Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB1/415-1373/12-2/IF

 • 02.09.2020Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
  Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze Polski mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
  • 08.05.2020Patnoci w firmie: Kiedy mona paci gotówk?
   Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje za porednictwem rachunku patniczego przedsibiorcy, w kadym przypadku gdy:  stron transakcji, z której wynika patno, jest inny przedsibiorca oraz  jednorazowa warto transakcji, bez wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza równowarto 15 000 z.  Z powyszego przepisu wynikaj obowizki dla kadego przedsibiorcy dziaajcego na podstawie polskiego prawa, zarówno otrzymujcego zapat jak i dokonujcego patnoci.
   • 07.05.2020Patnoci w firmie: Kiedy mona paci gotówk?
    Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje za porednictwem rachunku patniczego przedsibiorcy, w kadym przypadku gdy:  stron transakcji, z której wynika patno, jest inny przedsibiorca oraz  jednorazowa warto transakcji, bez wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza równowarto 15 000 z.  Z powyszego przepisu wynikaj obowizki dla kadego przedsibiorcy dziaajcego na podstawie polskiego prawa, zarówno otrzymujcego zapat jak i dokonujcego patnoci.
    • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
     Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
     • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
      Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
      • 29.11.2019NSA: Zmniejszenie udziau w spóce osobowej nie jest opodatkowane pdof
       Z uzasadnienia: (...) jest oczywistym, e kwoty, o które zmniejszony zosta wkad do spóki, nie mog by uznane za przychód podlegajcy opodatkowaniu. Czciowy zwrot w pienidzu lub w naturze wczeniej wniesionego wkadu nie moe spowodowa powstania dochodu po stronie podatnika, gdy w efekcie do jego majtku wraca ta cz, która wczeniej zostaa wniesiona do spóki. W efekcie podatnik nie uzyskuje przyrostu majtku i tym samym przychodu.
       • 23.09.2019NSA. Zwrot czci wkadu nie jest przychodem wspólnika
        Z uzasadnienia: W przypadku czciowego zwrotu w pienidzu lub w naturze wczeniej wniesionego wkadu nie dochodzi do powstania u podatnika dochodu, gdy w jego efekcie do majtku podatnika wraca ta jego cz, która wczeniej zostaa ulokowana w spóce. Zmienia si tylko wkad do spóki na rodki pienine lub niepienine (...) warto, o któr zostaje zmniejszony wkad do spóki osobowej w drodze wypaty pienidzy lub przez przekazanie skadnika majtku spóki, nie moe by traktowana jako przychód podatkowy.
        • 13.08.2019NSA. Opacona przez spók skadka OC jest przychodem komplementariusza
         Z uzasadnienia: Skoro spóka komandytowo-akcyjna, w ramach której Skarcy wykonuje usugi prawne, zamierza opaca za Skarcego - na którym spoczywa obowizek ich poniesienia - skadki na obowizkowe ubezpieczenie OC oraz skadki korporacyjne, to naley przyj, e Skarcy czyni w ten sposób w swoim budecie oszczdnoci, gdy nie ponosi ww. wydatku, jaki byby zobowizany ponie, gdyby nie dziaanie SKA. Skarcy uzyskuje wic realn korzy, stanowic nieodpatne wiadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
         • 12.08.2019Wydatki na kurs jzyka w kosztach firmy
          Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci Podatniczka wspópracuje min. z kontrahentami majcymi siedzib za granic. W celu nawizania kontaktu celem pozyskania zlece oraz sprawnej obsugi firm zagranicznych, konieczna jest zaawansowana znajomo jzyka angielskiego w mowie i w pimie, gdy klienci Podatniczki posuguj si tym wanie jzykiem. Podatniczka rozpocza prywatny kurs jzyka angielskiego. Czy wydatki za wykonywane na jej rzecz usugi ksztacenia jzykowego stanowi dla Podatniczki koszty uzyskania przychodu?
          • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
           Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
           • 05.07.2019CIT: Likwidacja spóki z niespaconymi zobowizaniami
            Podstaw do rozpoznania przychodu podatkowego zawsze powinno stanowi wystpienie realnego przysporzenia majtkowego po stronie podatnika. Takie przysporzenie natomiast nie wystpi - w momencie wykrelenia z rejestru przedsibiorców spóka przestanie istnie - niemoliwe bdzie zatem przypisanie jej – jako podmiotowi ju nieistniejcemu – jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu z tego tytuu.
            • 23.05.2019Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
             Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze RP mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
             • 17.04.2019NSA. Suebno gruntowa to nie najem
              Z uzasadnienia: O "podobnym charakterze" nie decyduje podobiestwo ekonomiczne pomidzy umow ustanawiajc suebno a umowami najmu i dzierawy, ale wzgldy prawne. (...) Dotyczca ograniczonego prawa rzeczowego umowa ustanowienia suebnoci gruntowej nie mieci si w pojciu "umów o podobnym charakterze", które naley czy z typowo obligacyjnymi stosunkami, i w rezultacie uzyskiwane przychody Skarcej winny zosta opodatkowane jako przychody z innych róde. Tak te s opodatkowane dochody ze suebnoci ustanowionych w inny ni umowa sposób.
              • 29.03.2019NSA: Zagraniczna jednostka kontrolowana
               Z uzasadnienia: (...) art. 30f u.p.d.o.f. odnosi si do rozmaitych podmiotów tworzonych i funkcjonujcych w innych systemach prawnych i dlatego sformuowanie "udziaów zwizanych z prawem do uczestnictwa w zyskach" uyte w ustawie naley interpretowa szeroko i odnosi do wszelkich form zaangaowania kapitaowego w tych podmiotach. Warto doda, e w obecnym stanie prawnym (od 1 stycznia 2019 r.) podmioty te s przez ustawodawc okrelone mianem "zagranicznych jednostek kontrolowanych", co tym bardziej podkrela rónorodno tych podmiotów.
               • 07.02.2019Kwalifikacja przychodów ze spóki komandytowej
                Dzisiejsza interpretacja dotyczy sytuacji, w której ta sama osoba osiga przychody z indywidualnej dziaalnoci gospodarczej i partycypuje w zyskach (stratach), przychodach i kosztach - jako wspólnik spóki komandytowej. Wtpliwoci pytajcego dotyczyy m.in. wpywu przychodów ze spóki komandytowej na limit przychodów, zobowizujcy do prowadzenia penej ksigowoci przez przedsibiorc jednoosobowego.
                • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                 Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
                 • 11.12.2018NSA. Prywatna dziaka w firmie: Amortyzacja od ceny zakupu, czy rynkowej?
                  Z uzasadnienia: Wnioskodawca naby bowiem odpatnie t dziak, jako cz wikszej nieruchomoci, ale z uwagi na fakt, e po wydzieleniu dziaka ta staa si samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego i na moment wprowadzenia jej do ewidencji rodków trwaych, nie mona byo ustali ceny jej nabycia, to naleao ustali jej warto przy zastosowaniu art. 22g ust. 8 ustawy o PIT. (...) w sytuacji potwierdzenia, e doszo do nieodpatnego nabycia ustawodawca przewidzia ju w tym przepisie sposób ustalenia wartoci, tj. "warto rynkow z dnia nabycia, chyba e umowa darowizny albo umowa o nieodpatnym przekazaniu okrela t warto w niszej wysokoci."
                  • 26.11.2018Rozliczanie najmu przez jednego ze wspówacicieli
                   Pytanie: Wnioskodawczyni wspólnie z mem i cioci zakupia lokal mieszkalny o pow. okoo 120 m² –bez fizycznego podziau. Midzy maonkami istnieje wspólno majtkowa. Wnioskodawczyni wraz z mem posiada 2/3 udziau w ww. lokalu, natomiast ciocia posiada 1/3 udziau. Ciocia wyraa zgod na wynajcie pokoju np. studentom i nie bdzie z tego tytuu czerpa poytków. Czy Wnioskodawczyni, jako wspówaciciel lokalu, moe pobiera w caoci poytki z najmu tego lokalu i od caoci opaca podatek dochodowy?
                   • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia dziaalnoci w kosztach firmy
                    Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia bd kosztem uzyskania przychodu prowadzonej dziaalnoci? W szczególnoci chodzi o: czesne, opaty poniesione za udzia w kursie jzykowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki zwizane z zakwaterowaniem i zakupem niezbdnych materiaów szkoleniowych (podrczników). Czy wydatki te mog zosta zaliczone jako koszt równie w przypadku, gdy zostan poniesione w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?
                    • 19.06.2018Telewizor, sprzt AGD, elektronarzdzia – skutki podatkowe otrzymania nagrody przez przedsibiorc
                     Przedsibiorcy najczciej otrzymuj nagrody w zwizku z uczestnictwem w rónego rodzaju programach o charakterze lojalnociowo-motywacyjnym. Jako przykad mona tu poda uczestnictwo w programie, w ramach którego przedsibiorca zbiera punkty w zamian za nabycie towarów w okrelonej wartoci, po czym pul zebranych punktów moe wymieni na nagrod, np. voucher turystyczny, specjalistyczn maszyn, sprzt RTV czy AGD. Innym spotykanym rozwizaniem jest przekazanie nagrody w zwizku z osigniciem przez kontrahenta okrelonego poziomu zoonych zamówie.
                     • 18.06.2018Telewizor, sprzt AGD, elektronarzdzia – skutki podatkowe otrzymania nagrody przez przedsibiorc
                      Przedsibiorcy najczciej otrzymuj nagrody w zwizku z uczestnictwem w rónego rodzaju programach o charakterze lojalnociowo-motywacyjnym. Jako przykad mona tu poda uczestnictwo w programie, w ramach którego przedsibiorca zbiera punkty w zamian za nabycie towarów w okrelonej wartoci, po czym pul zebranych punktów moe wymieni na nagrod, np. voucher turystyczny, specjalistyczn maszyn, sprzt RTV czy AGD. Innym spotykanym rozwizaniem jest przekazanie nagrody w zwizku z osigniciem przez kontrahenta okrelonego poziomu zoonych zamówie.
                      • 03.04.2018NSA o obrocie bitcoinem: Kryptowaluta to prawo majtkowe
                       Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP. wyczne prawo emisji pienidza przysuguje Narodowemu Bankowi Polskiemu. Z kolei art. 31 i art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim stanowi, e znakami pieninymi Rzeczpospolitej Polskiej s banknoty i monety opiewajce na zote i grosze. Dlatego bitcoin nie jest obiegow postaci pienidza, gdy nie przysuguj mu atrybuty prawnego rodka patniczego w wietle obowizujcego porzdku prawnego.  W praktyce stosunków cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.  Z treci przepisu art. 18 ustawy o PIT, stanowicego rozwinicie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wynika, e za przychód z praw majtkowych uwaa si przychód ze sprzeday zakupionej kryptowaluty bitcoin  - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 26.02.2018Opodatkowanie obrotu bitcoinem – stanowisko organów podatkowych i sdów administracyjnych
                        Popularno kryptowalut oraz liczba ich posiadaczy cigle ronie. Niewtpliwie jest to zasug niesamowitego wzrostu wartoci, która w przypadku bitcoina ustanawia kolejne rekordy. Bitcoinem mona nie tylko paci za towary i usugi w punktach, które przyjmuj rozliczenia w tej walucie, ale take dokonywa jego zakupu w celach inwestycyjnych oraz handlowych, uzyskujc przychody z handlu t kryptowalut. W ostatnim komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, zatytuowanym Uwaga na kryptowaluty, resort ostrzega przed ryzykiem inwestowania w waluty wirtualne takie jak bitcoin, litecoin czy ether.
                        • 26.02.2018NSA. Ulg mieszkaniow mona dziedziczy
                         Prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od dochodu ze sprzeday nieruchomoci, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, ma wymiar majtkowy i jako taki moe podlega dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej; wydatkowanie przez spadkodawc przychodu ze sprzeday lokalu mieszkalnego na podstawie umowy przedwstpnej zawartej przez spadkodawc korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, jeeli nastpnie doszo do zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszcej wasno nieruchomoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 22.01.2018Wycofanie nieruchomoci z ewidencji T a obowizek korekty odpisów amortyzacyjnych
                          Pytanie: Czy wycofanie nieruchomoci z ewidencji rodków trwaych i zaprzestanie wykorzystywania ich do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, bdzie skutkowa koniecznoci dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym byy one wykorzystywane w ramach prowadzonej dotychczas dziaalnoci gospodarczej i kiedy znajdoway si w ewidencji rodków trwaych?
                          • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
                           Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w oparciu o model logistyczny sprzeday aukcyjnej odziey dziecicej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksidze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z zaczonymi rachunkami moe by uznana za wystarczajc podstaw do wyliczenia podatku? Czy mona potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty postpowania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
                           • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                            Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                            • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                             Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                             • 24.11.2017NSA: Nie zawsze wydatki poniesione przed rozpoczciem dziaalnoci bd stanowiy KUP
                              Koszt w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi zatem te wydatki, które mona powiza z dziaalnoci gospodarcz, a nie te, które poniesiono kiedykolwiek bez ryzyka wpisanego w charakter dziaalnoci gospodarczej. Wobec powyszego zwizek pomidzy wydatkami poniesionymi na aplikacj a przychodem osignitym w wyniku wykonywania zawodu radcy prawnego jest zbyt odlegy i warunkowy, aby móg spenia wymogi okrelone w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
                              • 31.10.2017Wynajem dwóch mieszka w ramach najmu prywatnego
                               Pytanie: Czy Wnioskodawczyni wynajmujc dwa mieszkania, które bd naleay do jej majtku prywatnego bdzie moga skorzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania – wedug stawki 8,5%, tj. zgodnie z art. 2 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
                               • 28.09.2017NSA: Wasne cele mieszkaniowe mona realizowa te w kilku mieszkaniach
                                TEZY: 1. Wykadnia jzykowa nie moe prowadzi do zawenia zwrotu niedookrelonego „wasnych celów mieszkaniowych”, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zwizku z art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym.
                                • 12.09.2017Podatki 2017: Limit transakcji gotówkowych w praktyce
                                 Jeli prowadzisz firm czsto spotkasz si z nietypowymi sytuacjami. eby atwiej byo Ci okreli, czy masz obowizek rozliczania si z kontrahentem bezgotówkowo, poniej wskazujemy szereg mniej typowych zdarze i wskazujemy, kiedy dopuszczalna jest zapata gotówk, a kiedy nie.
                                 • 11.09.2017Podatki 2017: Limit transakcji gotówkowych w praktyce
                                  Jeli prowadzisz firm czsto spotkasz si z nietypowymi sytuacjami. eby atwiej byo Ci okreli, czy masz obowizek rozliczania si z kontrahentem bezgotówkowo, poniej wskazujemy szereg mniej typowych zdarze i wskazujemy, kiedy dopuszczalna jest zapata gotówk, a kiedy nie.
                                  • 16.08.2017Telewizor, sprzt AGD, elektronarzdzia – skutki podatkowe otrzymania nagrody przez przedsibiorc
                                   Przedsibiorcy najczciej otrzymuj nagrody w zwizku z uczestnictwem w rónego rodzaju programach o charakterze lojalnociowo-motywacyjnym. Jako przykad mona tu poda uczestnictwo w programie, w ramach którego przedsibiorca zbiera punkty w zamian za nabycie towarów w okrelonej wartoci, po czym pul zebranych punktów moe wymieni na nagrod, np. voucher turystyczny, specjalistyczn maszyn, sprzt RTV czy AGD. Innym spotykanym rozwizaniem jest przekazanie nagrody w zwizku z osigniciem przez kontrahenta okrelonego poziomu zoonych zamówie.
                                   • 04.08.2017Podatki 2019: Ryczat od najmu prywatnego nie dla wszystkich
                                    Zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowizywa limit w wysokoci 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                    • 24.07.2017Czy wspólna inicjatywa bdzie generowa przychód?
                                     Relacje biznesowe nie ograniczaj si wycznie do kontaktów z dostawcami lub klientami. Niejednokrotnie przedsibiorcy zawizuj midzy sob umowy umoliwiajce im zintensyfikowanie dziaa, zwikszenie ich skali, a nawet rozpoczcie nowego projektu. W kocu, co dwie gowy, to nie jedna, a dwa kapitay to zawsze wicej ni jeden. Jednak czy skutki podatkowe s równie optymistyczne? Co si dzieje, gdy jeden z przedsibiorców dostarcza koncepcje, wiedz i dowiadczenie, za wszystkie zasoby finansowe pochodz od drugiego z nich?
                                     • 23.06.2017Odszkodowanie z OC sprawcy - z PIT czy bez?
                                      Interpelacja nr 12880 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od renty odszkodowawczej, o której mowa w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego
                                      • 16.06.2017Dziaalno gospodarcza i umowa zlecenia. Jak obliczy PIT?
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz - wiadczenie usug prawnych. Wnioskodawca, wystpujcy jako osoba fizyczna, otrzyma propozycj wspópracy na podstawie umowy zlecenia. Jeli umowa zlecenia nie bdzie zawarta w ramach dziaalnoci, kancelari prawn, to czy przychody osigane z tego tytuu naley zakwalifikowa do przychodów z dziaalnoci wykonywanej osobicie i opodatkowa je na zasadach przewidzianych dla tego rodzaju przychodów? Czy Wnioskodawca ma prawo zawrze umow cywilnoprawn poza dziaalnoci, mimo e zakres wynikajcych z niej czynnoci pokrywa si z przedmiotem dziaalnoci, czy ma prawo opodatkowa tak umow poza dziaalnoci i czy moe zastosowa zryczatowane 20% koszty?
                                       • 29.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                                        Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                                        • 26.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                                         Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                                         • 22.05.2017Strata z kradziey pienidzy z konta firmowego moe by kosztem
                                          Pytanie podatnika: Czy poniesione przez Wnioskodawc straty rodków pieninych powstae w zwizku z kradzie rodków pieninych z rachunku bankowego Wnioskodawcy, wskutek nielegalnych dziaa nieznanej osoby (osób) w USA i Czechach stanowi koszty uzyskania przychodu Spóki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                          • 16.05.2017Wydatki na wynajcie samolotu w kosztach dziaalnoci
                                           Pytanie podatnika: Kancelaria poniosa wydatki na wynajcie samolotu, aby umoliwi zagranicznym gociom Kancelarii bezporedni powrót z Polski do Stanów Zjednoczonych. Czy Wnioskodawca moe - proporcjonalnie do swojego udziau w zysku/stratach Kancelarii - zaliczy wydatki na wynajcie samolotu do kosztów uzyskania przychodów?
                                           • 19.04.2017Opodatkowanie ryczatem przychodów osoby maoletniej z wynajmu lokali mieszkalnych
                                            Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane z tytuu najmu lokali mieszkalnych nalecych do majtku osobistego matki albo ojca Wnioskodawczyni, albo do Wnioskodawczyni, wynajmowanych przez maoletni Wnioskodawczyni mog by opodatkowane zryczatowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych - 8,5 %?
                                            • 06.04.2017Status maego podatnika dla potrzeb PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy w celu ustalenia statusu podmiotu jako maego podatnika, naley wzi pod uwag jedynie przychody ze sprzeday dokonywanej przez samego podatnika, natomiast sprzeda dokonywana przez spók komandytow, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest uwzgldniana na potrzeby ustalania statusu maego podatnika?
                                             • 10.03.2017Dziaalno gospodarcza. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytuu umowy zlecenia
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz - wiadczenie usug prawnych. Wnioskodawca, wystpujcy jako osoba fizyczna, otrzyma propozycj wspópracy na podstawie umowy zlecenia. Jeli umowa zlecenia nie bdzie zawarta w ramach dziaalnoci, kancelari prawn, to czy przychody osigane z tego tytuu naley zakwalifikowa do przychodów z dziaalnoci wykonywanej osobicie i opodatkowa je na zasadach przewidzianych dla tego rodzaju przychodów? Czy Wnioskodawca ma prawo zawrze umow cywilnoprawn poza dziaalnoci, mimo e zakres wynikajcych z niej czynnoci pokrywa si z przedmiotem dziaalnoci, czy ma prawo opodatkowa tak umow poza dziaalnoci i czy moe zastosowa zryczatowane 20% koszty?
                                              • 02.03.2017PIT. Rozliczenie straty w ramach jednego róda przychodu
                                               Rozliczenie straty z danego róda przychodów polega na tym, e obnia si dochód uzyskany z danego róda w najbliszych kolejno po sobie nastpujcych 5 latach podatkowych, przy czym wysoko obnienia w którymkolwiek z tych lat nie moe przekroczy 50% kwoty straty.
                                               • 10.02.2017Dziaalno gospodarcza i umowa zlecenie. Rozliczenie PIT
                                                Pytanie podatnika: Czy, jeli osoba prowadzca dziaalno gospodarcz podpisze w tym samym zakresie umow zlecenia (nie wskazujc przy tym, e wykonuje j w ramach dziaalnoci gospodarczej), to ma obowizek zakwalifikowania tej umowy, jako wykonywanej w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a tym samym rozliczenia podatku dochodowego w ramach dziaalnoci gospodarczej? Czy w przedstawionej sytuacji podatek dochodowy z tytuu zawartej umowy zlecenia, moe potrci i odprowadzi zleceniodawca?
                                                • 03.02.2017Raty leasingowe za skradziony samochód w kosztach
                                                 Pytanie podatnika: Jako przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz Wnioskodawca zawar umow leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Samochód ciarowy z naczep by uywany dla potrzeb dziaalnoci. Przedmiotowy pojazd z naczep zosta skradziony. Czy raty zapacone leasingodawcy po kradziey leasingowanego samochodu i naczepy stanowi koszt uzyskania przychodu, oraz czy istnieje moliwo odliczenia podatku od towarów i usug prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                                                 • 13.01.201720 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                                                  Podatnicy, którzy w 2017 r. chc opaca podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2017 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si równie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodów przez jednego z maonków. Dotyczy to maonków midzy którymi istnieje wspólno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wspólnego majtku.
                                                  • 13.12.2016Umorzony podatek od nieruchomoci i odsetki s przychodem do opodatkowania?
                                                   Umorzone podatki s zaliczane do przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, jeeli stanowi dochody budetów jednostek samorzdu terytorialnego oraz zostay zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów tej dziaalnoci. Czy przychodem bd równie umorzone odsetki? Zobaczmy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] nastpna strona »