Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB1/415-1373/12-2/IF

 • 04.03.2010Utylizacja niesprzedanych towarów
  Pytanie podatnika: Spółka zajmuje się sprzedażą sprzętu biurowego (telefony, faksy, kopiarki) W styczniu 2009 roku spółka dokonała utylizacji towarów (kopiarki i podajnik), które utraciły swoją wartość handlową. W/w towary zostały zakupione w latach 2003-2008. Czy Spółka może zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów oraz koszt utylizacji?
  • 02.03.2010Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w przypadku zamknięcia sklepu w wyniku wcześniejszego zakończenia umowy lub zakończenia umowy po upływie 5 lat od jej podpisania i likwidacji inwestycji przez spółkę po rezygnacji z prowadzenia sklepu, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przypadającą na niego (zgodnie z jego udziałem w zysku spółki) część straty zrealizowanej przez spółkę w wyniku likwidacji inwestycji? Strata spółki zostanie ustalona jako wartość początkowa inwestycji pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.
   • 01.03.2010Podatek od środków transportowych jako koszt
    Pytanie podatnika: Czy w przypadku podpisania umowy leasingu operacyjnego (o którym mowa jest w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kwota podatku od środków transportowych wykazana na fakturze stanowi dla mnie koszt uzyskania przychodu?
    • 18.02.2010Wartość początkowa samochodu osobowego – samochód używany
     Pytanie podatnika: Jaką wartość początkową środka trwałego (samochodu osobowego wniesionego do firmy) należy zastosować w opisanej sytuacji dla celów amortyzacji środka?
     • 12.02.2010Rozliczenie wydatków na ulepszenie środka trwałego
      Pytanie podatnika: Jak rozliczyć poniesione wydatki na adaptację pomieszczeń, które wykorzystywane są dla prowadzenia działalności gospodarczej?
      • 10.02.2010Uznanie aportu przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
       Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, iż Przedsiębiorstwo może być uznane co najmniej za „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”?
       • 05.02.2010Wysokość diety w przypadku przejazdu przez kilka państw
        Pytanie podatnika: Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych i jaką brać wysokość diet, jeżeli przejazd jest przez dwa kraje?
        • 29.01.2010Kiedy można skorzystać z jednorazowej amortyzacji
         Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu 2009 r. dokonanej w m-cu kwiecień 2009 r. przez Wnioskodawcę jako małego podatnika jednorazowej amortyzacji (do określonej w art. 22k ust. 7 wartości odpisów amortyzacyjnych) środków trwałych mieszczących się w grupie rodzajowej 3-8 klasyfikacji za wyjątkiem samochodów osobowych, zakupionych w 2008 roku, zaś przyjętych do użytkowania w dniu 24 kwietnia 2009 r. zgodnie z warunkami określonymi w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności z wymogami dotyczącymi roku podatkowego, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych?
         • 26.01.2010Ulga odsetkowa na dokończenie budowy
          Pytanie podatnika: W jaki sposób ustalić wysokość kwoty odsetek przypadających do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysokość kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe przewyższa kwotę 189.000,00 zł i gdy ten kredyt został w części przeznaczony na zakup od osób fizycznych działki z rozpoczętą budową?
          • 26.01.2010Opodatkowanie diet zależy od postanowień umowy o pracę
           Pytanie podatnika: Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku diety i inne świadczenia wypłacane kierowcom w transporcie międzynarodowym i krajowym w związku z podróżą służbową na zlecenie pracodawcy są wolne od podatku dochodowego oraz składek ZUS? Jako inne świadczenia należy rozumieć zwrot kosztów noclegów zwracanych kierowcy na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur za nocleg oraz należności za nocleg wypłacanych w formie ryczałtu w wysokości określonej w ministerialnym rozporządzeniu.
           • 25.01.2010Dotacja z Urzędu Pracy a koszty uzyskania przychodu
            Pytanie podatnika: Czy wydatki na drobne wyposażenie, bieżące potrzeby firmy i towar, poniesione ze środków dotacji de minimis można zaksięgować w ramach działalności gospodarczej w kosztach uzyskania mimo, że dotacja nie stanowi przychodu do opodatkowania?
            • 21.01.2010Rozliczenie roczne: Podatek liniowy nie wyklucza skorzystania z ulg
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może (pomimo rozliczenia jednego miesiąca podatkiem liniowym) za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rozliczanego na podstawie formularza PIT-37 dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w miejscu zamieszkania i skorzystać z ulgi na dzieci?
             • 20.01.2010Darowizna budynku dzieciom nie powoduje obowiązku zwrotu ulgi budowlanej
              Pytanie podatnika: W latach 1994-2005 Wnioskodawca wraz z żoną wybudowali budynek mieszkalny. W latach 1994-2004 korzystali z "dużej ulgi budowlanej” na łączną kwotę 76.863,33 zł. W 2009 roku Wnioskodawca z żoną zamierzają przekazać notarialnie na własność budynek córce i synowi. Córka i syn nie posiadają własnych samodzielnych mieszkań. Czy po przekazaniu budynku dzieciom będziemy zmuszeni zwrócić ulgę budowlaną?
              • 07.01.2010Dotacja i amortyzacja – wybrane zagadnienia
               Niewątpliwą korzyścią związaną z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej jest możliwość korzystania przez podmioty krajowe z unijnej pomocy finansowej. Oczywiście otrzymując takie zewnętrzne finansowanie, należy zastanowić się nad tym, czy – a jeżeli tak, to jakie – skutki podatkowe implikuje uzyskanie tego rodzaju wsparcia w przypadku nabycia środków trwałych.
               • 06.01.2010Sam paragon nie stanowi podstawy do pomniejszenia przychodu
                Pytanie podatnika: Czy Spółka może pomniejszyć wartość przychodów o kwoty udzielonych bonifikat w wartości netto (po odliczeniu podatku VAT? Czy Spółka postąpi prawidłowo dokumentując wartość udzielonych w miesiącu bonifikat kopiami wydanych paragonów fiskalnych oraz wydrukiem komputerowym (zestawieniem)?
                • 05.01.2010Amortyzacja lokalu użytkowego
                 Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji, gdy kredyty przyznane zostały na inny cel, a wykorzystane na działalność gospodarczą można: a) zwiększyć wartość nieruchomości o koszty finansowe (odsetki, prowizje od kredytów i różnice kursowe), b) poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, koszty finansowe powstałe po oddaniu środków trwałych do użytkowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy po skorygowaniu wartości początkowej środków trwałych należy zmienić wartość odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych do użytkowania?
                 • 31.12.2009Obiad w restauracji nie może być kosztem
                  Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy?
                  • 29.12.2009Dokształcanie na koszt firmy
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Aby fachowo i w pełni profesjonalnie prowadzić swoją działalność i w przyszłości móc ją rozszerzyć Wnioskodawczyni chce podjąć studia podyplomowe. Czy opłatę za studia można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności? Czy takim kosztem mogą być również bilety komunikacji miejskiej przy dojeździe na zjazdy, podręczniki czy inne koszty związane z podejmowanymi studiami?
                   • 28.12.2009Jednorazowa amortyzacja u małego podatnika
                    Pytanie podatnika: Czy wnioskodawczyni może dokonać jednorazowej amortyzacji w 2009 r. jako mały przedsiębiorca a nie jako rozpoczynająca działalność gospodarczą? Czy w latach następnych, czyli 2010, 2011 Wnioskodawczyni będzie mogła dokonywać jednorazowej amortyzacji przy spełnianiu wymogów dotyczących małych przedsiębiorców?
                    • 23.12.2009Nie każda odbywana przez przedsiębiorcę podróż jest podróżą służbową
                     Pytanie podatnika: Czy wykonując usługi projektowe na terenie państw Unii Europejskiej Wnioskodawca ma prawo do zaliczania diet w koszty uzyskania przychodu?
                     • 10.12.2009Wybrana forma opodatkowania dotyczy wszystkich przychodów z najmu
                      Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni może przychód z najmu drugiego lokalu (spółdzielczego własnościowego) rozliczać w formie ryczałtu na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, natomiast przychód z najmu pierwszego mieszkania (odrębna własność) nadal rozliczać na zasadach ogólnych?
                      • 08.12.2009Prywatny samochód wspólnika w firmie
                       Pytania podatnika: 1. Czy sposób rozliczenia i dokumentowania kosztów eksploatacji prywatnego samochodu używanego do działalności gospodarczej w spółce cywilnej jest prawidłowy? 2. Czy u pozostałych wspólników powoduje przychód w związku z używaniem własnego samochodu na potrzeby spółki?
                       • 07.12.2009Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami
                        Kategoria kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami została wprowadzona przez ustawodawcę z dniem 1 stycznia 2007 r. na potrzeby rozliczania kosztów podatkowych w czasie. Obowiązujące zasady w dalszym ciągu powodują liczne wątpliwości podatników oraz stwarzają wiele praktycznych problemów. W jaki sposób należy rozumieć ww. pojęcie, jakie regulacje prawne wyznaczają sposób postępowania podatników obejmujący tzw. koszty bezpośrednie?
                        • 01.12.2009Opodatkowanie przychodów z najmu
                         Pytanie podatnika: Czy wynajmując lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni ma obowiązek uiszczać podatek od całej kwoty najmu (2000 zł), która to kwota zawiera również kwotę 304 zł czynszu wpłacanego do Wspólnoty Mieszkaniowej przez Wnioskodawczynię, czy też Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć kwotę 304 zł od kwoty 2000 zł i uiścić podatek tylko od kwoty 1696 zł, jako że kwota 304 zł nie stanowi przychodu tylko koszt utrzymania lokalu?
                         • 16.11.2009Wydatki na ubezpieczenie samochodu w kosztach firmy
                          Pytanie podatnika: Czy firma Wnioskodawczyni ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia samochodów firmy męża Wnioskodawczyni, jeżeli z tytułu wystawionej refaktury powstanie przychód podatkowy?
                          • 12.11.2009Wydatki na rozbiórkę zwiększają wartość nowego budynku
                           Pytania podatnika: 1. Czy istnieje możliwość zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości rozebranego budynku? 2. Czy wydatki związane z rozbiórką starego budynku należy zaliczyć do kosztu wytworzenia nowego budynku?
                           • 11.11.2009PKPiR: Błędna faktura w grudniu, korekta w marcu
                            Pytanie: W którym momencie Wnioskodawca powinien zaksięgować faktury w księdze przychodów i rozchodów?
                            • 11.11.2009Dokumentowanie zakupu towaru od osoby fizycznej (aukcja internetowa)
                             Pytania: 1. Czy można dowód wpłaty za zakupiony towar wg poniższego opisu zaewidencjonować (zaksięgować) w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10? 2. Czy taki druk (blankiet) jest wystarczającym dowodem poniesienia kosztu?
                             • 11.11.2009Księgowanie zakupu gruntu jako towaru handlowego, księgowanie podatku od nieruchomości
                              Pytania: 1. Czy zakup gruntu należy zaliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów do towarów handlowych i wpisać do kolumny 10, a na koniec roku wykazać ich wartość w remanencie, jeśli wcześniej nie zostaną sprzedane? 2. Czy podatek od nieruchomości należy wpisać do kolumny 13 „pozostałe wydatki” i traktować jako koszt miesiąca, w którym podatek został zapłacony?
                              • 06.11.2009Przedsiębiorca kierowca nie ma prawa do diety
                               Pytanie podatnika: Czy dieta związana z podróżą służbową właściciela firmy świadczącego usługi kierowania pojazdami może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
                               • 02.11.2009Remont w wynajmowanym lokalu
                                Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego zwrotu pomniejsza początkową wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i jednocześnie kwota zwrotu nie stanowi przychodu? Czy pozostała kwota nakładów inwestycyjnych podlega amortyzacji, jako inwestycja w obcych środkach trwałych”?
                                • 30.10.2009Skutki podatkowe zamiany mieszkań
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z małżonką zamierza dokonać zamiany mieszkania, którego są właścicielami od 1996 r. Czy opisana zamiana będzie zwolniona z podatku?
                                 • 26.10.2009Ani druk EDG ani NIP nie zastąpi oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
                                  Pytanie podatnika: Czy w 2009 r. Wnioskodawca może powadzić z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ewidencję przychodów i czy złożenie druku EDG-1, NIP-1 jest oświadczeniem o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
                                  • 22.10.2009Podatek od nagród w konkursie internetowym
                                   Pytanie podatnika: Czy nagrody o jednorazowej wartości nie większej niż 760 zł, uzyskiwane przez grających w organizowanych przez firmę konkursach, które wspierają sprzedaż (sprzedaż premiową), mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli konkursy te są organizowane i ogłaszane za pośrednictwem stron internetowych?
                                   • 19.10.2009Indywidualna stawka amortyzacyjna dla samochodu używanego
                                    Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawca właściwie ustalił wartość początkową tego środka trwałego, stanowiącą podstawę amortyzacji? 2. Czy Wnioskodawca właściwie przyjął metodę amortyzacji wynikającą z art. 22j tj. przez ustalenie indywidualnej stawki jak dla używanego środka trwałego?
                                    • 08.10.2009Wydatki na zakup poczęstunku dla kontrahentów w kosztach firmy
                                     Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Podatnika, zgodnie z którym koszty opisanej w stanie faktycznym „Pierwszej kategorii wydatków” (zakup kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych, drobnych przekąsek itp.) stanowią koszt uzyskania przychodów?
                                     • 06.10.2009Nie odliczysz VAT od usług gastronomicznych, ale wrzucisz w koszty
                                      Pytanie podatnika: Czy kwota niepodlegającego odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatku naliczonego VAT przy nabyciu opisanej w stanie faktycznym „Drugiej kategorii wydatków” stanowi koszt uzyskania przychodów?
                                      • 01.10.2009Opodatkowanie fotografów – czarne chmury nad rynkiem sprzedaży zdjęć
                                       Dwa tygodnie temu, 14.09.2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał bardzo kontrowersyjną interpretację w indywidualnej sprawie podatnika, której lektura zmrozi krew w żyłach każdego fotografa sprzedającego prawa do wykorzystania swoich prac za pośrednictwem firm oferujących je w tzw. bankach zdjęć. Mimo iż interpretacja dotyczy konkretnego przypadku, można uznać, przy obecnie obowiązującej polityce ujednolicania stanowisk organów skarbowych, iż jej stosowanie zostanie rozciągnięte na wszystkie podobne przypadki. Prezentując poniżej treść interpretacji zapowiadamy jednocześnie, że już wkrótce przedstawimy sposób na rozwiązanie rysujących się problemów. Przygotowujemy również specjalne szkolenie dla fotografów, w trakcie którego przedstawimy problemy podatkowe i ich rozwiązania dla osób, które uzyskują przychody ze sprzedaży zdjęć.
                                       • 22.09.2009Koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami
                                        Kwestia właściwego stosowania metod rozliczania kosztów podatkowych w czasie stanowi obecnie jedno z najciekawszych oraz powodujących najwięcej wątpliwości zagadnień związanych z prawidłowym ustaleniem kwoty kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził do porządku prawnego kategorie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów uzyskania innych niż bezpośrednio z nimi związane. Zastosowana terminologia stwarza wiele praktycznych problemów, ponieważ ustawy podatkowe nie zawierają samodzielnych definicji ww. pojęć. Jak należy rozliczać koszty inne niż bezpośrednio z przychodami związane?
                                        • 22.09.2009Dochód wspólników po likwidacji spółki jawnej
                                         Pytanie podatnika: Czy rozwiązanie spółki jawnej spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
                                         • 21.09.2009Dochody osiągnięte z wynajmu pokoju w budynku gospodarczym nie podlegają zwolnieniu
                                          Pytanie podatnika: Czy wynajmując jedną kwaterę agroturystyczną jestem zobowiązana płacić podatek?
                                          • 18.09.2009Zwrot nadpłaconego podatku w związku z utratą prawa do korzystania ze świadczenia
                                           Pytanie podatnika: Czy można zwrócić pracownikowi nadpłacony podatek za miesiące, w których pracownik utracił prawo do korzystania ze świadczenia ulgowych przejazdów?
                                           • 17.09.2009Amortyzacja lokalu mieszkalnego
                                            Pytania podatnika: 1. Jaką stawkę amortyzacji należy stosować po wyodrębnieniu własności lokalu z uwzględnieniem następujących faktów: - zakupiony lokal był użytkowany przed zakupem przez okres powyżej 60 miesięcy, - zakupiony lokal dotychczas nie był wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jako własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego? 2. Czy amortyzację można naliczać przez okres 12 miesięcy w roku tj. również w przypadku braku najemcy?
                                            • 16.09.2009Nie każda kwota pieniężna wynikająca z ugody sądowej jest odszkodowaniem
                                             Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie z ugody sądowej zawartej w opisanym stanie faktycznym jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                             • 10.09.2009Opodatkowanie dofinansowania kształcenia młodocianych
                                              Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, z tytułu zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy do momentu zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym (w tym zakresie), i/lub zmiany zasad przyznawania i finansowania przedmiotowych dotacji - będą one również zwolnione w latach przyszłych?
                                              • 03.09.2009Wydatki przed rozpoczęciem działalności gospodarczej a KUP
                                               Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć w koszty faktury wystawione przed rozpoczęciem działalności firmy?
                                               • 01.09.2009Sprzedaż nieruchomości w działalności gospodarczej
                                                Pytania podatnika: 1. Czy przychody/straty ze sprzedaży posiadanych przez Spółkę lokali mieszkalnych będą dla Wnioskodawcy, w części przypadającej na jego udział w zysku Spółki, przychodem/stratą ze źródła przychodu podanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza) updof, czy też są przychodem/stratą ze źródła przychodu podanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, z uwzględnieniem art. 10 ust. 2 pkt 3 updof? 2. Co oznacza pojęcie „wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie”, o którym mowa w art. 10 ust. 3 updof?
                                                • 26.08.2009Rozliczanie wydatków przedszkola pokrytych z dotacji i wpłat rodziców
                                                 Pytanie podatnika: Czy wydatki niepublicznego przedszkola pokryte z dwóch źródeł przychodów: dotacji z Urzędu Gminy oraz wpłat rodziców powinny być rozliczone w oparciu o zasadę proporcji wyrażoną w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                 • 24.08.2009Zaliczenie do kosztów uzyskania odsetek od kredytu hipotecznego
                                                  Pytanie podatnika: Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu lokalu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
                                                  • 21.08.2009Stawka amortyzacji lokalu po wydrębnieniu własności
                                                   Pytanie podatnika: 1. Jaką stawkę amortyzacji należy stosować po wyodrębnieniu własności lokalu z uwzględnieniem następujących faktów: - zakupiony lokal był użytkowany przed zakupem przez okres powyżej 60 miesięcy, - zakupiony lokal dotychczas nie był wprowadzony do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jako własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego..., 2. Czy amortyzację można naliczać przez okres 12 miesięcy w roku tj. również w przypadku braku najemcy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »