Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nadpłata

 • 04.12.2008Rozliczanie opłat eksploatacyjnych
  Pytania podatnika: 1. Czy w świetle art. 14 ust 1 przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik prawidłowo kwalifikuje faktury wystawiane na „Opłaty Eksploatacyjne” jako miesięczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik rozliczy w prawidłowym okresie sprawozdawczym tj. w styczniu 2009 r. różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi faktycznie za rok 2008 a sumą wielkości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych faktycznie zafakturowanych (wystawione faktury zaliczkowe w roku 2008) i czy prawidłowo postąpi gdy ujmie skutki tego rozliczenia (nadpłata lub niedopłata) w roku 2008 r.?
  • 24.11.2008Za błąd w zeznaniu rocznym zapłaci podatnik
   Interpelacja nr 5050 do ministra finansów w sprawie korekty zeznań podatkowych i przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
   • 15.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Część składowa rzeczy nie może stanowić przedmiotu samoistnego posiadania
    Przy braku możliwości uznania budynku wzniesionego na cudzej nieruchomości gruntowej oddanej w dzierżawę, nie będącej własnością gminy lub Skarbu Państwa, za część składową rzeczy w rozumieniu art. 47 k.c. oraz uznania, że pozostaje on co najmniej w samoistnym posiadaniu podmiotu, który go wybudował, nie ma możliwości przeniesienia obowiązku podatku w podatku od nieruchomości na ten podmiot. W takiej sytuacji bowiem, budynek ten w znaczeniu prawnym, dzieli los gruntu, czyli oznacza to również, że na właścicielu nieruchomości gruntowej, z tytułu własności tegoż budynku, stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., ciąży obowiązek w podatku od nieruchomości.
    • 18.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Decyzja dotycząca VAT a wyliczenie przychodu dla potrzeb podatku dochodowego
     Jeżeli organ wydał decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług, to decyzja ta zastępuje złożoną przez podatnika deklarację VAT-7. W konsekwencji przy wyliczeniu przychodu dla potrzeb podatku dochodowego organ nie może tej decyzji pominąć i przyjąć innej wartości podatku należnego od towarów i usług. W tym przypadku zachodzi ścisłe powiązanie między decyzją wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług a rozliczeniem przychodu w podatku dochodowym.
     • 21.08.2008Korzystając z ulgi możesz stracić świadczenia rodzinne
      Interpelacja nr 3292 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci.
      • 30.06.2008Faktura zaliczkowa
       Obrotem podatnika – dla celów VAT – jest kwota pobranych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Oznacza to, że podatnik winien wykazać podatek VAT należny od każdej otrzymanej w tej formie kwoty.
       • 27.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Oprocentowanie nadpłat
        W sytuacji, gdy nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę we właściwym czasie, w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2 i pkt 6 O.p. oprocentowanie przysługuje od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Jeśli natomiast decyzja stwierdzająca nadpłatę zostanie wydana po upływie 2 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (niezależnie od tego, czy poprzedzała ją najpierw decyzja o odmowie stwierdzenia nadpłaty), a zwrot nadpłaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia wydania takiej decyzji, to i tak w takim przypadku zastosowanie znajduje art. 78 § 3 pkt 3 lit. b) O.p. Wraz z upływem 2 miesięcy powstaje bowiem prawo do oprocentowania nadpłaty stwierdzonej decyzją wydaną po tym terminie.
        • 04.06.2008Ulga rodzinna może pozbawić zasiłku
         Interpelacja nr 2345 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących skutków korzystania z ulg podatkowych na dzieci dla osób pobierających zasiłek rodzinny
         • 02.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Odszkodowanie przyznane na podstawie ugody sądowej
          Stwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 51/06, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2006 r.) niekonstytucyjność art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie wskazanym w sentencji wyroku - otwiera z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji drogę nie tylko do wzruszenia prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych na tym przepisie opartych, ale również stanowi wystarczającą przesłankę do niezastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) przez sądy i inne organy do oceny zdarzeń zaistniałych zanim niekonstytucyjność stwierdzono, tj. przed 11 grudnia 2006 r.
          • 09.05.2008Nadpłata z tytułu VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, które zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004
           Jeżeli użytkowanie wieczyste zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r., oznacza to że zostało ustanowione w okresie kiedy czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uwzględniając stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 8 stycznia 2007 r. (sygn. akt I FSK 27906), które rozstrzyga wątpliwości związane z użytkowaniem wieczystym – należy stwierdzić, że oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przed 1 maja 2004 r. jest dostawą towaru dokonaną przed tą datą i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego, wnoszone przez użytkowników po tej dacie opłaty nie powinny zawierać podatku VAT, ani też nie powinny być o ten podatek powiększone.
           • 21.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Zwrot nadpłaty podatku wraz z oprocentowaniem
            Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1891/07
            • 16.04.2008Ulga rodzinna przyczyną kłopotów pracodawców
             Interpelacja nr 772 do ministra finansów w sprawie rozliczeń dochodów pracowników przez pracodawców
             • 29.02.2008Jak odzyskać nadpłacony lub nienależnie zapłacony podatek (2)- Sposób, forma i miejsce zwrotu nadpłaty
              Zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej (Ordynacji), nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
              • 28.02.2008Jak odzyskać nadpłacony lub nienależnie zapłacony podatek (1)
               Podatnik jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów podatkowych nakładanych przez przepisy prawa. Wpłaty przewyższające należności podatkowe wynikające z obowiązującego prawa a powstające w związku z samowymiarem, wymiarem decyzyjnym, poborem lub egzekucją podatkową – podlegają zwrotowi jako nadpłata. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy nadpłata powstała w wyniku pomyłki czy niedostatecznej wiedzy na temat przepisów prawa podatkowego. W sensie ekonomicznym, nadpłata jest skutkiem porównania dokonanej przez podatnika wpłaty i należności wynikającej z wymiaru: decyzyjnego ewentualnie samowymiaru. Zatem, nadpłata jest różnicą miedzy kwotą wpłaconą a kwotą, która powinna być zapłacona z tytułu obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego.
               • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku
                Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                 FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
                 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r
                  Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                  • 08.11.2007Opodatkowanie odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania
                   Wypłacone podatnikowi odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania należą do przychodów z innych źródeł, a zatem należy je wykazać w zeznaniu podatkowym wraz z innymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym i opodatkować na zasadach ogólnych. Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarł zapis, że „wolne od podatku dochodowego są odszkodowania”. Oznacza to, że posłużenie się w tym przepisie jedynie pojęciem odszkodowania, bez użycia słowa „odsetki”, powoduje, że jedynie te pierwsze (odszkodowania), a nie te ostatnie (odsetki) mogą być uznane za zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                   • 12.10.2007Za wysoka zaliczka wpłacona przez płatnika nieuwzględniana w rozliczeniu rocznym
                    Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 września 2005 r. (I SA/Sz 902/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Elżbiety L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 22 października 2004 r. nr PB 3.44-4117/823-28/2004 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.
                    • 02.10.2007Import towarów w deklaracji VAT
                     Pytanie: Spółka otrzymała decyzję celną, określającą kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu importu towarów. Jak należy taki dokument rozliczyć w deklaracji dla podatku od towarów i usług?
                     • 13.09.2007Orzecznictwo — Zbyt niska zaliczka na podatek dochodowy
                      Wyrokiem z 25 października 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 1428/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Anny i Jerzego C. na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2003 r. Nr PB III/2/41171/37/03 w sprawie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
                      • 12.09.2007Orzecznictwo — Odsetki płacimy pomimo braku decyzji
                       Wyrokiem z dnia 28.09.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1344/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł o oddaleniu skargi Jana N. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 7.08.2003 r., nr L.IS.I/1-4117/64/2003, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1996. W uzasadnieniu tego wyroku wskazano, że w następstwie kontroli skarbowej przeprowadzonej w należącej do Jana N. firmie H., decyzją z dnia 20.05.1999 r., nr UKS.T.0111/P/431/3524/99, Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie określił wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1996 i wysokość zaległości podatkowej w tym podatku, zaś odrębną decyzją określił wysokość odsetek od powstałej zaległości podatkowej na kwotę 36.084,70 zł.
                       • 23.08.2007Orzecznictwo — Brak możliwości potwierdzenia korekty faktury i nadpłata w VAT
                        Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 lipca 2004 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie z dnia 2 kwietnia 2004 r., odmawiającą Dariuszowi S stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za listopad 1998 r. w wysokości 5.857,41 złotych oraz umarzającą postępowanie podatkowe w tym podatku za listopad 1998 r.
                        • 08.08.2007Orzecznictwo - Kiedy urząd zmienia zdanie
                         Wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 360/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Joanny i Jerzego S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2004 r., Nr PBIII/1/41172/49/03 w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r., Nr II US DP II/Du/99/72/2003 określającą Joannie i Jerzemu S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 194.630,40 zł.
                         • 13.07.2007Dziedziczenie ustawowe — o czym spadkobierca wiedzieć powinien
                          W przypadku śmierci bliskiej osoby możemy zostać powołani do spadku bądź na podstawie sporządzonego przez zmarłego testamentu (dziedziczenie testamentowe), bądź na mocy ustawy (dziedziczenie ustawowe). W niniejszym artykule zajmiemy się, częściej spotykanym w praktyce, dziedziczeniem ustawowym. Charakteryzuje się ono tym, że powołanie do spadku następuje z mocy ustawy i jeśli nie złożymy oświadczenia o odrzuceniu spadku, to będziemy ponosić odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Spadek więc nie zawsze musi oznaczać same profity dla spadkobiercy, czasem może rodzić wiele problemów, a nawet doprowadzić do uszczuplenia majątku sukcesora. Na szczęście, istnieją mechanizmy, które pozwalają uchronić się przed niechcianym spadkiem. Mamy również pewne możliwości, by ustalić stan majątku spadkodawcy (masy spadkowej), dzięki czemu decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku możemy podjąć świadomie.
                          • 30.05.2007Jutro mija termin rozliczenia przychodów przez osoby pobierające świadczenia lub zasiłki przedemerytalne
                           Do 31 maja 2007 r. osoby pobierające zasiłki lub świadczenia przedemerytalne oraz ich pracodawcy zobowiązani są powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przychodach z tytułu działalności zarobkowej osiągniętych w okresie od 1.03.2006 r. do 28.02.2007 r.
                           • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
                            Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
                            • 28.03.2007Zwrot opłaty skarbowej
                             W dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1). Uchyliła ona wcześniejszy akt normatywny dotyczący opłaty skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)2). W odróżnieniu od poprzedniej obecna ustawa obejmuje swym zakresem opodatkowania wyłącznie dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (albo jego odpisu, wypisu lub kopii) — w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym3). Także odmiennie od poprzedniego stanu prawnego zostało uregulowane zagadnienie zwrotu opłaty skarbowej. W przedniej ustawie zwrot opłaty skarbowej następował z urzędu4) — obecnie zwrot opłaty skarbowej następuje jedynie na wniosek5).
                             • 26.03.2007Pobór zaliczek przy pracy za granicą - kto kogo wykorzystał?
                              Interpelacja nr 5397 do ministra sprawiedliwości oraz ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykorzystywania przez pracodawców pracowników legalnie zatrudnionych za granicą
                              • 13.03.2007Sprowadzenie używanego samochodu z zagranicy
                               Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego za granicą przede wszystkim wiąże się z obowiązkami w zakresie dwóch podatków: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedurę zakupu samochodu używanego na terytorium Wspólnoty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cechą znamienną takiej sytuacji jest to, że zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
                               • 09.03.2007Roczne obliczenie podatku przez płatnika
                                Pytanie: Były pracodawca rozliczył uzyskane przeze mnie dochody w 2006 r. na formularzu PIT-40, z którego wynika nadpłata. Niestety, mimo ciążącego na nim obowiązku nie zamierza zwrócić mi należnej nadpłaty uznając, że ze względu na zmianę zakładu pracy nadpłatę powinien zwrócić mi organ podatkowy. Czy były pracodawca mam rację?
                                • 20.02.2007RPO w sprawie znaków opłaty skarbowej
                                 Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Finansów (05.02.2007 r.) w sprawie skarg obywateli związanych ze zniesieniem możliwości dokonywania opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej
                                 • 22.01.2007Umorzenie wierzytelności
                                  Pytanie podatnika: Czy spółka może zmniejszyć przychody o wartość przedawnionego zobowiązania zaliczonego do przychodów roku, w którym przedawnienie nastąpiło, w przypadku, gdy dłużnik zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia, o który mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeżeli spółka w 2006 r. zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania może być uznany za koszt uzyskania przychodów?
                                  • 08.01.2007Minister sobie, a urzedy sobie
                                   Interpelacja nr 5068 do ministra finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
                                   • 07.01.2007Zwrot nadpłaty po zmarłym możliwy, odziedziczyć ulgi nie można
                                    Interpelacja nr 4852 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących prawa spadkobiercy do ulgi z tytułu wydatków poniesionych przez spadkodawcę w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej
                                    • 05.10.2006Zwrot nadpłaty - tylko na wniosek płatnika
                                     Rzecznik prasowy ZUS w wydanym oświadczeniu ustosunkował się do prasowych zarzutów, dotyczących nieinformowania przez ZUS płatników składek o nadpłatach.
                                     • 04.10.2006Interpelacja nr 3600 do ministra finansów w sprawie wycofania mających wejść w życie od 1 stycznia 2007 r. przepisów wprowadzających obciążenie wspólnot mieszkaniowych podatkiem dochodowym od osób prawnych
                                      Wspólnoty mieszkaniowe powstałe na mocy ustawy o własności lokali po roku 1995 stanowią w chwili obecnej nową formę samorządności lokalnej, której przekrój społeczny stanowią w ogromnej większości byli pracownicy, a obecnie emeryci i renciści, których jedynym dorobkiem całego życia są skromne mieszkania wykupione od swoich zakładów pracy.
                                      • 10.09.2006Zwrot zaliczek na podatek dochodowy naliczonych od nieistniejącego dochodu
                                       Pytanie: W 2004 roku podpisałem umowę najmu lokalu. Dochody z tego źródła opodatkowane są na zasadach ogólnych (art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W okresie trwania umowy najemca opóźnia się z opłatami czynszu. Jednak pomimo, że faktycznie nie uzyskuję przychodów z najmu, w deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 wykazuję dochód z powyższego źródła przychodów. Do końca br. powyższa umowa najmu zostanie rozwiązana. Jak powinienem rozliczyć wpłacone do końca 2006 r zaliczki na poczet podatku dochodowego, gdy zostaną one obliczone oraz zapłacone od należnego, ale nieuzyskanego dochodu z tytułu najmu?
                                       • 07.09.2006Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązania w pdof płaconego w innym urzędzie skarbowym niż urząd, w którym wystąpił zwrot podatku
                                        Pytanie podatnika: Czy możliwe jest zaliczenie zwrotu podatku VAT wykazanego w Drugim Urzędzie Skarbowym na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.
                                        • 27.08.2006Możliwość odliczenia przez matkę jako spadkobiercę ulgi mieszkaniowej po zmarłym synu
                                         Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość odliczenia przez matkę jako spadkobiercę ulgi mieszkaniowej po zmarłym synu, która pozostała do odliczenia od podatku w latach następnych?
                                         • 24.07.2006Zasady zwrotu podatku od towarów i usług czynnym podatnikom VAT
                                          Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług1) przewidują, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi tego podatku przysługuje prawo do:a) obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (zwrot pośredni) lub b) zwrotu różnicy na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni)2).
                                          • 13.06.2006Korekta zeznania rocznego
                                           Prawo do krygowania zeznań podatkowych jest jednym z podstawowych uprawnień podatnika. Może on skorygować zeznanie zarówno wtedy, gdy pomylił się na swoją korzyść, jak i na korzyść fiskusa. Generalnie korekty tej może podatnik dokonać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli w praktyce prawie 6 lat (5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty).
                                           • 05.06.2006Import towarów i VAT
                                            Importem towarów, zgodnie z art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Terytorium państwa trzeciego to, w rozumieniu pkt 5 tegoż artykułu, terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty. Tak więc importem towarów jest przywóz na terytorium Polski towarów z państw niewchodzących w skład Unii Europejskiej.
                                            • 19.03.2006Dwa różne zeznania podatkowe - na jednym nadpłata, na drugim podatek do zapłaty
                                             Składam w tym roku dwa roczne rozliczenia podatkowe – jedno uwzględniające dochody z pracy, drugie dotyczące dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowane podatkiem liniowym 19%. Z zeznania dotyczącego pracy wynika, że mam dopłacić podatek. Z zeznania dotyczącego działalności gospodarczej mam podatek do zwrotu, w wysokości większej niż podatek do zapłaty. Czy możliwe jest potrącenie tych kwot, czy też powinienem dopłacić podatek wynikający z jednego zeznania i czekać na zwrot drugiego podatku?
                                             • 08.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 19.09.2005 r., sygn. BD-F/415-27/05/z
                                              Pytanie podatnika: Czy zachodzi konieczność sporządzenia korekty deklaracji PIT-4 i wystawienia podatniczce informacji PIT-11 za okres X 2000 r. - VIII 2004 r. w sytuacji, gdy Sąd Pracy uznał, iż zawarta z podatniczką umowa nie miała charakteru zlecenia lecz stanowiła zatrudnienie na podstawie stosunku pracy?
                                              • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
                                               Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
                                               • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                                                Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                                                • 28.12.2005Interpretacja PDI/005-3/415/5/05 z dnia 12.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
                                                 Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot nadpłaty składek opłacanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
                                                 • 07.11.2005Termin powstania i zwrotu nadpłaty
                                                  Nadpłatę stanowi uiszczone nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej świadczenie publicznoprawne, którego zapłata nastąpiła w związku z realizacją zobowiązaniowego stosunku prawnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę:

                                                 « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]