Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPB1-3/4510-212/16/SK

 • 30.08.2018Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania opat licencyjnych naliczanych od obrotu
  Z uzasadnienia: ... Z uwagi na fakt, e wysoko ponoszonych przez spók jawn opat licencyjnych uzaleniona bdzie od wysokoci przychodów z licencji (bd ustalone w oparciu o wielko przychodów uzyskiwanych z tytuu korzystania ze Znaków w ramach licencji), opaty te nie bd wpyway na warto pocztkow licencji, lecz bd stanowiy koszt uzyskania przychodu. 
  • 18.05.2017Poczenie spóek a rozliczenie przychodów i kosztów
   Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, e na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszego poczenia Spóek w trybie okrelonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, które zostanie przeprowadzone bez zamykania ksig rachunkowych Spóek, Spóka Przejmujca bdzie miaa prawo i obowizek, zgodnie z zasad sukcesji generalnej, wykaza w swoim zeznaniu na podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy, w którym dojdzie do poczenia…..
   • 07.02.2017Skutki podatkowe podziau spóki przez wydzielenie
    Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji planowanego podziau przez wydzielenie i nabycia zorganizowanej czci przedsibiorstwa Spóki Dzielonej przez Wnioskodawc w wyniku podziau, Wnioskodawca nie bdzie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za zobowizania z tytuu rozlicze podatkowych Spóki Dzielonej powstae przed Dniem Wydzielenia (zarówno w zwizku ze skadnikami majtku, które zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau, jak i tymi, które nie zostay przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziau)?
    • 26.09.2016Usugi szkoleniowe i edukacyjne a podatek u rda 
     Przedsibiorcy bardzo czsto bior udzia w rnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zagraniczne podmioty. W zajciach uczestnicz wirtualnie, online. Czy w przypadku tego rodzaju zakupw polski przedsibiorca powinien zapaci tzw. podatek u rda? Zobaczmy. 
     • 22.09.2016Usugi szkoleniowe i edukacyjne a podatek u rda 
      Przedsibiorcy bardzo czsto bior udzia w rnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zagraniczne podmioty. W zajciach uczestnicz wirtualnie, online. Czy w przypadku tego rodzaju zakupw polski przedsibiorca powinien zapaci tzw. podatek u rda? Zobaczmy. 
      • 08.09.2016czenie spek. Obowizki nastpcy prawnego
       Pytanie podatnika: Czy w sytuacji zamknicia ksig rachunkowych Wnioskodawcy jako spki przejmowanej zasadne jest twierdzenie, e w wietle przepisu art. 8 ust. 6 ustawy CIT rok podatkowy Wnioskodawcy zakoczy si w dniu poczenia i czy Spka przejmujca, jako nastpna prawny Wnioskodawcy, bdzie zobowizany zoy za Wnioskodawc zeznanie roczne? Czy w zwizku z zamkniciem roku podatkowego Wnioskodawcy, Spka przejmujca, jako nastpca prawny, bdzie miaa obowizek wykazania oraz rozliczenia osignitego przez Wnioskodawc dochodu za okres ostatniego roku podatkowego (koczcego si w dniu wpisu poczenia w KRS) oraz moliwo rozliczenia straty Wnioskodawcy z lat ubiegych z dochodem Wnioskodawcy osignitym w trakcie roku 2016, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy CIT?
       • 21.07.2016Opaty licencyjne w kosztach uzyskania przychodw
        Pytanie podatnika: Czy Spka prawidowo postpia zaliczajc uiszczane opaty licencyjne za uywanie znakw towarowych do kosztw uzyskania przychodu w miesicu zaksigowania tego kosztu na podstawie otrzymanej faktury, traktujc opat z tytuu licencji, jako tzw. koszt poredni zaliczany w ciar kosztw uzyskania przychodw w dacie poniesienia?
        • 27.11.2015Ryczat. Koszty przesyki to przychd z dziaalnoci?
         Pytanie podatnika: Czy rodki pienine, ktre wpywaj na rachunek bankowy Wnioskodawczyni na opacenie w imieniu Kupujcego kosztw przesyki nabytego towaru, stanowi dla Niej przychd z dziaalnoci gospodarczej opodatkowany ryczatem od przychodw ewidencjonowanych?
         • 14.07.2015Weksel sposobem na korekt kosztw?
          Pytanie podatnika: Czy zamiana zobowizania handlowego na zobowizanie finansowe udokumentowane wekslem wasnym, dla ktrych termin patnoci jest duszy ni 60 dni, oznacza uregulowanie zobowizania w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT w momencie wystawienia i wydania weksla wierzycielowi, a tym samym skutkuje brakiem obowizku zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o koszty wynikajce z tego zobowizania handlowego?
          • 21.11.2014Przychody pracownika: Korzystanie z kart paliwowych dla celw prywatnych
           Pytanie podatnika: Obecnie Spka rozwaa moliwo nabycia od Koncernu imiennych kart paliwowych, ktre przekae swoim pracownikom do uywania w celach prywatnych. W rezultacie pracownicy bd mieli moliwo korzystania z rabatw przyznanych Wnioskodawcy przez Koncern. Jakie s skutki podatkowe korzystania przez pracownikw do celw prywatnych z imiennych kart paliwowych pracodawcy?
           • 03.01.2014Moment zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw premii regulaminowych
            Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesiczna wypacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesica nastpujcego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wypaty czy te w okresie, za ktry przysuguje, tj. ostatniego dnia kwartau? Czy premia regulaminowa roczna wypacona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia nastpujcego po roku, za ktry premia przysuguje, stanowi KUP w momencie jej wypaty czy te w okresie, za ktry przysuguje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za ktry przysuguje?
            • 04.07.2013PIT: Dochody z praw autorskich a dziaalno gospodarcza
             Do niedawna waciwie bezdyskusyjne byo to, e twrca, ktry w ramach prowadzonej pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej uzyskiwa rwnie przychody z tytuu umw o dzieo z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich, mia obowizek rozliczania zarwno tych przychodw, jak i poniesionych w zwizku z nimi kosztw, jedynie w ramach tej dziaalnoci.
             • 18.03.2011Jednorazowa amortyzacja tylko dla ciarwek
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wsplnikiem spki cywilnej. Oprcz tego ze wzgldu na nieprzekroczenie limitu 1.200.000 euro za 2009 r., jest rwnie maym podatnikiem. Zakupi wraz ze wsplnikiem do celw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochd z homologacj ciarow N1, wielozadaniowy. Pojazd ten ma nastpujce parametry: dwa rzdy siedze, 5 miejsc, adowno 628 kg, adowno cakowita 2197 kg, za drugim rzdem siedze ma zamontowan kratk i posiada homologacj ciarow. Czy w przypadku takiego samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i jednorazowo zamortyzowa?
              • 17.03.2011Zwrcone nakady nie s przychodem ryczatowca
               Pytanie podatnika: Czy przychd z tyt. zwrotu nakadw poniesionych na inwestycje w obcy rodek trway zwolniony jest z opodatkowania ryczatem ewidencjonowanym? Czy jeeli otrzymana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to czy naleny podatek naley uici w miesicu jej otrzymania na konto, czy te w zeznaniu podatkowym?
               • 06.12.2010Paragon jako dowd poniesienia kosztu
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na terenie Polski oraz Niemiec w zakresie: usug mechaniki samochodowej, handlu czciami samochodowymi, autami, itp. Czsto zdarza si, e w Niemczech zakupuje czci, jako towar handlowy i sprzedaje je w Polsce. Jako dowd zakupu dostaje jedynie paragon fiskalny, gdzie widniej dane sprzedawcy oraz towaru ktry zakupi. Czy otrzymany paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania, jako koszt prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej?
                • 05.01.2010Samochd osobowy jako rodek trway – wybrane zagadnienia
                 Trudno nie zgodzi si z twierdzeniem, e polski prawodawca podatkowy – z bliej niezdefiniowanych powodw – nie lubi samochodw osobowych. aden chyba skadnik majtku podatnika – warto doda, e czsto skadnik majtku o szerokim zastosowaniu w dziaalnoci gospodarczej – nie jest tak dyskryminowany podatkowo.
                 • 29.10.2009Amortyzacja rodkw trwaych zakupionych za pienidze z PUP
                  Pytanie podatnika: Czy prawidowo ustalono podstawy do naliczania odpisw amortyzacyjnych stanowicych koszty uzyskania przychodw i niestanowicych kosztw uzyskania przychodw?
                  • 26.08.2009Rozliczanie wydatkw przedszkola pokrytych z dotacji i wpat rodzicw
                   Pytanie podatnika: Czy wydatki niepublicznego przedszkola pokryte z dwch rde przychodw: dotacji z Urzdu Gminy oraz wpat rodzicw powinny by rozliczone w oparciu o zasad proporcji wyraon w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                   • 28.01.2009Maym podatnikiem jest spka, a nie jej wsplnicy
                    Pytanie podatnika: Czy spka cywilna rozpoczynajca prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w 2007 r. moe skorzystania z jednorazowej amortyzacji, w sytuacji gdy jeden ze wsplnikw prowadzi w tym samym roku samodzielnie dziaalno gospodarcz?
                    • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                     Pytanie: Zamierzam poszerzy dziaalno gospodarcz o handel samochodami nabytymi w kraju. Prosz o informacje, jakie s zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                     • 10.10.2008Obnienie kapitau podstawowego spki osobowej
                      Pytanie podatnika: Czy wypata wsplnikowi rwnowartoci wkadu dokonana w wyniku obnienia kapitau podstawowego jest zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                      • 01.10.2008Rozliczenie nakadw w uyczonym lokalu
                       Pytanie podatnika: Czy koszty ww. inwestycji rozliczane w czasie jako koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne s zgodne z art. 22j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                       • 18.09.2008Odsetki od kredytu na zakup rodka trwaego jako KUP
                        Pytania podatnika: Czy odsetki od kredytu zacignitego na zakup rodka trwaego, mimo e raty kredytu nie s spacane bezporednio z rachunku bankowego zwizanego z prowadzon dziaalnoci gospodarcz oraz, e rodkiem tym jest samochd osobowy, ktrego warto pocztkowa przekracza 20 000 euro, mona zaliczy w caoci do kosztw uzyskania przychodw dziaalnoci prowadzonej przez podatniczk? Czy wystarczajcym sposobem udokumentowania poniesienia tego kosztu jest dowd opaty w postaci wycigu bankowego, przeliczony w oparciu o umow kredytow potwierdzajc faktyczny udzia odsetek w kadej kolejnej racie?
                        • 09.09.2008Nieumorzona warto likwidowanych budynkw a warto pocztkowa nowego obiektu
                         Pytanie podatnika: Czy nieumorzona warto likwidowanego budynku moe stanowi koszt uzyskania przychodw w roku podatkowym, w ktrym rodki te zostay fizycznie zlikwidowane, czy bdzie skadow wartoci pocztkowej nowo wytworzonego rodka trwaego?
                         • 10.07.2008Nabycie w drodze darowizny przedsibiorstwa osoby fizycznej
                          Pytania podatnika: 1. Jakie skutki w podatku dochodowym od osb fizycznych wywoa darowizna przedsibiorstwa na rzecz syna, ktrego celem jest dalsze kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej? 2. Czy nabycie przedsibiorstwa w drodze darowizny bdzie powodowao obowizek podatkowy w podatku dochodowym od osb fizycznych oraz czy otrzymany towar i pozostay majtek bdzie stanowi koszty uzyskania przychodw po stronie obdarowanego?
                          • 25.06.2008Moment ewidencjonowania w PKPiR wydatkw poniesionych na nabycie towarw handlowych
                           Pytanie podatnika: Z jak dat naley dokonywa w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw ksigowa wydatkw stanowicych koszt uzyskania przychodu: z dat wystawienia faktury, czy z data otrzymania faktury?
                           • 16.05.2008Kradzie rodka trwaego objtego ubezpieczeniem AC
                            Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa skradzionego (utraconego) samochodu ciarowego pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne stanowi strat podatkow podlegajc zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw?
                            • 12.05.2008Rnice kursowe
                             Pytanie podatnika: Czy do wystpienia rnic kursowych potrzebne s dwie przesanki – faktura wystawiona w walucie obcej i zapata w walucie obcej? Czy naliczanie rnic kursowych od przychodw nalenych jest prawidowe? Czy otrzymany przychd w innej walucie ni Euro na konto Euro jest prawidowo rozliczony? Czy naliczanie rnic kursowych poniesionych kosztw, take tych, ktre s dokonywane w innej walucie ni Euro z konta Euro jest prawidowe? Czy otrzymany rachunek w walucie obcej na zakup usug naley przetumaczy na jzyk polski?
                             • 09.05.2008Podzia majtku spki jawnej
                              Pytanie podatnika: Czy dokonanie podziau czci majtku spki jawnej – ktrej wsplnikami s osoby fizyczne, na podstawie jednomylnej uchway wsplnikw (w trakcie istnienia Spki i prowadzenia przez ni w dalszym cigu dziaalnoci gospodarczej) – polegajcego na podziale pomidzy wsplnikw akcji stanowicych wasno Spki, tj. przesunicie aktyww w postaci pakietu akcji z majtku spki jawnej do majtku wsplnikw stanowi przychd podlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?