Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

elektroniczny obieg faktur

 • 29.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
  Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
  • 26.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
   Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
   • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
    Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
    • 26.03.2019Brak akceptacji faktury przez kontrahenta a moliwo jej anulowania
     Pytanie:  Wnioskodawca wystawi faktur, któr kontrahent odrzuci i odesa. Czy Spóka ma prawo anulowa faktur, o której mowa w art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w zwizku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzeday przez kontrahenta oraz brakiem moliwoci zawarcia ugody?
     • 25.10.2018NSA: Naleyta staranno i karuzela VAT - istotny dla poredników wyrok NSA
      Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadzc faktyczn dziaalno gospodarcz dochowa naleytej starannoci kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie mia oraz nie móg mie wiadomoci uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie moe zosta pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujcych nabycie towarów.
      • 05.10.2018E-faktury VAT: zasady cyfryzacji, przechowywania, udostpniania, prawo do odliczenia podatku
       Nie ma przepisu, który ograniczaby moliwo elektronicznej archiwizacji wycznie do tych faktur, które podatnik otrzyma od dostawcy w formie elektronicznej. Nie ma równie przepisu, który obligowaby podatnika do przechowywania otrzymanych faktur papierowych wycznie w archiwum w formie papierowej. W poniszej interpretacji w sposób wyczerpujcy Wsnioskodawca przedstawi prawidowe i niezbdne zasady postpowania w przypadku przechowywania faktur VAT wycznie w formie elektronicznej.
       • 19.09.2018Zamówienia publiczne z obowizkowym odbiorem e-faktur
        Ju od 18 kwietnia 2019 r. zamawiajcy bd musieli by przygotowani na odbiór faktur w formie elektronicznej – wynika z projektu nowej ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Projekt zosta ju przyjty przez rzd. W efekcie przepisy zostan dostosowane do wymogów unijnych.
        • 20.07.2018Moliwo anulowania faktury VAT
         Niekiedy przy prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej podatnicy popeniaj bdy polegajce na wystawieniu faktury, która nie powinna w ogóle zosta wystawiona. Poniewa okazuje si to dopiero po sporzdzeniu dokumentu, podatnik staje przed problemem, jak postpi, aby dokument taki przesta istnie w sensie prawnym, a tym samym nie móg wywoa adnych skutków prawnych. Zagadnienie anulowania faktury nie zostao uregulowane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
         • 18.07.2018Moliwo anulowania faktury VAT
          Niekiedy przy prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej podatnicy popeniaj bdy polegajce na wystawieniu faktury, która nie powinna w ogóle zosta wystawiona. Poniewa okazuje si to dopiero po sporzdzeniu dokumentu, podatnik staje przed problemem, jak postpi, aby dokument taki przesta istnie w sensie prawnym, a tym samym nie móg wywoa adnych skutków prawnych. Zagadnienie anulowania faktury nie zostao uregulowane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
          • 15.06.2018VAT: Prawidowy sposób ewidencji w kasie i udostpniania faktury przy usugach mobilnych
           Wysanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywc e-mail zgodnie z jego daniem oznacza, e dokument zosta nabywcy udostpniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej wiadczy o tym, e wypeniony zosta warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano faktur nabywcy.
           • 28.02.2018Obowizki zwizane z JPK przynios wzrost popularnoci e-faktur?
            W poniedziaek min termin zoenia przez mikrofirmy pierwszych Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Jak przewiduj eksperci, wprowadzenie z pocztkiem roku nowego obowizku moe przyczyni si do zwikszonego zainteresowania elektronicznymi fakturami.
            • 27.02.2018Obowizki zwizane z JPK przynios wzrost popularnoci e-faktur?
             W poniedziaek min termin zoenia przez mikrofirmy pierwszych Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Jak przewiduj eksperci, wprowadzenie z pocztkiem roku nowego obowizku moe przyczyni si do zwikszonego zainteresowania elektronicznymi fakturami.
             • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
              Na stronach rzdowego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
              • 14.12.2017Moliwo anulowania faktury VAT
               Niekiedy przy prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej podatnicy popeniaj bdy polegajce na wystawieniu faktury, która nie powinna w ogóle zosta wystawiona. Poniewa okazuje si to dopiero po sporzdzeniu dokumentu, podatnik staje przed problemem, jak postpi, aby dokument taki przesta istnie w sensie prawnym, a tym samym nie móg wywoa adnych skutków prawnych. Zagadnienie anulowania faktury nie zostao uregulowane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221).
               • 09.06.2016Czy elektroniczna archiwizacja papierowych dokumentw jest zgodna z prawem?
                Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, posiadanie przez Spk elektronicznych obrazw dokumentw rdowych otrzymanych pierwotnie w wersji papierowej, stanowi bdzie prawidowe potwierdzenie poniesienia wydatku, uprawniajce do zachowania prawa do rozpoznania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodw?
                • 19.04.2016VAT. Dokumentowanie wewntrzwsplnotowej dostawy towarw
                 Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarw i usug, posiadanie przez Wnioskodawc w swojej dokumentacji dokumentu speniajcego wymagania dokumentu okrelonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (tj. specyfikacja poszczeglnych sztuk adunku) i speniajcego jednoczenie wymagania dokumentu okrelonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT (tj. dowd potwierdzajcy przyjcie przez nabywc towaru) przesanego przez nabywc towarw do Wnioskodawcy w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) oraz posiadanie w swojej dokumentacji zamwienia nabywcy (art. 42 ust. 11 pkt 1 ustawy o VAT) uprawniao bdzie Wnioskodawc do zastosowania stawki 0% dla wewntrzwsplnotowej dostawy towarw?
                 • 23.02.2016Archiwizacja faktur i rachunkw tylko w formie elektronicznej
                  Pytanie podatnika: Czy Spka bdzie uprawniona do archiwizacji Dokumentw (faktury zakupowe, faktury korygujce, duplikaty, rachunki) jedynie w formie elektronicznej? W szczeglnoci, czy Spka bdzie uprawniona do archiwizacji jedynie w formie elektronicznej (w postaci skanw) Dokumentw otrzymanych w formie papierowej i zaprzestania archiwizowania Dokumentw w formie papierowej?
                  • 29.10.2015Samofakturowanie dla potrzeb VAT
                   Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszym, na podstawie art. 106d ustawy o VAT, Spka bdzie uprawniona do wystawiania w trybie samofakturowania na rzecz swoich Dostawcw faktur korygujcych lub zbiorczych faktur korygujcych (oraz duplikatw faktur korygujcych) w stosunku do faktur pierwotnych, wystawionych przez Dostawcw?
                   • 23.06.2015Odliczenie VAT ze skanu faktury papierowej
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy Spka, bdzie dysponowaa tylko elektronicznymi obrazami faktur otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, ktre to faktury bd dokumentoway wydatki na nabycie towarw i usug dajcych prawo do odliczenia zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarw i usug, Spka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w takich fakturach w przypadku zniszczenia postaci papierowej faktur pierwotnie ujtych w przyjtych okresach rozliczeniowych?
                    • 23.12.2014Resort gospodarki wspiera rozwj fakturowania elektronicznego
                     Upowszechnienie elektronicznej formy fakturowania to jeden z warunkw wzrostu innowacyjnoci polskiej gospodarki – twierdzi Ministerstwo Gospodarki, ktre pracuje nad Programem rozwoju elektronicznego fakturowania. Projekt ma m.in. uatwi wdroenie unijnej dyrektywy ws. e-fakturowania w zamwieniach publicznych.
                     • 27.10.2014E-faktury nadal mao popularne
                      Zdecydowana wikszo (80 proc.) polskich maych i rednich przedsibiorstw (MSP) wystawia wycznie faktury papierowe – wynika z nowego badania Millward Brown, przeprowadzonego na zlecenie BillBird S.A. Jedn z gwnych barier dla wzrostu popularnoci e-faktur okazuje si strach przed urzdnikami skarbowymi oraz brak odpowiedniej znajomoci przepisw dotyczcych dokumentacji elektronicznej.
                      • 24.10.2014E-faktury nadal mao popularne
                       Zdecydowana wikszo (80 proc.) polskich maych i rednich przedsibiorstw (MSP) wystawia wycznie faktury papierowe – wynika z nowego badania Millward Brown, przeprowadzonego na zlecenie BillBird S.A. Jedn z gwnych barier dla wzrostu popularnoci e-faktur okazuje si strach przed urzdnikami skarbowymi oraz brak odpowiedniej znajomoci przepisw dotyczcych dokumentacji elektronicznej.
                       • 18.09.2014Opaty za autostrady za granic w kosztach uzyskania przychodw
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie transportu drogowego towarw na terenie Polski i Europy. Opaty za korzystanie z drg na terenie Sowacji oraz Czech pobierane s na podstawie systemu poboru opat odpowiednio Skytoll oraz Myto Cz. Doadowanie ww. urzdze elektronicznych odbywa si w formie zaliczkowej. Czy mona traktowa jako koszty uzyskania przychodw wpaty zaliczkowe, przy ktrych nie ma moliwoci sprawdzenia, jaka dokadnie kwota zostaa pobrana przez dany pojazd?
                        • 22.04.2013Przechowywanie faktur elektronicznych
                         Pytanie podatnika: Czy Spka bdzie uprawniona do prowadzenia archiwum dokumentw wycznie w formie elektronicznej w postaci skanw dokumentw i zaprzestania archiwizowania otrzymywanych papierowych dokumentw i ich niszczenie po zeskanowaniu i zarchiwizowaniu w formie elektronicznej? Czy moliwe jest archiwizowanie czci faktur wycznie w formie elektronicznej, a czci w formie papierowej?
                         • 31.10.2012Usuga invooclip – KIR zachca do korzystania z e-faktur
                          Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadzia na rynek now, skierowan do przedsibiorstw, usug – invooclip. Jak przekonuje KIR, system ten pozwala na nawet czterokrotne zmniejszenie kosztw obsugi faktur.
                          • 03.07.2012Potwierdzenie wywozu towaru przy eksporcie porednim
                           Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy o podatku od towarw i usug uprawnione jest stosowanie 0% stawki podatku VAT w odniesieniu do eksportu, o ktrym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ww. ustawy (tzw. eksportu poredniego), jeli podatnik dysponuje faktur VAT oraz komunikatem IE599 w formie pliku XML, o ile wynika z niego tosamo towaru bdcego przedmiotem dostawy i wywozu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                           • 31.01.2012Usuga transportu towarw importowanych a stawka VAT
                            Pytanie podatnika: Czy Spka moe opodatkowa wykonan usug transportu towarw importowanych preferencyjn stawk VAT 0% na podstawie wydruku, jakim jest Powiadczone Zgoszenie Celne (PZC)?
                            • 21.04.2011Obrt bonami nie podlega VAT
                             Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej dziaalnoci Wnioskodawca wdroy nowy projekt dotyczcy emisji bonw sprzedawanych innym firmom - Zleceniodawcom po cenie 1 bon = 1 z. Wnioskodawca pobiera te opat tzw. prowizyjn zwizan ze sprzeda bonw. Bony zapisywane s na Internetowe konta, do ktrych dostp (login i haso) otrzymuj wskazane przez Zamawiajcego osoby. Bony upowaniaj do pacenia nimi za wszystkie towary i usugi, za ktre mona paci przelewem. Gwnie dotyczy to: zakupw w sklepach internetowych, portalach aukcyjnych lub regulowania zobowiza za rachunki telefoniczne, prd lub gaz etc. W jaki sposb na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug naley dokonywa rozliczenia obrotu bonami?
                             • 07.03.2011Firmy mog wysya e-mailem faktury w pliku pdf
                              Pytanie podatnika: Czy w obecnym stanie prawnym mona przyj, e w przypadku gdy Wnioskodawca przele swojemu kontrahentowi faktur VAT drog elektroniczn w postaci skanu oryginalnej wersji papierowej takiej faktury VAT bez zagwarantowania przez Wnioskodawc, e autentyczno pochodzenia i integralno treci takiej faktury VAT bdzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym lub poprzez wymian danych elektronicznych (EDI), oraz kontrahent ten zaakceptuje tak form wystawienia i przesyania faktur VAT, w formie pisemnej, co najmniej na jeden dzie przed wystawieniem i wysaniem faktury VAT, to, taka faktura VAT bdzie uznana za dorczon prawidowo?
                              • 04.10.2010Dokument elektroniczny IE599 jako potwierdzenie wywozu
                               Z uzasadnienia: Jeli celem ECS jest m.in. zapewnienie przejrzystoci i weryfikowalnoci przeprowadzanych operacji celnych, to organ, majcy jakiekolwiek wtpliwoci co do treci otrzymanych dokumentw, czy te podejrze co do fikcyjnoci transakcji ma narzdzia suce do weryfikacji uzyskanych od podatnika danych. Tym samym moe w atwy sposb zbada, czy nadesany wydruk, kserokopia, czy nadesany plik jest kopi oryginalnego komunikatu IE599. W tych warunkach nakadanie na podatnika obowizku niejako "ponownego" potwierdzenia autentycznoci wydawanych dokumentw nie znajduje oparcia w treci przepisw ustawy VAT i stoi w sprzecznoci z zaoeniami ECS.
                               • 26.07.2010Faktury za porednictwem e-maila ju wkrtce
                                Podczas spotkania z przedstawicielami Rady Podatkowej PKPP Lewiatan wiceminister finansw Maciej Grabowski zapowiedzia, e wyda rozporzdzenie w sprawie e-faktur zgodnie z postulatami Lewiatana. Za integralno oraz rdo pochodzenia ma odpowiada podatnik, przepisy nie bd jednak wskazyway adnej okrelonej formy e-faktury. Celem proponowanej zmiany do ustawy o VAT jest uproszczenie zasad stosowania faktur w obrocie gospodarczym poprzez umoliwienie powszechnego stosowania faktur VAT w formie elektronicznej.
                                • 31.03.2010Przechowywanie kopii faktur: Jednak nie ma przeomu
                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku wystawiania faktur VAT, moliwe jest przechowywanie kopii faktur w systemie ksigowym (komputerowym), w ktrym dokumenty te zostay wystawione?
                                 • 08.04.2009Elektroniczne faktury w kolejnym banku
                                  Jak informuje Krajowa Izba Rozliczeniowa, ju ponad 5 milionw Polakw moe otrzymywa rachunki za prd, telewizj czy ubezpieczenie w formie elektronicznej, za porednictwem e-bankw. Do grona uytkownikw wiadczonej przez KIR usugi BILIX doczyli ostatnio klienci banku Pekao SA. Jak wynika z bada przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia, a 66 proc. uytkownikw kont internetowych chce otrzymywa rachunki za usugi masowe w formie elektronicznej.