amortyzacja koszt

 • 30.05.2023PCC w PKPiR przy zakupie towarów handlowych
  Przedsiębiorcy, prowadzący rachunkowość w formie PKPiR, bardzo często z tytułu różnego rodzaju transakcji zobowiązani będą do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Najczęściej będzie stanowił on koszty uzyskania przychodów, choć są sytuacje, w których PCC kosztem podatkowym nie będzie.
 • 29.05.2023Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany
  Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. Jednym z podatkowych problemów skorzystania z ulgi B+R jest kwalifikacja kosztów pracy kadry managerskiej oraz nadzorczej nad projektami B+R. W wielu przypadkach są to bardzo istotne kwoty, a podejście organów podatkowych w tym zakresie jest różnorodne. Z pomocą przychodzi jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który wydał korzystny dla podatnika wyrok w sprawie dotyczącej kosztów kadry zarządczej przy projektach B+R (wyrok z dnia 21.03.2023 r., sygn. II FSK 2217/20).
 • 26.05.2023Ulga rehabilitacyjna: Limit wydatków na utrzymanie psa asystującego
  Wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego są limitowane do wysokości nieprzekraczającej w danym roku 2280 zł. Limit ten pozostaje niezmienny od lat co najmniej dwudziestu, mimo że na przestrzeni tych dekad drastycznie zmieniły się ceny towarów, koszt usług i wynagrodzeń. To czyni z tego odpisu bardziej symbol niż realną pomoc dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza przy ogromnym wzroście cen produktów, w tym karmy dla zwierząt, oraz usług weterynaryjnych.
 • 24.05.2023[29.05.2023] Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku
  W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach, zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom. Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku.
 • 23.05.2023Potwierdzenie zawarcia transakcji jako podstawa zaliczenia wydatku do kosztów
  Jeżeli na gruncie odrębnych przepisów dowody potwierdzające poniesione wydatki stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będą wystarczające również dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 22.05.202350% koszty nie dla przedsiębiorcy
  Z analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że klasyfikacja przychodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu świadczenia objętych prawami autorskimi usług do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, eliminuje możliwość stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ww. ustawy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 22.05.2023Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Od 22 maja 2023 r. od pozwu w sprawie o uchylenie uchwały organu fundacji rodzinnej czy stwierdzenia nieważności uchwały organu fundacji rodzinnej będzie pobierać się opłatę stałą w kwocie 200 zł. Natomiast w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu rejestru fundacji rodzinnych będzie pobierać się opłatę stałą w wysokości: 500 zł od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych, 250 zł od wniosku o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych. Ponadto, będzie pobierać się jedną opłatę stałą w kwocie 100 zł od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze fundacji rodzinnych.
 • 19.05.202350% koszty nie dla przedsiębiorcy
  Z analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że klasyfikacja przychodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu świadczenia objętych prawami autorskimi usług do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, eliminuje możliwość stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ww. ustawy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 17.05.2023Płaca minimalna przekroczy 4,2 tys. zł? Firmy obawiają się kłopotów
  W 2024 r. wynagrodzenie minimalne może wzrosnąć do przeszło 4,2 tys. zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby wzrost o ok. 1/5. Federacja Przedsiębiorców Polskich ocenia, że tak duże zwiększenie płacy minimalnej będzie problemem dla firm, szczególnie tych działających w sektorze usług, gdzie pracuje się na marżach niższych niż w handlu. Kłopoty mogą dotyczyć też realizacji zamówień publicznych.
 • 15.05.2023Faktura bez daty w PKPiR
  Brak wskazania daty wystawienia faktury nie pozbawia jej skutków prawnych na gruncie przepisów ustawy VAT. Nie ma tym samym przeszkód aby faktura VAT, która nie zawiera daty jej wystawienia, mogła być ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jeśli na gruncie ustawy PIT, określony wydatek kwalifikowany jest jako koszt uzyskania przychodów, to akt niższego rzędu jakim jest rozporządzenie, nie może tego zmienić.
 • 12.05.2023Naprawa produktów będzie łatwiejsza? UE zapowiada nowe prawo
  Komisja Europejska szykuje nową dyrektywę, w której znajdą się przepisy dotyczące naprawy produktów. Regulacje wprowadzą wspólne zasady promujące naprawę towarów. Szykowane zmiany budzą pewne wątpliwości wśród przedsiębiorców. Chodzi głównie o zbyt dużą ogólność proponowanych przepisów. Eksperci Konfederacji Lewiatan zwracają uwagę, że np. nie wiadomo, jak sprzedawca ma informować konsumentów o uprawnieniach przysługujących im od producentów towarów.
 • 09.05.2023Wydatki dokonywane w ramach Karty Dużej Rodziny w kosztach firmy
  Okoliczność, że podatnik ponosi wydatek korzystając z Karty Dużej Rodziny nie przesądza automatycznie o wyłączeniu tego wydatku z kosztów uzyskania przychodów. Dla zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest istotny związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 08.05.2023Wydatki na artykuły spożywcze w trakcie podróży służbowej w kosztach firmy
  Przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników na podstawie umowę o pracę. Pracownicy swoje obowiązki wykonywać będą zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Oprócz diet, które będzie można przyporządkować konkretnie do danego pracownika przedsiębiorca dokonywać będzie zakupu artykułów spożywczych, z których będą mogli korzystać wszyscy jego pracownicy, jak i pracownicy podwykonawcy. Czy zarówno diety, jak i wydatki na artykuły spożywcze stanowią koszt uzyskania przychodu?
 • 08.05.2023VAT: Ustalanie podstawy opodatkowania przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
  Ustawa VAT przewiduje możliwość ustalenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe w oparciu o ceny rynkowe w przypadku, gdy transakcja jest dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi i jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.
 • 04.05.20232 dni wolne za oddanie osocza - przedsiębiorca płaci a państwo zarabia
  Na początku bieżącego roku Sejm debatował nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej. W ustawie zawarto m.in. propozycję przyznania dwóch dni płatnego urlopu dla osób oddających osocze. Koszt tego wolnego został przerzucony na pracodawców i w żaden sposób nie będzie pracodawcom rekompensowany. Ruch taki byłby może bardziej zrozumiały w przypadku braku osocza w Polsce, ale nie gdy Polska odsprzedaje znaczne nadwyżki osocza firmom komercyjnym - czytamy w interpelacji do ministra zdrowia.
 • 28.04.2023Wybór formy opodatkowania za 2022 do 2 maja 2023 r.
  Jeżeli na 2022 rok wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym i chcesz z niego zrezygnować oraz przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, możesz to zrobić wyjątkowo jeszcze w 2023 roku. Formę opodatkowania z wybranych wcześniej ryczałtu albo z podatku liniowego na skalę podatkową możesz zmienić z mocą wsteczną. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym, które możesz składać do 2 maja 2023 roku, zawiadomisz o tym urząd skarbowy. Wybrana w ten sposób forma opodatkowania będzie obowiązywać za cały 2022 rok.
 • 28.04.2023Wpłata na rachunek wirtualny nie wyłącza kosztów
  Wirtualny rachunek bankowy pełni funkcję podrachunku względem rachunku właściwego dostawcy. Ostatecznie środki pieniężne trafiają na bankowy rachunek rozliczeniowy dostawcy VAT (rachunek główny). Oznacza to tym samym, że wirtualny rachunek bankowy ma charakter rachunku pośredniego umożliwiającego dostawcy VAT identyfikację wpłacającego (odbiorcy usług) i bieżące rozliczanie dokonywanych wpłat przypisanych temu odbiorcy usług. W istocie zatem dokonywana wpłata za pośrednictwem rachunku wirtualnego dokonywana jest na rachunek bankowy podatnika VAT ujawniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.
 • 26.04.2023Koszty relokacji pracownika z ZUS
  Prawodawca nie przewidział możliwości wyłączenia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, jakim są koszty relokacji pracownika, w związku z czym należy opłacić składki na te ubezpieczenia od ww. kosztów. Dotyczy to także składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • 25.04.2023Zmiany w prawie pracy w 2023 roku
  26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Będą dotyczyć nowych uprawnień pracowniczych, wprowadzać dodatkową ochronę przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Większe uprawnienia zyskają też pracownicy i członkowie ich rodzin.
 • 24.04.2023Zmiany w prawie pracy w 2023 roku
  26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Będą dotyczyć nowych uprawnień pracowniczych, wprowadzać dodatkową ochronę przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Większe uprawnienia zyskają też pracownicy i członkowie ich rodzin.
 • 21.04.2023Dane Grupy VAT na paragonach
  Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT została wprowadzona nowa kategoria podatników – Grupa VAT. Grupa VAT jest traktowana jako nowy podatnik i to dane identyfikujące grupę VAT jako odrębnego podatnika powinny być wskazywane na paragonach dokumentujących sprzedaż.
 • 20.04.2023Likwidacja spółki kapitałowej a konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych
  Wszczęcie i w konsekwencji prowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych mających na celu upłynnienie majątku, spłatę wierzytelności i podział majątku pozostałego z masy likwidacyjnej, pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy.
 • 18.04.2023Kiedy nie można stosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
  Wysokość podwyższonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. I tak, koszty z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą obecnie 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
 • 14.04.2023Diety i ryczałty przy umowach zlecenia
  Zmiany wprowadzone w ustawie o czasie pracy kierowców ograniczyły możliwość naliczania i wypłacania diet dla kierowców będących pracownikami i wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Zmiany te nie dotyczą jednak zleceniobiorców, nie będących pracownikami. Stąd popularne stało się zatrudnianie kierowców w formie umowy zlecenia. Czy tacy kierowcy mogą w ramach wykonywania umowy korzystać ze zwolnienia z podatku pit otrzymywanych diet i ryczałtów? I czy analogicznie - mogą ze zwolnienia korzystać inni zleceniobiorcy?
 • 13.04.2023Stan Funduszu Rezerwy Demograficznej po pożyczce dla Funduszu Solidarnościowego
  Nie tak dawno Fundusz Rezerwy Demograficznej zasilił sporą i nieoprocentowaną pożyczką Fundusz Solidarnościowy, z którego nastąpi wypłata dodatkowych świadczeń emerytalnych – tzw. trzynastek. A ponieważ wiemy, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie będzie się raczej poprawiać w najbliższych parudziesięciu latach, warto wiedzieć, w jakiej kondycji znajduje się FRD – został przecież stworzony z myślą o pomocy w razie trudnej sytuacji demograficznej.
 • 06.04.2023Duża nowelizacja Kodeksu pracy. Wkrótce istotne zmiany w przepisach
  Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną rozwiązania przewidziane w dwóch unijnych dyrektywach, w tym tzw. dyrektywie rodzicielskiej i work-life balance. Pakiet nowych przepisów przewiduje m.in. ułatwienia dla pracujących rodziców, nowe rodzaje urlopów oraz modyfikacje zwiększające przejrzystość warunków pracy. Nowelizacja została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, a zmiany wejdą w życie pod koniec kwietnia br.
 • 06.04.2023Kodeks pracy: Kwietniowe zmiany w urlopach i umowach o pracę
  Jeszcze w tym miesiącu wejdzie w życie duża nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą przede wszystkim urlopów, a mianowicie ustawa zmieniająca wprowadza zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlop opiekuńczy, wydłuża wymiar urlopu rodzicielskiego, zmienia przepisy dot. korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, a także przepisy dot. dopuszczenia pracownika do pracy po urlopie wychowawczym. Oprócz zmian w urlopach dostosowano przepisy Kodeksu pracy do unijnej dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.
 • 06.04.2023Karta paliwowa dla pracowników ze składkami ZUS
  § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. stanowiący, iż z podstawy wymiaru składek wyłączone jest „korzystanie z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji” odnosi się tylko do takich „przejazdów” środkami lokomocji, które ze swej istoty są przejazdami odpłatnymi. Natomiast karta paliwowa z określonym limitem tankowania stanowi świadczenie, które zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy podatkowej stanowi przychód pracownika, którego nie obejmuje ww. wyłączenie.
 • 31.03.2023Metoda ceny odprzedaży - objaśnienia podatkowe MF
  Niniejsze objaśnienia podatkowe mają zastosowanie do transakcji kontrolowanych realizowanych po 31 grudnia 2018 r. i odnoszą się do przepisów dotyczących ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stosowania metody ceny odprzedaży, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. Należy je stosować odpowiednio do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 31.03.2023Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
  Przedsiębiorca kupił samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w działalności gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, a w konsekwencji dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej?
 • 30.03.2023Ulga termomodernizacyjna na wymianę pokrycia dachowego
  Wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego, oraz zakup materiałów na wymianę dachu, tj. na nową blachę, kołki, rynny, okna połaciowe, płyty kartonowo - gipsowe, membranę dachową, śruby, drewno, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynku mieszkalnego - stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS.
 • 29.03.2023Zmiany w Kodeksie pracy: Poprawa warunków pracy i równiejszy podział obowiązków opiekuńczych
  Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw to przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw - tzw. dyrektywy rodzicielskiej oraz work-life balance. Dyrektywa rodzicielska przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. Celem dyrektywy jest zachęcenie do równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami. Druga z dyrektyw ma z kolei na celu poprawę warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia.
 • 28.03.2023Zmiany w Kodeksie pracy: Poprawa warunków pracy i równiejszy podział obowiązków opiekuńczych
  Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw to przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw -tzw. dyrektywy rodzicielskiej oraz work-life balance. Dyrektywa rodzicielska przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. Celem dyrektywy jest zachęcenie do równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami. Druga z dyrektyw ma z kolei na celu poprawę warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia.
 • 27.03.2023Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy jako koszt podatkowy
  Działanie polegające na ograniczeniu wydatków w celu minimalizacji straty nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy przy tym podkreślić, iż organ nie kwestionuje sensu ekonomicznego poniesionego wydatku, czy też racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych i ich efektywności, bada natomiast czy konkretny wydatek został poniesiony w związku dążeniem do osiągnięcia przychodu (zachowania lub zabezpieczenia jego źródła) - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 24.03.2023Nowa ustawa rozwiąże problemy z umowami frankowymi?
  W Komisji Nadzoru Finansowego trwają prace nad założeniami nowej ustawy frankowej, która miałaby systemowo rozwiązać kwestię umów frankowych. Sprawa jest związana z oczekiwanym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). O rozwiązanie problemów z kredytami apelują środowisko bankowe oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców.
 • 23.03.2023Catering w kosztach działalności jednoosobowej
  Ratownik medyczny na jednoosobowej działalności gospodarczej pełni dyżury 12- lub 24-godzinne. Aby mógł mieć możliwość uzyskania przychodu lub mieć możliwość zapewnienia funkcjonowania prowadzonej przez niego działalności musi odżywiać się poprzez formę cateringu, gdzie catering gwarantuje mu, że ma gotowe do spożycia jedzenie bez potrzeby przyrządzania go. Czy przedsiębiorca może zakup cateringu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • 21.03.2023Wynajem mieszkania na cele noclegowe w kosztach firmy
  Przedsiębiorca po nawiązaniu współpracy z kontrahentem, ze względu na odległość dzielącą siedzibę jego firmy od siedziby kontrahenta (ok. 200 km), czasochłonność codziennych podróży (ok. 3h w jedną stronę), brak gwarancji punktualności oraz koszty takiego transportu, zdecydował się wynająć mieszkanie. Czy koszty związane z wynajmowaniem mieszkania w miejscu wykonywania usług wynikających z zawartej umowy, poniesione w celach noclegowych stanowią koszty uzyskania przychodów?
 • 20.03.2023Ubezpieczenie na życie dla członka zarządu jako koszt spółki
  Wydatki poniesione przez spółkę na opłacenie składki ubezpieczeniowej na życie dla członka zarządu, mogą stanowić jej koszt uzyskania przychodu. W tym przypadku nie będzie miał zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, gdyż zarząd nie jest organem stanowiącym, lecz organem zarządzającym, wykonawczym.
 • 20.03.2023Błędne zaliczenie do kosztów wstępnej opłaty leasingowej. Co z korektą?
  Spółka dzieliła kwotę wstępnej opłaty leasingowej na równe miesięczne części i zaliczała do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. Zatem opłaty te nie zostały zaliczone jednorazowo do kosztów w momencie ich poniesienia. Czy korekta w zakresie sposobu zaliczania do kosztów wstępnej opłaty leasingowej stanowi oczywistą omyłkę, a tym samym uprawnia do dokonania korekty za rok podatkowy, w którym ta opłata została poniesiona?
 • 17.03.2023Sprzedaż środka trwałego w księgach rachunkowych
  Przychodem przedsiębiorstwa może być zarówno sprzedaż usług czy towarów, jak i sprzedaż składników majątku. Często zdarza się, że mamy do czynienia ze sprzedażą środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powodów sprzedaży składnika majątku może być wiele. Może to być podyktowane zmianą technologiczną, zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, czy też wymianą na nowszy składnik majątku.
 • 15.03.2023Samochód w wynajmie długoterminowym w kosztach podatkowych
  Wartością samochodu osobowego, na potrzeby obliczenia limitu kosztów podatkowych, jest jego wartość wynikająca z umowy najmu, która powinna odpowiadać wartości rynkowej samochodu na dzień zawarcia umowy pomiędzy stronami umowy. Innymi słowy, wartość przedmiotu umowy powinna odzwierciedlać jego wartość rynkową. W przypadku braku określenia ww. wartości w umowie lub uznania jej za niewiarygodną, wartość tą należy określić na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu - Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 14.03.2023Brak opodatkowania opłat za leasing zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym z tytułu wartości dodatniej firmy (goodwill)
  Wraz z nabyciem przedsiębiorstwa, bądź jego zorganizowanej części (ZCP), nabywca może zyskać też tzw. goodwill, czyli wartość dodatnią firmy, na którą składają się przewyższające cenę nabycia elementy inne niż wycenione rynkowo aktywa i zobowiązania, takiej jak: renoma, know-how, czy kontakty biznesowe. Po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych taką „niematerialną wartość dodatnią” można amortyzować, a odpisy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Czy oddanie w leasing takiej ZCP, wraz z goodwill, zrodzi po stronie firmy podlegający opodatkowaniu przychód?
 • 08.03.2023Dowód kosztowy otrzymany z opóźnieniem w PKPiR - interpretacja ogólna MF
  Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego koszt ten może być potrącony.
 • 07.03.2023Podatki 2023: Opłata za egzamin na doradcę podatkowego rośnie o 100 proc.
  Wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego wzrośnie o 100 proc. – z obecnych 900 zł do 1800 zł. Rozporządzenie resortu finansów w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i ma wejść w życie 21 marca br. Ministerstwo wskazuje, że opłata nie była zmieniana od 2010 r., a teraz zostanie urealniona.
 • 07.03.2023PIT za 2022: Ulga na sponsoring
  Jeśli osiągasz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub podatkiem liniowym - możesz skorzystać z ulgi na sponsoring.
 • 07.03.2023Dowód kosztowy otrzymany z opóźnieniem w PKPiR - interpretacja ogólna MF
  Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego koszt ten może być potrącony.
 • 03.03.2023Pole dance, joga czy tenis dla pracowników w kosztach firmy
  Czy wydatki ponoszone na zakup dla pracowników zajęć z jogi, „pole dance”, „stretchingu”, tenisa, tj. głównie opłacenie instruktorów oraz wynajem kortu, ewentualnie pomieszczenia w siedzibie spółki - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP jako tzw. koszty pośrednie?
 • 01.03.2023Zerwanie nieopłacalnej umowy poza kosztami podatkowymi
  Możliwość zaliczenia wydatków związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy do kosztów uzyskania przychodów jest problematyczna i wymaga każdorazowej analizy konkretnego stanu faktycznego w ramach przygotowywania umowy pomiędzy stronami, a nawet zabezpieczenia w formie interpretacji podatkowej. Rozważane podejście w tym zakresie pozwoli na ograniczenie negatywnych konsekwencji wynikających np. następczej negatywnej interpretacji podatkowej o czym przekonał się podatnik w sprawie o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.524.2022.2.ISL.
 • 24.02.2023Wydatki na emerytury wynoszą w Polsce 8,6 proc. PKB
  W Polsce emerytury pochłaniają ok. 8,6 proc. PKB – wynika z nowego raportu opublikowanego przez Allianz Research. Pod względem skali środków przeznaczanych na świadczenia emerytalne Polska znajduje się w środku grupy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Najwięcej na emerytury przeznacza się obecnie w Grecji, Francji i Austrii, a średnia dla całej UE wynosiła w 2020 r. 10,3 proc. PKB.
 • 24.02.2023Co wpływa na wysokość ceny OC?
  Cena za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, czyli OC nie jest stała. Towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczając ją, biorą pod uwagę wiele czynników. Ostrożna jazda i ilość zebranych zniżek to nie wszystko. Od czego jeszcze zależy wysokość składki OC? Podpowiadamy!

następna strona »