Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB1/415-1373/12-2/IF

 • 12.05.2011Amortyzacja mieszkania zakupionego na rynku wtórnym
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje zakup lokalu mieszkalnego, który zostanie przeznaczony (częściowo) na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Lokal mieszkalny zostanie zakupiony na rynku wtórnym, został oddany w użytkowanie w 2003 r., forma własności - hipoteczna (księga wieczysta). Czy słusznym będzie zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie wartości mieszkania (przy założeniu, że okres amortyzacji nie będzie krótszy niż 10 lat)?
  • 29.04.2011PCC nie zawsze będzie kosztem
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej. Spółka nabywa składniki majątkowe od swoich wspólników bądź to w drodze zakupu bądź jako wkład. Spółka nabywa także składniki majątkowe w drodze zakupu od osób innych niż jej wspólnicy. Czy wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
   • 31.03.2011Spotkania biznesowe w kosztach – ważne co i gdzie się je
    Wydatki na drobny poczęstunek podawany podczas spotkań z kontrahentami w biurze mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Jednakże wydatki na posiłki oraz napoje zamówione podczas spotkania biznesowego poza siedzibą prowadzonej działalności np. w kawiarni czy restauracji nie mogą zostać zaliczone do kosztów – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 marca 2011 r. nr IPPB1/415-1130/10-6/KS.
    • 23.03.2011Koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu
     Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z posiadaniem i utrzymaniem lokalu, który wynajmuje. Odliczyć można także wydatki ponoszone w okresie, w którym lokal nie był wynajmowany. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 marca 2011 r. nr IPPB1/415-1140/10-4/MT.
     • 25.02.2011Udzielenie nieodpłatnej pożyczki – rozliczenie w PIT
      Jeżeli strony w umowie pożyczki zastrzegły brak odpłatności w postaci odsetek, to fakt ten nie rodzi skutków podatkowych w postaci uzyskania przez pożyczkobiorcę i pożyczkodawcę nieodpłatnego świadczenia – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 lutego 2011 r. nr IPPB1/415-1002/10-2/EC.
      • 16.02.2011Najem użytkowy można zamienić na prywatny
       Pytanie podatnika: Od 2009 roku Wnioskodawczyni wynajmuje trzy lokale usługowe w ramach działalności gospodarczej. Wybrała jako formę opodatkowania podatek liniowy wg stawki 19% zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie od 2010 roku podatek na zasadach ogólnych. Czy Wnioskodawczyni może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. „prywatny” najem tych lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
       • 15.02.2011Rozliczenie straty w PIT
        Rozliczenie straty ze źródła przychodów polega na tym, że o wysokość tej straty można obniżyć dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty. Szczegółowe zasady rozliczenia wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 18 stycznia 2011 r. nr IPPB1/415-998/10-5/MS.
        • 14.02.2011Odsetki od kredytu na mieszkanie mogą być kosztem firmy
         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej będą usługi szeroko rozumiane jako usługi edukacyjne. Miejscem, w którym Wnioskodawczyni będzie prowadzić działalność gospodarczą jest mieszkanie, które Wnioskodawczyni nabyła w całości ze środków hipotecznego kredytu bankowego udzielonego w 2009 r. Czy odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego w określonej części na prowadzenie działalności gospodarczej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
         • 04.02.2011Działalność wykonywana osobiście a pozarolnicza działalność gospodarcza
          Poprawne zaliczenie uzyskiwanych przychodów do działalności wykonywanej osobiście lub pozarolniczej działalności gospodarczej wpływa na prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym. Różnice między tymi źródłami przychodów wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 stycznia 2011 r. nr IPPB1/415-1058/10-2/ES.
          • 02.02.2011Prywatny abonament medyczny nie może być kosztem
           Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na własne ubezpieczenie medyczne w formie abonamentu. Organy podatkowe zgodnie twierdzą, że tego typu wydatki nie mają związku z przychodem.
           • 02.02.2011Opodatkowanie nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez Spółkę wspólnikom
            Pytanie podatnika: Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanych pożyczek przez Spółkę wspólnikom, jako osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, Wnioskodawca osiągnie jakikolwiek przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tytułem nieodpłatnego świadczenia...
            • 31.01.2011Zakup wody, herbaty i cukru może być kosztem
             Wydatki na zakup produktów spożywczych dla swoich pracowników i kontrahentów (w szczególności: wody, kawy, herbaty, cukru, mleczka do kawy i ciastek) nie noszą znamion reprezentacji, są zwyczajowo przyjęte i nie mają charakteru okazałości, a zatem mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 stycznia 2011 r. nr IPPB1/415-1025/10-4/ES.
             • 25.01.2011Spotkania w restauracji nie można zaliczyć do kosztów
              Powoływanie się na okoliczność, że spotkania z kontrahentami nie mają charakteru wytworności oraz nie mają na celu okazania przepychu, nie odbiera im cech reprezentacji. Działania reprezentacyjne obejmują nie tylko imprezy czy spotkania organizowane z wielkim rozmachem lub wystawne bankiety z ekskluzywnym menu – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 stycznia 2011 roku, nr IPPB1/415-959/10-2/EC.
              • 19.01.2011Liczba mieszkań nie wpływa na klasyfikację wynajmu
               Pytanie podatnika: Czy podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej polegającej na najmie lokali mieszkalnych zobowiązany jest do składania deklaracji PIT-28/A? Czy złożenie takiego formularza oznacza automatyczne zakwalifikowanie dochodu jako przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? Czy aby uznać, że wynajmowanie lokali jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej, muszą one stanowić wyłączną własność podatnika, czy też mogą być współwłasnością podatnika i innej osoby trzeciej? Czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu wynajmu jako działalności gospodarczej?
               • 17.01.2011Wydatki na wniosek o dotacje są kosztem pośrednim
                Pytanie podatnika: Czy wydatek poniesiony na usługę dotyczącą sporządzenia wniosku o dotację będzie stanowił koszt podlegający bezpośredniemu zaliczeniu i wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie faktury, czy też będzie stanowił koszt zwiększający wartość początkową środków trwałych?
                • 31.12.2010Stosowanie innej stawki oznacza zmianę metody amortyzacji
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 1995 r. zakupił budynek handlowy (rok budowy ok 1940). Księgowa nieruchomość zakwalifikowała do środków trwałych 103 ze stawką amortyzacji 2,5 %. Na podstawie art. 16j updop (art. 22j updof) ust. 4 budynek powinien zostać amortyzowany ze stawką 10% przez okres 10 lat. Z powodu błędu księgowej Wnioskodawca zmuszony jest do amortyzacji budynku jeszcze przez 26 lat. Czy z początkiem roku 2011 Wnioskodawca może zmienić stawkę amortyzacyjną na 10% metodą liniową i amortyzować dalsze 10 lat?
                 • 31.12.2010Przeszacowanie wartości nieruchomości nie podlega VAT
                  Pytanie podatnika: Spółka z o.o. jest podmiotem z udziałem osób fizycznych, które również są podmiotami polskimi, nabyła w latach dziewięćdziesiątych niezabudowaną nieruchomość rolną za kwotę 500.000 zł, w chwili obecnej wartość rynkowa gruntu wynosi około 5.000.000 zł. Grunt ten jest składnikiem majątkowym Spółki, zaewidencjonowanym w księgach Spółki w wartości początkowej (wartość nabycia) 500.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje. Spółka zamierza dla podniesienia wartości Spółki w celach kredytowych przeszacować wartość gruntu według cen rynkowych. Czy operacja przeszacowania spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT?
                  • 29.12.2010Jednorazowy odpis też od motocykla
                   Pytanie podatnika: Czy jako „mały podatnik” w rozumieniu przepisów updof, Wnioskodawca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej motocykla, na podstawie art. 22k ust. 7 updof?
                   • 13.12.2010Data ujęcia zakupu towarów w PKPiR
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje koszty metodą uproszczoną. W dniu 09.08.2010 r. Wnioskodawca otrzymał towar handlowy razem z fakturą VAT, która była wystawiona 02.08.2010 r. Czy datą zaksięgowania faktury w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest data wystawienia faktury czy data otrzymania towaru?
                    • 29.11.2010Bezpłatne szkolenia dla pracowników podwykonawcy a przychód w PIT
                     Pytanie podatnika: Czy wartość poniesionych przez Spółkę kosztów: - szkoleń bezpośrednio związanych z trwającym (mającym się rozpocząć) projektem, w ramach którego podwykonawca świadczy zlecone usługi, - szkoleń specjalistycznych, niezwiązanych w momencie ich odbywania z konkretnym projektem - jednakże Spółka przewiduje, że odbyte szkolenie może zostać wykorzystane przez podwykonawcę przy świadczeniu usług w kolejnych projektach lub umożliwić Spółce pozyskanie kolejnych zleceń (ze względu na możliwość zatrudnienia podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje), stanowi dla podwykonawców przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?  
                     • 24.11.2010Amortyzacja zmniejsza koszty przy sprzedaży samochodu
                      Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana wartość samochodu w części przewyższającej równowartość 20.000 euro będzie stanowiła w momencie sprzedaży koszt uzyskania przychodu oraz czy możliwe jest pomniejszenie wartości pojazdu w momencie sprzedaży proporcjonalnie do różnicy pomiędzy jego ceną nabycia a równowartością 20.000 euro?
                      • 12.11.2010Wydatki na remont dachu mogą być kosztem najmu
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozlicza podatki z najmu na podstawie książki przychodów i rozchodów. Wnioskodawca na dachu budynku zamierza wymienić istniejąca papę na nową. Konieczna jest również wymiana konstrukcji dachowej, ponieważ dach przecieka i lokatorzy żądają tej wymiany od właścicieli. Czy koszty wydatkowane na remont i wymianę papy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?
                       • 05.11.2010Jednorazowa amortyzacja firmowego motocykla
                        Pytanie podatnika: Czy po wpisaniu motocykla do ewidencji środków trwałych, jako „mały podatnik” w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej, na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 22.09.2010Zmiana współwłasności łącznej udziałów na ułamkową jest obojętna podatkowo
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wspólnikiem w spółce cywilnej, w której udziały wspólników wynoszą: wspólnik A. - 50%, wspólnik B. - 25%, wnioskodawczyni - 25%. W kwietniu 2006 r., jako wspólnik spółki cywilnej wnioskodawczyni wraz z pozostałymi dwoma wspólnikami tej spółki przystąpiła, na zasadzie współwłasności łącznej do udziałów, do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki cywilnej rozważają likwidację tej spółki cywilnej a także zniesienie współwłasności udziałów. Czy zmiana współwłasności łącznej udziałów spółki z o.o. na współwłasność ułamkową rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                         • 13.09.2010Opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza wynajmować dwa samodzielne domki letniskowe. Działalność ta nie będzie stanowić podstawowego źródła utrzymania Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni nie prowadzi również pozarolniczej działalności gospodarczej. Do wynajmowania domków nie będą zatrudnione inne osoby, w tym również członkowie rodziny. Czy powyższa działalność może być opodatkowana zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 12 ust. 1 pkt 3?
                          • 03.09.2010Rozliczenie podatkowe otrzymanej dotacji
                           Pytania podatnika: 1. W sytuacji kiedy zakupy dotyczące projektu zostały sfinansowane w 100% zaliczki to w którym momencie 15% wartości faktury powinny być dane w koszty podatkowe czy w momencie pomniejszenia kolejnej refundacji o 15%? 2. Jeśli te wydatki były poczynione w 2009 r. a do końca kwietnia Wnioskodawca złoży zeznanie podatkowe a refundację otrzyma po kwietniu 2010 r. to czy powinien skorygować zeznanie roczne PIT-36L? 3. Po wykorzystaniu zaliczki Wnioskodawca najpierw sam finansował zakupy dotyczące projektu a później składał wniosek o refundację - czy w tej sytuacji powinien odnosić wszystkie koszty na bieżąco w dacie poniesienia wydatku, czyli w dacie faktury a w momencie refundacji robiąc korektę kosztów?
                           • 31.08.2010Kwalifikacja źródła przychodów przy sprzedaży praw do dzieł przez twórców i artystów
                            W październiku 2009 r. omawialiśmy kontrowersyjną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie odnoszącą się do ustalenia rodzaju źródła przychodów, jakie uzyskuje fotograf osiągający przychody w wyniku publikowania zdjęć na stockach fotograficznych (była to interpretacja IPPB1/415-556/09-2/MT z 14 września 2009 r.). Poddając tę interpretację analizie, nie zgodziliśmy się z jej ustaleniami i twierdzeniem, że fotograf ten w istocie prowadzi działalność gospodarczą, mimo braku rejestracji. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w bardzo podobnym stanie faktycznym wydał zupełnie odmienne postanowienie – tym razem korzystne dla pytającego fotografa, uwzględniające specyfikę transakcji na rynku praw do dzieł (utworów). To postanowienie może okazać się pomocne twórcom i artystom, którzy mają wątpliwości, w jaki sposób kwalifikować przychody ze sprzedaży praw do swoich dzieł.
                            • 26.08.2010Upominki i prezenty dla kontrahentów, a obowiązki podatkowe w VAT i PIT
                             Skutecznym działaniem mającym na celu wsparcie sprzedaży przedsiębiorcy jest prowadzenie akcji promocyjnych, polegających choćby na bezpłatnym przekazywaniu przez przedsiębiorcę upominków, gadżetów firmowych czy też prezentów dla kontrahentów. Działania takie służą także kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz umacnianiu więzi pomiędzy klientem a firmą poprzez budowanie lojalności klientów wobec danego przedsiębiorcy. Tego typu nieodpłatne przekazania upominków i prezentów powodują szereg konsekwencji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: VAT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT), w związku z wystąpieniem tzw. nieodpłatnych świadczeń na rzecz kontrahentów.
                             • 18.08.2010PKPiR: Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów
                              Pytanie podatnika: Czy rachunki od umów zlecenia mogą widnieć w KPiR w postaci jednego dowodu wewnętrznego zawierającego listę rachunków z kwotami brutto oraz numerami rachunków, czy też winny być ewidencjonowane każdy z osobna?
                              • 17.08.2010Śmierć wspólnika spółki cywilnej a rozliczenie roczne
                               Pytanie podatnika: Jednym ze wspólników trzyosobowej spółki cywilnej była żona Wnioskodawcy, która zmarła 1 sierpnia 2009 r. Ze względu na fakt, że umowa spółki nie zawiera zapisu, co dzieje się z udziałami wspólnika w razie jego śmierci, w dniu 2 sierpnia Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem podjęli decyzję o zmianie proporcji udziałów od dnia 2 sierpnia 2009 r. Decyzję swoją wprowadzili aneksem do umowy spółki, w którym określono, że od dnia 2 sierpnia 2009 r. 20% udziałów po zmarłej żonie przejął Wnioskodawca. Jak prawidłowo wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 wysokość udziałów Wnioskodawcy i jego zmarłej żony? Czy do zeznania rocznego za 2009 r. powinno się doliczyć wartość nabytego spadku?
                               • 28.07.2010Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu mieszkalnego
                                Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w stosunku do lokalu mieszkalnego, który jako środek trwały powstał w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w lokal stanowiący odrębną własność?
                                • 22.07.2010Przekwalifikowanie komputera na środek trwały w związku z przyłączeniem urządzeń peryferyjnych
                                 Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji przyłączenia urządzeń peryferyjnych do komputera zachodzi konieczność przekwalifikowania go na środek trwały tj. zestaw komputerowy, na który składałby się laptop z zapasową baterią, urządzenie wielofunkcyjne i projektor? 2. Czy w sytuacji, gdy dołączenie urządzeń peryferyjnych nie spowoduje konieczności przekwalifikowania laptopa w środek trwały prawidłowym będzie potraktowanie urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektora jako kolejnych elementów wyposażenia firmy?
                                 • 05.07.2010Wydatki na studia mogą być kosztem
                                  Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione na ukończenie studiów dla zdobycia niezbędnych uprawnień, bez których rozpoczęcie działalności tego rodzaju nie jest ustawowo możliwe, Wnioskodawca może uznać za koszty związane z prowadzoną działalnością i zaksięgować je w KPiR niezależnie od daty ich wystawienia?
                                  • 02.07.2010Ulga meldunkowa nie obejmuje gruntów
                                   Pytanie podatnika: Czy „uldze meldunkowej”, o której mówi art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega przychód uzyskany ze sprzedaży całej nieruchomości czy tylko ze sprzedaży jej części składowej - budynku mieszkalnego?
                                   • 01.07.2010Kiedy remont okazuje się ulepszeniem
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ponosząc wydatki związane z remontem poszczególnych lokali użytkowych i lokalu mieszkalnego ma prawo zaliczyć przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 r. oraz lat podatkowych następnych?
                                    • 15.06.2010Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wystawia co miesiąc faktury VAT. Wystawiane są one na podstawie zamówień dostarczanych przez zamawiającego do dnia 10-go następnego miesiąca. Wnioskodawca nie mając możliwości wystawienia faktur w terminie 7 dni wystawia je w terminie późniejszym, ale jako miesiąc sprzedaży wykazuje miesiąc faktycznego wykonania usługi. Czy Wnioskodawca prawidłowo ujmuje w swoich księgach przychody z tytułu świadczonych usług, czyli pod datą faktycznego ich wykonania?
                                     • 31.05.2010Amortyzacja nieruchomości otrzymanych w darowiźnie
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny od swojego ojca i siostry, wspólników spółki cywilnej, całe przedsiębiorstwo tejże spółki. W skład otrzymanego w drodze darowizny przedsiębiorstwa będzie wchodziła m. in. własność nieruchomości budynkowych oraz praw wieczystego użytkowania nieruchomości. Wnioskodawca będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę w ramach indywidualnej działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków i jak powinna zostać ustalona wartość początkowa budynków oraz praw użytkowania wieczystego?
                                      • 25.05.2010Możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego
                                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006 polegającej na uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych kierowców?
                                       • 21.05.2010Ewidencjonowanie zakupów towarów handlowych w PKPiR
                                        Pytanie podatnika: Pod jaką datą dostawa towaru powinna zostać zaksięgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jeśli faktura została wystawiona znacznie wcześniej niż nastąpiło taktyczne otrzymanie towaru? Czy w dniu wystawienia faktury czy w dniu faktycznej dostawy towaru?
                                        • 17.05.2010Indywidualna stawka amortyzacyjna dla ulepszonego budynku
                                         Pytanie podatnika: Czy po wniesieniu nieruchomości do spółki możliwe jest zastosowanie dla budynku handlowo-usługowego, będącego przedmiotem ulepszeń, indywidualnej stawki amortyzacji wynoszącej 33,33% rocznie?
                                         • 14.05.2010Nauka języka obcego i siłownia jako koszty działalności gospodarczej
                                          Pytania podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na opłacenie karnetów na siłownie i basen oraz wydatków poniesionych na opłacenie treningów sportów walki? Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na naukę języka rosyjskiego i angielskiego?
                                          • 07.05.2010Amortyzacja jednorazowa motocykla
                                           Pytanie podatnika: Czy po wpisaniu motocykla do ewidencji środków trwałych, jako „mały podatnik” w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), będę uprawniony do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej, na podstawie art. 22k ust. 7 updof?
                                           • 26.04.2010Skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce przez wspólnika
                                            Pytanie podatnika: Czy odsetki wypłacane pożyczkodawcy w części w której nie stanowią u niego kosztu uzyskania przychodu są dla niego podstawą wyliczenia podatku?
                                            • 23.04.2010Ubezpieczenie samochodu leasingowanego w kosztach firmy
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od 2008 roku używa na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy, za który opłaca ubezpieczenie OC AC. Wnioskodawczyni zalicza do kosztów nie całą wartość z polisy, a tylko wartość proporcjonalną do 20.000 euro wartości samochodu. Czy zaliczenie w koszty tylko części wartości z polisy jest prawidłowe? Czy powinna być księgowana cała wartość ubezpieczenia OC i AC, ponieważ samochód został wzięty w leasingu operacyjnym?
                                             • 29.03.2010Ustalenie wartości środka trwałego przy braku dokumentacji
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (sklep) w lokalu niemieszkalnym wytworzonym we własnym zakresie. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość początkowa lokalu dla celów amortyzacji powinna być ustalona według kosztów wytworzenia. Czy w sytuacji częściowego braku dokumentów potwierdzających poniesione koszty, Wnioskodawczyni może je określić „z pamięci” i zaliczyć do kosztu wytworzenia środka trwałego?
                                              • 26.03.2010Orzecznictwo: Wniesienie aportu do spółki komandytowej jest neutralne podatkowo
                                               Z uzasadnienia: Z art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny, to w oczywisty sposób nie ma on zastosowania do objęcia w zamian za aport udziałów w spółce komandytowej. Wykładnia rozszerzająca byłaby tu niedopuszczalna. Skoro, bowiem ustawodawca zamieścił szczegółowe regulacje odnoszące się do powstania przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną, natomiast w stosunku do aportów wnoszonych do spółek osobowych tego nie uczynił, to należy uznać, że było to zamierzone działanie. Do takiej interpretacji skłania reguła racjonalnego ustawodawcy.
                                               • 26.03.2010Usługi na rzecz jednego podmiotu a ryczałt ewidencjonowany
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca świadczy usługi na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z określeniem przeważającej działalności PKD 2007 - 49.41.Z - transport drogowy towarów (przed aktualizacją wpisu działalność przeważająca określona była jako 74.50.Z - działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność wyłącznie na rzez jednego podmiotu). Czy możliwe jest opodatkowanie opisanego rodzaju działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem od przychodów?
                                                • 22.03.2010Moment ujęcia w kosztach składek ZUS, FP i FGŚP
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą. Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Prowadzi PKPiR. Przed 2007 rokiem koszty pośrednie rozliczała metodą kasową, to znaczy w dacie ich faktycznego poniesienia. Po 2007 roku nadal w taki sam sposób księgowane były koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Składki ZUS, FP i FGŚP nie zawsze wpłacała w terminach wynikających z odrębnych przepisów. Składki w części finansowanej przez płatnika, FP i FGŚP księgowała z datą faktycznej zapłaty. Tak samo księgowała składki ZUS, FP i FGŚP po 01.01.2009 r. pomimo zmian w podatkach ze względu na uchybienia w terminach płatności. Czy księgowanie składek ZUS w części finansowanej przez płatnika, FP i FGŚP z datą faktycznej wpłaty zawsze były prawidłowe?
                                                 • 19.03.2010Wyżywienie pracowników podczas podróży służbowych a PIT
                                                  Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) stanowią przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                                  • 08.03.2010Opodatkowanie przychodów z najmu przez małżonków
                                                   Pytania podatnika: Czy w świetle prawa podatkowego oraz cytowanych zapisów Konstytucji RP Wnioskodawca oraz jego małżonka prawidłowo rozliczyli osiągnięte dochody z najmu? Czy każdemu przysługiwał oddzielnie limit dochodów w wysokości 4000 euro rocznie, do którego obowiązywała małżonków stawka 8,5%?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »