Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek rolny

 • 05.04.2013Podatek rolny – zmiana zasad obliczania coraz bliżej
  Zasady obliczania podatku rolnego zostaną prawdopodobnie zmienione. Złożony przez klub poselski PSL projekt zakłada częściowe uniezależnienie wysokości podatku od wahań rynkowych. W efekcie rolnicy mogliby z wyprzedzeniem planować wydatki związane z tą daniną. Projekt czeka obecnie na trzecie czytanie w Sejmie.
  • 29.03.2013Gminy chętnie korzystają z autonomii w podatku rolnym
   Gminy chętnie korzystają z instrumentów autonomii podatkowej w podatku rolnym – wynika z trzeciej edycji raportu „Preferencje podatkowe w Polsce”, opublikowanego przez resort finansów. Jak się okazuje, skłonność do korzystania z możliwości obniżenia średniej ceny skupu żyta skorelowana jest ściśle z wysokością tej ceny w danym roku podatkowym.
   • 19.03.2013Remanent likwidacyjny dla potrzeb VAT
    Pytanie podatnika: Czy na zakończenie działalności rolniczej Wnioskodawczyni jest zobowiązana sporządzić remanent likwidacyjny dla potrzeb rozliczenia VAT?
    • 08.02.2013Podjazdy, chodniki i parkingi a podatek od nieruchomości
     Z uzasadnienia: W zakresie, w jakim budowle, położone na gruntach związanych z budynkami mieszkalnymi, służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, nie dotyczy ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, przewidziane dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
     • 21.01.2013Podatek od budynków i budowli zajętych przez producentów rolnych
      Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613, z późn. zm.) zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy albo w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim.
      • 14.01.2013Opodatkowanie najmu prywatnego
       Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
       • 19.12.2012Współwłasność a stawka podatku od nieruchomości
        Z uzasadnienia: Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nawet prawomocne postanowienie sądu o podziale nieruchomości do korzystania (quo ad usum) nie uprawnia organu podatkowego do dokonania wymiaru podatku osobno dla każdego ze współwłaścicieli, także wówczas, gdy na wydzielonej części nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.
        • 14.12.2012Budynki gospodarcze a podatek od nieruchomości
         Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 4 grudnia 2012 r. znak PL/LS/833/99/SIA/12/275 do Urzędu Gminy (...) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)
         • 03.12.2012Podatki na świecie: Kuba przed rewolucją
          Mieszkańcy rządzonej niepodzielnie przez braci Castro Kuby przez ostatnie pół wieku nie musieli płacić właściwie żadnych podatków. Jak donosi agencja Reutera, zmieni się to już 1 stycznia 2013 r. Kubę czeka podatkowa „rewolucja” – socjalistyczne władze wprowadzą nowy system, obejmujący w sumie 19 różnych podatków.
          • 28.11.2012Budynek bez dachu a podatek od nieruchomości
           Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów, że budowla nie posiadająca poszycia dachowego, zabezpieczającego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spełnia funkcję dachu. Skoro zaś nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku - w tej części - i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania, gdyż brak jest jednego z niezbędnych elementów, które składają się na jego definicję na gruncie zarówno prawa podatkowego jak i budowlanego.
           • 22.11.2012Podatki 2013: Wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
            W 2013 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o prawie 16% wyższy niż w 2012 r. Taki wniosek wypływa z opublikowanego we wtorek rozporządzenia ministra finansów określającego normy szacunkowe obowiązujące w przyszłym roku. Podwyżka ominie osoby prowadzące wylęgarnie kurcząt i kaczek, a także hodowców białych myszy laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrąglania.
            • 21.11.2012Podatki 2013: Część rolników zapłaci PIT wyższy o 15,9%
             Z początkiem 2013 r. obowiązywać zaczną nowe, wyższe stawki norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Podatek dochodowy ustalany na ich podstawie wzrośnie w sumie o 15,9 proc.
             • 13.11.2012Podatek dochodowy zamiast rolnego
              Interpelacja nr 8565 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zastąpienia od 2014 r. podatku rolnego podatkiem dochodowym
              • 06.11.2012Działalność gospodarcza w niewykończonym budynku a podatek od nieruchomości
               Skoro zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przedmiotem opodatkowania może być "budynek lub jego część" to zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie m.in. będący w posiadaniu przedsiębiorcy budynek lub jego część chyba, że "budynek ten lub jego część" nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
               • 29.10.2012Sprzedaż zwolniona i opodatkowana a proporcja VAT
                Z uzasadnienia: W przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu, nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.
                • 03.10.2012Podatki rolników – poważne zmiany od 2014 r.
                 Od początku 2014 r. rolnicy mają płacić podatek dochodowy dla gospodarstw rolnych, który zastąpi obecny podatek rolny – tak przynajmniej wynika z sierpniowych uzgodnień między resortami rolnictwa i finansów oraz ubiegłorocznego expose premiera Donalda Tuska.
                 • 01.10.2012Podatek od prywatnych nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej
                  Z uzasadnienia: Budynki i grunty stanowiące własność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zawsze powinny być opodatkowane stawkami podwyższonymi. Dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomości te nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej, a przez to nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Zatem, nieruchomości będące w posiadaniu osoby fizycznej, które nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, tj. nie są i potencjalnie nie mogą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych przez prowadzącego przedsiębiorstwo, powinny być opodatkowane według stawki podstawowej.
                  • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniżona?
                   Pytanie podatnika: Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku prac polegających na budowie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i wykonywanych zarówno wewnątrz jak i poza jego bryłą?
                   • 27.08.2012Ewidencja gruntów a podatek od nieruchomości
                    Organy podatkowe, co do zasady, są zobowiązane do uwzględnienia w postępowaniu podatkowym danych zawartych w ewidencji gruntów i nie są uprawione do weryfikowania klasyfikacji wskazanej w tej ewidencji. Jednakże w sytuacji, gdy podatnik wykaże, że wbrew wskazanym w stosownej procedurze administracyjnej przesłankom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak aby była ona zgodna ze stanem rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzygnięcie w oparciu o prawdę obiektywną.
                    • 27.08.2012Budynek mieszkalny wykorzystywany w działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodów
                     Pytanie podatnika: W jaki sposób rozliczać w kosztach uzyskania przychodów wydatki związane z nieruchomością, która częściowo wykorzystywana jest w prowadzonej działalności gospodarczej?
                     • 08.08.2012Postępowanie podatkowe: Powołanie i wynagrodzenie biegłego
                      Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy na podstawie art. 197 § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, do określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, stosuje się zgodnie z art. 265 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 267 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                      • 07.08.2012Przeznaczenie gruntów rolnych a zwolnienie z PCC
                       Interpelacja nr 5451 do ministra finansów w sprawie zmian w obowiązującym prawie mających na celu zniesienie ulg w podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do gruntów zakupionych na cele inwestycyjne
                       • 25.07.2012Pole golfowe a podatek od nieruchomości
                        Pola golfowe powstają w Polsce jako przejaw panującej mody i chęci współzawodnictwa oraz rywalizacji na różnych szczeblach sportowego wtajemniczenia. Niewątpliwym pozostaje wszakże fakt, iż aby móc uprawiać tę niewątpliwie ciekawą dyscyplinę sportu potrzebna jest dość znaczna przestrzeń. Podmioty decydujące się na inwestycję w tego typu infrastrukturę, powinny zdawać sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji, dotyczących opodatkowania tychże pól odpowiednio czy to podatkiem od nieruchomości czy też rolnym. Profesjonalne pola golfowe, wbrew pozorom, mogą posiadać szczególną infrastrukturę, która w ostateczności może rodzić skutek w postaci opodatkowania znajdujących się na terenie pól urządzeń zakwalifikowanych do budynków bądź budowli opodatkowanych podatkiem od nieruchomości.
                        • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                         Duża część zmian w ustawie o VAT, które planuje resort finansów dotyczy faktur. W ustawie proponuje się uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisów dotyczących fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnień dotyczących obowiązków związanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450 zł. Taka faktura nie będzie musiała zawierać części elementów, które dziś są wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma być tak samo traktowana, jak faktura papierowa.
                         • 05.07.2012Zmiany w VAT 2013: Procedury szczególne
                          Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w obrębie procedur szczególnych dotyczą przede wszystkim zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców, a także procedury VAT marża w turystyce. Są to zmiany głównie o charakterze doprecyzowującym. Mają one na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów unijnych.
                          • 18.06.2012Odliczenie z faktury VAT-RR
                           Pytanie podatnika: Czy płacąc za drób nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, który jest dostawcą drobiu i na którego jest wystawiana faktura RR, ale na rachunek bankowy podmiotu, z którym rolnik zawarł umowę o przelewie wierzytelności Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury RR?
                           • 13.06.2012Zwolnienie z podatku rolnego gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa
                            Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.), zwalnia się od podatku rolnego, grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
                            • 10.05.2012Opodatkowanie farm słonecznych
                             Problematyka opodatkowania farm słonecznych, podobnie jak elektrowni wiatrowych, może budzić szereg wątpliwości na gruncie polskiego prawa podatkowego. W zmieniającej się dziś rzeczywistości, firmy, ale także i osoby prywatne, coraz większą wagę przywiązują do odnawialnych źródeł energii. Jednakże w coraz większym stopniu pojawiające się inwestycje w tego typu źródła energii, tak w sferze prywatnej jak i w wykorzystywaniu ich przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą przysparzać inwestorom nieco problemów, co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a niekiedy także podatkiem rolnym.
                             • 10.05.2012MF: Będą zmiany w opodatkowaniu garaży
                              Interpelacja nr 3264 do ministra finansów w sprawie zmian legislacyjnych przepisów dotyczących modelu podatków i opłat lokalnych
                              • 08.05.2012Sprzedaż działki a opodatkowanie VAT
                               Pytanie podatnika: Czy przy sprzedaży kolejnej działki wyodrębnionej z nieruchomości rolnej Wnioskodawca będzie musiał zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług i zapłacić podatek VAT ze sprzedaży działki?
                               • 24.04.2012Podatek rolny: Zmiana zasad opodatkowania
                                Interpelacja nr 2835 do ministra finansów w sprawie zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego
                                • 03.04.2012Skutki przeniesienia prawa własności nieruchomości w drodze zamiany
                                 Pytanie podatnika: Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany, w ramach odszkodowania za przejęty grunt, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                 • 02.04.2012Łączne zobowiązanie pieniężne
                                  Instytucja łącznego zobowiązania pieniężnego została uregulowana w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). Jednakże, aby zrozumieć istotę naliczania podatku rolnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy sięgnąć po zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
                                  • 26.03.2012Zewnętrzny obmiar altany a podatek od nieruchomości
                                   Z uzasadnienia: Ocieplenie altany niewątpliwie zwiększa powierzchnię, którą altana zajmuje w terenie, lecz nie może powiększyć jej powierzchni użytkowej czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian. Tym samym w takim przypadku nie ma podstaw prawnych do naliczenia podatku od nieruchomości.
                                   • 22.03.2012Zasady składania rocznych zeznań CIT-8
                                    Obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynika z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Dotyczy on podatników będących:
                                    • 15.03.2012Podatek od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków
                                     Wykładnia językowa, systemowa i celowościowa art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uzasadnia twierdzenie, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca.
                                     • 15.03.2012Opodatkowanie akcyzą całych liści tytoniu
                                      Pytanie: Zamierzam uruchomić punkt skupu i sprzedaży płodów rolnych z przewagą skupu nieprzetworzonych liści tytoniu od rolników - plantatorów lub firm zajmujących się handlem liśćmi. Liście będą skupowane i sprzedawane w całości. Nabyte od plantatorów (dostawców) liście zamierzam sprzedawać hurtowo lub detalicznie w tym punkcie dla wszystkich firm lub osób, które będą chciały nabyć dany produkt. Dodam, że nie będę sprzedawał tytoniu do palenia lecz tylko na użytek w gospodarstwie rolnym, domowym lub w innych celach (np. jako nawóz, środek grzybobójczy). Czy od ww. sprzedaży liści tytoniu będę zmuszony odprowadzać podatek akcyzowy?
                                      • 14.03.2012Podatek od nieruchomości za garaż z osobną księgą wieczystą
                                       W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. według stawki podatku dla pozostałych budynków. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
                                       • 12.03.2012Opodatkowanie firmowych nieruchomości
                                        Zapytanie nr 406 do ministra finansów w sprawie stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym
                                        • 27.02.2012Rolnik ryczałtowy: Łączenie statusu podatnika VAT zwolnionego i czynnego
                                         Interpelacja nr 545 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do rolników, w związku ze stanowiskiem dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 lipca 2011 r.
                                         • 23.02.2012Studium uwarunkowań a zwolnienie z VAT
                                          W związku z tym, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest źródłem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), nie może ono stanowić podstawy do ustalenia prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                                          • 20.02.2012Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2012 roku
                                           KRUS informuje, że kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
                                           • 20.02.2012Opodatkowanie gminnych dróg wewnętrznych
                                            Interpelacja nr 667 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mienia gminnego
                                            • 17.02.2012Zakład pracy chronionej jako współwłaściciel nieruchomości a zwolnienie z podatku
                                             Z uzasadnienia: Ilość współwłaścicieli nieruchomości władających nią wspólnie z zakład pracy chronionej nie ma znaczenia dla zwolnienia tego zakładu z podatku. Niezależnie ilu ich będzie zakład pracy chronionej z tego zwolnienia będzie korzystał i do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązany nie będzie. Ponoszenie podatku od nieruchomości przez podmioty będące jej współwłaścicielami wraz z nim jest obojętne majątkowo dla zakładu pracy chronionej. Nie uzyskuje on z tego tytułu ani żadnego przysporzenia ani też nie jest obarczony żadnym długiem.
                                             • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                              FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                              • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                               Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                               • 30.01.2012Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny
                                                Pytanie podatnika: Czy na dzień objęcia udziałów powstanie dochód do opodatkowania, oraz czy ustalając koszt uzyskania przychodu do wyceny rzeczy ruchomych i gruntu, należy stosować aktualną wartość rynkową aportu, czy wartość nabycia poszczególnych składników aportu?
                                                • 23.01.2012Zajęcie nieruchomości na działalność
                                                 Żeby grunt, budynek czy budowla mogły być opodatkowane stawką właściwą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi nastąpić zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy; to samo odnosi się do części budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                                                 • 19.01.2012Rozliczenie PIT w formie karty podatkowej
                                                  Pytanie podatnika: Czy w związku z faktami, że Wnioskodawca w 2011 r. poprosił o pomoc w wykonywanej działalności gospodarczej: dwóch synów pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz zatrudnił na umowę o pracę 3 pracowników, nie utraci prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obsługi maszynowej produkcji rolniczej i ogrodniczej?
                                                  • 19.12.2011Sprzedaż jaj z własnego chowu a podatek PIT
                                                   Pytanie: Prowadzę wraz z żoną wspólne gospodarstwo rolne. Oprócz tego prowadzę sklep w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi. Od czerwca br., na terenie gospodarstwa rolnego, rozpocząłem hodowlę kur niosek w ilości 350 sztuk, ustalając dochód na podstawie norm szacunkowych. Czy sprzedaż jaj z własnego gospodarstwa w swoim sklepie oraz bezpośrednim odbiorcom z fermy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy opodatkowaniu z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »