Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB1/415-1373/12-2/IF

 • 05.11.2013Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej a przychód podatkowy
  Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej to jedna z popularniejszych metod optymalizacji podatkowej stosowanych w ostatnim czasie. Zaletą tej formy prowadzenia biznesu jest możliwość znacznego odsunięcia w czasie (odroczenia) momentu opodatkowania zysków SKA. Wynika to z faktu, że zgodnie z ukształtowaną już linią orzeczniczą i interpretacyjną akcjonariusze takiej spółki płacą podatek dochodowy dopiero z chwilą podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.
  • 14.10.2013Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności a koszty uzyskania przychodów
   Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu notariusza, warunkujących w świetle Prawa o notariacie wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii notarialnej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tejże działalności gospodarczej?
   • 14.10.2013Agroturystyka a PIT. Opodatkowanie wynajmu pokoi
    Pytanie podatnika: W jaki sposób opodatkować wynajem pokoi turystom w ramach agroturystyki? Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
    • 11.10.2013Zakup roweru w kosztach działalności
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma zamiar w roku 2013 (tj. w roku, w którym rozpoczął działalność gospodarczą) lub w jednym z kolejnych lat podatkowych kupić rower, który będzie wykorzystywał jako środek transportu na dojazdy do klientów, sądów i urzędów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość początkowa roweru będzie wyższa niż 3500 złotych. Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej roweru może zostać uznany przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
     • 09.09.2013Problematyczne koszty podatkowe. Czy wszystko może być celem osobistym przedsiębiorcy?
      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje pojęcie kosztów uzyskania przychodów. Definicja jest na tyle szeroka, że wiele wydatków spełnia jej przesłanki. Przedsiębiorcy mają jednak utrudnione zadanie. Organy podatkowe sporo wydatków kwalifikują jako wydatki osobiste i wyłączają je z kosztów. Ale często robią tak na siłę. Nierzadko również wbrew zdrowemu rozsądkowi.
      • 20.08.2013Wydatki na studia doktoranckie a koszty uzyskania przychodów
       Pytanie podatnika: Czy opłata za otwarcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego w opisanym stanie faktycznym będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w pozarolniczej działalności gospodarczej?
       • 14.08.2013Amortyzacja środków trwałych. Zmiana wartości początkowej
        Zdarzyć się może, że po jakimś czasie zorientujemy się, że wartość początkowa amortyzowanego przez nas środka trwałego została ustalona w błędnej wysokości. Pamiętajmy, że w sytuacji nieprawidłowego ustalenia podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych zachodzi konieczność dokonania korekty.
        • 29.07.2013Dochody z umowy o dzieło i zlecenia a opodatkowanie PIT
         Pytanie podatnika: Czy podatnik ma prawo zawrzeć umowę cywilnoprawną poza działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, mimo pokrywających się przedmiotów działalności? Czy ma prawo opodatkować taką umowę poza prowadzoną działalnością gospodarczą? Jak powinny być opodatkowane dochody stanowiące przychód ze wspomnianych umów?
         • 26.07.2013Moment zaliczania wierzytelności nieściągalnych do kosztów podatkowych
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodu nieściągalne wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych potwierdzone właściwym dokumentem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ww. ustawy w innym okresie rozliczeniowym, niż ten w którym Wnioskodawca uzyskał stosowny dokument potwierdzający nieściągalność, (np. postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności)?
          • 25.07.2013Usługi prawnicze jako koszty uzyskania przychodów
           Pytanie podatnika: Czy prawidło Wnioskodawczyni przyjmuje, iż wydatki na nabycie usług prawniczych, mające na celu ochronę istnienia jej firmy, odbudowę jej wiarygodności biznesowej, stanowią koszty uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, związane z zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródła przychodów?
           • 22.07.2013Rozliczanie przychodów i kosztów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
            Pytanie podatnika: Czy przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w S.K.A. należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku S.K.A. przewidzianego dla Wnioskodawcy w Statucie S.K.A., niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników na kapitały S.K A?
            • 17.07.2013PIT: Termin wpłaty podatku wynikającego z zeznania podatkowego
             Pytanie: Czy złożenie zeznania rocznego PIT-36 za rok 2012 w terminie płatności zaliczki podatkowej za grudzień 2012 r. (21 stycznia 2013 r.) daje mi możliwość wpłaty podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego PIT-36 za rok 2012 w terminie do 30 kwietnia 2013 r. z jednoznacznym zwolnieniem z obowiązku wpłaty zaliczki podatkowej za grudzień 2012 w terminie do 20 stycznia 2013 roku?
             • 16.07.2013Jednorazowa amortyzacja w spółce cywilnej
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, która została założona w roku 2012. Jedyni wspólnicy spółki są jednocześnie jedynymi wspólnikami spółki jawnej. Spółka jawna w poprzednim roku podatkowym osiągnęła przychody przekraczające równowartość w złotych 1 200 000 euro (w tym VAT). Wspólnicy spółki cywilnej chcieliby nabyć środek trwały i dokonać jednorazowej amortyzacji. Czy w przedstawionym stanie faktycznym można skorzystać z amortyzacji określonej w art. 22k ust. 7 ww. ustawy?
              • 09.07.2013Działalność gospodarcza i umowa o dzieło a źródło przychodów w PIT
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca wykonuje w ramach umowy o dzieło usługę z zakresu informatyki, która wygasa z dniem 31 grudnia 2013 r. Natomiast w dniu 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa w dziedzinie informatyki. Przedmiot umowy o dzieło wchodzi w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy rachunki wynikające z umowy o dzieło wystawione przez Wnioskodawcę po 1 stycznia 2013 r. powinny być rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
               • 18.06.2013PIT: Podatkowe skutki prowadzenia firmy w domu
                Przedsiębiorcy, a zwłaszcza ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników, niejednokrotnie wykonują ją we własnym mieszkaniu. Czasem przeznaczają na ten cel jedynie mały fragment powierzchni, jeden pokój, rzadziej cały lokal. W ten sposób zmniejszają ekonomiczne koszty prowadzonej działalności. Zainteresowani są jednak tym, by w kosztach uzyskania przychodów móc rozliczyć część wydatków mieszkaniowych, takich jak opłaty eksploatacyjne, czy ewentualnie także część kosztów zakupu tego lokalu. Powinni pamiętać o tym, że nie zawsze jest to możliwe.
                • 16.05.2013Finansowanie dojazdu do miejsca pracy pracownikom tymczasowym a koszty uzyskania przychodów
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwoty wypłacone za pokwitowaniem lub wypłacone przelewem pracownikom tymczasowym w celu pokrycia wydatków na dojazd pracowników tymczasowych do miejsca wykonywania pracy?
                 • 14.05.2013Wynagrodzenie wspólnika spółki jawnej w kosztach uzyskania przychodów
                  Pytanie podatnika: Czy w świetle zapisów art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wynagrodzenia nowego wspólnika z tytułu umowy o pracę, nie dotyczącej prowadzenia spraw spółki, wyłącznie dla tego wspólnika w proporcji do jego udziału w zyskach i stratach, czy też dla wszystkich wspólników?
                  • 13.05.2013Udzielenie licencji na program komputerowy a PIT
                   Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskiwane z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie programu, są przychodami z tytułu działalności gospodarczej, czy też są opodatkowane na zasadach ogólnych? Czy Wnioskodawca powinien odprowadzać zaliczki na PIT w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym?
                   • 10.05.2013Podatki dochodowe: Konsekwencje udzielenia rabatu
                    Pytanie podatnika: Czy Spółka wystawiając faktury korygujące z tytułu przyznanych rabatów powinna dokonać pomniejszenia przychodów należnych w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż towarów, do której odnosi się korekta przychodów?
                    • 25.04.2013Wadium jako koszt uzyskania przychodów
                     Pytanie podatnika: Czy strata kwot wpłaconych tytułem wadium będzie dla wnioskodawcy kosztem podatkowym?
                     • 23.04.2013Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie
                      Spółka dzierżawi majątek, w tym grunty. Na ich części planuje realizację inwestycji, która polegać będzie na remoncie dzierżawionego budynku, a także na wzniesieniu nowego budynku. Będzie to związane z inwestycją w obcym środku trwałym. Jaki jest podatkowo właściwy sposób rozliczenia planowanych inwestycji?
                      • 17.04.2013PIT: Działalność gospodarcza osoby fizycznej a podatek liniowy
                       Wykonywanie w ramach prowadzonej działalności jakiejkolwiek usługi obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności świadczonych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Sprawdźmy zatem, kto może rozliczać się według stałej 19% stawki PIT.
                       • 17.04.2013Możliwość świadczenia usług na rzez osób prawnych przy karcie podatkowej
                        Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych. Wybrałem opodatkowanie w formie karty podatkowej. Wykonuję usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność. Chciałbym usługi te wykonywać także na rzecz osób prawnych - spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Czy wykonywanie usług na rzecz osób prawnych wyklucza opodatkowanie kartą podatkową?
                        • 05.04.2013PIT: Skutki sprzedaży lokali stanowiących towar handlowy
                         Pytanie podatnika: Czy przychody ze sprzedaży lokali będą przychodami z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 updof?
                         • 05.04.2013Zakup walut w kantorze internetowym a różnice kursowe
                          Pytanie podatnika: Czy kursy do przeliczenia dewiz na PLN zastosowane przez Wnioskodawcę do obliczania podatkowych różnic kursowych są prawidłowe, w świetle art. 24c ust. 4 ustawy pdof, oraz art. 14b ustawy pdof?
                          • 18.03.2013Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe w kosztach firmy
                           Pytanie podatnika: Czy w związku z niewielkim zakresem istotności wysokości kosztów ubezpieczeń, firma może uznawać koszty z tytułu ubezpieczeń majątkowych oraz komunikacyjnych jednorazowo w koszty w momencie zapłaty składki ubezpieczeniowej (metoda kasowa uproszczona) do kwoty stanowiącej 1% przychodów, tj. do kwoty 3 750,00 zł za jedno ubezpieczenie?
                           • 14.03.2013Dział spadku a skutki w PIT
                            Zgodnie z art. 922 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.
                            • 07.03.2013Stawka ryczałtu na usługi fotograficzne
                             Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na zakupie, sprzedaży detalicznej artykułów fotograficznych, sprzętu fotograficznego, sprzętu wędkarskiego, pokarmu dla ryb i innych akcesoriów związanych z wędkarstwem (PKWiU 47.00). Dodatkowo wykonuje usługi związane z robieniem fotografii, zapisów wideo takich wydarzeń jak: śluby, wesela, pokazy mody, zawody i fotoreportaże z uroczystości okolicznościowych, tj.: śluby, wesela, komunie, chrzty, studniówki (PKWiU 74.20.23.0). Jaką stawką ryczałtu należy zastosować do przychodów z ww. działalności?
                             • 07.03.2013Limit ryczałtu przy przychodach z najmu prywatnego
                              Pytanie podatnika: Czy do przychodów z najmu opodatkowanego na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, znajduje zastosowanie limit w wysokości równowartości kwoty 150.000 euro określony w art. 6 ust. 4 wskazanej ustawy i czy po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania przychodów uzyskanych z najmu na zasadach ogólnych?
                              • 21.02.2013Zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem a zwolnienie z PIT
                               Pytanie podatnika: Czy zwrot wydatków dokonany przez Wnioskodawcę na rzecz osób zatrudnionych na działalności gospodarczej z tytułu odbytych podróży w celu realizacji zlecenia na rzecz Wnioskodawcy będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wydatki te nie będą stanowiły przychodu z ich własnej działalności?
                               • 13.02.2013Samochód osobowy jako jednorazowy koszt
                                Pytanie podatnika: Czy prawidłowe będzie jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości samochodu używanego, w momencie przekazania go na potrzeby wykonywanej indywidualnej działalności gospodarczej, przy założeniu, że będzie on użytkowany krócej niż 1 rok? Czy przekazanie samochodu z powrotem na cele osobiste spowoduje powstanie przychodu dla wnioskodawcy lub konieczność dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu?
                                • 12.02.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy przychody z Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                 • 25.01.2013Najem samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów
                                  Pytanie podatnika: Spółka, podpisała umowę najmu samochodu osobowego będącego własnością jednego ze wspólników. Samochód ten jest wpisany do ewidencji środków trwałych właściciela. Zgodnie z umową najmu Spółka ponosi koszty użytkowania samochodu - obejmujące koszty eksploatacyjne tj. wydatki na paliwo, drobne naprawy, części zamienne, koszty konserwacji i mycia, opłaty parkingowe, opłaty za korzystanie z autostrad. Spółka również otrzymuje zgodnie z umową rachunki miesięczne za czynsz najmu samochodu, które dla wystawcy są przychodem z działalności. Czy wartość kwoty czynszu należy rozliczać zgodnie z art. 22 ustawy z ograniczeniami wynikającymi z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 22.01.2013Wadium jako koszt uzyskania przychodów
                                   Pytanie podatnika: Czy utracona część wadium, w związku z odstąpieniem od przetargu, stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                   • 18.01.2013Koszty: Leasing operacyjny a wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
                                    Kwestie dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z umowami leasingu lub umowami o podobnym charakterze są uregulowane w art. 23a–23l ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).
                                    • 18.01.2013PIT od napiwków
                                     Pytanie podatnika: Czy otrzymane napiwki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                     • 14.01.2013Opodatkowanie najmu prywatnego
                                      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
                                      • 20.12.2012Część mieszkania i garaż jako środki trwałe w firmie
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. We wrześniu br. podpisał umowę w formie aktu notarialnego kupna na własne nazwisko nowego mieszkania z miejscem garażowym. Obecnie zamierza 50% powierzchni pokoju przeznaczyć na działalność gospodarczą. Czy Wnioskodawca może wprowadzić do ewidencji środków trwałych z dniem 1 stycznia 2013 r. część mieszkania wyznaczoną na działalność gospodarczą i wynoszącą 28% powierzchni całkowitej zakupionego lokalu (28% kwoty zakupu mieszkania) oraz miejsca postojowego w garażu podziemnym (100% kwoty zakupu)?
                                       • 19.12.2012Zagraniczne podróże służbowe przedsiębiorcy w kosztach firmy
                                        Pytanie: Czy diety z tytułu podróży zagranicznych przedsiębiorcy do wysokości diet ustalanych na podstawie przepisów rozporządzenia ws. podróży służbowej poza granicami kraju będą dla niego kosztem uzyskania przychodu? Czy prawidłowym dla celów dokumentacyjnych będzie ujęcie ww. kosztów w PKPiR na podstawie dowodu wewnętrznego sporządzonego na podstawie zestawienia diet wykazywanego po zakończeniu każdej podróży służbowej za granicą opatrzonego datą i podpisem, w którym będzie wskazana ilość dni spędzonych w danym państwie przemnożona przez kwotę diety naliczaną zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia?
                                        • 13.12.2012Wydatki na artykuły spożywcze i napoje a koszty podatkowe. Kolejny głos w sprawie
                                         Organy podatkowe wciąż nie mogą dojść do wspólnego wniosku, czy wydatki na drobny poczęstunek kontrahentów w siedzibie firmy mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Ostatnio pojawił się kolejny głos w sprawie.
                                         • 12.12.2012Darowany udział we współwłasności samochodu w kosztach firmy
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca dla celów prowadzonej działalności zamierza przez krótki okres czasu (krótszy niż 1 rok) wykorzystywać samochód osobowy, którego jest współwłaścicielem. Drugim współwłaścicielem jest jego matka. Czy wartość początkowa samochodu (koszt po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności), winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia wynikającą z umowy sprzedaży i z uwzględnieniem wartości udziału przysługującego Wnioskodawcy we własności samochodu, a w razie otrzymania w darowiźnie udziału obecnie należącego do mamy Wnioskodawcy wg wartości rynkowej udziału z dnia otrzymania darowizny?
                                          • 10.12.2012Podatek od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka
                                           Zapytanie nr 2251 do ministra finansów w sprawie luki w prawie odnośnie do spadkobrania nieruchomości przez współmałżonka
                                           • 19.11.2012Wykorzystywanie wizerunku w reklamie a źródło przychodu w PIT
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest profesjonalną zawodniczką piłki siatkowej. Wnioskodawczyni planuje zawarcie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie jej wizerunku. Czy Wnioskodawczyni może opodatkować przychody z tytułu świadczenia ww. usług reklamowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako przychody ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pozarolnicza działalność gospodarcza?
                                            • 12.11.2012Rozliczenie zakupu prawa do domeny internetowej
                                             Zakup domeny internetowej może wiązać się z nabyciem zarówno prawa do domeny, które wynika z rejestracji u rejestratora, jak i prawa do korzystania z nazwy domeny, która może stanowić utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm., dalej: prawo autorskie).
                                             • 09.11.2012Amortyzacja używanego mieszkania przeznaczonego na wynajem
                                              Rozliczając dochody z najmu według zasad ogólnych, mamy prawo do uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Można do nich zaliczyć również odpisy amortyzacyjne. Po spełnieniu pewnych warunków rocznie odpisać możemy nawet 10% wartości mieszkania. Dzięki temu znacznie obniżymy wysokość należnego podatku.
                                              • 09.11.2012Skutki aportu wierzytelności do spółki jawnej
                                               Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności składających się z kapitału pożyczek oraz naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności na skutek konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
                                               • 08.11.2012Opodatkowanie w Polsce należności z tytułu wykonanych prac graficznych i projektowych
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Ma tam zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie projektowania graficznego. Nie ma dodatkowej siedziby, żadnego przedstawicielstwa w Polsce, jej działalność odbywa się wyłącznie na terenie UK. Jednym z klientów Wnioskodawczyni jest firma z Polski, dla której wykonuje prace graficzne i projektowe przez Internet (projekty reklam, wydruków reklamowych, ulotek itp.). Czy w tym przypadku uzyskane należności z tytułu wykonanych prac podlegają opodatkowaniu w Polsce?
                                                • 06.11.2012Faktury korygujące – ujęcie w PKPiR
                                                 Pytanie podatnika: W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury korygujące - czy z dniem wystawienia faktury korygującej, czy z dniem faktury pierwotnej, do której została wystawiona faktura korygująca?