Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nieruchomości

 • 09.11.2005Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn
  Jednym z najczęściej dziedziczonych składników majątkowych są nieruchomości - w tym i nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Ustawodawca preferencyjnie traktuje osoby, które odziedziczą takie składniki majątku - jednak pod pewnymi warunkami.
  • 09.11.2005Interpretacja PB415/5/05/PK z dnia 25.03.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik
   Pytanie podatnika: Czy do powierzchni użytkowej przyjętej do celów amortyzacji przyjmuje się powierzchnię poza lokalami?
   • 03.11.2005Interpretacja US.E/33/10/2005 z dnia 20.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Skierniewicach
    Pytanie podatnika: Wspólnik 2-osobowej spółki cywilnej użycza spółce do nieodpłatnego używania nieruchomość, która jest jego majątkiem własnym w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń jeżeli wspólnicy należą do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn?
    • 23.10.2005Wyjaśnienie III/443-34/05 z 27.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
     Pytanie podatnika Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności własnej.
     • 19.10.2005Pismo Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z dnia 18 października 2005 r. nr SP1-751/8012-153/2570/05/JL w sprawie nienaliczania odsetek za zwłokę
      W związku z wystąpieniem z dnia 13 września 2005r. Nr FN.IV.0540/18/05 w sprawie nienaliczania odsetek za zwłokę na podstawie art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Stosownie do art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 z późn. zm.), podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
      • 06.10.2005Rekompensaty zwolnione z podatków
       7.10. 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169 poz. 1418 z 6.9.2005 r.). Ustawa wprowadza kilka zmian w ustawach podatkowych, rozszerzając katalog zwolnień od podatków i opłat.
       • 06.10.2005Rekompensaty zwolnione z podatków
        7.10. 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169 poz. 1418 z 6.9.2005 r.). Ustawa wprowadza kilka zmian w ustawach podatkowych, rozszerzając katalog zwolnień od podatków i opłat.
        • 05.10.2005Ustalanie kosztów nabycia akcji lub udziałów przy ich sprzedaży, w przypadku nabycia tych udziałów lub akcji w zamian za wkład niepieniężny
         Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
         • 03.10.2005W uzdrowiskach zapłacimy więcej
          2.10.2005 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, wprowadzająca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych http://podatki.biz/bap1.php/ra120191.htm pojęcie opłaty uzdrowiskowej. Ustawa zmieniająca modyfikuje jednocześnie zapisy dotyczące opłaty miejscowej.
          • 03.10.2005Kontrola podatkowa
           Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez: 1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom tego urzędu, 2) naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu, 3) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.
           • 02.10.2005W uzdrowiskach zapłacimy więcej (04-10-2005)
            2.10.2005 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, wprowadzająca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pojęcie opłaty uzdrowiskowej. Ustawa zmieniająca modyfikuje jednocześnie zapisy dotyczące opłaty miejscowej.
            • 22.09.2005Kto ma prawo do zwrotu części VAT
             Do zwrotu części poniesionych wydatków ma prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z: 1) budową budynku mieszkalnego, 2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, 3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
             • 19.09.2005Właściwość miejscowa organów podatkowych państwa i organów samorządu terytorialnego
              Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta.
              • 18.09.2005Interpretacja ZD/423-30-17/05 z dnia 11.04.2005 r. - Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
               Pytanie podatnika: Czy koszty spłaty odsetek w części nie przekraczającej trzykrotności kapitału zakładowego winny stanowić koszty uzyskania przychodu?
               • 15.09.2005Interpretacja PP II 0090/1/31/17/05 z dnia 30.03.2005 r. - Dolnośląski Urząd Skarbowy
                Pytanie podatnika: Jak należy udokumentować opłatę z tytułu wieczystego użytkowania, która została uiszczona samodzielnie przez użytkownika np. 18.01.2005 r., czy do takiej opłaty należy przestrzegać 7-dniowego terminu do wystawienia faktury VAT, czy może być ona wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego?
                • 14.09.2005Pismo LK-833/KD/05/290 Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z 20 maja 2005 r. do Urzędu Miejskiego (...)
                 Odpowiadając na pismo z dnia 20 kwietnia 2005 r., znak: (...) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle nowo wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru.
                 • 12.09.2005Zasady obliczania i tryb poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskujących przychody z wykonywania umów zlecenia i umów o dzieło
                  Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: 1) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 2) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
                  • 06.09.2005Pismo SP2-121/063-18/273/05/MK p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z 25 lutego 2005 r. do Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy (do wiadomości Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie)
                   W związku ze zgłoszonymi w piśmie z dnia 1 lutego 2005 r. nr (...) wątpliwościami dotyczącymi wydawania decyzji określających wysokość zobowiązania w odniesieniu do podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co następuje:
                   • 04.09.2005Interpretacja PP/443-7/ET/2005 z dnia 01.02.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu
                    Pytanie podatnika: Podatnik zwrócił się o interpretację przepisu dotyczącego podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości.
                    • 01.09.2005Interpretacja 1421/AV/443-1558/KW/05 z dnia 20.05.2005 r. - Urząd Skarbowy w Pruszkowie
                     Pytanie podatnika Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
                     • 30.08.2005Kto będzie miał prawo do zwrotu części VAT
                      Do zwrotu części poniesionych wydatków będzie miała prawo osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z:
                      • 30.08.2005Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
                       Tekst opracowano na podstawie materiałów sejmowych – ustawa nie została jeszcze opublikowana
                       • 23.08.2005Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 27 kwietnia 2005 r. znak: LK-833/PP/05/BM6-605 do Urzędu Miasta (...) w sprawie zależności pomiędzy rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości
                        Odpowiadając na pismo z dnia (...), znak: (...), w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, jak również ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) nie zawierają definicji "budynku mieszkalnego".
                        • 18.08.2005Opłaty lokalne – opłata targowa, miejscowa i administracyjna
                         Opłata targowa Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Uwaga: Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
                         • 03.08.2005Projekty nowych rozporządzeń do Ordynacji podatkowej
                          Ministerstwo Finansów przygotowało projekty zmian w aktach wykonawczych, oraz kilka nowych przepisów, udostępniając je na swojej stronie internetowej.
                          • 20.06.2005Wykaz środków trwałych - dla podatników podatku zryczałtowanego
                           Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                           • 12.06.2005Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 11 marca 2005 r. do Urzędu Gminy (...) w sprawie opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości LK-833/PP/05/ST-52
                            Odpowiadając na pismo z dnia (...), znak: SG 3022/PN/1/2005, w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych różnicuje stawki podatku od nieruchomości m. in. dla budynków w zależności od rodzaju budynku oraz sposobu jego użytkowania.
                            • 12.06.2005Pismo Ministra Finansów PB2/MK-033-02-4/02
                             W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam. l. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy.
                             • 12.06.2005Pismo Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z dnia 10 marca 2005 r. nr SP2/1024/033-300/1991/04/DO do Izby Skarbowej w Gdańsku
                              W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 15.11.2004 r. znak OE/070-0036/04 w sprawie wyjaśnienia w jakich sytuacjach ma zastosowanie art. 27c ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz.968, z późn. zm.), Ministerstwo Finansów zauważa, co następuje. W postępowaniu egzekucyjnym w administracji zasadą jest, iż tytuł wykonawczy wystawia się na jednego zobowiązanego. Odstępstwo od tej zasady przewidziano w art. 27c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym, jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków.
                              • 09.06.2005Zbycie składników majątku, wykorzystywanych uprzednio na potrzeby działalności gospodarczej
                               Przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym również tych składników majątku, których wartość początkowa jest większa od 1500 zł i nie przekracza 3 500 zł, a wydatki na ich nabycie zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy o pdof zostały zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów).
                               • 09.06.2005Sprzedajemy mieszkanie
                                Dla osoby fizycznej odpłatne zbycie a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi źródło przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
                                • 09.06.2005Pismo MF PB2/MK-033-02-4/02 dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                                 Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.
                                 • 09.06.2005Kredyt
                                  Nie licz na to, że zjawisz się w banku z genialnym planem i zachwycisz któregoś z doradców kredytowych. Bez odpowiednich zabezpieczeń nie uzyskasz kredytu.
                                  • 08.06.2005Przedawnienie zobowiązań podatkowych
                                   Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.
                                   • 08.06.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                                    Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Należy sądzić, że będzie się rozwijać - operatorzy serwisów aukcyjnych wprowadzają bowiem cały czas nowe mechanizmy, których możliwości pozwalają już na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Należy jednak pamiętać że aukcje takie mogą służyć zasadniczo do dwojakich celów: a) do sprzedaży rzeczy używanych, będących uprzednio naszą własnością, które nam są już niepotrzebne, albo które sprzedajemy, ponieważ akurat potrzebujemy gotówki; siłą rzeczy są to sprzedaże sporadyczne i nieczęstotliwe, chociaż czasami mogą przybrać dość spore natężenie - np. przy przeprowadzce; należy tu rozróżnić sprzedaż rzeczy używanych do 6 miesięcy i dłużej niż 6 miesięcy b) do sprzedaży rzeczy, które sprzedajemy z myślą o uzyskaniu marży (różnicy pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży rzeczy); rzeczy takie kupujemy już z zamiarem sprzedaży, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzedaży osiągniemy zysk czy nie
                                    • 07.06.2005Dostawa nieruchomości
                                     Opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponieważ przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, więc dostawa gruntów również podlega opodatkowaniu. Ale nie zawsze - jeśli dokonującym dostawy nie jest podatnik od towarów i usług, dostawa taka nie podlega opodatkowaniu.
                                     • 31.12.2004Opodatkowanie przychodów z najmu
                                      Pismo PB2/MM-033-0297-1164/04 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 31 grudnia 2004 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach

                                     « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 89 ] . [ 90 ] . [ 91 ] . [ 92 ] . [ 93 ] . [ 94 ] . [ 95 ] . [ 96 ] . [ 97 ] . [ 98 ]