Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

minimalna podstawa

 • 03.01.2013Ubezpieczenie zdrowotne 2013: Rolnicy zapłacą wyższe składki
  Rolnicy opłacający indywidualnie składki zdrowotne od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej zapłacą od nowego roku więcej. Wysokość składek jest bowiem uzależniona od wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2013 r. wzrosło do 1600 zł brutto.
  • 12.12.2012Niższe składki ZUS dla początkującego przedsiębiorcy
   Interpelacja nr 10240 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości korzystania przez początkujących przedsiębiorców z ulgi w składkach ZUS
   • 10.10.2012Składka na ubezpieczenie zdrowotne
    Interpelacja nr 7224 do ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu określania składki na ubezpieczenie zdrowotne
    • 01.08.2012Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego a możliwość odzyskania VAT
     W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyłącznym sposobem "odzyskania" podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów zaliczonych do środków trwałych i posiadających nadal taki status, jest zastosowanie systemu korekty na podstawie art. 91 ust. 7a w związku z ust. 7, na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3 tej ustawy. Przepisy art. 91 ust. 7a w związku z ust. 7 ww. ustawy stanowią lex specialis wobec postanowień dotyczących systemu odliczeń zawartych w art. 113 ust. 7 w związku z ust. 5 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 18.06.2012Ubezpieczenia ZUS twórców
      Wykonywanie pracy twórczej związane jest zwykle z nieregularnością zleceń na wykonanie konkretnych utworów i brakiem stałego zatrudnienia. Jeżeli twórca tworzy dzieła, przenosi do nich prawa autorskie, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, może to oznaczać, że w dłuższych okresach czasu nie podlega ubezpieczeniom ZUS. Może być to bardzo niekorzystna sytuacja w chwili, gdy twórca będzie chciał skorzystać z uprawnień emerytalno-rentowych.
      • 13.06.2012Opodatkowanie podwyższenia wartości nominalnej udziałów
       W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym przychód ten powstaje zarówno w sytuacji objęcia nowoutworzonych udziałów w spółce kapitałowej, jak i w sytuacji objęcia udziałów, których wartość nominalna ma być podwyższona (art. 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odliczeń
        W 2012 roku wciąż jeszcze możemy dokonywać odliczeń i korzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek, który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
        • 11.04.2012Podatek od wydobycia niektórych kopalin – opodatkowanie miedzi i srebra
         18 kwietnia wejdą w życie przepisy ustawy z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2012 r., poz. 362). Podatek nałożony zostanie na wydobycie miedzi i srebra.
         • 16.03.2012Określenie miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT
          Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z zaprezentowanym modelem działalności prowadzonej w Polsce, Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności?
          • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosował przepisów prawa wstecz
           Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapłaty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców
           • 19.12.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2012 r.
            Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2012 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
            • 01.03.2011Emerytury i renty rosną o 3,1 proc.
             Świadczenia emerytalno-rentowe oraz kwoty dodatków do nich od 1 marca wzrastają o 3,1 proc. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja obejmie około 8 mln osób, a w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - 1,35 mln. Kwota najniższej emerytury pracowniczej zostaje zwiększona o niespełna 22 zł brutto.  
             • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
              Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
              • 27.10.2010ZUS kwestionuje umowy o pracę nakładczą
               Interpelacja nr 17949 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania ZUS wobec przedsiębiorców wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę nakładczą
               • 12.10.2010Orzecznictwo: Premia pieniężna – kolejny korzystny dla podatników wyrok
                Tezy: Za usługę w rozumieniu art. 8 ust.1 u.p.t.u. nie można uznać osiągnięcia przez nabywcę towarów obrotów w określonej wysokości i dokonywanie terminowych płatności za dostawę towarów.
                • 14.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                 Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego
                 • 08.02.2010Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne
                  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o podwyższeniu najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Wzrost ten wynika ze zmiany w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
                  • 21.12.2009Minimalna podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność w 2010 roku
                   Znana jest już minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi wspólpracujących.
                   • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                    Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
                    • 07.04.2009Zawieszenie działalności a okres korzystania z preferencyjnych składek ZUS
                     Pytanie: Opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru. W jaki sposób powinienem liczyć upływ 24 miesięcy, w sytuacji gdy działalność gospodarcza została podjęta 16 lutego 2009 r.? Czy zawieszenie działalności przerwie upływ tych 24 miesięcy?
                     • 06.03.2009Rozpoczęcie działalności – preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne
                      Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
                      • 02.02.2009Ubezpieczenie zdrowotne – nowa podstawa wymiaru
                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości najniższej podstawy wymiaru oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu i lutym 2009 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ich współpracowników i wspólników oraz wykonujących wolny zawód.
                       • 27.01.2009Opodatkowanie ustanowienia hipoteki
                        Pytania podatnika: 1. Czy zabezpieczenie długu o określonej znanej wartości (np. 100 jednostek pieniężnych) hipoteką zwykłą na dwóch nieruchomościach oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej czynności ustanowienia hipoteki zwykłej, czy tylko od jednej? 2. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami prawidłowa jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej? 3. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami w razie skorzystania przez Spółkę z kredytu odnawialnego, czyli tzw. linii kredytowej, prawidłowa jest zapłata PCC w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej?
                        • 21.01.2009Ubezpieczenie zdrowotne: Składka będzie zmieniana raz w roku?
                         Minimalna podstawa wymiaru składki opłacanej przez przedsiębiorców na ubezpieczenie zdrowotne będzie ustalana raz w roku. Rząd pozytywnie ocenił poselski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uważa, że należy kontynuować nad nim prace legislacyjne.
                         • 25.09.2008Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku zawieszenia działalności
                          I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).
                          • 16.05.2008Refundacja składek z PFRON
                           Interpelacja nr 1737 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS przedsiębiorców będących jednocześnie uprawnionymi do świadczeń rentowych wypłacanych przez ZUS
                           • 14.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Zwrot VAT dla podróżnych
                            Kwota 200 zł łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku, dotyczy pojedynczego, odrębnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę.
                            • 16.04.2008Wezwanie w procedurze podatkowej
                             Organy podatkowe, w celu zapewnienia sprawnego procedowania mającego na celu wydawanie rozstrzygnięć opartych na rzeczywistym stanie faktycznym, zostały wyposażone w instrument umożliwiający uzyskiwanie informacji od osób mających wiedzę na temat okoliczności danej sprawy. Instrumentem tym jest wezwanie.
                             • 13.03.2008Ubezpieczenie księgowych od odpowiedzialności cywilnej (1) – obowiązek ustawowy
                              Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uzasadniony jest dobrem klienta, który zlecając podmiotowi profesjonalnie działającemu w obrocie prowadzenie urządzeń księgowych w sposób odpowiadający wymogom obowiązującego prawa, powinien uzyskać realne zabezpieczenie na wypadek szkody, powstałej wskutek działania lub zaniechania księgowego przy wykonywaniu powierzonych mu czynności.
                              • 22.10.2007Dofinansowanie zatrudnienia niepełnosprawnych a wyższa płaca minimalna
                               Podwyższenie płacy minimalnej do poziomu 1126 zł brutto może zmusić niektóre firmy do zmniejszenia liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych – ostrzega Konfederacja Pracodawców Polskich. Problem może rozwiązać nowy sposób obliczania refundacji części kosztów, jakie ponoszą przedsiębiorcy, którzy dają pracę niepełnosprawnym.
                               • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                                Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
                                • 22.08.2007Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od września 2007 r.
                                 Znana jest już wysokość wynagrodzeń: wynagrodzenia miesięcznego w II kw. 2007 r. — wynosi 2644,34 zł, oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2007 r. — wyniosło ono 2812,61 zł. Znając te dane, możemy już wyliczyć, jakie minimalne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacą za wrzesień, październik i listopad br. osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące.
                                 • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                                  Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                                  • 01.11.2006Podleganie ubezpieczeniom społecznym. Pytania i odpowiedzi. Część II.
                                   Pytanie 1:Od 1 maja 2005 r. prowadzę działalność gospodarczą – sklep spożywczy – na podstawie wpisu do ewidencji. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Od 1 stycznia 2006 r. wykonuję również pracę na umowę-zlecenie i pobieram z tego tytułu miesięczne wynagrodzeniem równe 1600 zł. Od 1 stycznia 2006 r. zostałem zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenie, gdyż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania przeze mnie pracy na umowę-zlecenie jest wyższa od obowiązującej mnie najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, która wynosi:
                                   • 15.05.2006Składki ZUS za miesiące 6, 7, 8/2006
                                    Znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2006 r. – wyniosło 2530,18 zł i w stosunku do poprzedniego kwartału (2528,62 zł) wzrosło bardzo niewiele. W związku z tym niewiele zmienią się również płacone przez prowadzących działalność składki na ubezpieczenie społeczne (za miesiące od czerwca do sierpnia).
                                    • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 2).
                                     Wyrejestrowanie płatnika składek Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), to musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.
                                     • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (część 17).
                                      Na formularzu ZUS DRA należy sporządzić:- deklarację rozliczeniową,- deklarację korygującą.W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, a także zasiłki pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
                                      • 15.02.2006Ulga ZUS i usługi dla byłego pracodawcy
                                       Pytanie: Czy mogę wystawić fakturę dla byłego pracodawcy jeśli korzystam ze składki do ZUS w preferencyjnej wysokości? Działalność rozpoczęłam w 2005 roku, jednak w 2004 roku byłam zatrudniona w firmie, której teraz (2006 rok) chcę świadczyć usługi. Zaznaczam, że współpracuję z wieloma kontrahentami, ale teraz firma gdzie byłam zatrudniona chce skorzystać z moich usług. Nie wiem czy odmówić im współpracy i co mi grozi jeśli zdecyduję się usługę wykonać? W jaki sposób ZUS może sprawdzić czy mam prawo do tej ulgi? Czy może żądać ode mnie dokumentacji firmy - faktury wystawiane dla kontrahentów, w celu sprawdzenie czy nie wykonuję działalności na rzecz byłego pracodawcy?
                                       • 12.02.2006Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 03,04,05 2006 r.
                                        W związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2005 r. czekają nas podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne, płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą za siebie i osoby współpracujące. Minimalna podstawa składek wyniesie za miesiące 03,04,05 2006 r. 1517,17 zł, a poszczególne składki wyniosą:
                                        • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (część 4).
                                         III. ZBIEG TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHW odniesieniu do osób spełniających warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów jednocześnie stosuje się następujące zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi:
                                         • 17.11.2005Ubezpieczenie uczniów i studentów (1)
                                          Jestem studentem i chciałbym podjąć jakieś działania zarobkowe. Czy ze względu na składki ZUS opłaca mi się podjąć działalność gospodarczą, zatrudnić na umowę o pracę czy może na umowę zlecenie?
                                          • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 9
                                           Może się zdarzyć, że pracownik otrzymujący wynagrodzenie zmienne nie zdołał przed zachorowaniem przepracować pełnego miesiąca. Jeżeli pracownika nie obowiązuje okres wyczekiwania lub okres wyczekiwania już minął, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeżeli pracownik zachorował w miesiącu, w którym został zatrudniony, do podstawy należy przyjąć wynagrodzenie za ten miesiąc, po uzupełnieniu.
                                           • 03.08.2005Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – korzystne dla debiutantów
                                            Prezydent podpisał Ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, ważną dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jak już pisaliśmy w poprzednim biuletynie, ustawa wprowadza znaczne preferencje dla przedsiębiorców – debiutantów i przedsiębiorców, którzy od dłuższego czasu już działalności nie prowadzą.
                                            • 09.07.2005Nie spiesz się z rozpoczęciem działalności
                                             Jeżeli masz zamiar założyć firmę – wstrzymaj się na chwilę. Masz szansę zaoszczędzić sporo pieniędzy na składkach ZUS. Uchwalona przez Sejm, i skierowana do Senatu Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
                                             • 12.06.2005Podstawa wymiaru i wysokość składek
                                              Powstają czasami wątpliwości, jaka jest kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, skąd się bierze i jak się ją ustala. Postaramy się wyjaśnić niektóre wątpliwości.

                                             « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]