Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek rolny

 • 05.09.2013Wynajem pokoi a podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest zobowiązany opodatkować przychody z wynajmu pokoi w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz z tytułu wyżywienia tych osób?
  • 21.08.2013Podatek od dróg polnych
   Interpelacja nr 18393 w sprawie podatku od dróg polnych.
   • 02.08.2013Drogi polne a podatek od nieruchomości
    Interpelacja nr 18393 do ministra finansów w sprawie podatku od dróg polnych
    • 25.07.2013Rolnik jako podatnik VAT
     Podatnik świadczący usługi rolnicze nie może łączyć dwóch statusów - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy z tytuł sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności i jednocześnie podatnika VAT czynnego - w pozostałym zakresie działalności rolnej, tj. świadczenia usług rolniczych wymienionych w art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 23.07.2013Spóźniona zapłata a odliczenie VAT przez nabywcę produktów rolnych
      Wykładnia art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie może prowadzić do naruszenia zasad: neutralności VAT, proporcjonalności - w rozumieniu art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP i art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej oraz ochrony prawa własności - w rozumieniu art. 21 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP, co oznacza, że przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 18.07.2013Termin płatności podatku od środków transportowych
       Interpelacja nr 17649 do ministra finansów w sprawie podatku od środków transportu
       • 03.07.2013Sprzedaż nieruchomości a źródło przychodu w PIT
        W świetle treści art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jedynie faktyczne, a nie potencjalne wykorzystywanie budynku mieszkalnego (lokalu w takim budynku) na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, determinuje klasyfikację przychodów uzyskanych ze sprzedaży takiej nieruchomości do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
        • 02.07.2013VAT: Moment otrzymania faktury przy jej odbiorze przez podmiot zewnętrzny
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może uznać za datę otrzymania faktury datę jej skanowania i w przypadku, gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, traktować tę datę jako datę powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury?
         • 25.06.2013PIT od rekompensat za służebność przesyłu
          Interpelacja nr 17040 do ministra finansów w sprawie doprecyzowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących służebności przesyłu
          • 31.05.2013Podatek rolny - zatwierdzono nowe zasady
           Od 2014 r. obowiązywać zaczną nowe zasady obliczania podatku rolnego – nowelizację ustawy podpisał w tym tygodniu prezydent Bronisław Komorowski. Wahania rynkowe nie będą mieć tak dużego wpływu na wysokość daniny, jak ma to obecnie miejsce.
           • 28.05.2013Nieaktualna ewidencja a podatek od nieruchomości
            Z uzasadnienia: Przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości, dla organów podatkowych wiążąca jest klasyfikacja gruntów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku zmiany ewidencji gruntów w związku z prowadzonymi przez podatnika wieloma postępowaniami administracyjnymi i sądowymi, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o wznowienie postępowania podatkowego zakończonego ostateczną decyzją oraz żądanie ewentualnej zmiany tej decyzji. Jednak do czasu zmiany ewidencji wiążą, w tym przedmiocie wszystkie organy obowiązujące w niej zapisy.
            • 05.04.2013Podatek rolny – zmiana zasad obliczania coraz bliżej
             Zasady obliczania podatku rolnego zostaną prawdopodobnie zmienione. Złożony przez klub poselski PSL projekt zakłada częściowe uniezależnienie wysokości podatku od wahań rynkowych. W efekcie rolnicy mogliby z wyprzedzeniem planować wydatki związane z tą daniną. Projekt czeka obecnie na trzecie czytanie w Sejmie.
             • 29.03.2013Gminy chętnie korzystają z autonomii w podatku rolnym
              Gminy chętnie korzystają z instrumentów autonomii podatkowej w podatku rolnym – wynika z trzeciej edycji raportu „Preferencje podatkowe w Polsce”, opublikowanego przez resort finansów. Jak się okazuje, skłonność do korzystania z możliwości obniżenia średniej ceny skupu żyta skorelowana jest ściśle z wysokością tej ceny w danym roku podatkowym.
              • 19.03.2013Remanent likwidacyjny dla potrzeb VAT
               Pytanie podatnika: Czy na zakończenie działalności rolniczej Wnioskodawczyni jest zobowiązana sporządzić remanent likwidacyjny dla potrzeb rozliczenia VAT?
               • 08.02.2013Podjazdy, chodniki i parkingi a podatek od nieruchomości
                Z uzasadnienia: W zakresie, w jakim budowle, położone na gruntach związanych z budynkami mieszkalnymi, służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, nie dotyczy ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, przewidziane dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
                • 21.01.2013Podatek od budynków i budowli zajętych przez producentów rolnych
                 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613, z późn. zm.) zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy albo w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim.
                 • 14.01.2013Opodatkowanie najmu prywatnego
                  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
                  • 19.12.2012Współwłasność a stawka podatku od nieruchomości
                   Z uzasadnienia: Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nawet prawomocne postanowienie sądu o podziale nieruchomości do korzystania (quo ad usum) nie uprawnia organu podatkowego do dokonania wymiaru podatku osobno dla każdego ze współwłaścicieli, także wówczas, gdy na wydzielonej części nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.
                   • 14.12.2012Budynki gospodarcze a podatek od nieruchomości
                    Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 4 grudnia 2012 r. znak PL/LS/833/99/SIA/12/275 do Urzędu Gminy (...) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)
                    • 03.12.2012Podatki na świecie: Kuba przed rewolucją
                     Mieszkańcy rządzonej niepodzielnie przez braci Castro Kuby przez ostatnie pół wieku nie musieli płacić właściwie żadnych podatków. Jak donosi agencja Reutera, zmieni się to już 1 stycznia 2013 r. Kubę czeka podatkowa „rewolucja” – socjalistyczne władze wprowadzą nowy system, obejmujący w sumie 19 różnych podatków.
                     • 28.11.2012Budynek bez dachu a podatek od nieruchomości
                      Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów, że budowla nie posiadająca poszycia dachowego, zabezpieczającego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spełnia funkcję dachu. Skoro zaś nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku - w tej części - i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania, gdyż brak jest jednego z niezbędnych elementów, które składają się na jego definicję na gruncie zarówno prawa podatkowego jak i budowlanego.
                      • 22.11.2012Podatki 2013: Wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
                       W 2013 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o prawie 16% wyższy niż w 2012 r. Taki wniosek wypływa z opublikowanego we wtorek rozporządzenia ministra finansów określającego normy szacunkowe obowiązujące w przyszłym roku. Podwyżka ominie osoby prowadzące wylęgarnie kurcząt i kaczek, a także hodowców białych myszy laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrąglania.
                       • 21.11.2012Podatki 2013: Część rolników zapłaci PIT wyższy o 15,9%
                        Z początkiem 2013 r. obowiązywać zaczną nowe, wyższe stawki norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Podatek dochodowy ustalany na ich podstawie wzrośnie w sumie o 15,9 proc.
                        • 13.11.2012Podatek dochodowy zamiast rolnego
                         Interpelacja nr 8565 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zastąpienia od 2014 r. podatku rolnego podatkiem dochodowym
                         • 06.11.2012Działalność gospodarcza w niewykończonym budynku a podatek od nieruchomości
                          Skoro zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przedmiotem opodatkowania może być "budynek lub jego część" to zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie m.in. będący w posiadaniu przedsiębiorcy budynek lub jego część chyba, że "budynek ten lub jego część" nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 29.10.2012Sprzedaż zwolniona i opodatkowana a proporcja VAT
                           Z uzasadnienia: W przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu, nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.
                           • 03.10.2012Podatki rolników – poważne zmiany od 2014 r.
                            Od początku 2014 r. rolnicy mają płacić podatek dochodowy dla gospodarstw rolnych, który zastąpi obecny podatek rolny – tak przynajmniej wynika z sierpniowych uzgodnień między resortami rolnictwa i finansów oraz ubiegłorocznego expose premiera Donalda Tuska.
                            • 01.10.2012Podatek od prywatnych nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej
                             Z uzasadnienia: Budynki i grunty stanowiące własność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zawsze powinny być opodatkowane stawkami podwyższonymi. Dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomości te nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej, a przez to nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Zatem, nieruchomości będące w posiadaniu osoby fizycznej, które nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, tj. nie są i potencjalnie nie mogą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych przez prowadzącego przedsiębiorstwo, powinny być opodatkowane według stawki podstawowej.
                             • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniżona?
                              Pytanie podatnika: Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku prac polegających na budowie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i wykonywanych zarówno wewnątrz jak i poza jego bryłą?
                              • 27.08.2012Ewidencja gruntów a podatek od nieruchomości
                               Organy podatkowe, co do zasady, są zobowiązane do uwzględnienia w postępowaniu podatkowym danych zawartych w ewidencji gruntów i nie są uprawione do weryfikowania klasyfikacji wskazanej w tej ewidencji. Jednakże w sytuacji, gdy podatnik wykaże, że wbrew wskazanym w stosownej procedurze administracyjnej przesłankom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak aby była ona zgodna ze stanem rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzygnięcie w oparciu o prawdę obiektywną.
                               • 27.08.2012Budynek mieszkalny wykorzystywany w działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodów
                                Pytanie podatnika: W jaki sposób rozliczać w kosztach uzyskania przychodów wydatki związane z nieruchomością, która częściowo wykorzystywana jest w prowadzonej działalności gospodarczej?
                                • 08.08.2012Postępowanie podatkowe: Powołanie i wynagrodzenie biegłego
                                 Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy na podstawie art. 197 § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, do określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, stosuje się zgodnie z art. 265 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 267 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                 • 07.08.2012Przeznaczenie gruntów rolnych a zwolnienie z PCC
                                  Interpelacja nr 5451 do ministra finansów w sprawie zmian w obowiązującym prawie mających na celu zniesienie ulg w podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do gruntów zakupionych na cele inwestycyjne
                                  • 25.07.2012Pole golfowe a podatek od nieruchomości
                                   Pola golfowe powstają w Polsce jako przejaw panującej mody i chęci współzawodnictwa oraz rywalizacji na różnych szczeblach sportowego wtajemniczenia. Niewątpliwym pozostaje wszakże fakt, iż aby móc uprawiać tę niewątpliwie ciekawą dyscyplinę sportu potrzebna jest dość znaczna przestrzeń. Podmioty decydujące się na inwestycję w tego typu infrastrukturę, powinny zdawać sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji, dotyczących opodatkowania tychże pól odpowiednio czy to podatkiem od nieruchomości czy też rolnym. Profesjonalne pola golfowe, wbrew pozorom, mogą posiadać szczególną infrastrukturę, która w ostateczności może rodzić skutek w postaci opodatkowania znajdujących się na terenie pól urządzeń zakwalifikowanych do budynków bądź budowli opodatkowanych podatkiem od nieruchomości.
                                   • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                                    Duża część zmian w ustawie o VAT, które planuje resort finansów dotyczy faktur. W ustawie proponuje się uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisów dotyczących fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnień dotyczących obowiązków związanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450 zł. Taka faktura nie będzie musiała zawierać części elementów, które dziś są wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma być tak samo traktowana, jak faktura papierowa.
                                    • 05.07.2012Zmiany w VAT 2013: Procedury szczególne
                                     Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w obrębie procedur szczególnych dotyczą przede wszystkim zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców, a także procedury VAT marża w turystyce. Są to zmiany głównie o charakterze doprecyzowującym. Mają one na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów unijnych.
                                     • 18.06.2012Odliczenie z faktury VAT-RR
                                      Pytanie podatnika: Czy płacąc za drób nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, który jest dostawcą drobiu i na którego jest wystawiana faktura RR, ale na rachunek bankowy podmiotu, z którym rolnik zawarł umowę o przelewie wierzytelności Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury RR?
                                      • 13.06.2012Zwolnienie z podatku rolnego gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa
                                       Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.), zwalnia się od podatku rolnego, grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
                                       • 10.05.2012Opodatkowanie farm słonecznych
                                        Problematyka opodatkowania farm słonecznych, podobnie jak elektrowni wiatrowych, może budzić szereg wątpliwości na gruncie polskiego prawa podatkowego. W zmieniającej się dziś rzeczywistości, firmy, ale także i osoby prywatne, coraz większą wagę przywiązują do odnawialnych źródeł energii. Jednakże w coraz większym stopniu pojawiające się inwestycje w tego typu źródła energii, tak w sferze prywatnej jak i w wykorzystywaniu ich przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą przysparzać inwestorom nieco problemów, co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a niekiedy także podatkiem rolnym.
                                        • 10.05.2012MF: Będą zmiany w opodatkowaniu garaży
                                         Interpelacja nr 3264 do ministra finansów w sprawie zmian legislacyjnych przepisów dotyczących modelu podatków i opłat lokalnych
                                         • 08.05.2012Sprzedaż działki a opodatkowanie VAT
                                          Pytanie podatnika: Czy przy sprzedaży kolejnej działki wyodrębnionej z nieruchomości rolnej Wnioskodawca będzie musiał zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług i zapłacić podatek VAT ze sprzedaży działki?
                                          • 24.04.2012Podatek rolny: Zmiana zasad opodatkowania
                                           Interpelacja nr 2835 do ministra finansów w sprawie zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego
                                           • 03.04.2012Skutki przeniesienia prawa własności nieruchomości w drodze zamiany
                                            Pytanie podatnika: Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany, w ramach odszkodowania za przejęty grunt, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                            • 02.04.2012Łączne zobowiązanie pieniężne
                                             Instytucja łącznego zobowiązania pieniężnego została uregulowana w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). Jednakże, aby zrozumieć istotę naliczania podatku rolnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy sięgnąć po zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
                                             • 26.03.2012Zewnętrzny obmiar altany a podatek od nieruchomości
                                              Z uzasadnienia: Ocieplenie altany niewątpliwie zwiększa powierzchnię, którą altana zajmuje w terenie, lecz nie może powiększyć jej powierzchni użytkowej czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian. Tym samym w takim przypadku nie ma podstaw prawnych do naliczenia podatku od nieruchomości.
                                              • 22.03.2012Zasady składania rocznych zeznań CIT-8
                                               Obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynika z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Dotyczy on podatników będących:
                                               • 15.03.2012Podatek od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków
                                                Wykładnia językowa, systemowa i celowościowa art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uzasadnia twierdzenie, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca.
                                                • 15.03.2012Opodatkowanie akcyzą całych liści tytoniu
                                                 Pytanie: Zamierzam uruchomić punkt skupu i sprzedaży płodów rolnych z przewagą skupu nieprzetworzonych liści tytoniu od rolników - plantatorów lub firm zajmujących się handlem liśćmi. Liście będą skupowane i sprzedawane w całości. Nabyte od plantatorów (dostawców) liście zamierzam sprzedawać hurtowo lub detalicznie w tym punkcie dla wszystkich firm lub osób, które będą chciały nabyć dany produkt. Dodam, że nie będę sprzedawał tytoniu do palenia lecz tylko na użytek w gospodarstwie rolnym, domowym lub w innych celach (np. jako nawóz, środek grzybobójczy). Czy od ww. sprzedaży liści tytoniu będę zmuszony odprowadzać podatek akcyzowy?
                                                 • 14.03.2012Podatek od nieruchomości za garaż z osobną księgą wieczystą
                                                  W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. według stawki podatku dla pozostałych budynków. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »