Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek rolny

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 09.06.2020Podatki 2020: Dopaty do oprocentowania kredytów bez PIT i CIT
    Dopaty do oprocentowania kredytów bankowych, które udzielane s na zapewnienie pynnoci finansowej przedsibiorcom dotknitym skutkami pandemii koronawirusa, nie bd stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowe przepisy powinny wej w ycie w najbliszym czasie.
    • 08.06.2020Podatki 2020: Dopaty do oprocentowania kredytów bez PIT i CIT
     Dopaty do oprocentowania kredytów bankowych, które udzielane s na zapewnienie pynnoci finansowej przedsibiorcom dotknitym skutkami pandemii koronawirusa, nie bd stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowe przepisy powinny wej w ycie w najbliszym czasie.
     • 09.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
      Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
      • 08.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
       Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
       • 03.03.2020PKPiR. Moliwe zwolnienie z obowizku prowadzenia ksigi
        Prowadzcy dziaalno gospodarcz i rozliczajcy podatek dochodowy wedug zasad ogólnych ma obowizek ewidencjonowania wszystkich transakcji w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Warto jednak pamita, e w niektórych przypadkach mona skorzysta ze zwolnienia. Naczelnik urzdu skarbowego moe zwolni podatnika z obowizku prowadzenia PKPiR.
        • 27.01.2020Podatek od firmowych nieruchomoci bez zmian
         Rónicowanie obcie podatkowych z wykorzystaniem kryterium rozmiarów prowadzonej dziaalnoci (mikro, mae, rednie i due przedsibiorstwa) jest nieuzasadnione w kontekcie systemu opodatkowania podatkiem od nieruchomoci. Ponadto, w ustawie o podatkach i opatach lokalnych zawarte s rozwizania, które su realizacji celu sprawiedliwszego obciania przedsibiorców podatkami. Dlatego te nie planuje si wprowadzenia zmiany w ww. ustawie polegajcej na zrónicowaniu stawek podatku od nieruchomoci dla przedsibiorców - wyjanio Ministerstwo Finansów.
         • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
          Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
          • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
           Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
           • 16.01.2020PIT-28 za 2019 naley zoy do 2 marca
            Masz przychody z dziaalnoci gospodarczej lub np. z umowy najmu czy dzierawy? Chcesz rozliczy si z urzdem skarbowym? Jeli korzystasz z opodatkowania ryczatem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczat), zó PIT-28/PIT-28S. Zeznanie naley zoy w terminie od dnia 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym, a poniewa 29 lutego wypada w sobot, kocowa data to 2 marca 2020 r.
            • 15.01.2020PIT-28 za 2019 naley zoy do 2 marca
             Masz przychody z dziaalnoci gospodarczej lub np. z umowy najmu czy dzierawy? Chcesz rozliczy si z urzdem skarbowym? Jeli korzystasz z opodatkowania ryczatem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczat), zó PIT-28/PIT-28S. Zeznanie naley zoy w terminie od dnia 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym, a poniewa 29 lutego wypada w sobot, kocowa data to 2 marca 2020 r.
             • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
              Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
              • 26.11.2019Dochody z nieruchomoci w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
               Dziaalno gospodarcza prowadzona za granic lub choby posiadanie tam majtku czsto jest ródem wielu niejasnoci podatkowych. Wówczas konieczne jest analizowanie zasad opodatkowania w dwóch pastwach. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania midzy pastwami zasadniczo rozstrzygaj, w którym pastwie wystpi obowizek podatkowy, a w razie moliwoci opodatkowania tego samego dochodu w dwóch pastwach przewiduj okrelone zasady odlicze. W praktyce rodzi to jednak wiele problemów. Jeden z nich dotyczy dochodów z nieruchomoci, w tym dochodów z ich zbycia.
               • 25.11.2019WSA. Nieruchomoci w firmie: Samo pozwolenie na rozbiórk nie obniy podatku
                Z uzasadnienia: Obecny stan prawny nie przewiduje koniecznoci badania, czy zaistniay wzgldy techniczne uniemoliwiajce wykorzystywanie nieruchomoci do dziaalnoci gospodarczej. Wyczenie z opodatkowania przewiduje natomiast wyej cytowany art. 1 ust. 2a, który w pkt 3 wie moliwo odstpienia od opodatkowania nieruchomoci m.in. z wydaniem ostatecznej decyzji nakazujcej rozbiórk, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego. (...) Tylko bowiem taka, cile okrelona, decyzja uzasadnia zastosowanie przewidzianego wyej wyczenia i nie moe ona by tym samym utosamiana czy zastpowana decyzj o pozwoleniu na rozbiórk.
                • 25.10.2019NSA: Odszkodowania z tytuu szkód spowodowanych przymusowym wejciem na nieruchomo
                 Z uzasadnienia: Odszkodowanie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) updof jest wywodzone z przymusowego wejcia na nieruchomo. Obojtnym jest zatem, czy do ograniczenia prawa wasnoci dojdzie w zwizku z budow urzdze infrastruktury, czy konserwacj tyche urzdze. Wynika to porednio z art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f., w którym ustawodawca posuy si sformuowaniem "inwestycji dotyczcych budowy infrastruktury" a nie "inwestycji polegajcych na budowie".
                 • 08.10.2019Podatek od nieruchomoci - kto, za co i kiedy musi paci?
                  Budujesz dom? A moe masz mieszkanie, dziak lub gara? Dowiedz si, kiedy pacisz podatek od nieruchomoci. Sprawd, czy pacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.
                  • 07.10.2019Podatek od nieruchomoci - kto, za co i kiedy musi paci?
                   Budujesz dom? A moe masz mieszkanie, dziak lub gara? Dowiedz si, kiedy pacisz podatek od nieruchomoci. Sprawd, czy pacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.
                   • 02.10.2019Zawiadczenie o wysokoci zalegoci podatkowych maonka
                    Jestecie maestwem i staracie si o poyczk lub kredyt? Bank moe zada od was zawiadcze, e nie zalegacie z podatkami. Jeli macie wspólno majtkow – moecie uzyska takie zawiadczenie dla maonka. Sprawdcie, jak je uzyska.
                    • 01.08.2019Inflacja wzrosa do 2,9 proc. Na ceny wpynie te podatek od marketów
                     W lipcu br. ceny towarów i usug konsumpcyjnych wzrosy o 2,9 proc. rok do roku – wynika z szybkiego szacunku, który opublikowa Gówny Urzd Statystyczny. W czerwcu inflacja bya nisza i wyniosa 2,6 proc. w skali roku. Trend wzrostowy jest widoczny ju od pocztku 2019 r., a spory wpyw na ceny moe mie te planowane na wrzesie br. przywrócenie podatku od sprzeday detalicznej.
                     • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                      Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                      • 25.06.2019Podatki 2019: Deklaracje na podatek leny i rolny take przez internet
                       Ju z pocztkiem lipca br. w ycie wejd rozporzdzenia okrelajce jednolite wzory informacji i deklaracji dotyczcych m.in. podatków lenego oraz rolnego. Jednoczenie Ministerstwo Finansów przygotowao te nowe rozporzdzenia ws. sposobu przesyania takich formularzy. Nowe przepisy zapewni powszechn moliwo skadania informacji i deklaracji przez internet.
                       • 24.06.2019Podatki 2019: Deklaracje na podatek leny i rolny take przez internet
                        Ju z pocztkiem lipca br. w ycie wejd rozporzdzenia okrelajce jednolite wzory informacji i deklaracji dotyczcych m.in. podatków lenego oraz rolnego. Jednoczenie Ministerstwo Finansów przygotowao te nowe rozporzdzenia ws. sposobu przesyania takich formularzy. Nowe przepisy zapewni powszechn moliwo skadania informacji i deklaracji przez internet.
                        • 19.06.2019Podatki 2019: Podatek rolny z jednolitymi wzorami formularzy
                         W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Przewidziano ujednolicenie poszczególnych formularzy, które bd obowizywa we wszystkich gminach. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie ju 1 lipca 2019 r.
                         • 18.06.2019Podatki 2019: Podatek rolny z jednolitymi wzorami formularzy
                          W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Przewidziano ujednolicenie poszczególnych formularzy, które bd obowizywa we wszystkich gminach. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie ju 1 lipca 2019 r.
                          • 16.05.2019Zawodowy obrót nieruchomociami gruntowymi i podatek VAT
                           Przedmiotem omawianej dzisiaj interpretacji jest rozstrzygnicie zagadnienia, dotyczcego opodatkowania podatkiem VAT gruntów, zbywanych przez osob, która - jako przedsibiorca - kupuje i sprzedaje rónego rodzaju grunty, w tym grunty, przeznaczone pod zabudow. Interpretacja omawia sytuacj, w której grunt przeznaczony do sprzeday zosta wczeniej zakupiony od osoby fizycznej (bez podatku VAT). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie gruntu pod zabudow mieszkaniow.
                           • 14.05.201914.05.2019: E-szkoa podatkowa
                            Od podstaw do biegoci - taki cel przywieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko podatkow. To wyjtkowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udziau w kursie. Dziki niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomoci, lecz take zdobd now wiedz, a przede wszystkim - dziki wielu praktycznym przykadom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
                            • 12.04.2019Podatki 2019: Jednolite formularze take dla podatku rolnego
                             Ju od lipca br. w kadej gminie stosowane maj by jednolite wzory informacji o gruntach (IR-1) oraz deklaracji na podatek rolny (DR-1). W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie rozporzdzenia okrelono cznie 7 nowych formularzy.
                             • 11.04.2019Podatki 2019: Jednolite formularze take dla podatku rolnego
                              Ju od lipca br. w kadej gminie stosowane maj by jednolite wzory informacji o gruntach (IR-1) oraz deklaracji na podatek rolny (DR-1). W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie rozporzdzenia okrelono cznie 7 nowych formularzy.
                              • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                               Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
                               • 28.03.2019NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci gruntów rolnych posiadanych przez przedsibiorc
                                Obowizek uiszczania podatku od nieruchomoci w najwyszej stawce wie si co do zasady z samym faktem posiadania gruntu (budynku lub jego czci) przez przedsibiorc (sposób wykorzystania gruntu nie ma tu znaczenia). Jednak w przypadku gruntów sklasyfikowanych m.in. jako grunty rolne lub lene, do objcia ich podatkiem od nieruchomoci konieczne jest spenienie dodatkowej przesanki, tj. zajcia (wykorzystania) tyche gruntów na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej.
                                • 26.03.2019NSA. Podatek od nieruchomoci przy umowie najmu
                                 Z uzasadnienia: Nie kada osoba lokujca nadwyki finansowe w rynek nieruchomoci zostaje automatycznie podmiotem prowadzcym dziaalno gospodarcz. Okazjonalny najem lokalu mieszkalnego nie stanowi przejawu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (...) Poza tym nie jest dziaalnoci gospodarcz dziaalno majca na celu obsug wasnego majtku, choby bya przesycona motywem zysku (...). W przeciwnym razie dochodzioby do zatarcia rónicy midzy zwykym korzystaniem z uprawnie wacicielskich w celu rozporzdzenia wasnym majtkiem, a zawodowym prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
                                 • 25.03.2019WSA. Wzajemne relacje wspówacicieli bez znaczenia dla podatku od nieruchomoci
                                  Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, w sytuacji, gdy nieruchomo stanowi wspówasno, to obowizek podatkowy ciy na wszystkich wspówacicielach solidarnie. Oznacza to midzy innymi, e wzajemne relacje wspówacicieli oraz spory co do zakresu posiadania nieruchomoci wspólnej (korzystania z niej), pozostaj bez znaczenia z punktu widzenia ponoszenia ciarów w podatku od nieruchomoci (pacenia podatku).
                                  • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
                                   Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ródach energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a take pobieranie tej energii z sieci nie s wiadczeniem usug ani sprzeda w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzecznoci z przepisami dotyczcymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okrelajca ramy unijnego systemu VAT, nie przewidyway adnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dziaalnoci - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                   • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                                    Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
                                    • 05.02.2019Z jakich faktur podatnik nie odliczy VAT
                                     Z zaoenia VAT jest podatkiem neutralnym co polega na tym, i jego ekonomicznego ciaru nie ponosz jego podatnicy, lecz konsumenci. Konsekwencj tej zasady jest uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Wynika ono z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dajcego vatowcom prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do czynnoci opodatkowanych. Aby odliczenie takie byo moliwe zakup musi by odpowiednio udokumentowany. S jednake przypadki, i nie zawsze i nie kada otrzymana faktura pozwala z tego uprawnienia skorzysta.
                                     • 04.02.2019Z jakich faktur podatnik nie odliczy VAT
                                      Z zaoenia VAT jest podatkiem neutralnym co polega na tym, i jego ekonomicznego ciaru nie ponosz jego podatnicy, lecz konsumenci. Konsekwencj tej zasady jest uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Wynika ono z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dajcego vatowcom prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do czynnoci opodatkowanych. Aby odliczenie takie byo moliwe zakup musi by odpowiednio udokumentowany. S jednake przypadki, i nie zawsze i nie kada otrzymana faktura pozwala z tego uprawnienia skorzysta.
                                      • 31.01.2019PIT: Obowizki rolników w zwizku z umowami o pomocy przy zbiorach
                                       Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe, kierowane do rolników, zawierajcych umowy o pomocy przy zbiorach. Przypomnijmy, e Minister Finansów moe wyjania przepisy prawa podatkowego, wydajc tzw. objanienia podatkowe. Objanienia peni rol ochronn dla podatników podobn zakresem do ochrony wynikajcej z indywidualnych interpretacji podatkowych.
                                       • 23.01.2019VAT od odszkodowania za przejcie gruntów
                                        Wywaszczenie gruntów, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdy grunty te s dostarczane przez podatnika (wywaszczonego) dziaajcego w takim charakterze. Jednoczenie odszkodowanie, które otrzyma podatnik, bdzie stanowi wynagrodzenie z tytuu podlegajcej opodatkowaniu VAT dostawy gruntu - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                        • 16.01.2019NSA. Obowizek prowadzenie ksig w dziaach specjalnych produkcji rolnej
                                         Z uzasadnienia: Podatnicy prowadzcy dziay specjalne produkcji rolnej - którzy nie przekroczyli limitu przychodów wskazanego w ustawie o rachunkowoci - równie maj uprawnienia do prowadzenia ksig rachunkowych, ale tylko wówczas, gdy zgosz taki zamiar. Zatem wycznie w sytuacji, gdy obowizek prowadzenia ksig nie wynika z przepisów o rachunkowoci i gdy taki podatnik sam nie zgosi zamiaru ich prowadzenia - bdzie mia moliwo ustalania dochodu przy zastosowaniu nom szacunkowych dochodu z okrelonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzcej.
                                         • 03.01.2019NSA: To posiadacz samoistny a nie waciciel paci podatek od nieruchomoci
                                          Jeeli przedmiot opodatkowania znajduje si w posiadaniu samoistnym, obowizek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomoci ciy na posiadaczu samoistnym. Przepis ten kreuje wic pierwszestwo obowizku podatkowego samoistnego posiadacza nieruchomoci przed jej wacicielem.
                                          • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie moe dyskredytowa wniosków dowodowych
                                           W orzecznictwie sdów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, e w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotyczcy istotnych okolicznoci sprawy zosta zoony w toku postpowania podatkowego, organ podatkowy nie moe dania jego przeprowadzenia nie uwzgldni, skoro okolicznoci, które miay by stwierdzone przez zgoszone dowody, nie byy stwierdzone za pomoc innych dowodów.
                                           • 14.12.2018NSA: Rolnik ryczatowy prowadzcy jednoczenie dziaalno a prawo do odliczenia VAT
                                            Prowadzcy dziaalno rolnicz i jako rolnik ryczatowy korzystajcy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujcych transakcje zwizane z prowadzon przez niego dziaalnoci rolnicz, nawet jeli jako przedmiot dziaalnoci gospodarczej ma wpisan równie dziaalno usugow wspomagajc produkcj rolinn, czyli zaliczajc si do dziaalnoci rolniczej.
                                            • 11.12.2018Faktura bez polskich znaków diakrytycznych bez wpywu na rozliczenia VAT
                                             Spóka kapitaowa prawa niemieckiego z siedzib w Niemczech jest zarejestrowana w Polsce do celów podatku od towarów i usug. Spóka wystawia faktury VAT RR. System finansowo-ksigowy spóki nie jest w stanie wystawia faktur przy uyciu polskich znaków diakrytycznych: „, , , ó, , , , , ”. Czy spóka bdzie uprawniona do rozliczenia jako podatek naliczony zryczatowanego zwrotu podatku od wartoci nabytych produktów rolnych, jeli bdzie on wystawia faktury VAT RR bez polskich znaków diakrytycznych?
                                             • 06.12.2018NSA: Zachowanie naleytej starannoci i jej wykazanie jest warunkiem koniecznym dla uniknicia sankcji
                                              Naoenie obowizku zapaty kwoty wskazanej jako podatek na fakturze niezalenie od realnej przyczyny jej wystawienia suy nie tylko zagwarantowaniu lub wymuszeniu realizacji roszczenia podatkowego, ale poprzez wymierzenie dotkliwej sankcji wystawcy takich dokumentów – zapaty kwot wskazanych przez niego jako podatek na fikcyjnych fakturach.
                                              • 15.11.2018Podatki 2019: Firmy zapac mniej za grunty z urzdzeniami przesyowymi
                                               Regulacje dotyczce zasad opodatkowania gruntów, wykorzystywanych przez przedsibiorstwa w zwizku z umiejscowieniem na nich infrastruktury przesyowej i dystrybucyjnej, zostan doprecyzowane. Jak tumacz eksperci Business Centre Club, w efekcie firmy zapac w niektórych przypadkach nawet sto razy niszy podatek od gruntów. Nowe regulacje zaczn obowizywa z pocztkiem 2019 r.
                                               • 23.10.2018Podatki 2019: Podatek rolny bdzie wyszy
                                                W Monitorze Polskim opublikowano komunikat ws. redniej ceny skupu yta za okres 11 kwartaów bdcej podstaw do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Wskanik ten wzronie do 54,36 z za 1 dt (decyton – kwintal), co przeoy si bezporednio na wzrost stawki podatku rolnego. Stawka wyniesie 135,9 z na 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych.
                                                • 22.10.2018Podatki 2019: Podatek rolny bdzie wyszy
                                                 W Monitorze Polskim opublikowano komunikat ws. redniej ceny skupu yta za okres 11 kwartaów bdcej podstaw do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Wskanik ten wzronie do 54,36 z za 1 dt (decyton – kwintal), co przeoy si bezporednio na wzrost stawki podatku rolnego. Stawka wyniesie 135,9 z na 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych.
                                                 • 12.10.2018NSA: Sprzeda gruntu rolnego - stosowanie zwolnienia z podatku dochodowego
                                                  Z uzasadnienia: Dla ustalenia, czy grunt utraci charakter rolny w zwizku z jego sprzeda, miarodajny jest dzie sprzeday. Przy czym chodzi tu o kady zwizek, w nastpstwie którego grunty trac swój charakter rolny, byle tylko mona byo go powiza ze sprzeda. Przyjcie dnia sprzeday jako decydujcego dla oceny wystpienia tej przesanki przesdza take o tym, e badajc jej wystpienie naley uwzgldni wszystkie okolicznoci dotyczce przeznaczenia gruntu, znane na dzie dokonania transakcji. Okolicznoci te mog dotyczy zarówno podatnika, jak i nabywcy.
                                                  • 21.09.2018Fundusz Pracy - kto, w jakiej wysokoci i za kogo paci skadki?
                                                   Od przyszego roku skadki na Fundusz Pracy zasila bd w czci tzw. Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych. Danin solidarnociow zapac wic nie tylko osoby placce tzw. podatek solidarnociowy (4% od nadwyki dochodów powyej 1 mln z) ale równie, porednio, wszyscy finansujcy Fundusz Pracy. To okazja aby przypomnie, kto i za kogo paci skadki.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »