Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB1/415-1373/12-2/IF

 • 31.10.2012Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne
  Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe – zgodnie z odrębnymi przepisami – w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku.
  • 30.10.2012Amortyzacja środków trwałych po przekształceniu spółki
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca z dniem przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie uprawniony do kontynuacji amortyzacji podatkowej składników majątku Spółki proporcjonalnie do posiadanego udziału? Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki stanowić będą koszt uzyskania przychodu każdego ze wspólników spółki komandytowej?
   • 25.10.2012Składki ZUS osoby współpracującej w kosztach działalności
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadził działalność z żoną, którą zgłosił do ZUS jako osobę współpracującą i w tym czasie opłacał za żonę składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy). Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej podlegała odliczeniu od podatku dochodowego przez osobę prowadzącą działalność rozliczającą się wg podatku liniowego? Czy składki na Fundusz Pracy od osoby współpracującej można było zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? Czy do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczać składki na ubezpieczenie społeczne od osoby współpracującej, czy też powyższe można było odliczać od dochodu?
    • 23.10.2012Zakup wyposażenia z dotacji PUP w kosztach podatkowych
     Pytanie: Otrzymałam jako osoba bezrobotna dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Z środków tych kupiłam m.in. aparat fotograficzny o wartości 7900 zł, obiektyw o wartości 4500 zł i drugi o wartości 4380 zł, program graficzny do obróbki zdjęć o wartości 1130 zł, tablet o wartości 1345 zł. Poniesione wydatki zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodu. Wyjątek stanowią aparat fotograficzny i obiektywy, które zostały zaliczone do środków trwałych (odpisy amortyzacyjne nie są kosztem uzyskania przychodu). Czy wydatki o wartości poniżej 3500 zł sfinansowane dotacją stanowią koszty uzyskania przychodu?
     • 16.10.2012Karta podatkowa: Korzystanie z usług innego zakładu fotograficznego
      Pytanie: Zamierzam rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu kompleksowej usługi wykonywania zdjęć portretowych, reportażowych, okolicznościowych w studio fotograficznym oraz poza nim. Moja działalność będzie polegała wyłącznie na fotografowaniu z użyciem aparatu fotograficznego - lustrzanki cyfrowej. Natomiast wykonywanie odbitek dla klientów będę powierzała zakładom fotograficznym (laboratoriom), którym będę przekazywała zdjęcia w postaci cyfrowej. Czy mogę rozliczać się kartą podatkową?
      • 16.10.2012Wyżywienie w czasie podróży służbowej a przychód pracownika
       Pytanie podatnika: Spółka zamierza sporządzić regulamin wewnętrzny, w ramach którego pracownicy odbywający podróże służbowe uzyskają umocowanie do tego, aby odbywając podróże nabywali w imieniu i na rzecz Spółki posiłki lub korzystali z posiłków nabytych przez Spółkę w inny sposób (np. w cenie konferencji, w której pracownik uczestniczy itp.). Stosując takie rozwiązanie Spółka przyjmowała będzie, że jako pracodawca zapewniła pracownikom wyżywienie, co wyeliminuje obowiązek wypłaty diety. Czy zapewniając pracownikom posiłki o wartości wyższej niż kwota diety Spółka jako płatnik musi pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
       • 04.10.2012PIT od krajowych dochodów z fotografii stockowej osób nieprowadzących działalności
        Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają co do zasady wszelkiego rodzaju dochody. Wyjątki, czyli dochody, które są zwolnione od podatku, wymieniono w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT). Istnieje też kategoria dochodów, od których na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 749) zaniechano poboru podatku.
        • 13.09.2012Umorzone wierzytelności w kosztach podatkowych
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze spółką komandytową stosowne porozumienie, na mocy którego spółka - jeżeli wyrazi zgodę - zwolniona zostanie z długu, tj. z obowiązku zapłaty przedmiotowych i nieprzedawnionych wierzytelności. Czy umorzone ww. spółce wierzytelności Wnioskodawca będzie mógł (w kwocie netto) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
         • 28.08.2012Kontrakt menedżerski i usługi zarządzania a VAT
          Pytanie podatnika: Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
          • 31.07.2012Wyjazd szkoleniowy jako koszt uzyskania przychodu
           Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z opisanym niżej wyjazdem stanowią dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu?
           • 26.07.2012Koszty prowadzenia rachunku bankowego jako koszt podatkowy
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dla celów prowadzonej przez niego działalności zamierza zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie rachunku bankowego i usługi dodatkowe. Zgodnie z tą umową, jako klient Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania premii za lojalność. Czy opłata ponoszona na rzecz banku na podstawie umowy rachunku bankowego z tytułu prowadzenia rachunku bankowego i usług dodatkowych stanowi koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej? Czy otrzymana premia za lojalność będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej?
            • 23.07.2012Wierzytelności otrzymane w wyniku likwidacji spółki a przychód
             Czy wierzytelności, które stanowią składnik majątku likwidowanej spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, będą stanowiły przychód podatkowy?
             • 18.07.2012Opodatkowanie dochodów małoletniego wspólnika spółki jawnej
              Pytanie podatnika: Wspólnikami spółki jawnej byli małżonkowie. Dochody opodatkowane były według skali podatkowej. Na miejsce zmarłego wspólnika spółki jawnej weszli spadkobiercy tj. żona oraz dwoje dzieci (pełnoletni syn oraz małoletnia córka). Czy dochody małoletniego dziecka matka (Wnioskodawczyni) rozlicza łącznie ze swoimi dochodami miesięcznie oraz po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym PIT-36?
              • 03.07.2012Umowa o zarządzanie, kontrakt menedżerski i działalność gospodarcza a VAT
               Pytanie podatnika: Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
               • 20.06.2012Proporcjonalne rozliczenie kosztów u przedsiębiorcy przekształcanego
                Koszty prowadzonej działalności dotyczące zarówno okresu przed, jak również po przekształceniu powinny zostać rozliczone proporcjonalnie u przedsiębiorcy przekształcanego oraz w spółce przekształconej do okresu, którego dotyczą. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 27.04.2012 r., sygn. IPPB1/415-141/12-2/EC.
                • 31.05.2012Reklamacja polubowna w kosztach podatkowych
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi wydatki związane z przekazaniem na rzecz swoich kontrahentów świadczeń rzeczowych i pieniężnych związanych z „reklamacjami polubownymi”, tzn. z reklamacjami, w których w sprzedanych przez Wnioskodawcę wyrobach gotowych nie stwierdzono wad, jak również w przypadku, gdy taka wada nie mogła być jednoznacznie stwierdzona na podstawie przeprowadzonych przez Spółkę badań laboratoryjnych. Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z uwzględnieniem lub częściowym uwzględnieniem „reklamacji polubownych” mogą być zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów?
                 • 23.05.2012Skutki podatkowe w PIT wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
                  Pytanie podatnika: Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę tytułem spłaty udziału kapitałowego w spółce jawnej będą stanowić dla niego przychód z działalności gospodarczej oraz czy w przypadku spłaty udziału kapitałowego w ratach obowiązek podatkowy powstanie w tym przypadku dopiero w momencie otrzymania zapłaty? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy z przychodu tego należy wyłączyć kwotę, jaka odpowiada części dochodu z udziału w spółce przypadającej na Wnioskodawcę, która nie została mu wypłacona, lecz została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego spółki?
                  • 13.04.2012Optymalizacja podatkowa: Dochody członków zarządu a PIT
                   Wraz z rozwojem polskiej gospodarki coraz więcej przedsiębiorców poszukuje różnych rozwiązań zapewniających optymalizację rozliczeń podatkowych. Ze względu na przyjazne zasady opodatkowania jednym z najpopularniejszych państw, które są wykorzystywana w podatkowych strukturach optymalizacyjnych jest Cypr.
                   • 20.03.2012Stypendia naukowe a PIT
                    Pytanie podatnika: Czy otrzymywane przez wnioskodawcę stypendium podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                    • 08.03.2012Wniesienie aportem udziałów w spółce z o.o. do spółki osobowej a PIT
                     Pytanie podatnika: Czy wniesienie posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki osobowej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
                     • 02.03.2012Opodatkowanie dochodów według liniowej stawki PIT
                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca świadcząc poniższe usługi może wybrać opodatkowanie dochodów 19 % podatkiem liniowym?
                      • 01.03.2012Sprzedaż gruntu z budynkiem otrzymanego w darowiźnie
                       Pytanie: Zamierzam sprzedać wykorzystywaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym oraz warsztatem lakierniczym. Nieruchomość gruntową, na której usadowione są ww. budynki nabyłem w darowiźnie. Czy w przypadku sprzedaży całej nieruchomości niezamortyzowana wartość może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży?
                       • 28.02.2012Odsetki od kredytu jako koszt prowadzonej działalności
                        Warunkiem uznania odsetek od kredytu za koszt uzyskania przychodów, jest ich zapłacenie oraz istnienie związku przyczynowo-skutkowego między kredytem a przychodem z działalności gospodarczej. Decydujące znaczenie ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem.
                        • 06.02.2012Amortyzacja znaku towarowego nabytego w darowiźnie
                         Pytanie: Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, który wykorzystuje się gospodarczo dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej? Czy ww. odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                         • 06.02.2012Spadkobiercy a prawo do ulg
                          Pytanie podatnika: Mąż Wnioskodawczyni w okresie od 08.07.1987 r. do dnia śmierci, tj. 11.07.2011 r. prowadził działalność gospodarczą, w ramach której prowadził naukę zawodu i uzyskał ulgę podatkową z tytułu wyszkolenia uczniów. Z dniem 1 września 2011 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała działalność gospodarczą kontynuując firmę męża w tej samej branży i przedmiocie działalności. Czy wnioskodawczyni nabyła prawo do ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów (nabytej przez jej męża)?
                          • 31.01.2012Skutki podatkowe spotkań z kontrahentami
                           Spotkania biznesowe podczas których, kontrahent spożywa z nami posiłek, a następnie otrzymuje np. gadżet firmowy jest bardzo powszechną, wręcz zwyczajową praktyką w świecie biznesu. Dla organów podatkowych wciąż jednak jest to pole do prezentowania odmiennych poglądów, mających rozstrzygnąć czy tego typu wydatki ukierunkowane są na reprezentowanie firmy oraz budowanie jej prestiżu (reprezentacja), czy też służą jedynie promocji świadczonych usług.
                           • 23.01.2012Wartość początkowa samochodu osobowego
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2009 r. nabył w drodze kupna samochód osobowy, jako osoba prywatna, natomiast w lipcu 2011 r. rozpoczął działalność gospodarczą, a we wrześniu przekazał ww. samochód na potrzeby prowadzonej działalności. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy Wnioskodawca właściwie przyjął, jako wartość początkową samochodu, stanowiącą podstawę (kwotę początkową) odpisów amortyzacyjnych, cenę nabycia, widniejącą na fakturze VAT zakupu samochodu z sierpnia 2009 r.?
                            • 19.01.2012Wybór formy opodatkowania
                             Pytanie podatnika: Czy złożone pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadzie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych w 2011 roku i latach następnych?
                             • 10.01.2012Wierzytelności nieściągalne w kosztach podatkowych
                              Pytanie podatnika: Czy w opisanym przypadku, w związku z tym, że wierzytelność jest nieściągalna, może być w kwocie netto uznana za koszt uzyskania przychodu?
                              • 23.12.2011Kary i odszkodowania jako koszty podatkowe
                               Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym kary umowne (odszkodowania) w związku z opóźnieniem w dostawie towarów, za które podatnik nie ponosi odpowiedzialności stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
                               • 22.12.2011Opodatkowanie ryczałtem usług cateringowych
                                Pytanie: Prowadzę firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą gotowych posiłków i dań (gołąbki, kotlety mielone, pulpety, ryby smażone, leczo, pyzy, pierogi). Odbiorcami są zarówno odbiorcy indywidualni jak i firmy. Zajmuje się również usługami przygotowania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych - catering PKWiU 56.21.19. Wyroby sprzedawane są na wynos - nie ma możliwości konsumpcji na miejscu. Jaką stawką zryczałtowanego podatku powinien opodatkować ww. usługi cateringowe?
                                • 16.12.2011Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej
                                 Pytanie podatnika: Jak ustalić źródło przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
                                 • 14.12.2011Amortyzacja składników majątku o wartości do 3500 zł
                                  Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakup zestawu komputerowego o wartości netto poniżej 3500 zł oraz wyposażenia biura o wartości poszczególnych składników poniżej 3500 zł netto można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bieżącej działalności gospodarczej w miesiącu poniesienia kosztu, nie ujmując go w ewidencji środków trwałych, a w przypadku wartości powyżej 1500 zł wprowadzając je do ewidencji wyposażenia?
                                  • 13.12.2011Przychody z najmu a PIT
                                   Pytanie podatnika: Czy za podstawę opodatkowania należy przyjmować wysokość czynszu należnego od najemcy zgodnie z umową, czy wysokość czynszu pomniejszona o opłaty na rzecz spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej (w umowie jest klauzula, że w kwocie czynszu otrzymywanego od najemcy zawiera się opłata (czynsz) płacona na rzecz spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej)?
                                   • 28.11.2011PIT od korzystania ze służbowego samochodu
                                    Pytanie: Spółka zamierza wprowadzić możliwość korzystania swoim pracownikom z samochodów służbowych również do celów prywatnych. Zasady wykorzystywania samochodów służbowych zostały uregulowane w obowiązującym w spółce regulaminie. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie prowadzi usługi najmu samochodów osobowych, wynajmuje natomiast trzy samochody osobowe, które udostępnia na cele prywatne swoim pracownikom. Czy wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych w ramach określonego przez spółkę limitu jest nieodpłatnym świadczeniem spółki wobec pracownika?
                                    • 28.11.2011Rozliczanie przychodu z najmu współwłasności przy cesji praw
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest współwłaścicielem budynku, w którym znajdują się lokale będące przedmiotem najmu. Drugim współwłaścicielem jest jego siostra. Na podstawie umowy cesji praw siostra Wnioskodawcy przekazała mu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z już zawartych umów najmu lokali, a także umów zawartych w przyszłości. W związku z tym, Wnioskodawca otrzymuje całą należność z tytułu umów najmu i ponosi wszelkie koszty z nimi związane. Czy nie ma przeszkód, aby Wnioskodawca rozliczał w całości przychód i koszty z tytułu najmu lokali, których współwłaścicielką jest siostra?
                                     • 25.11.2011Konsekwencje podatkowe aportu przedsiębiorstwa
                                      Pytanie podatnika: Czy utworzenie nowej spółki komandytowej i wniesienie do niej przedsiębiorstwa spółki z o.o. sp. k. wiązać się będzie z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                      • 19.10.2011Opodatkowanie trenerów sportowych
                                       Od dłuższego czasu kwestia opodatkowania osób fizycznych związanych ze sportem budzi liczne kontrowersje wśród podatników. Większość jednak interpretacji oraz komentarzy dotyczy opodatkowania sportowców. Natomiast kolejną grupą, oprócz samych sportowców, która może mieć wątpliwości odnośnie sposobu opodatkowania są trenerzy sportowi. Trenerzy sportowi prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze często nie wiedzą, czy mogą rozliczać się jak przedsiębiorcy według 19% stawki podatku dochodowego czy też ich dochody powinny zostać zakwalifikowane do tzw. działalności wykonywanej osobiście i opodatkowane według skali podatkowej (obecnie 18-32%).
                                       • 19.10.2011Sprzedaż firmowego samochodu używanego krócej niż rok
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabył samochód osobowy w 2006 roku. Następnie z dniem 1 grudnia 2010 r. samochód dotychczas używany do celów prywatnych wprowadził do ewidencji środków trwałych i dokonywał odpisów amortyzacyjnych. W dniu 15 kwietnia 2011 r. (przed upływem roku od wprowadzenia środka trwałego do ewidencji) Wnioskodawca sprzedał ww. samochód. Przeprowadzona operacja sprzedaży spowodowała umorzenie środka trwałego. Czy, sprzedając samochód używany faktycznie krócej niż tzw. przewidywany okres używania dłuższy niż rok, podatnik można wykazać jego niezamortyzowaną wartość jako koszt uzyskania przychodów?
                                        • 06.09.2011Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
                                         Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
                                         • 01.09.2011Wygrana w konkursie internetowym a zwolnienie z PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni, prowadząca aktualizowaną na bieżąco, ogólnodostępną stronę internetową, poprzez którą ogłasza informacje na temat organizowanego przez siebie konkursu jest podmiotem będącym środkiem masowego przekazu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wydanie zwycięzcom konkursu rzeczowych nagród dodatkowych, tj. nawigacji GPS, o wartości ok. 400 zł brutto korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                          • 17.08.2011Usługi świadczone przez wspólnika w kosztach spółki
                                           Pytanie podatnika: Czy odpowiednia część wynagrodzenia Wnioskodawcy, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów?
                                           • 03.08.2011Certyfikat rezydencji – do czego tak naprawdę jest potrzebny?
                                            Polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują płatności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu świadczonych przez te podmioty usług, np. usług doradczych, należności licencyjnych czy tez odsetek od pożyczek. Niezwykle istotne jest, aby, dokonując płatności na rzecz zagranicznego kontrahenta, posiadać certyfikat rezydencji podatkowej tego podmiotu. Może powstać jednak wątpliwość, czym tak naprawdę jest certyfikat rezydencji podatkowej.
                                            • 28.07.2011Wydatki na poszukiwanie najemców są kosztem pośrednim
                                             Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatek związany z nabyciem usługi poszukiwania najemców powierzchni w centrum handlowym jednorazowo w momencie poniesienia do kosztów uzyskania przychodów tj. w całości jednorazowo w okresie (roku) w którym otrzyma fakturę za usługę poszukiwania najemcy?
                                             • 26.07.2011Nowa działalność, nowa forma opodatkowania
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca od kwietnia 2010 r. prowadził działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, którą wyrejestrował 07.02.2011 r. W dniu 14.02.2011 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie nowej działalności gospodarczej, którą chce opodatkować na zasadach ogólnych. Czy obecna działalność może być opodatkowana na zasadach ogólnych i Wnioskodawca może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
                                              • 20.07.2011Zaległy czynsz nie może być kosztem sprzedaży mieszkania
                                               Pytania podatnika: Czy Wnioskodawca od podatku dochodowego od sprzedaży nabytego w spadku mieszkania może odliczyć zapłacony podatek spadkowy, poniesione faktycznie koszty pierwszego od 50 lat remontu, pomimo, że faktury są z datami późniejszymi oraz poniesione faktycznie zaległe opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną i inne opłaty eksploatacyjne?
                                               • 06.07.2011Ustalanie wartości budynku metodą uproszczoną
                                                Pytanie podatnika: Jak rozliczyć koszty wykonania elementów wspólnych dla części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalność tj. fundamentów, stropu, dachu i drzwi wejściowych oraz czy np. schody (umieszczone w wiatrołapie), które prowadzą na poddasze (gdzie ma być prowadzona działalności gospodarcza) można w całości zaliczyć w koszty oraz jeżeli w firmie jest samochód, to czy koszty poniesione przy budowie garażu i np. podjazdu oraz bramy można zaliczyć też w koszty firmy?
                                                • 29.06.2011Kara za odstąpienie od umowy może być kosztem
                                                 Pytanie podatnika: Czy kara umowna za opóźnienie w realizacji umowy niezwiązanej ze stwierdzeniem żadnej wady towaru, wykonanych robót lub usług albo kara umowna za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy stanowią koszt uzyskania przychodu dla podmiotu zobowiązanego do zapłaty takiej kary lub dla wspólników takiego podmiotu, jeżeli jest nim spółka osobowa?
                                                 • 16.06.2011Stawka ryczałtu przy sprzedaży internetowej
                                                  Przychody uzyskane ze sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet, stanowić będą przychody z działalności usługowej w zakresie handlu i podlegać będą opodatkowaniu 3% stawką określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 03.06.2011 r., sygn. IPPB1/415-197/11-4/IF.
                                                  • 20.05.2011Sprzedaż firmowej nieruchomości nabytej w darowiźnie
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem lokali mieszkalnych, których własność nabył w drodze darowizny od rodziców w 2010 r. Lokale będą przedmiotem wynajmu lub będą używane na własne cele biurowe prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, ww. lokale zostaną wpisane do ewidencji środków trwałych i będą amortyzowane. Jak ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży lokalu nabytego w drodze darowizny wpisanego do ewidencji środków trwałych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] następna strona »