Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak faktury za najem koszty

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
  Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
   Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
   • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
    Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
    • 03.02.2020NSA. Refakturowanie mediów przy najmie
     Co do zasady dostawy wody, energii cieplnej i odprowadzania cieków powinny by traktowane jako odrbne wiadczenia od usugi najmu, jeeli najemca ma moliwo wyboru sposobu korzystania z nich poprzez np. decydowanie o wielkoci ich zuycia. Taka za sytuacja ma miejsce w przypadku rozliczania w oparciu o wskazania liczników. Dla oceny, czy mona mówi o kompleksowoci wiadcze nie ma przy tym znaczenia charakter podmiotu bdcego wynajmujcym, istotne jest bowiem to, czy najemca ma moliwo decydowania o zuyciu poszczególnych mediów.
     • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
      Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
      • 18.11.2019NSA. Refakturowanie mediów przy umowie najmu
       Z uzasadnienia: Usugi dostawy wody, odprowadzania cieków stanowi obiektywnie jedno niepodzielne wiadczenie ekonomiczne. Pomimo bowiem odrbnego wskazania w umowie czynszu najmu oraz kosztów za te media, najemca nie moe decydowa o koszcie korzystania z nich. Dodatkowo najemca nie ma wyboru podmiotu dostarczajcego wskazane media do budynku dzierawionego przez wnioskodawc. Dostarczanie naley zatem potraktowa jako wiadczenie jednolite i kompleksowe. W konsekwencji odsprzeda mediów naley traktowa jako element usugi najmu, a zatem w rozpatrywanej sprawie gmina bdzie moga stosowa zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u.
       • 06.09.2019WSA: Kara umowna jest surogatem odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT
        Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytuu jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej. Istot i celem odszkodowa jest rekompensata za szkod, a nie patno za wiadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcj ekwiwalentn - wiadczenie w zamian za wynagrodzenie.
        • 02.09.2019WSA. Kary umowne bez VAT
         Kary umowne z tytuu uszkodze wynajmowanych przez Skarc pojazdów stanowi form odszkodowania (jego surogat) i nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug jako wiadczenie usug na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie s bowiem wiadczeniem wzajemnym, bezporednim i ekwiwalentnym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
         • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
          Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
          • 13.06.2019Ksigi rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
           Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawidowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z ujciem rachunkowym przyjtym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowoci?
           • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
            Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
            • 14.11.2018Refakturowanie mediów przy najmie. Jaka stawka VAT?
             Pytanie: Czy koszty dostawy wody ponoszone przez najemc na podstawie odczytów licznika w zwizku z zawart umow najmu winny by refakturowane wg stawki podatku VAT 8% waciwej dla dostarczanej wody, czy 23% uznajc, e czynsz wraz z innymi mediami, w tym dostaw wody, stanowi jedno wiadczenie?
             • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
              Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
              • 30.08.2018Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania opat licencyjnych naliczanych od obrotu
               Z uzasadnienia: ... Z uwagi na fakt, e wysoko ponoszonych przez spók jawn opat licencyjnych uzaleniona bdzie od wysokoci przychodów z licencji (bd ustalone w oparciu o wielko przychodów uzyskiwanych z tytuu korzystania ze Znaków w ramach licencji), opaty te nie bd wpyway na warto pocztkow licencji, lecz bd stanowiy koszt uzyskania przychodu. 
               • 25.07.2018Nieodpatne prace jako skadnik wartoci pocztkowej lokalu
                Pytanie: Czy na warto pocztkow lokalu skaday si bd take elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawc - tj. np., gdy sam pooy glazur, zainstaluje armatur, pomaluje ciany, itd.? Czy jako warto wykonanej przez Wnioskodawc pracy moe On przyj warto odpowiadajcej jej usugi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywa si bdzie w potrzebne do remontu materiay?
                • 05.07.2018NSA: Dopata do rodka trwaego po rozpoczciu jego amortyzacji - moment korekty KUP
                 Skutki ekonomiczne dopaty wystpuj nie od momentu rozpoczcia amortyzacji nabytego rodka trwaego, ale wycznie od chwili jej otrzymania. Ju tylko z tych powodów brak jest podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopaty na rodek trway, w kontekcie wysokoci dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Nie jest równie moliwy do zaakceptowania, z punktu widzenia zasad praworzdnoci, pogld organu, e korekta winna dotyczy tych okresów, w których dokonywano uprzednio odpisów amortyzacyjnych, co powoduje, i konieczna byaby korekta wczeniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zalegoci i obowizkiem zapaty odsetek.
                 • 26.06.2018Wynajem samochodu z penym odliczeniem VAT
                  Pytanie: Czy w odniesieniu do pojazdu wynajmowanego na podstawie umowy najmu, podatnik jest uprawniony do penego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zwizku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT, tj. bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowizku zgoszenia tego pojazdu do urzdu skarbowego na formularzu VAT-26? 
                  • 09.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                   Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                   • 20.02.2018WSA. Kontynuacja amortyzacji po zmianie najmu z prywatnego na dziaalno
                    Z uzasadnienia: Nie mona przyj, i w przypadku zmiany róda przychodów, w ramach którego dokonywana jest amortyzacja rodka trwaego, podatnicy mog dowolnie ksztatowa obowizki podatkowe, w tym w szczególnoci dotyczce amortyzacji rodków trwaych. Zatem, podatnik nie bdzie móg ustali wartoci pocztkowej budynków mieszkalnych wedug jej wartoci rynkowej, poniewa wybrana ju wczeniej przez niego metoda amortyzacji w ramach róda przychodów jakim by najem nieruchomoci w sposób "uproszczony", nie ulega zmianie poprzez wyczenie (przeniesienie) tych budynków do innego róda przychodów, tj. pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, gdy ten sposób amortyzacji moe by stosowany zarówno w ramach tzw. wynajmu prywatnego, jak i w ramach dziaalnoci.
                    • 24.11.2017rodki trwae: Brakujc dokumentacj moe zastpi opinia biegego
                     Osoba fizyczna nieprowadzca dziaalnoci gospodarczej nabya w 1996 r. budynek handlowo-usugowy w stanie surowym. Od tego czasu budynek ten by modernizowany, ale nie zachoway si faktury ani rachunki dokumentujce te prace. Po zakoczeniu prac budowlanych budynek zosta wynajty i uywany jest przez najemc. Za ten okres z tytuu najmu opacany by podatek w formie ryczatu. Od pocztku 2018 r. najem ma by prowadzony na zasadach ogólnych. Czy na podstawie wyceny dokonanej przez biegego mona wprowadzi ww. budynek do ewidencji rodków trwaych i dokonywa odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartoci pocztkowej?
                     • 16.11.2017Wspólnoty mieszkaniowe - zasady dziaania, rachunkowo i podatki
                      W odpowiedzi na interpelacj poselsk Ministerstwo Finansów przedstawio odpowiedzi na kilkanacie pyta, dotyczcych zasad funkcjonowania, opodatkowania i rachunkowoci wspólnot mieszkaniowych. Zachcamy do lektury ministerialnych wyjanie, obejmujcych do szeroki zakres problemów rozwizywanych na co dzie we wspolnotach.
                      • 09.08.2017WSA. VAT od samochodu: Potencjalna moliwo nie moe ogranicza preferencji
                       Warunek przewidziany w treci art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug naley interpretowa, stosujc wykadni, zgodn z prawem unijnym, tj. w taki sposób, który nie niweczyby spenienia przez podatnika warunku materialnego, tj. faktycznego uywania przez niego pojazdów do celów zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Tym samym podatnik powinien ustali takie zasady korzystania z pojazdów samochodowych, które stwarzaj okolicznoci dla rzeczywistego uywania pojazdów samochodowych jedynie do celów dziaalnoci gospodarczej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                       • 28.06.2017Refakturowanie mediów przy najmie a moliwo odliczenia VAT
                        Pytanie podatnika: Jeeli opaty z tytuu mediów najemca/dzierawca lokalu uytkowego pokrywa procentowo w stosunku do kosztów poniesionych dla caego budynku, to czy wówczas Wnioskodawca ma prawo do odliczenia odpowiadajcej temu procentowi czci podatku VAT naliczonego wynikajcego z faktur zakupu mediów dla budynku, w którym znajduje si ten lokal?
                        • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
                         Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
                         • 20.04.2017Dokumentowanie na jednej fakturze sprzeday opodatkowanej i sprzeday objtej mechanizmem odwrotnego obcienia
                          Pytanie podatnika: Czy Spóka ma prawo na jednej fakturze udokumentowa zarówno sprzeda opodatkowan VAT, jak równie sprzeda rozliczan wg zasady "odwrotnego obcienia" - podajc odpowiednio stawki VAT lub okrelenie "odwrotne obcienie" przy poszczególnych pozycjach? Czy prawidowo Spóka traktuje sprzeda towarów wraz z dodatkowymi wiadczeniami tj. atest, cicie, transport itp... jako "wiadczenie kompleksowe/zoone" oraz w zwizku z tym czy w przypadku realizacji transakcji sprzeday towarów objtych rónymi sposobami opodatkowania: opodatkowanie VAT lub zasada "odwrotnego obcienia" Spóka ma prawo warto transportu przypisa do poszczególnych metod opodatkowania proporcj opart o tona poszczególnych indeksów towarowych?
                          • 19.04.2017Dokumentowanie na jednej fakturze sprzeday opodatkowanej i sprzeday objtej mechanizmem odwrotnego obcienia
                           Pytanie podatnika: Czy Spóka ma prawo na jednej fakturze udokumentowa zarówno sprzeda opodatkowan VAT, jak równie sprzeda rozliczan wg zasady "odwrotnego obcienia" - podajc odpowiednio stawki VAT lub okrelenie "odwrotne obcienie" przy poszczególnych pozycjach? Czy prawidowo Spóka traktuje sprzeda towarów wraz z dodatkowymi wiadczeniami tj. atest, cicie, transport itp... jako "wiadczenie kompleksowe/zoone" oraz w zwizku z tym czy w przypadku realizacji transakcji sprzeday towarów objtych rónymi sposobami opodatkowania: opodatkowanie VAT lub zasada "odwrotnego obcienia" Spóka ma prawo warto transportu przypisa do poszczególnych metod opodatkowania proporcj opart o tona poszczególnych indeksów towarowych?
                           • 14.03.2017Wydatki na aranacj lokalu dla potrzeb najemcy jako koszt podatkowy
                            Pytanie podatnika: Czy ponoszone przez Spók Cywiln koszty prac aranacyjnych, które nie powoduj zwikszenia wartoci budynku lub innych rodków trwaych, stanowi dla jej wspólników bdcych osobami fizycznymi, w tym Wnioskodawcy, inne ni bezporednio zwizane z przychodami koszty uzyskania przychodów potrcane w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastpio ich ujcie w ksigach rachunkowych, na koncie kosztów, innym ni konto rezerw lub biernych rozlicze midzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu ksigowego w przypadku braku faktury (rachunku)?
                            • 17.11.2016Odsetki i prowizja od kredytu inwestycyjnego w kosztach podatkowych
                             Pytanie podatnika: Czy odsetki i prowizje od kredytów naliczone i zapacone lub (skapitalizowane) za okres od dnia oddania do uytkowania inwestycji do dnia wprowadzenia tych rodków do ewidencji rodków trwaych (ujawnienia) mog stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie zapaty (kapitalizacji)?
                             • 04.10.2016WSA. VAT przy refakturowaniu mediw zwizanych z usug najmu lokalu
                              Z uzasadnienia: Postanowienia umowne maj znaczenie przy rozpatrywaniu kwestii zoonoci dostaw mediw i usugi najmu, jeeli podstaw tych uzgodnie byy wzgldy ekonomiczne (przykadowo zapisy umowne oparto na rzeczywistych kryteriach zuycia mediw). Dlatego te w przypadku usugi najmu, przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT naley tak interpretowa, e opaty wynikajce z eksploatacji lokali przez najemc, tj.: za energi ciepln, dostaw wody, odbir ciekw i wywz nieczystoci powinny by ujmowane do podstawy opodatkowania jako skadniki czynszu z tytuu usugi najmu, chyba e z umowy najmu zawartej pomidzy wynajmujcym a najemc wynika jednoznacznie, e opaty te (wszystkie lub niektre) s regulowane przez najemc na rzecz wynajmujcego w sposb odrbny.
                              • 03.10.2016Refakturowanie usug dostarczania zimnej wody - jaka stawka VAT?
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe refakturowa media w postaci wody zimnej wedug stawki VAT wynikajcej z faktury pierwotnej tj. 8%?
                               • 27.09.2016Miejsce opodatkowania i rozliczenia usug wynajmu powierzchni wystawienniczej
                                Pytanie podatnika: Czy miejscem wiadczenia wszystkich usug zwizanych z wynajmem powierzchni wystawienniczej, ktrej ostatecznym celem bya prezentacja produktw na targach jest miejsce pooenia nieruchomoci zgodnie z art. 28e i art. 28g ustawy o VAT i w przedmiotowej sprawie ww. usugi podlegaj opodatkowaniu wg stawek i zasad obowizujcych na terytorium kraju Zleceniodawcy? Czy refaktura kosztw wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz kosztw dodatkowych dla kontrahenta z Polski nie bdzie podlegaa opodatkowaniu wedug polskich przepisw ustawy o VAT i wystawiona przez Wnioskodawc faktura winna zawiera informacj: podatek VAT - np. i winna by rozliczona w deklaracji VAT-7 w poz. 11?
                                • 21.09.2016Termin korekty VAT od wydatkw na inwestycje w obcym rodku trwaym
                                 Pytanie podatnika: Ile lat wynosi okres korekty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku poszczeglnych nakadw na cudz nieruchomo (lokal), stanowicych po stronie spki inwestycje w obcym rodku trwaym?
                                 • 25.07.2016Sprzeda nieruchomoci a PIT. Dla kogo ulga mieszkaniowa?
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi mieszkaniowej na wasne cele mieszkaniowe kupujc dwie nieruchomoci jedn w Wielkiej Brytanii, drug w Polsce?
                                  • 13.07.2016WSA. Dokumentowanie faktur zaliczki na poczet czynszu
                                   Z uzasadnienia: Otrzymanie zaliczki na poczet wiadczenia usug najmu, o ktrych mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, nie rodzi powstania obowizku podatkowego. Z kolei w wietle przepisu art. 106b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie ma obowizku dokumentowania faktur otrzymania czci zapaty przed wykonaniem usugi najmu, czyli nie ma obowizku wystawiania faktury zaliczkowej.
                                   • 30.06.2016Opaty za odwoanie rezerwacji lub zniszczenia w hotelu a VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy opaty za spnione anulowanie rezerwacji i/lub rezygnacj z usugi zakwaterowania powinny by opodatkowane VAT? Czy opaty za zniszczenia w apartamencie, dodatkowe sprztanie albo zgubione klucze powinny by opodatkowane VAT? Czy Spka postpuje prawidowo wystawiajc z tytuu pobrania powyszych opat noty ksigowe (obcieniowe)?
                                    • 17.06.2016Wynajem samochodu pracownikowi bez penego odliczenia VAT?
                                     Pytanie podatnika: Czy planowany odpatny wynajem pojazdw pracownikom i osobom trzecim wg cennika speniajcego wymogi okrelone w art. 32 ustawy o VAT, bdce czynnoci (usug) opodatkowan stawk podstawow (23%) i usug udokumentowan faktur, bdzie zwizany z dziaalnoci gospodarcz pozwalajc na uznanie, i te samochody s wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej, co warunkuje pene prawo do odliczenia podatku VAT? Czy wypenianie ewidencji przebiegu pojazdu za czas najmu komercyjnego na podstawie dokumentacji najmu bdzie spenieniem wymogw do uznania pojazdu jako wykorzystywanego wycznie do dziaalnoci?
                                     • 07.06.2016Dokumentowanie najmu. Czynsz i opaty za media jako jedno wiadczenie
                                      Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zastosowa stawk VAT zwolnion zarwno do czynszu najmu lokali mieszkalnych jak i do pozostaych elementw opaty miesicznej tj. rwnie do kosztw mediw, ktrymi obciani s najemcy lokali mieszkalnych? Czy Spka powinna zastosowa 23% stawk VAT, zarwno do czynszu najmu budynkw, gruntw i lokali uytkowych wynajmowanych na cele inne ni mieszkaniowe, jak i pozostaych elementw opaty miesicznej (mediw)? Czy Spka moe wystawi jedn faktur dokumentujc usug najmu ze wskazaniem opaty miesicznej, obejmujcej czynsz najmu i opaty za media?
                                      • 30.03.2016Rekompensata z tytuu poniesienia kosztw odzyskiwania nalenoci a VAT
                                       Przedsibiorca, ktry dokona dostawy towarw lub wywiadczy usugi na rzecz kontrahenta, w razie nieuregulowania nalenoci uprawniony jest do obcienia tego kontrahenta kwot 40 euro, co stanowi rekompensat za koszty odzyskiwania nalenoci. W takim wypadku pojawia si pytanie, czy rekompensata ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug (zwanym dalej VAT) i czy w zwizku z tym przedsibiorca obowizany jest do wystawienia faktury.
                                       • 29.03.2016Rekompensata z tytuu poniesienia kosztw odzyskiwania nalenoci a VAT
                                        Przedsibiorca, ktry dokona dostawy towarw lub wywiadczy usugi na rzecz kontrahenta, w razie nieuregulowania nalenoci uprawniony jest do obcienia tego kontrahenta kwot 40 euro, co stanowi rekompensat za koszty odzyskiwania nalenoci. W takim wypadku pojawia si pytanie, czy rekompensata ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug (zwanym dalej VAT) i czy w zwizku z tym przedsibiorca obowizany jest do wystawienia faktury.
                                        • 02.03.2016Stawka VAT dla dostawy mediw zwizanych z najmem lokali
                                         Pytanie podatnika: Jak stawk VAT powinna zastosowa Spka wystawiajc dla najemcw faktury za Koszty Mediw czy powinna to by stawka VAT waciwa dla opat czynszowych z tytuu wiadczonej usugi najmu (tj. stawka podstawowa, obecnie 23%) czy te stawka waciwa dla danego towaru lub usugi skadajcych si na koszty mediw, zgodnie z fakturami otrzymanymi od dostawcw?
                                         • 29.01.2016WSA. Przedterminowe rozwizanie umowy moe by opacalne
                                          Z uzasadnienia: Kosztem podatkowym podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w wietle treci art. 15 ust. 1 ustawy o CIT mog by rwnie koszty zabezpieczajce rdo przychodw - to znaczy koszty poniesione na ochron istniejcego - podstawowego - rda przychodw, w taki sposb, aby to rdo funkcjonowao w bezpieczny sposb, tak aby doszo do ograniczenia strat finansowych przez rezygnacj z pewnych wydatkw (koszty najmu nierentownych inwestycji), pomimo poniesienia pewnych kosztw (kara umowna lub tzw. "odstpne"), ktre wanie zabezpieczeniu rda przychodw maj suy.
                                          • 29.01.2016Wydatki na usunicie dachu oraz rozbirk budynku w kosztach podatkowych
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodw zwizanych z pozarolnicz dziaalnoci gospodarcz wydatki na usunicie dachu oraz koszty rozbirki budynkw w dacie ich poniesienia?
                                           • 15.10.2015NSA. Sprzeda nieruchomoci a proporcja VAT
                                            Art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarw i usug, naley tak interpretowa, e przy kalkulacji wartoci wspczynnika struktury sprzeday, o ktrym mowa w art. 90 ust. 3 nie naley uwzgldnia sprzeday rodkw trwaych, ktrych sprzeda nie stanowi integralnej czci zwykej dziaalnoci gospodarczej tego przedsibiorstwa. A contrario oznacza to, e do wspczynnika struktury sprzeday, o ktrym mowa w art. 90 ust. 3 naley zaliczy sprzeda tych rodkw trwaych, ktra stanowi zwyk dziaalno gospodarcz podatnika.
                                            • 29.09.2015NSA. VAT przy refakturowaniu mediw
                                             Z uzasadnienia: Uwzgldniajc zatem art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarw i usug stanowicy, e podstawa opodatkowania obejmuje "podatki, ca, opaty i inne nalenoci o podobnym charakterze, z wyjtkiem kwoty podatku", opata za wywz nieczystoci (podobnie jak podatek od nieruchomoci), w sytuacji gdy jej koszt przenoszony jest na najemc, stanowi w obecnym stanie prawnym element podstawy opodatkowania usugi najmu, oczywicie jeeli najemca nie ma moliwoci wyboru wiadczeniodawcy tej usugi.
                                             • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
                                              • 11.09.2015NSA. Wybr najemcy a obniona stawka VAT przy refakturowaniu mediw
                                               Art. 29 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowizujcym w 2011 r., naleao tak interpretowa, e opaty wynikajce z eksploatacji lokalu przez najemc: za energi ciepln, dostaw wody, odbir ciekw i wywz nieczystoci nie powinny by co do zasady ujmowane do podstawy opodatkowania jako skadniki czynszu z tytuu usugi najmu i w konsekwencji powinny zosta opodatkowane stawk odmienn od usugi najmu. Media w postaci zuycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzania ciekw co do zasady powinny by uwaane za odrbne wiadczenia od usugi najmu, jeeli najemca mia moliwo wyboru sposobu korzystania z danych towarw i usug poprzez decydowanie o wielkoci zuycia. W przypadku natomiast wywozu nieczystoci, czynnoci te powinny by traktowane jako odrbne od usugi najmu, jeeli najemca mia moliwo dokonania wyboru wiadczeniodawcy tych usug - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 03.09.2015Wykorzystywanie samochodw w dziaalnoci a rozliczenia VAT
                                                Z uzasadnienia: Pojazdy samochodowe s uznawane za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jeeli: sposb wykorzystywania tych pojazdw przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez podatnika dla tych pojazdw ewidencj przebiegu pojazdu, wyklucza ich uycie do celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz. Stosownie jednak do regulacji zawartej w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje si w przypadku pojazdw samochodowych: przeznaczonych wycznie do oddania w odpatne uywanie na podstawie umowy najmu, dzierawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeeli odprzeda, sprzeda lub oddanie w odpatne uywanie tych pojazdw stanowi przedmiot dziaalnoci podatnika.
                                                • 04.08.2015WSA. Stawka VAT na dostaw mediw
                                                 Z uzasadnienia: Dostaw mediw naley uwaa za stanowic wiadczenie odrbne od najmu, co uzasadnia take pogld, e dostawy te nie s opodatkowane stawk podatku VAT waciw dla usugi najmu.
                                                 • 29.04.2015WSA: Zwrot VAT. Czynno pozorna nie zasuguje na ochron
                                                  W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynnoci pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyci podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uzna trzeba, e dziaalno tego rodzaju nie zasuguje na ochron, poniewa jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyci kosztem Skarbu Pastwa bez podstawy prawnej i podwaenie zaoe samego systemu podatku od towarw i usug - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                                                  • 20.04.2015Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego
                                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z zakupem samochodw osobowych? Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdw?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »