Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB1/415-1373/12-2/IF

 • 13.08.2009Podatek od darowizny przedsiębiorstwa
  Pytanie podatnika: Czy zbycie całego przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz syna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od spadków i darowizn?
  • 06.08.2009Dokumentowanie zakupu towarów handlowych
   Pytania podatnika: 1. Czy można opisany niżeji dowód wpłaty za zakupiony towar zaewidencjonować (zaksięgować) w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10? 2. Czy ww. druk (blankiet) jest wystarczającym dowodem poniesienia kosztu?
   • 30.07.2009Nie można odliczyć straty z funduszy inwestycyjnych od dochodów ze sprzedaży akcji
    Pytanie podatnika: Czy w myśl art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2008 r. Wnioskodawca może pomniejszyć dochód ze sprzedaży akcji o straty ze sprzedaży jednostek uczestnictwa w Towarzystwach Funduszy?
    • 28.07.2009Zwrócone pracownikowi wydatki na zakup żywności nie podlegają PIT
     Pytania podatnika: 1. Czy zwrot pracownikowi kosztów poniesionych na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania przez pracownika posiłków profilaktycznych w stanie faktycznym niżej opisanym jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy kwota zwracana pracownikowi powinna być doliczana do przychodów pracownika z umowy o pracę?
     • 27.07.2009Oświadczenie złożone po terminie jest nieważne
      Pytanie podatnika: Czy w 2009 r. i latach następnych mogę rozliczać podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek liniowy, tj. zgodnie z moją wolą zawartą w oświadczeniu z dnia 20.02.2008 r.?
      • 22.07.2009Opodatkowanie należności za usługi pocztowe
       Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupującego) przelane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem poczty Polskie lub firmy kurierskiej stanowią dla sprzedającego podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym?
       • 20.07.2009Zagranicznej składki na ubezpieczenia dobrowolne nie odliczysz w Polsce
        Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może od podatku – za wynajem domu w Polsce – odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą w Niemczech?
        • 17.07.2009Amortyzacja starych samochodów
         Pytanie podatnika: Czy wprowadzając samochód osobowy do środków trwałych Wnioskodawczyni może przyjąć jako wartość początkową tego środka trwałego cenę nabycia wynikającą z oryginalnego rachunku, tj. 40.135,00 zł?
         • 14.07.2009Odsetki od kredytu hipotecznego mogą być kosztem
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może traktować odsetki od ww. kredytów hipotecznych jako koszt uzyskania przychodu rozliczając dochód z wynajmu mieszkań na zasadach ogólnych?
          • 29.06.2009Wartość początkowa nieruchomości nabytej w drodze spadku
           Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji można przyjąć wynajmowane budynki na środki trwałe i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w koszty podatkowe? W jakiej wysokości przyjąć wartość początkową środków trwałych?
           • 26.06.2009Opodatkowanie najmu prywatnego i w ramach prowadzonej działalności
            Pytanie podatnika: Czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania nie związanego z działalnością gospodarczą w formie ryczałtu?
            • 29.05.2009Wspólny limit dla małżonków
             Pytanie podatnika: Czy kwota limitu 4.000 euro dotyczy obojga małżonków? Czy każdemu z nas przysługuje oddzielny limit?
             • 22.05.2009Rozliczenie najmu przez małżonków
              Pytanie podatnika: Od jakiej kwoty przychodów małżonek opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie opłacać ryczałt od najmu w wysokości 20%, w sytuacji gdy współmałżonek opłaca podatek dochodowy od połowy przychodów z tego samego najmu na zasadach ogólnych?
              • 30.04.2009Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń i składek ZUS
               Pytanie podatnika: Czy od dnia 01 stycznia 2009 r. w przypadku wypłaty wynagrodzenia do 10 dnia miesiąca następnego (np. wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2009 r. wypłacone 08 lutego 2009 r.), podatnik będzie miał prawo zaliczenia niniejszego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu w którym jest ono należne (np. w miesiącu styczniu 2009 r. w przypadku wypłacenia wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2009 r. w dniu 08 lutego 2009 r.)?
               • 28.04.2009Zwrot zadatku w podwójnej wysokości stanowi przychód z innych źródeł
                Pytanie podatnika: Czy otrzymana równowartość zadatku stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający zwolnieniu wynikającemu z art. 21 pkt 3 powołanej ustawy?
                • 27.04.2009Jednorazowa amortyzacja motocykla
                 Pytanie podatnika: Czy po wpisaniu motocykla do rejestru środków trwałych Wnioskodawca może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jako małe przedsiębiorstwo?
                 • 22.04.2009Amortyzacja budynku w stanie surowym
                  Pytanie podatnika: Czy wynajmujący prawidłowo zakwalifikował obiekt w stanie surowym zamkniętym do środków trwałych i nalicza amortyzację?
                  • 30.03.2009Limit ryczałtu ewidencjonowanego
                   Pytanie podatnika: Czy w 2009 r. z działalności prowadzonej na własne nazwisko wnioskodawca może płacić podatek od uzyskanego przychodu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
                   • 20.03.2009Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego
                    Pytanie podatnika: Które czynniki są moimi kosztami pomniejszającymi przychód: 1. Amortyzacja lokalu 2,5% od wartości (netto czy brutto) w skali roku, 2. Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 3. Czynsz z tytułu użytkowania lokalu do Spółdzielni?
                    • 16.03.2009Niezrealizowane koszty opracowania projektu powinny zostać ujęte w spisie z natury
                     Pytanie podatnika: Czy w spisie z natury należy wykazać koszty opracowania projektu (tzn. wymienione wyżej faktury/rachunki od podmiotów, wypłacone lub postawione do dyspozycji wynagrodzenia dla osób z którymi zawarta została umowa zlecenia/o dzieło), który na dzień sporządzenia spisu nie został jeszcze odsprzedany, ponieważ nie jest zakończony?
                     • 10.03.2009Odszkodowanie z AC jest przychodem z działalności gospodarczej
                      Pytanie podatnika: Czy w świetle przytoczonych przepisów i zaistniałego stanu faktycznego, odszkodowanie przekazane przez ubezpieczyciela dla warsztatu naprawczego stanowi dla Pana przychód z działalności gospodarczej, a faktura za naprawę stanowi koszt uzyskania przychodu?
                      • 09.03.2009Sprzedaż zdjęć poprzez portal internetowy
                       Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym w Polsce Wnioskodawca obowiązany jest do opodatkowania powstałego dochodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wg skali i połączenia go z innymi dochodami np.: umowa o pracę) ustalonego w wysokości różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania w wysokości 50% (art. 22 ust. 9 pkt 3) przychodu i wpłacania bez wezwania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1a ww. ustawy)?
                       • 24.02.2009Wartość początkowa samochodu osobowego na kredyt
                        Pytanie podatnika: Jaką wartość początkową środka trwałego należy zastosować w opisanej sytuacji? Czy w przypadku uznania za wartość początkową ceny nabycia wynikającej z faktury zakupu można powiększyć wartość początkową środka trwałego o poniesione odsetki od udzielonego kredytu na zakup tego samochodu?
                        • 17.02.2009Zaległe składki ZUS można odliczyć
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje właściwie odliczając od ryczałtu płacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
                         • 12.02.2009Opodatkowanie przychodów z najmu
                          Pytanie podatnika: Czy przychodem osiąganym z najmu przez wynajmującego w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będzie wyłącznie suma pieniędzy wręczana wynajmującemu przez przyszłego najemcę tytułem czynszu za najem rozumianego jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do używania, czy także - oprócz powyższego - suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę (z umowy wynika, iż to on jest zobowiązany do ich ponoszenia), związanym z przedmiotem najmu, w szczególności takim jak: czynsz uiszczany we wspólnocie mieszkaniowej, abonament za media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy?
                          • 10.02.2009Prawo jazdy przedsiębiorcy
                           Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z realizacją kursu na prawo jazdy (opłata za kurs i egzamin) będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla wspólników spółki cywilnej?
                           • 05.02.2009Zakup okularów korekcyjnych to wydatek o charakterze osobistym
                            Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na zakup okularów korekcyjnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
                            • 04.02.2009Dokumentowanie transakcji zakupu towarów
                             Pytanie podatnika: Czy zakup od ludności mebli, przedmiotów dekoracyjnych i codziennego użytku może być udokumentowany dowodem wewnętrznym i na jego podstawie zaewidencjonowany w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
                             • 20.01.2009Sprzedaż inwestycji w obcych środkach trwałych
                              Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane ze sprzedaży „Inwestycji w obcych środkach trwałych” będą przychodami podatkowymi, a nie umorzona wartość tych inwestycji będzie kosztem podatkowym?
                              • 15.01.2009Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej a koszty podatkowe
                               Pytania podatnika: 1) Czy amortyzacja przedmiotowych środków i urządzeń sfinansowana z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy są kosztem do wysokości 3.500 zł? Jeżeli włączamy w koszty to kwotę netto, czy brutto otrzymanej dotacji? 2) Czy po roku zakupione środki można zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania i amortyzować?
                               • 07.01.2009Możliwość zaliczania VAT do kosztów uzyskania przychodu
                                Pytanie podatnika: Czy nie odliczony podatek naliczony od zakupu środków trwałych Wnioskodawczyni może zaliczyć i zaksięgować w koszty uzyskania przychodu?
                                • 16.12.2008Koszty bezpośrednie zakupu materiałów i usług w księgach rachunkowych
                                 Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakupy w miesiącach poprzedzających przychody z danej usługi, a dotyczące tego samego roku podatkowego?
                                 • 15.12.2008Podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodu
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłatę podatku od nieruchomości za budynek oraz grunty pod działalność gospodarczą?
                                  • 04.12.2008Rozliczanie opłat eksploatacyjnych
                                   Pytania podatnika: 1. Czy w świetle art. 14 ust 1 przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik prawidłowo kwalifikuje faktury wystawiane na „Opłaty Eksploatacyjne” jako miesięczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik rozliczy w prawidłowym okresie sprawozdawczym tj. w styczniu 2009 r. różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi faktycznie za rok 2008 a sumą wielkości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych faktycznie zafakturowanych (wystawione faktury zaliczkowe w roku 2008) i czy prawidłowo postąpi gdy ujmie skutki tego rozliczenia (nadpłata lub niedopłata) w roku 2008 r.?
                                   • 26.11.2008Wybór formy opodatkowania przez wspólników spółki cywilnej
                                    Pytania podatnika: 1. Czy wspólnicy spółki cywilnej prowadzący tę samą działalność gospodarczą mogą rozliczać się w różny sposób tzn. jeden na zasadach ogólnych, a drugi zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? 2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna - to w jaki sposób można sprostować oświadczenie jednego ze wspólników o wyborze formy opodatkowania? 3. Czy istnieje możliwość wyboru sposobu opodatkowania tzn. wszyscy wspólnicy spółki cywilnej będą opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, albo wszyscy wspólnicy spółki cywilnej będą opodatkowani na zasadach ogólnych?
                                    • 25.11.2008Ulga meldunkowa przy sprzedaży budynku mieszkalnego wielorodzinnego
                                     Pytanie podatnika: Czy w myśl art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia w zapłacie podatku dochodowego w związku ze sprzedażą całej kamienicy (budynku) po rocznym zameldowaniu się w tej kamienicy?
                                     • 13.11.2008Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą
                                      Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane od firmy H. w Irlandii, ramach podpisanego kontraktu na wykonywanie usług medycznych mogę pomniejszyć o koszty związane z moim pobytem w Irlandii tj. koszty czynszu za wynajęte mieszkanie, energii elektrycznej, opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu w Irlandii, bilety lotnicze na dojazd i powrót do kraju, koszty używania prywatnego samochodu w celu dojazdu do kliniki itp.?
                                      • 10.11.2008Amortyzacja budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie
                                       Pytanie podatnika: Czy nakłady inwestycyjne poniesione na odbudowę hali oraz zakupienie środków trwałych można potraktować jako inwestycję w obcych środkach trwałych i amortyzować?
                                       • 29.10.2008Zagraniczna podróż służbowa pracownika
                                        Pytanie podatnika: Czy w opisanym przypadku pracownikowi przysługują diety za okres podróży i 25 % ryczałtu za noclegi? Jeżeli nie przysługują to od kiedy stosować interpretację?
                                        • 17.10.2008Opodatkowanie środków otrzymanych z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej
                                         Pytania podatnika: 1. Czy środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej uzyskane przez osobę niepełnosprawną w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wydatki na zakup towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi są kosztem podatkowym, pomimo iż zakupy te zostały, sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?
                                         • 15.10.2008Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej
                                          Pytania podatnika: 1. W jakiej wysokości Wnioskodawca zapłaci podatek od sprzedaży nieruchomości? 2. Jaką moc prawną mają ustawy o podatku od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług sprzed roku 2007 w stosunku do obecnie obowiązujących ustaw, odnośnie nabycia i sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca?
                                          • 14.10.2008Wydatki na samolot i hotel wspólników jako koszt uzyskania przychodów
                                           Pytanie podatnika: W związku z poszukiwaniem terenów pod przyszłe inwestycje wspólnicy jeżdżą z Irlandii do wielu miejscowości w Polsce. Wyjazdy generują wydatki w postaci kosztów biletów lotniczych, koszty wynajmu samochodów osobowych oraz koszty noclegów w hotelach. Czy wydatki te są kosztami uzyskania przychodów spółki jawnej?
                                           • 09.10.2008Po utracie prawa do ryczałtu należy złożyć nowe oświadczenie
                                            Pytanie podatnika: Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca ma prawo do rozliczenia podatku dochodowego w 2007 r. i w latach kolejnych na zasadach przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym?
                                            • 19.09.2008Podatkowe konsekwencje akcji promocyjnych
                                             Pytanie podatnika: Czy przekazanie talonów premiowych pracownikom naszych kontrahentów nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych po stronie kontrahentów będących pracodawcami uczestników promocji, jak również dla obdarowanych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760,00 zł?
                                             • 29.08.2008Koszty organizacji wyjazdu na targi kontrahentów to wydatki reprezentacyjne
                                              Pytanie podatnika: Czy koszty biletów lotniczych (pociągu, autobusu), koszty noclegów związane z organizacją wyjazdu na targi potencjalnych klientów poniesione przez firmę X stanowią koszt uzyskania przychodów dla firmy X?
                                              • 26.08.2008Umorzenie pożyczki zmarłego pracownika
                                               Pytanie podatnika: Jak należy prawidłowo opodatkować umorzoną pożyczkę po zmarłym pracowniku, czy będzie ona podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy będzie długiem spadkowym i czy w związku z tym Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C?
                                               • 22.08.2008Odsetki i prowizja od kredytu są kosztami pośrednimi
                                                Pytanie podatnika: Czy koszty zapłaconej prowizji, odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości, odsetek zapłaconych kontrahentowi oraz prowizji z tytułu udzielonej gwarancji bankowej są kosztem podatkowym w momencie zapłaty, czy też traktowane są jako koszt bezpośredni i staną się kosztem dopiero przy sprzedaży nieruchomości a więc w momencie osiągnięcia konkretnego przychodu?
                                                • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
                                                 Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
                                                 • 08.08.2008Opodatkowanie wypłaty udziału kapitałowego wspólnika
                                                  Pytanie podatnika: Czy wypłata udziału kapitałowego wspólnika wykluczonego ze spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                                  • 04.08.2008Posiłki profilaktyczne dla pracowników
                                                   Pytania podatnika: Czy zwrot pracownikowi kosztów poniesionych na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania przez pracownika posiłków profilaktycznych jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy kwota zapłacona pracownikowi powinna być doliczona do przychodów pracownika z umowy o pracę?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »