Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPTPP1/4512-223/15-3/MSu

 • 03.10.2019Gmina pobierajc czciowe dopaty do doywiania nie jest z tego tytuu podatnikiem VAT
  Z uzasadnienia: wiadczenie usug tylko wtedy dokonywane jest "odpatnie" w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy VAT, jeeli pomidzy usugodawc i usugobiorc istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do wymiany wiadcze wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usugodawc stanowi rzeczywisty ekwiwalent usugi wiadczonej na rzecz usugobiorcy.
  • 26.08.2019Sprzeda dziaki z rozpoczt budow a VAT
   W obrocie gospodarczym nie nale do rzadkoci transakcje dotyczce dziaek gruntowych. Jedne z nich s terenami rolnymi, inne terenami przeznaczonymi pod zabudow. Zdarzaj si te takie, na których rozpoczta zostaa budowa, a waciciel zdecydowa si ich pozby poniewa np. zmieni profil dziaalnoci. Przy takiej transakcji mog niekiedy powsta problemy z ustaleniem waciwej dla niej stawki VAT. Sytuacje takie wystpuj, gdy sprzedawana jest dziaka z rozpoczt budow budynku mieszkalnego, dla których to obiektów ustawodawca w okrelonych przypadkach przewidzia moliwo zastosowania 8% stawki VAT. Ma to miejsce w przypadku objcia ich spoecznym programem mieszkaniowym co dotyczy budynków jednorodzinnych o powierzchni nie przekraczajcej 300 m2 i lokali mieszkalnych nie wikszych ni 150 m2.
   • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
    Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
    • 28.05.2019Odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracowników
     W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz czciej decyduj si na refundacj kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek zwizany porednio z jego dziaalnoci, gdy wpywa na prac pracownika. Pomimo takiego zwizku pojawiaj si istotne wtpliwoci, czy pracodawca ma prawo odliczy VAT z faktury dokumentujcej zakup takich okularów.
     • 27.05.2019Odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracowników
      W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz czciej decyduj si na refundacj kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek zwizany porednio z jego dziaalnoci, gdy wpywa na prac pracownika. Pomimo takiego zwizku pojawiaj si istotne wtpliwoci, czy pracodawca ma prawo odliczy VAT z faktury dokumentujcej zakup takich okularów.
      • 16.04.2019Zastosowanie znacznie obnionej ceny a VAT
       yciem gospodarczym rzdzi zasada swobody umów wyraona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, e przedsibiorcy mog ksztatowa swe prawa i obowizki majce ródo w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
       • 15.04.2019Zastosowanie znacznie obnionej ceny a VAT
        yciem gospodarczym rzdzi zasada swobody umów wyraona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, e przedsibiorcy mog ksztatowa swe prawa i obowizki majce ródo w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
        • 05.12.2018Zamiana gruntów a VAT
         Zgodnie z art. 603 Kodeksu cywilnego umowa zamiany polega na tym, e kada ze stron zobowizana jest do przeniesienia na drug stron wasnoci rzeczy w zamian za zobowizanie si do przeniesienia wasnoci innej rzeczy. Ma tu wic miejsce wzajemne przeniesienie wasnoci rzeczy, zatem kada ze stron transakcji wystpuje jednoczenie w charakterze dostawcy i nabywcy. W myl art. 604 Kodeksu cywilnego do zamiany stosuje si odpowiednio przepisy o sprzeday, do której umowa zamiany jest bardzo podobna. Najistotniejsz rónic pomidzy nimi jest to, e przy umowie zamiany w miejsce zapaty ceny wstpuje obowizek przeniesienia wasnoci rzeczy. Umowa zamiany gruntów jest wic wzajemna i odpatna, cho odpatno nie jest wyraona w pienidzu.
         • 04.12.2018Zamiana gruntów a VAT
          Zgodnie z art. 603 Kodeksu cywilnego umowa zamiany polega na tym, e kada ze stron zobowizana jest do przeniesienia na drug stron wasnoci rzeczy w zamian za zobowizanie si do przeniesienia wasnoci innej rzeczy. Ma tu wic miejsce wzajemne przeniesienie wasnoci rzeczy, zatem kada ze stron transakcji wystpuje jednoczenie w charakterze dostawcy i nabywcy. W myl art. 604 Kodeksu cywilnego do zamiany stosuje si odpowiednio przepisy o sprzeday, do której umowa zamiany jest bardzo podobna. Najistotniejsz rónic pomidzy nimi jest to, e przy umowie zamiany w miejsce zapaty ceny wstpuje obowizek przeniesienia wasnoci rzeczy. Umowa zamiany gruntów jest wic wzajemna i odpatna, cho odpatno nie jest wyraona w pienidzu.
          • 08.11.2018Dostawa towarów objtych odwrotnym obcieniem wraz z dodatkowymi usugami
           Czsto dziaalno gospodarcza nie ogranicza si do samego wytworzenia towaru bd jego sprzeday. Przedsibiorcy w jej ramach oprócz sprzedania towaru klientowi wiadcz na jego rzecz usugi zwizane ze sprzedawanym towarem.
           • 07.11.2018Dostawa towarów objtych odwrotnym obcieniem wraz z dodatkowymi usugami
            Czsto dziaalno gospodarcza nie ogranicza si do samego wytworzenia towaru bd jego sprzeday. Przedsibiorcy w jej ramach oprócz sprzedania towaru klientowi wiadcz na jego rzecz usugi zwizane ze sprzedawanym towarem.
            • 21.08.2018Odliczenie VAT z faktur zapaconych po upywie 150 dni od terminu patnoci
             Pytanie: Czy w przypadku gdy Spóka nie skorzystaa/nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT wynikajcego z faktury, a nastpnie dopiero po upywie terminu wskazanego w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowizujcym w 2018 r. 150 dni od daty upywu terminu patnoci, okrelonego w umowie lub na fakturze) uregulowaa/ureguluje ca naleno, jest/bdzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikajcego z posiadanej faktury w rozliczeniu za okres, w którym naleno zostanie uregulowana, a jednoczenie (z uwagi na nieodliczenie VAT do tego momentu) nie bdzie zobowizana do dokonywania korekt VAT naliczonego za wczeniejsze okresy rozliczeniowe? 
             • 17.07.2018Obowizek podatkowy w VAT przy dostawie nieruchomoci
              Pytanie: Kiedy powstanie obowizek podatkowy w VAT? Czy za dat dokonania dostawy naley przyj dat podpisania aktu notarialnego, czy dat faktycznego przekazania nieruchomoci i prawa uytkowania wieczystego gruntu?
              • 22.05.2018Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci a VAT
               Czynno bezumowna to taka, która nie ma róda w adnej umowie stwierdzajcej wol stron. Czynno tego rodzaju nie znajduje odzwierciedlania w jakimkolwiek tytule prawnym, który nakadaby obowizek wiadczenia usugi. Bezumowno oznacza z zasady brak zgody waciciela na korzystanie z nieruchomoci stanowicej jego wasno. Ma to miejsce, gdy pomidzy wacicielem a korzystajcym bezumownie z nieruchomoci brak stosunku prawnego wicego strony, na podstawie którego mona by domaga si korzystania z niej, a z drugiej – da wiadczenia wzajemnego w postaci wynagrodzenia.
               • 21.05.2018Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci a VAT
                Czynno bezumowna to taka, która nie ma róda w adnej umowie stwierdzajcej wol stron. Czynno tego rodzaju nie znajduje odzwierciedlania w jakimkolwiek tytule prawnym, który nakadaby obowizek wiadczenia usugi. Bezumowno oznacza z zasady brak zgody waciciela na korzystanie z nieruchomoci stanowicej jego wasno. Ma to miejsce, gdy pomidzy wacicielem a korzystajcym bezumownie z nieruchomoci brak stosunku prawnego wicego strony, na podstawie którego mona by domaga si korzystania z niej, a z drugiej – da wiadczenia wzajemnego w postaci wynagrodzenia.
                • 24.04.2018Pomyka w zaewidencjonowaniu sprzeday w kasie rejestrujcej
                 Moliwo bdnego zaewidencjonowania sprzeday w kasie jest zrozumiaa, szczególnie biorc pod uwag specyfik dokonywania sprzeday na rzecz osób fizycznych w warunkach znacznego natenia transakcji, np. w sklepie.
                 • 23.04.2018Pomyka w zaewidencjonowaniu sprzeday w kasie rejestrujcej
                  Moliwo bdnego zaewidencjonowania sprzeday w kasie jest zrozumiaa, szczególnie biorc pod uwag specyfik dokonywania sprzeday na rzecz osób fizycznych w warunkach znacznego natenia transakcji, np. w sklepie.
                  • 22.09.2017VAT przy sprzeday prac uczestników warsztatów terapii zajciowej
                   Sprzeda prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajciowej (dalej: WTZ) w ramach realizowanego programu terapii, które to prace charakteryzuj si obiektywnie znikom wartoci ekonomiczn, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - wyjani w odpowiedzi na interpelacj poselsk w-ce minister MF Pawe Gruza.
                   • 13.04.2017Opodatkowanie VAT usug edukacyjnych
                    Pytanie podatnika: Czy wiadczenie Usug edukacyjnych przez Wnioskodawc bdzie podlegao zwolnieniu od podatku od towarów i usug (dalej: „podatek VAT”)? Czy Wnioskodawca bdzie zwolniony z obowizku udokumentowania wykonania Usug edukacyjnych fakturami VAT?
                    • 09.03.2017Nowy NIP dla nastpcy prawnego?
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w przypadku zoenia w jego imieniu przez matk, owiadczenia o wstpieniu do spóek cywilnych, w miejsce zmarego ojca stanie si podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeeli tak, to w jaki sposób powinien otrzyma numer identyfikacji podatkowej NIP?
                     • 10.11.2016VAT. Przekazanie prezentów o maej wartoci na rzecz pracowników jako dostawa towarów
                      Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazania na rzecz pracowników napojów, jako przekazanie prezentów o maej wartoci, nie bdzie stanowi odpatnej dostawy towarów podlegajcej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie bdzie podlega obowizkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                      • 06.10.2016Dziaalno w mieszkaniu. Odliczenie VAT od wydatkw na remont
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca obecnie prowadzi dziaalno gospodarcz polegajc na pracy biurowej w jednym z pomieszcze zajmowanego mieszkania. Wnioskodawca planuje remont pomieszczenie wykorzystywanego do prowadzenia dziaalnoci polegajcy na wymianie drzwi wejciowych do pomieszczenia, naoenie gadzi na ciany oraz sufit, malowanie cian i sufitu. Czy podatek VAT za materiay oraz robocizn zwizane z remontem ww. pomieszczenia mog zosta odliczone?
                       • 22.08.2016Czy gmina odliczy VAT od usug doradczych?
                        Pytanie podatnika: Czy Gmina ma (bdzie miaa) pene prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych od kancelarii prawniczej?
                        • 21.06.2016Kiedy mona anulowa faktur VAT?
                         Pytanie podatnika: W 2013 r. Wnioskodawca wystawi faktury za swoje usugi, ktre zostay wysane listem poleconym do kontrahenta. Podatek naleny z ww. faktur zosta ujty w deklaracji VAT-7 za luty 2013. Kontrahent nigdy nie zaakceptowa faktur, tzn. nie potwierdzi odbioru i nie uj w ksigach. Zgodnie z wyrokiem sdu faktury nigdy nie powinny zosta wystawione. Czy Spka moe anulowa ww. faktury i dokona korekty deklaracji VAT-7 za miesic luty 2013 r.?
                         • 07.06.2016Dokumentowanie najmu. Czynsz i opaty za media jako jedno wiadczenie
                          Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zastosowa stawk VAT zwolnion zarwno do czynszu najmu lokali mieszkalnych jak i do pozostaych elementw opaty miesicznej tj. rwnie do kosztw mediw, ktrymi obciani s najemcy lokali mieszkalnych? Czy Spka powinna zastosowa 23% stawk VAT, zarwno do czynszu najmu budynkw, gruntw i lokali uytkowych wynajmowanych na cele inne ni mieszkaniowe, jak i pozostaych elementw opaty miesicznej (mediw)? Czy Spka moe wystawi jedn faktur dokumentujc usug najmu ze wskazaniem opaty miesicznej, obejmujcej czynsz najmu i opaty za media?
                          • 27.05.2016VAT-R po terminie a prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarw i usug w razie niezoenia w terminie aktualizacji zgoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objtych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?
                           • 04.05.2016Termin odliczenia VAT z faktur otrzymanych od maego podatnika
                            Pytanie podatnika: Wykonawca wiadczcy usugi na rzecz Wnioskodawcy, jest maym podatnikiem, rozliczajcym VAT metod kasow. W celu zabezpieczenia roszcze odszkodowawczych o zapat kar umownych z tytuu nienaleytego lub niewykonania zobowiza wykonawcy Wnioskodawca zgodnie z umow ma prawo do potrcenia z wynagrodzenia za poszczeglne etapy odbioru przedmiotu umowy kwot w wysokoci 5% tytuem kaucji na zabezpieczenie ww. roszcze. Czy naley odlicza pozosta nieodliczon cz VAT z faktur w wysokoci odpowiadajcej 5% zatrzymanej kaucji z kadej faktury w momencie zapaty tej czci lub w dwch kolejnych okresach rozliczeniowych?
                            • 26.04.20165-letni okres korekty VAT od inwestycji w obcym rodku trwaym
                             Pytanie podatnika: Spka wynajmuje powierzchnie biurowe. Przed wprowadzeniem si do nowych pomieszcze Spka poniosa nakady. Od wydatkw zwizanych z modernizacj biur Spka odliczaa VAT zgodnie z proporcj ustalon na podstawie roku poprzedniego jako wydatki zwizane z dziaalnoci mieszan. W styczniu Spka ca warto poniesionych nakadw, ktra przekroczya 15.000 z przyja na rodki trwae jako inwestycj w obcym rodku trwaym - roboty budowlane. Czy Spka postpi prawidowo dokonujc korekty VAT, przyjmujc 5-letni okres korekty dla wydatkw poniesionych na przystosowanie dla swoich potrzeb wynajmowanych powierzchni biurowych?
                             • 24.03.2016Koszty zastpstwa procesowego. Brutto czy netto?
                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni postpuje prawidowo wystawiajc faktur obejmujc kwot stanowic rwnowarto zasdzonych kosztw zastpstwa procesowego lub ustalonych przez komornika kosztw zastpstwa w postpowaniu egzekucyjnym, powikszon o 23% VAT?
                              • 17.03.2016Jak stawk VAT opodatkowa gara?
                               Pytanie podatnika: Wedug jakiej stawki podatku VAT powinna by opodatkowana dostawa miejsc postojowych w opisanym stanie faktycznym?
                               • 08.03.2016Podatek VAT od prbek produktw dla klientw
                                Pytanie podatnika: Czy przekazanie klientom oraz potencjalnym klientom kartonu zawierajcego kilka sztuk tego samego towaru lub mix produktw zawierajcy kilka sztuk rnych towarw (buki, donuty) jako przekazanie prbki, ktra pozwoli na ocen cech i waciwoci towaru w jego kocowej postaci, a take ma na celu promocj tego towaru, a tym samym przekazanie takie nie stanowi dostawy towarw i nie zostanie opodatkowane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jako nieodpatne przekazanie przez podatnika towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, czyli na Wnioskodawcy nie bdzie ciy obowizek odprowadzenia podatku VAT?
                                • 29.02.2016Usugi montaowe a VAT
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji w zakresie montau: rolet zewntrznych, aluzji zewntrznych, rolet wewntrznych, plis wewntrznych, aluzji wewntrznych i moskitier w budownictwie objtym spoecznym programem mieszkaniowym. Czy w tym przypadku prawidowe jest zastosowanie 8% stawki podatku od towarw i usug?
                                 • 04.01.2016Usugi cige a VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy susznie uznano za moment powstania obowizku podatkowego VAT dat zakoczenia usugi to jest ostatni dzie miesica a nie dat wystawienia faktury?
                                  • 09.12.2015Przekazanie prezentw (take alkoholu) – skutki w VAT
                                   I. Podatek naliczony  Odliczenie podatku VAT od zakupu towarw, ktre bd przekazywane kontrahentom, jest moliwe na zasadach wynikajcych z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), zgodnie z ktrym w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
                                   • 08.12.2015Przekazanie prezentw (take alkoholu) – skutki w VAT
                                    I. Podatek naliczony  Odliczenie podatku VAT od zakupu towarw, ktre bd przekazywane kontrahentom, jest moliwe na zasadach wynikajcych z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), zgodnie z ktrym w zakresie, w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
                                    • 16.11.2015Korekta VAT przy niecigalnych wierzytelnociach
                                     Pytanie podatnika: Czy gdy Spka nie skorzystaa z prawa do dokonania korekty deklaracji za okres, w ktrym upyn termin 150 dni od dnia terminu patnoci wierzytelnoci, wwczas moe dokona stosownej korekty w terminie pniejszym? Czy warunki uprawniajce do dokonania korekty nie musz zosta spenione na dzie dokonania pniejszej korekty a jedynie na dzie upywu okresu, za ktry dokonywana jest korekta?
                                     • 16.10.2015Stawka VAT na wykonanie trwaej zabudowy meblowej
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje na rzecz osb fizycznych wiadczenia kompleksowe, polegajce na zaprojektowaniu i dopasowaniu oraz montau elementw meblowych w sposb tworzcy wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (budynku mieszkalnego) trwa zabudow meblow kuchni. Czy Wnioskodawca moe przy sprzeday usugi polegajcej na montau szafek i mebli kuchennych do zabudowy staej, stosowa stawk 8%?
                                      • 06.10.2015Cigo prowadzenia dziaalnoci a brak obowizku sporzdzenia remanentu likwidacyjnego
                                       Pytanie podatnika: 9 kwietnia br. Wnioskodawca wyrejestrowa swoj dziaalno gospodarcz prowadzon jako osoba fizyczna. Zrobi to jednak pomykowo, poniewa chcia tylko zawiesi dziaalno na pewien okres. Wnioskodawca zorientowa si, e popeni bd, wic w dniu nastpnym zarejestrowa ponownie swoj dziaalno w niezmienionej formie prawnej, rodzaj dziaalnoci taki sam. Czy Wnioskodawca musi zoy deklaracj VAT-7 z uwzgldnieniem remanentu likwidacyjnego, skoro te materiay zostay wykorzystane przy kontynuacji tego samego rodzaju dziaalnoci opodatkowanej podatkiem VAT?
                                       • 25.09.2015Ulga na ze dugi. Uregulowanie zobowiza po dniu likwidacji spki cywilnej
                                        Pytanie podatnika: Do dnia 31 stycznia 2015 r. Wnioskodawca by wsplnikiem spki cywilnej. Spka jako dunik w okresie swojej dziaalnoci dokonywaa zmniejsze podatku naliczonego VAT w oparciu o art. 89b ust. 1 ustawy VAT. Jednak po likwidacji spki nalenoci wynikajce z faktur objtych wczeniej korekt zostay uregulowane. Czy w przypadku uregulowania po dniu likwidacji dziaalnoci gospodarczej, tj. po 31 stycznia 2015 r. zobowiza wynikajcych z faktur, z ktrych skorygowano VAT naliczony mona zwikszy podatek naliczony na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy?
                                        • 20.08.2015Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej mona odlicza VAT?
                                         Pytanie podatnika: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawca ma prawo do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony w fakturach dokumentujcych wydatki dotyczce budowy warsztatu oraz ewentualnego zwrotu rnicy podatku VAT?
                                         • 18.08.2015Stawka VAT na rolety zewntrzne i monta
                                          Pytanie podatnika: Czy prowadzc dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday rolet zewntrznych i wiadczeniu usugi montau tych rolet w obiektach budowlanych lub ich czciach zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektw Budowlanych w klasie ex 1264 Wnioskodawca moe zastosowa dla sprzeday rolet wraz z usuga montau obnion stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%?
                                          • 10.08.2015Terapia psychologiczna a zasady opodatkowania VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy planowane usugi wiadczone przez Stowarzyszenie podlegaj zwolnieniu z podatku od towaru i usug zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 19 do wyej cytowanej ustawy „zwalnia si od podatku: usugi w zakresie opieki medycznej, suce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wiadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa”?
                                           • 20.07.2015Jak opodatkowa VAT kursy i szkolenia?
                                            Pytanie podatnika: Czy opisane szkolenia i kursy dotyczce podniesienia kwalifikacji zawodowych opisane w pkt 1 i uzyskania nowego zawodu (przekwalifikowania zawodowego) opisane w pkt 2 s zwolnione z VAT?
                                            • 15.06.2015Moment powrotu do zwolnienia z podatku VAT
                                             Pytanie: Od 1 maja 2011 r. do 16 stycznia 2013 r. prowadziam dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday odziey. Zrezygnowaam wtedy dobrowolnie ze zwolnienia podmiotowego VAT i zoyam VAT-R. W okresie od 1 grudnia 2011 r. do 16 stycznia 2013 r. dziaalno ta bya zawieszona. 1 sierpnia 2014 r. ponownie rozpoczam dziaalno gospodarcz tym razem polegajc na wiadczeniu usug fryzjerskich i kosmetycznych. Czy rozpoczynajc ww. dziaalno miaam prawo wybra zwolnienie podmiotowe z VAT, tj. na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT?
                                             • 12.06.2015Moment powrotu do zwolnienia z podatku VAT
                                              Pytanie: Od 1 maja 2011 r. do 16 stycznia 2013 r. prowadziam dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday odziey. Zrezygnowaam wtedy dobrowolnie ze zwolnienia podmiotowego VAT i zoyam VAT-R. W okresie od 1 grudnia 2011 r. do 16 stycznia 2013 r. dziaalno ta bya zawieszona. 1 sierpnia 2014 r. ponownie rozpoczam dziaalno gospodarcz tym razem polegajc na wiadczeniu usug fryzjerskich i kosmetycznych. Czy rozpoczynajc ww. dziaalno miaam prawo wybra zwolnienie podmiotowe z VAT, tj. na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT?
                                              • 13.05.2015VAT od przekazania materiaw reklamowych o wartoci powyej 10 z
                                               Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazanie kontrahentom, w zwizku z dziaalnoci gospodarcz Spki, drukowanych materiaw informacyjnych i reklamowych oraz banerw/tablic reklamowych (z funkcj informacyjn), na ktrych naklejane s prbki wyrobw Spki, ktrych cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 z, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                                               • 04.05.2015Usugi budowlane a stawka VAT
                                                Pytanie podatnika: Czy opisana we wniosku kompleksowa usuga budowlana, na ktrej cen skada si dostawa masy betonowej wraz z usug transportow oraz wylaniem we wskazane przez Klienta miejsca, tj. w elementach konstrukcyjnych powstajcego budynku (objtego spoecznym programem mieszkaniowym) opodatkowana bdzie preferencyjn stawk podatku 8%?
                                                • 28.04.2015Umowa zlecenie zamiast dziaalnoci gospodarczej
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest pracownikiem zatrudnionym na umow o prac. Nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. W wolnym czasie w trybie dorywczo-zarobkowym chciaby zaj si tworzeniem stron internetowych wycznie dla osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz i osb prawnych, jednak nie w formie dziaalnoci. Czy czynnoci wykonywane przez Wnioskodawc stanowiyby ju dziaalno gospodarcz, czy bdzie to dziaalno wykonywana osobicie w formie umowy zlecenia, o dzieo?
                                                 • 24.04.2015Rozliczenie faktury korygujcej przy odwrotnym obcieniu
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w lutym 2014 kupi towar opodatkowany stawk 23%. Faktura zostaa zaewidencjonowana i wykazana w deklaracji VAT-7 w miesicu lutym. W miesicu listopadzie 2014 r. otrzyma korekt na ww. faktur, poniewa towar podlega opodatkowaniu z tytuu "odwrotnego obcienia". W korekcie zosta wykazany podatek naliczony "in minus". Jak naley rozliczy korekt faktury z tytuu "odwrotnego obcienia"?
                                                  • 17.04.2015Dokumentowanie usug najmu przez wspwaciciela nieruchomoci
                                                   Wykonujc czynnoci zarzdzania nieruchomoci, zarzdca nie bdzie uprawniony do wystawiania faktur/rachunkw we wasnym imieniu i na wasny rachunek, bowiem podatnikami VAT z tytuu najmu lokali bd poszczeglni wspwaciciele nieruchomoci. Powoany przez wspwacicieli zarzdca nieruchomoci zostanie przez nich upowaniony do wystawiania w ich imieniu i na ich rzecz dokumentw sprzeday na wiadczenie usug najmu. W zwizku z tym zarzdca moe by wystawc faktury/rachunku, ale sprzedawc i podatnikiem podatku VAT pozostaje kady wspwaciciel odrbnie.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »