodatkowo odliczy 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzacj, niezalenie od wielkoci i rodzaju brany. Odliczenie dotyczy bdzie take leasingu oraz szkole dla pracowników obsugujcych roboty. Projekt ustawy w tej sprawie ju jesieni trafi do Sejmu i powinien wej w ycie 1 stycznia 2021 r. 
       • 14.09.2020Podatki 2021: Biznes liczy na pozytywne efekty pakietu SLIM VAT
        Przygotowany przez resort finansów pakiet SLIM VAT powinien przynie pozytywne efekty dla podatników – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Szczególnie dobrze oceniana jest propozycja zniesienia obowizku zbierania potwierdze otrzymania przez kontrahentów faktur korygujcych in minus. Pakiet SLIM VAT ma wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
        • 11.09.2020Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
         Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
         • 11.09.2020Sprzeda rodka trwaego w ksigach rachunkowych
          Przychodem przedsibiorstwa moe by zarówno sprzeda usug czy towarów, jak i sprzeda skadników majtku. Czsto zdarza si, e mamy do czynienia ze sprzeda rodków trwaych, które wczeniej byy uytkowane przez jednostk. Powodów sprzeday skadnika majtku moe by wiele. Moe to by podyktowane zmian technologiczn, zuyciem rodka trwaego w sposób, który uniemoliwia dalsze uytkowanie, czy te wymian na nowszy skadnik majtku.
          • 11.09.2020WSA. Ulga IP Box nie wymaga biecej ewidencji
           Nienaleyte prowadzenie ewidencji o której mowa w art. 30 cb ust. 2 ustawy o PIT to takie jej prowadzenie które uniemoliwia okrelenie prawidowej podstawy opodatkowania stawk 5%, która nie zawiera informacji o których mowa w art. 30 cb ust. 1 powoanej ustawy. Jeeli ewidencja ta spenia wskazany cel na dzie dokonania rozliczenia to nie mona jej uzna z prowadzon w sposób nieprawidowy. Najistotniejszym elementem jest sprawdzalno i prawidowo tych informacji - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
           • 08.09.2020Podatki 2021: Spóki komandytowe bd podatnikami CIT?
            Od 2021 r. spóki komandytowe mog sta si podatnikami podatku dochodowego CIT – na tak moliwo wskazuje aktualny wykaz prac legislacyjnych i programowych rzdu. Jak oceniaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, taka zmiana byaby du i niemi niespodziank dla wielu polskich firm prywatnych.
            • 07.09.2020Podatki 2021: Spóki komandytowe bd podatnikami CIT?
             Od 2021 r. spóki komandytowe mog sta si podatnikami podatku dochodowego CIT – na tak moliwo wskazuje aktualny wykaz prac legislacyjnych i programowych rzdu. Jak oceniaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, taka zmiana byaby du i niemi niespodziank dla wielu polskich firm prywatnych.
             • 03.09.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
              Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
              • 01.09.2020Podatki 2021: Nowa ulga na robotyzacj zachci do inwestycji?
               Z pocztkiem 2021 r. w polskim systemie podatkowym zacznie funkcjonowa nowa ulga na robotyzacj. Ministerstwo Finansów wskazuje, e preferencja bdzie wspiera rozwój robotyzacji przemysowej w przedsibiorstwach. Szczegóowe zaoenia ulgi maj by zblione do obowizujcej ju ulgi na badania i rozwój (B+R).
               • 31.08.2020Podatki 2021: Wysze opodatkowanie konsumpcji bdzie sprzyja budetowi
                W przyszym roku dochody budetowe Polski maj wynie 403,7 mld z, a wydatki osign poziom 486 mld z – wynika z przyjtego przez rzd projektu budetu na 2021 r. Podpor wzrostu ma by nadal konsumpcja, a budet w wikszym stopniu bdzie opiera si na opodatkowaniu konsumpcji. Eksperci wskazuj, e wpyw na to bd mie m.in. podatek handlowy i podatek cukrowy.
                • 31.08.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
                 Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
                 • 28.08.2020Podatki 2021: Nowa ulga na robotyzacj zachci do inwestycji?
                  Z pocztkiem 2021 r. w polskim systemie podatkowym zacznie funkcjonowa nowa ulga na robotyzacj. Ministerstwo Finansów wskazuje, e preferencja bdzie wspiera rozwój robotyzacji przemysowej w przedsibiorstwach. Szczegóowe zaoenia ulgi maj by zblione do obowizujcej ju ulgi na badania i rozwój (B+R).
                  • 28.08.2020Ceny transferowe: Wypat dywidendy podmiotowi powizanemu nie trzeba dokumentowa
                   Samej wypaty dywidendy nie mona postrzega bezporednio jako dziaania gospodarczego. Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapita, ale wypracowany zysk, jak i jego podzia, oraz wypata s konsekwencj dziaalnoci gospodarczej - np. produkcyjnej, usugowej, handlowej. Wypata dywidendy nie stanowi dziaania o charakterze gospodarczym. Wypata dywidendy nie mieci si w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowizkowi sporzdzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                   • 26.08.2020Wpaty na mikrorachunek: MF przedstawio projekt rozporzdzenia
                    Projekt okrela w zaczniku wykaz rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz zosta podzielony na trzy czci wedug rodzajów podatków, tj.: CIT, PIT i VAT. W kadej z tych czci zostay ujte nalenoci wynikajce z okrelonych deklaracji/zezna w ramach danego rodzaju podatku, które s realizowane przy uyciu mikrorachunku podatkowego.
                    • 24.08.2020Wpaty na mikrorachunek: MF przedstawio projekt rozporzdzenia
                     Projekt okrela w zaczniku wykaz rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz zosta podzielony na trzy czci wedug rodzajów podatków, tj.: CIT, PIT i VAT. W kadej z tych czci zostay ujte nalenoci wynikajce z okrelonych deklaracji/zezna w ramach danego rodzaju podatku, które s realizowane przy uyciu mikrorachunku podatkowego.
                     • 21.08.2020SLIM VAT oraz rozwizania doprecyzowujce niektóre konstrukcje VAT w konsultacjach publicznych
                      Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe trafi do konsultacji publicznych. Projekt ustawy skada si z dwóch czci: pakietu SLIM VAT oraz rozwiza doprecyzowujcych niektóre konstrukcje VAT. SLIM VAT (Simple Local And Modern) zawierajcy pakiet uproszcze dla podatnika wejdzie w ycie 1 stycznia 2021 roku.
                      • 18.08.2020Podatki 2020: Ulgi podatkowe z ograniczonym wpywem na innowacyjno
                       Przedsibiorstwa w Polsce kolejny rok z rzdu ograniczaj swoje nakady na dziaalno innowacyjn. Jak wynika z nowych danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci, od 2015 r. nakady spady ju o blisko 8 mld z rocznie (do poziomu 36,5 mld z). Eksperci wskazuj, e dzieje si tak, chocia rzd wprowadzi w ostatnim czasie nowe ulgi podatkowe.
                       • 18.08.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
                        Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                        • 13.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio projekt nowelizacji ws. estoskiego CIT-u
                         Resort finansów opublikowa projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który zakada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. estoskiego CIT-u. Nowa preferencja podatkowa, oparta na dwóch niezalenych wariantach, ma zosta wprowadzona z pocztkiem 2021 r.
                         • 12.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio projekt nowelizacji ws. estoskiego CIT-u
                          Resort finansów opublikowa projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który zakada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. estoskiego CIT-u. Nowa preferencja podatkowa, oparta na dwóch niezalenych wariantach, ma zosta wprowadzona z pocztkiem 2021 r.
                          • 12.08.2020Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku – szczególne rozwizanie na czas pandemii
                           Pandemia COVID-19 oraz kilkumiesiczny lockdown okazay si powanym problemem dla przedsibiorców. Brak moliwoci prowadzenia biznesu lub znaczne ograniczenia w tym zakresie sprawiy, e dla zachowania miejsc pracy oraz utrzymania dziaalnoci konieczna staa si pomoc pastwa. Oprócz pomocy czysto finansowej przewidziano take rozwizania prawne, które modyfikuj niektóre obowizki podatkowe. Jednym z nich jest moliwo rezygnacji przez maych podatników w trakcie roku z pacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz przejcie na rozliczenia oparte na faktycznym dochodzie.
                           • 11.08.2020Estoski CIT moe okaza si zbyt ograniczony – twierdzi biznes
                            W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad wdroeniem tzw. estoskiego CIT-u, który ma przynie proinwestycyjne efekty. Jak oceniaj Pracodawcy RP, zaoenia przedstawione w ostatnim czasie przez resort bd skutkowa ograniczeniem moliwoci skorzystania z tego preferencyjnego sposobu opodatkowania. Zmiany powinny wej w ycie 1 stycznia 2021 r.
                            • 10.08.2020Estoski CIT moe okaza si zbyt ograniczony – twierdzi biznes
                             W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad wdroeniem tzw. estoskiego CIT-u, który ma przynie proinwestycyjne efekty. Jak oceniaj Pracodawcy RP, zaoenia przedstawione w ostatnim czasie przez resort bd skutkowa ograniczeniem moliwoci skorzystania z tego preferencyjnego sposobu opodatkowania. Zmiany powinny wej w ycie 1 stycznia 2021 r.
                             • 10.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
                              Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
                              • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
                               Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
                               • 06.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
                                Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
                                • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2020 r.
                                 W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i do gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowizujce od 1.1.2017 r. wprowadziy cakowit rewolucj w regulacjach dotyczcych cen transferowych: z jednej strony zmniejszya si liczba podatników zobowizanych do sporzdzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowizanych do jej sporzdzenia zawiera duo wicej obowizkowych informacji. W 2018 r. zmieniy si zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powizane spóki kontrolowane (CFC).
                                 • 05.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
                                  Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
                                  • 05.08.2020NSA. Parabanki bez prawa do kosztów dopiero od 2018 r.
                                   Bez wtpienia ustawa o kredycie konsumenckim jest jedn z ustaw regulujcych zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów (poyczek) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o CIT w brzmieniu obowizujcym do koca 2017 r., poniewa reguluje w szczególnoci zasady ustrojowe funkcjonowania podmiotów udzielajcych kredyty (poyczki), jak równie zasady prowadzenia dziaalnoci przez te podmioty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                   • 04.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio nowe szczegóy ws. estoskiego CIT-u
                                    Resort finansów przekaza z kocem lipca br. do prekonsultacji projekt nowelizacji, która ma wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. estoski CIT. Nowe regulacje powinny wej w ycie ju z pocztkiem 2021 r. Z mechanizmu skorzysta ma w praktyce ok. 200 tys. firm.
                                    • 03.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio nowe szczegóy ws. estoskiego CIT-u
                                     Resort finansów przekaza z kocem lipca br. do prekonsultacji projekt nowelizacji, która ma wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. estoski CIT. Nowe regulacje powinny wej w ycie ju z pocztkiem 2021 r. Z mechanizmu skorzysta ma w praktyce ok. 200 tys. firm.
                                     • 31.07.2020Odsetki za opónienie w transakcjach handlowych jako przychód podatkowy
                                      Klienci przedsibiorcy dokonuj patnoci z opónieniem w stosunku do uzgodnionych terminów patnoci. W zwizku z tym nabywa on uprawnienie do odsetek za opónienie w transakcjach handlowych. Co jest podstaw do rozpoznania przychodu podlegajcego opodatkowaniu z tytuu ww. odsetek? W którym miesicu naley zwikszy podstaw opodatkowania o ten przychód (czy obowizuje ogólna zasada kasowa, tzn. przychód powstaje z chwil otrzymania odsetek)?
                                      • 30.07.2020NSA. Wydatki bezporednio zwizane ze wiadczeniem usug bez limitu
                                       Uyty przez ustawodawc zwrot "bezporednio" oznacza, e wydatki na nabycie usug niematerialnych ponoszone przez podatnika na rzecz kontrahentów nie podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeeli wydatki te pozostaj w takim zwizku przyczynowo-skutkowym, e warunkuj, w przyjtym modelu biznesowym, nabycie lub wytworzenie danego rodzaju towarów bd wiadczenie konkretnego typu usugi.
                                       • 29.07.2020Podatki 2021: Estoski CIT moe znacznie uatwi rozliczanie podatku
                                        Wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u w Polsce moe potencjalnie przynie oszczdno 10,8 mln roboczogodzin powicanych na rozliczanie podatku CIT – szacuj eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przedstawione w nowym raporcie prognozy mówi te o efekcie w postaci dodatkowych inwestycji, których roczna warto wynosiaby nawet 2 proc. polskiego PKB.
                                        • 29.07.2020Zaoenia budetu na 2021 r. Rzd liczy na wzrost wpywów podatkowych
                                         W przyszym roku wzrost PKB Polski ma wynie 4 proc., a inflacja uksztatowa si na poziomie 1,8 proc. – wynika z zaoe do projektu budetu pastwa na 2021 r., który przyj we wtorek rzd. Dochody budetowe bd zalee gównie od spodziewanego oywienia gospodarczego po tegorocznej recesji zwizanej z pandemi koronawirusa. Zakada si take wzrost cigalnoci podatków.
                                         • 28.07.2020Podatki 2021: Ruszaj konsultacje dotyczce estoskiego CIT-u
                                          Rozpoczynaj si konsultacje dotyczce projektu wprowadzajcego tzw. estoski CIT. Od 2021 r. obowizywa ma zasada, zgodnie z któr przedsibiorca bdzie paci podatek dochodowy CIT dopiero wtedy, gdy realizowane bd zyski. Nowe rozwizanie ma skania firmy do reinwestowania swoich zysków. Resort finansów liczy, e z takiej preferencji skorzysta ok. 200 tys. przedsibiorstw. Zmniejszone zostanie te opodatkowanie dywidend.
                                          • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                           Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                           • 28.07.2020Podatki 2021: Estoski CIT moe skutkowa wzrostem liczby spóek z o.o.
                                            Zaplanowane na 2021 r. wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u moe mie spory wpyw na decyzje o przeksztacaniu polskich przedsibiorstw np. w spóki z ograniczon odpowiedzialnoci – przewiduj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Konkretny projekt ws. wdroenia nowego mechanizmu ma trafi do konsultacji jeszcze w lipcu br.
                                            • 27.07.2020Podatki 2021: Estoski CIT moe skutkowa wzrostem liczby spóek z o.o.
                                             Zaplanowane na 2021 r. wprowadzenie tzw. estoskiego CIT-u moe mie spory wpyw na decyzje o przeksztacaniu polskich przedsibiorstw np. w spóki z ograniczon odpowiedzialnoci – przewiduj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Konkretny projekt ws. wdroenia nowego mechanizmu ma trafi do konsultacji jeszcze w lipcu br.
                                             • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                              Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                              • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                                               Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                                               • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                                Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                                • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                                                 Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                                                 • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                                  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                                  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                                                   Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 57 ] nastpna strona »