Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nieruchomości

 • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
  Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
  • 17.07.2006Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie spadku i działu spadku
   Pytanie: W listopadzie 2005 r., na podstawie postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku, zostałam współwłaścicielem mieszkania. Natomiast w maju 2006 r. sąd wydał postanowienie dokonując działu spadku o przyznaniu mi na wyłączną własność ww. lokal bez obowiązku spłat na rzecz pozostałych spadkobierców. W najbliższym czasie zamierzam sprzedać to mieszkanie. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze spadku, a w części w drodze działu spadku będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania?
   • 05.07.2006Wynajmowanie nieruchomości na własny rachunek i utrata prawa do opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego
    Pytanie podatnika: Czy świadczone przez podatnika usługi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, w zakresie wynajmowania nieruchomości, wyłączają go z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2006 r.?
    • 05.07.2006Zakup i sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (1)
     Niezwykle istotną sprawą, od której należałoby zacząć omawianie problematyki zakupu i sprzedaży przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych, jest kwestia umowy sprzedaży, chwili i miejsca zawarcia tej umowy w aspekcie prawa cywilnego i prawa międzynarodowego prywatnego.
     • 03.07.2006Zwrot VAT z tytułu poniesionych wydatków na remont mieszkania wynajmowanego
      Pytanie podatnika: Czy w obowiązującym stanie prawnym, przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
      • 03.07.2006Środki ochrony prawnej w egzekucji administracyjnej
       Środki ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym nie mogą służyć zaskarżeniu spraw zakończonych prawomocnymi rozstrzygnięciami, a jedynie ochronie praw w zakresie prawidłowości samego postępowania egzekucyjnego. Część z nich została uregulowana w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 05.229.1954), część uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. 00.98.1071) może być stosowana także w postępowaniu egzekucyjnym. W przypadku zaskarżenia postanowienia wydanego w postępowaniu egzekucyjnym skarżącemu przysługują także odpowiednie środki ochrony prawnej w postępowaniu przed sądem administracyjnym.
       • 27.06.2006Wynajmowanie nieruchomości – opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
        Pojęcie najmu zostało zdefiniowane w art. 659 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z nim przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju). Wynajem (najem) nieruchomości może być uznany i za działalność gospodarczą, i za tzw. pobieranie pożytków cywilnych z rzeczy, które w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią odrębne źródła przychodów.
        • 21.06.2006Koszty bieżącej eksploatacji zakupionego, ale jeszcze nie oddanego do użytkowania lokalu stanowią część ceny nabycia lokalu
         Pytanie podatnika: Czy wydatki na eksploatację lokalu (jeszcze nie oddanego do używania), opłaty za CO, wywóz nieczystości i abonament za wodomierz udokumentowane fakturą VAT wystawioną na małżonków, w przypadku gdy działalność gospodarczą prowadzi tylko jedno z nich, stanowią koszt uzyskania przychodów?
         • 21.06.2006Okres przedawnienia zobowiązania od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości
          W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi okresu przedawnienia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:
          • 21.06.2006RPO w sprawie sytuacji prawnej najemców sprywatyzowanych mieszkań zakładowych
           Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązał do wystąpienia do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.06.2005 r., w którym wskazał na trudną, nieuregulowaną w przepisach prawa sytuację licznej grupy najemców byłych mieszkań zakładowych sprywatyzowanych przed dniem 7.02.2001 r. oraz odpowiedzi udzielonej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w dniu 18.08.2005 r. Rzecznik został poinformowany, że po uzgodnieniach z Ministrem Finansów uznano za zasadne podjęcie działań legislacyjnych dla stworzenia ustawowych mechanizmów wspierających działania gmin zmierzające do nabywania przez nie całych budynków zakładowych od podmiotów prywatnych przy założeniu jednak, że mechanizmy takie nie mogą opierać się na przyznaniu gminom roszczenia o nabycie takich budynków.
           • 20.06.2006Wydatki poniesione na dostosowanie lokalu mieszkalnego na użytkowy jako koszt uzyskania przychodu
            Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., w przypadku gdy wartość budynku ustalono w sposób uproszczony, wydatki poniesione na dostosowanie lokalu mieszkalnego na użytkowy w celu jego wynajmu, można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
            • 18.06.2006Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
             Organ podatkowy, chcąc zapewnić skuteczność przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego, może ustanowić jego zabezpieczenie. Ordynacja podatkowa przewiduje trzy jego sposoby: 1. zabezpieczenie na majątku (art. 33–33g); 2. hipotekę przymusową (art. 34–39) oraz 3. zastaw skarbowy (art. 41-46).
             • 12.06.2006Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej
              Często zdarza się, iż osoby fizyczne wykonujące dane czynności mają problem z określeniem kiedy tak naprawdę rozpoczynają działalność gospodarczą i na jakiej podstawie precyzyjnie określić moment jej rozpoczęcia. Jak wiadomo precyzyjne określenie momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej jest trudne, zważywszy, iż na ten moment składa się wiele czynności. Sytuację tę komplikują nie do końca spójne i zharmonizowane ze sobą przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług) czy uregulowania dla celów ZUS a dotyczące momentu rozpoczęcia działalności. Ustawy te często kreują definicję działalności gospodarczej na własne potrzeby.
              • 11.06.2006Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości dokonanej w trybie egzekucji
               W związku ze zgłaszanymi przez podatników oraz organy podatkowe problemami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) odnośnie dostawy nieruchomości dokonanej w trybie egzekucji, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśniam:
               • 11.06.2006Koszty związane ze sprzedażą obciążonego hipoteką prawa użytkowania wieczystego
                Zgodnie z uchwałą z dnia 7 czerwca 2006 r. (sygn. akt III CZP 34/06) do kosztów związanych ze sprzedażą - w rozumieniu art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) - obciążonego hipoteką prawa użytkowania wieczystego i związanego z nim prawa własności budynków i innych urządzeń nie należą wydatki z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia mienia oraz ochrony nieruchomości.
                • 07.06.2006Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej i po podziale majątku dorobkowego
                 Pismo PB2/PS/033-0421-1252/04 p.o. Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 28 lipca 2005 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze (do wiadomości Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach)
                 • 06.06.2006Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku, w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności
                  Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży praw majątkowych nabytych w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności, w części przekraczającej udział spadkowy jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                  • 05.06.2006Spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS a kwota wydatków mieszkaniowych umniejszających przychód ze sprzedaży nieruchomości
                   Pytanie: W dniu 03.06.2002 r. zakupiłem mieszkanie, które następnie w dniu 15.02.2006 r. zostało sprzedane. Po podpisaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowy na wybudowanie domu, a przed sprzedażą mieszkania, w dniu 14.11.2005 roku zaciągnąłem pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymana pożyczka podlegała spłacie w jednej racie do dnia 15.05.2006 r. W dniu 21.11.2005 r. wpłaciłem na konto powyższej spółdzielni zadatek na budowę domu, wykorzystując przy tym kwotę otrzymanej pożyczki. Natomiast pożyczka z ZFŚS została spłacona środkami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania. Czy kwota wydatkowana na spłatę pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS, dokonana ze środków otrzymanych ze sprzedaży mieszkania, stanowi wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe podlegający odliczeniu od przychodu?
                   • 04.06.2006Spółka w upadłości i opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli
                    Pytanie podatnika: 1. Czy Spółka, która znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu obowiązana jest stosować do celów przedmiotowego podatku stawki takie, jak przy prowadzeniu normalnej działalności gospodarczej? 2. Czy w świetle przepisów ustawy - budynek administracyjno-biurowy, będący siedzibą Spółki jest budynkiem służącym działalności gospodarczej? 3. Czy w aspekcie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - podstawą opodatkowania budowli jest zawsze jej tzw. wartość początkowa, stanowiąca podstawę naliczania amortyzacji, nawet po dokonaniu ostatniego odpisu amortyzacyjnego, czy też w przypadku jej pełnego zamortyzowania stosuje się przepisy art. 4 ust. 5 i 6? 4. Czy w przypadku możliwości zastosowania art. 4 ust. 5 i 6 Spółka ma prawo samodzielnie ustalić wartość rynkową budowli, czy też zobligowana jest do powołania rzeczoznawcy?
                    • 04.06.2006Interpelacja nr 1893 do ministra finansów w sprawie zapowiedzi Komisji Nadzoru Bankowego co do ograniczenia możliwości udzielania przez banki kredytów hipotecznych w obcych walutach, a w szczególności we frankach szwajcarskich
                     Krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji. Od kilku lat na polskim rynku kredytowym można zaobserwować wzrost liczby udzielanych kredytów hipotecznych. Banki w Polsce udzieliły klientom indywidualnym w 2005 r. ponad 200 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 22 mld zł wobec 14 mld zł rok wcześniej. Około 50-60% wszystkich kredytów zostało udzielone w walutach obcych, a 70% kredytów niezłotowych stanowiły kredyty udzielone we frankach szwajcarskich (CHF), wynika z danych Związku Banków Polskich.
                     • 01.06.2006Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
                      Pismo Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 30 maja 2006 r., znak: PL (LK)-833-100/MS/06/365, do Burmistrza Miasta (...) w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
                      • 31.05.2006Sprzedaż samochodu wycofanego z ewidencji środków trwałych
                       Pytanie: Kilka lat temu zakupiłem samochód osobowy (prywatnie). Wciągnąłem go do ewidencji środków trwałych. Chcę go teraz sprzedać. Czy będę płacił VAT? Jeśli nie (przy zakupie nie korzystałem z odliczenia), to czy będę musiał uwzględnić sprzedaż zwolnioną przy obliczaniu VAT (struktura)? Czy przekazanie samochodu z powrotem na cele osobiste i późniejsza sprzedaż rozwiąże problemy z VAT? Co z podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży z firmy i w przypadku sprzedaży po wycofaniu z EŚT?
                       • 29.05.2006Dokumentowanie transakcji sprzedaży po zakończeniu działalności
                        Pytanie: Sprzedaję swoje środki trwałe po likwidacji działalności. Wiem, że przychody traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej. Ale jaki dokument sprzedaży mam wystawić? Fakturę, rachunek, a może po prostu umowę kupna-sprzedaży? Czy obowiązuje mnie w takim przypadku konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
                        • 24.05.2006Leasing operacyjny, leasing finansowy
                         Kiedy umowa leasingu będzie umową leasingu operacyjnego, a kiedy leasingu finansowego? Czy klasyfikacja zależy jedynie od określenia, kto dokonuje amortyzacji leasingowanego składnika majątkowego?
                         • 23.05.2006Odliczenie wydatków na spłatę kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
                          Pytanie podatnika: Czy można dokonać odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej częściowo niewykończonym budynkiem mieszkalnym i remont tego budynku?
                          • 22.05.2006Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną – konsekwencje podatkowe i niezbędne formalności
                           Aktem prawnym, w którym uregulowane zostały kwestie dotyczące przekształceń jest Kodeks spółek handlowych. Akt ów nie znajduje jednak zastosowania do przekształceń jednoosobowego przedsiębiorcy. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest zatem jedynie quasi-przekształceniem, zwanym często przekształceniem gospodarczym, a mającym swoje źródło w przepisach Kodeksu cywilnego, i oparte jest na transakcjach dotyczących przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. Dlatego też używany w niniejszym artykule termin „przekształcenie” rozumiany być winien wyłącznie jako przekształcenie gospodarcze, nie zaś prawne, które statuowane jest przepisami K.s.h.
                           • 22.05.2006Opodatkowanie pcc czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
                            Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego przez jednego ze wspólników do spółki cywilnej.
                            • 21.05.2006Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i domu w budowie a podatek dochodowy
                             Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży domu w budowie, nabytych częściowo w wyniku podziału majątku, wystąpi podatek dochodowy?
                             • 21.05.2006Jak ustalić wartość pieniężną świadczeń nieodpłatnych
                              Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawa nie zawiera jednakże definicji nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego (art. 353 K.c., Dz. U. 64.16.93) świadczeniem jest zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania. Przedmiotem nieodpłatnego świadczenia nie są rzeczy, lecz świadczenie usług. Za nieodpłatne świadczenie nie można uznać sytuacji, gdy dokonujący świadczenia ma z tego tytułu w przyszłości uzyskać korzyść majątkową.
                              • 18.05.2006Podatki jako koszt uzyskania przychodu
                               Kosztami uzyskania przychodów są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie. Warunkiem uznania danego wydatku za koszt jest istnienie bezpośredniego lub pośredniego związku z osiągniętym przychodem. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie, na tle regulacji U.p.d.o.f., można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatki płacone w ramach działalności objętej regulacją tej ustawy.
                               • 18.05.2006MPiPS: Wyjaśnienia dotyczące zasad postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
                                Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zwanej dalej ustawą, w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Taka informacja, na podstawie art. 4 ww. ustawy, stanowi podstawę do przeprowadzenia przez ośrodek pomocy społecznej wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego.
                                • 15.05.2006Właściciele nieruchomości w Trybunale Konstytucyjnym
                                 17 i 23 maja 2006 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędą się rozprawy, istotne dla właścicieli nieruchmości, którzy wynajmują je na cele mieszkaniowe. W obu sprawach chodzi o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
                                 • 14.05.2006Interpelacja nr 1426 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT na usługi polegające na wynajmowaniu lokali mieszkalnych przez towarzystwa budownictwa społecznego
                                  Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani Minister o rozważenie następującego problemu: Czy istnieje możliwość objęcia 0% stawką VAT usług polegających na wynajmowaniu lokali mieszkalnych przez towarzystwa budownictwa społecznego?
                                  • 11.05.2006Nie zamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym i KUP (pismo PB3-MD-8213-192/05/SP-1827)
                                   Odnosząc się do kwestii kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów: Jak rozumiem, podatnik dokonał inwestycji w obcym środku trwałym, którego był najemcą, i przyczyną powstania niezamortyzowanej części tej inwestycji było rozwiązanie umowy najmu przed jej zakończeniem przez jedną ze stron umowy. Po wygaśnięciu umowy podatnik nie miał już możliwości dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ponieważ nie użytkował tej inwestycji do celów własnej działalności gospodarczej.
                                   • 09.05.2006Nabycie przez zstępnych w drodze darowizny zakładu wytwórczo-handlowego
                                    Pytanie: Od roku 1995 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Pogarszający się stan zdrowia nie pozwala mi na dalsze prowadzenie firmy. Ze względu na te okoliczności postanowiłam przekazać w formie aktu notarialnego firmę w całości swoim dzieciom. Czy w przypadku przekazania w drodze darowizny zakładu wytwórczo-handlowego powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                    • 08.05.2006Pożyczka udzielona pracownikowi ze środków własnych a pcc
                                     Zarząd spółki opracował regulamin w zakresie udzielania oprocentowanych pożyczek pracownikom zatrudnionym w spółce. Udzielamy pożyczek swoim pracownikom ze środków własnych, przeznaczonych na prowadzenie bieżącej działalności (nie są one finansowane z ZFŚŚ). Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem naszej działalności, nie jest również zdarzeniem incydentalnym. Czy umowa pożyczki zawierana przez spółkę jako czynnego podatnika podatku VAT ze swoim pracownikiem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                                     • 04.05.2006Korzystanie ze składników majątku będącego własnością byłej żony
                                      Pytanie podatnika: Zapytanie dotyczy kwestii podatkowych skutków używania przez jednego z byłych współmałżonków budynku będącego obecnie współwłasnością rozwiedzionych małżonków.
                                      • 23.04.2006Sprzedaż samochodu wygranego w konkursie
                                       Pytanie: W lutym 2006 r. zostałem jednym ze zwycięzców konkursu. Nagrodą w konkursie był samochód osobowy, wydany po zapłaceniu zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%. Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży samochodu wygranego w konkursie za cenę niższą od wartości rynkowej z dnia nabycia przed upływem 6 miesięcy od daty jego otrzymania?
                                       • 20.04.2006Ewidencja podatkowa nieruchomości
                                        Na potrzeby wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 1 stycznia 2005 r. prowadzona jest ewidencja podatkowa nieruchomości. Powstała ona na mocy Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 02.200.1683), a zasady jej prowadzenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z art. 7a w zw. z art. 1c Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 91.9.31 z późn. zm.; dalej: ustawa) organem właściwym w sprawie ewidencji jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
                                        • 20.04.2006Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności i sprzedaż mieszkania
                                         Pytanie: Czy uzyskanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie aktu notarialnego z 05.04.2006 r. będzie opodatkowane 10% podatkiem dochodowym? Przydział na mieszkanie na warunkach własnościowych otrzymałem 15.10.1999 r., natomiast w 2004 r. wystąpiłem o założenie księgi wieczystej i przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.
                                         • 19.04.2006Wspólnota mieszkaniowa i wpłata na fundusz remontowy za lata następne
                                          Pytanie podatnika: Czy dokonując jednorazowej wpłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej za lata 2006 i 2007 w 2005 roku będzie Pan mógł skorzystać z odliczenia 19% kwoty wpłaty jako wydatki na cele mieszkaniowe?
                                          • 19.04.2006Instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie a obowiązek podatkowy w podatku rolnym
                                           Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 16 stycznia 2006 r. znak: LK-832/AP/05/746 do Burmistrza Miasta (...) w sprawie instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie a obowiązek podatkowy w podatku rolnym
                                           • 18.04.2006Zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do 100 ha
                                            Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 18 stycznia 2006 r. znak: LK-832/KM/05/729 do Urzędu Miejskiego w (...) w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gruntów nabytych na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do 100 ha nabytych w drodze licytacji przez komornika sądowego
                                            • 11.04.2006Projekt ustawy o opłacie skarbowej - będą nowe obciążenia
                                             Projekt ustawy o opłacie skarbowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r. przewiduje głównie zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela z katalogu przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i powiązaniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wyłącznie z konkretnymi czynnościami organów administracji publicznej oraz podmiotów innych niż organy administracji rządowej lub samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także wyeliminowanie możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej i urzędowymi blankietami wekslowymi.
                                             • 10.04.2006Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości
                                              Pytanie: Sprzedałem w dniu 17.11.2005 r. udział w nieruchomości wynoszący 1/2. Prawo do tego udziału nabyłem w części 1/4 w drodze spadku po rodzicach zgodnie z postanowieniem sądu (31.08.1992 r.), a w części 1/4 w drodze umowy zamiany udziałów dokonanej aktem notarialnym nabyłem od mojej siostry (29.05.2001 r.). Siostra wspomniane udziały otrzymała w postępowaniu spadkowym. Czy przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości, który został nabyty częściowo w drodze spadku, a częściowo w drodze umowy zamiany, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
                                              • 09.04.2006Opodatkowanie budynków letniskowych podatkiem od nieruchomości
                                               Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 28 marca 2006 r. znak: LK-833/46/KM/06/195 do Urzędu Gminy (...) w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków letniskowych
                                               • 09.04.2006Łączne zobowiązanie pieniężne
                                                Gdy osoba fizyczna jest płatnikiem podatku od nieruchomości oraz ciąży na niej obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego lub jednocześnie w zakresie podatku leśnego, ewentualnie obu tych podatków, oraz gdy przedmioty opodatkowania położone są na terenie tej samej gminy, wówczas odpowiedni organ gminy, na wniosek podatnika, ustala łączną wysokość należnego zobowiązania podatkowego, która pobierana jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Podatek z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, gruntu i lasu.
                                                • 04.04.2006Ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych
                                                 W ustawodawstwie współczesnych państw przyjmuje się dwie zasady opodatkowania dochodów. Pierwszą jest zasada rezydencji, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody podmiotu, który ma siedzibę na terytorium danego państwa, niezależnie od miejsca ich powstania. Drugą zasadą jest zasada źródła, zgodnie z którą, niezależnie od miejsca siedziby podmiotu, opodatkowaniu w danym państwie podlegać będą te dochody, które na jego terytorium mają źródło. Wprowadzony przepisem art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) ograniczony obowiązek podatkowy związany jest z założeniami zasady źródła.
                                                 • 04.04.2006Interpelacja nr 931 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia wzorów formularzy obowiązujących płatników podatku od nieruchomości, lokalnego i leśnego
                                                  Szanowny Panie Ministrze! Obecnie wzory formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach czy informacji o lasach, do których składania obowiązane są osoby fizyczne, jak i wzory deklaracji podatku od nieruchomości, deklaracji podatku rolnego czy deklaracji podatku leśnego obowiązujące m. in. osoby prawne - określane są przez rady gmin.
                                                  • 02.04.2006Podatek od nieruchomości i przychody z tytułu najmu
                                                   Pytanie: Jestem właścicielką lokalu użytkowego, który wynajmuję innej osobie do celów prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Ponieważ posiadam tytuł prawny do przedmiotowego lokalu jestem obowiązana odprowadzać do urzędu miasta podatek od nieruchomości. Jednak obowiązek ten został scedowany na najemcę na mocy postanowień umowy najmu, któremu z tego tytułu wystawiam rachunki. Czy wartość podatku od nieruchomości, którą obciążany jest najemca jest dla mnie przychodem z tytułu najmu lokalu użytkowego jako "przychody z najmu przekazywane na cele podatku od nieruchomości przez najemcę" skoro dla najemcy stanowi koszt uzyskania przychodu?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 92 ] . [ 93 ] . [ 94 ] . [ 95 ] . [ 96 ] . [ 97 ] . [ 98 ] . [ 99 ] . [ 100 ] . [ 101 ] następna strona »