Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładowym funduszu ¶wiadczeń

 • 18.07.2008Wypłata udziałów na rzecz udziałowców
  Pytania podatnika: 1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegaj±cego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysoko¶ci wydatków na objęcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym Ľródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
 • 01.07.2008Wycofanie ¶rodków z ZF¦S
  Pytanie: Czy w zwi±zku z okresowo słab± sytuacj± ekonomiczn± mogę wycofać czę¶ć wpłaconych przed terminem wpłaty na rachunek ZF¦S ¶rodków – w terminie odprowadzenia odpisu na rachunku znajdzie się już pełna należna kwota odpisu? Czy je¶li nie jest to możliwe to mógłbym uzyskać te ¶rodki w formie oprocentowanej pożyczki z Funduszu?
 • 05.06.2008Wydatki finansowane ze ¶rodków ZF¦S
  Pytanie: Jakie wydatki można, a jakich nie można finansować ze ¶rodków ZF¦S? OdpowiedĽ Zasad± jest to, że z ZF¦S dofinansowywane mog± być jedynie obiekty socjalne oraz finansowane tylko wydatki wchodz±ce w zakres definicji działalno¶ci socjalnej zawartej w ustawie o ZF¦S. W regulaminie gospodarowania ¶rodkami ZF¦S nie można rozszerzyć tego katalogu na wydatki z nim nie zwi±zane.
 • 03.06.2008Od jutra pracodawca może dofinansować wypoczynek za granic±
  4 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych, która przewiduje, że pracodawcy mog± dofinansować swoim pracownikom wczasy za granic± a nie, jak dotychczas, tylko te spędzone w kraju.
 • 30.05.2008Wyjazd integracyjny finansowany ze ¶rodków ZF¦S
  Pytanie: Czy ze ¶rodków ZF¦S można sfinansować wyjazd integracyjny pracowników?
 • 29.05.2008Koszty obsługi konta bankowego ZF¦S
  Pytanie: Czy ze ¶rodków ZF¦S można finansować koszty obsługi bankowej konta funduszu?
 • 28.05.2008Zakup biletów na basen dla pracowników
  Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwo¶ci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych dla pracowników biletów na basen, do klubu fitness, wynajęcia sali treningowej oraz zakupionego urz±dzenia wielofunkcyjnego?
 • 27.05.2008Które firmy mog± wypłacać ¶wiadczenia urlopowe?
  Pytanie: Czy każdy zakład pracy może wypłacać ¶wiadczenia urlopowe wskazane w ustawie o ZF¦S?
 • 26.05.2008Urlop bezpłatny i ZF¦S
  Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać z ZF¦S?
 • 20.05.2008Nieterminowe przekazanie ¶rodków na ZF¦S
  Pytanie: Czym grozi nieterminowe przekazanie ¶rodków na ZF¦S?
 • 16.05.2008¦wiadczenie urlopowe
  Pytanie: Czy wypłacone osobie zatrudnionej w niepełnym etacie ¶wiadczenie urlopowe w wysoko¶ci takiej samej, jak pracownikom pełnoetatowym podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
 • 15.05.2008Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni s± do korzystania ze ¶rodków ZF¦S?
  Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni s± do korzystania ze ¶rodków ZF¦S?
 • 14.05.2008Urlop bezpłatny i ZF¦S
  Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać z ZF¦S?
 • 13.05.2008Pożyczka z Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych
  Pytanie: Czy z ZF¦S można przyznać pożyczkę w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego?
 • 19.03.2008Interpretacje podatkowe mog± dotyczyć także przepisów niepodatkowych
  Nie można obowi±zku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wył±cznie do ustaw zawieraj±cych w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysoko¶ć – orzekł Wojewódzki S±d Administracyjny w Warszawie.
 • 06.03.2008BCC o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych
  Business Centre Club przedstawił opinię o poselskim projekcie ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Według autora opinii Wojciecha Nagla, członka rady nadzorczej ZUS z ramienia BCC, projekt wymaga dopracowania.
 • 10.12.2007Odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZF¦S i VAT
  Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych stanowi± obrót podlegaj±cy przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 • 28.11.2007¦wiadczenia na rzecz pracowników a VAT
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o cał± kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentuj±cych nabycie usług sfinansowanych z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych.
 • 02.10.2007Informacje dotycz±ce prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa socjalnego w RFN
  Przekazujemy Wam drugi numer biuletynu informacyjnego HWHN-Polska. Dzięki współpracy nawi±zanej przez www.podatki.biz z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii co kwartał publikujemy informacje, które z pewno¶ci± zainteresuj± przedsiębiorców działaj±cych obecnie (lub chc±cych działać w przyszło¶ci) na rynku niemieckim.
 • 05.09.2007KPP o polityce prorodzinnej
  Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że niezbędnym elementem skutecznej polityki społecznej jest tworzenie takich instrumentów prawnych, które umożliwiaj± godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zdaniem KPP przyjęty wczoraj na Radzie Ministrów rz±dowy projekt ustawy realizuj±cej program polityki prorodzinnej zawiera w sobie zarówno rozwi±zania dobre, jak i, niestety, takie, które trzeba ocenić negatywnie.
 • 31.08.2007¦wiadczenie usług w ramach ZF¦S i podatek VAT
  Pytanie: Czy nieodpłatne ¶wiadczenie usług na rzecz pracowników w ramach zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 • 27.07.2007Kiedy wydatki na imprezę integracyjn± dla pracowników można zaliczyć do KUP?
  W przypadku organizacji imprezy integracyjnej, aby zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów, należy położyć szczególny akcent na motywuj±cy charakter imprezy. Inaczej wydatki na imprezę nie będ± podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki na działalno¶ć socjaln±. Podatnik, organizuj±c dla pracowników okre¶lon± imprezę, musi jako cel tej imprezy przyj±ć zintegrowanie pracowników z firm± oraz między sob±, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowi±zków pracowniczych. Jeżeli nie przyjmie takiego celu, to samo spotkanie polegaj±ce na konsumpcji czy też rekreacji sportowej nie będzie kosztem uzyskania przychodów — orzekł Wojewódzki S±d Administracyjny w Warszawie.
 • 22.06.2007Impreza firmowa i koszty uzyskania przychodów
  Organizuj±c imprezę w firmie, pracodawcy często licz± na możliwo¶ć zaliczenia wydatków z ni± zwi±zanych do kosztów uzyskania przychodów. Na temat tego, czy jest to dopuszczalne pojawiało się wiele sprzecznych opinii. Z jednaj strony, że jest to możliwe pod warunkiem zachowania pewnych wymogów co do charakteru imprezy i sposobu jej finansowania, a z drugiej - że w żadnym wypadku impreza taka nie może zostać ujęta w koszty. W końcu Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pismo, które miało ujednolicić interpretację odno¶nych przepisów, ale przedstawiona w nim argumentacja nie została przyjęta przez wszystkie urzędy skarbowe. Jak zatem kształtuj± się stanowiska w tej kwestii?
 • 02.05.2007ZUS: Zakład nie decyduje samodzielnie o wysoko¶ci emerytur lub rent
  Nie dajmy sob± manipulować! - list otwarty prezes ZUS, Aleksandry Wiktorow, do Klientów Zakładu
 • 24.04.2007ZUS: Zakład nie może pieniędzy z F¦S przeznaczyć na inne zbożne cele
  List otwarty Zwi±zku Zawodowego Pracowników ZUS do Polskich Emerytów
 • 29.03.2007Ograniczenie dopłat z ZF¦S tylko do wypoczynku w kraju jest niezgodne z Konstytucj±
  28 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotycz±cy zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych. Trybunał orzekł, że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiaj± pracownikom skorzystanie z usług ¶wiadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalno¶ci kulturalno-o¶wiatowej i sportowo-rekreacyjnej, je¶li s± one ¶wiadczone poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w zwi±zku z art. 2 Konstytucji.
 • 27.02.2007¦wiadczenia urlopowe u większych pracodawców
  Interpelacja nr 3190 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwo¶ci wypłacania ¶wiadczeń urlopowych przez pracodawców zatrudniaj±cych więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
 • 20.02.2007Odpisy na zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych w 2007 r.
  W dniu 19 lutego 2007 r. Prezes GUS obwie¶cił, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potr±cone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2006 r. wyniosło 2059,92 zł, a w drugim półroczu 2006 r. wyniosło 2145,59 zł.
 • 15.01.2007ZF¦S w pytaniach i odpowiedziach (9)
  Pytanie: Czy przedłożone przez pracowników rachunki w kwocie 380 zł, wystawione na zakład pracy, mog± skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w ramach rzeczowych ¶wiadczeń sfinansowanych w cało¶ci ze ¶rodków zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych?
 • 29.11.2006ZF¦S w pytaniach i odpowiedziach (4)
  Pytanie: Czy warto¶ć wypłaconej z ZF¦S zapomogi z tytułu urodzenia dziecka może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • 20.11.2006Zakładowy Fundusz ¦wiadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
  Przedstawiamy pierwsz± czę¶ć odpowiedzi na pytania dotycz±ce Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych.
 • 24.09.2006Imprezy integracyjne jako po¶redni koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy impreza integracyjna sfinansowana ze ¶rodków obrotowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 • 12.09.2006Interpelacja nr 2664 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie potrzeby zmiany ustawy o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych
  Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 3 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych w art. 8 ust. 2a daje możliwo¶ć finansowania usług i ¶wiadczeń z funduszu, jeżeli s± ¶wiadczone wył±cznie na terenie kraju. Zgodnie z jego brzmieniem, ograniczenie nałożone w nim dotyczy także dopłat z funduszu do takich usług lub ¶wiadczeń.
 • 11.09.2006Odprawy zwalnianych pracowników.
  Pracownikowi, z którym zostaje rozwi±zany stosunek pracy przysługuje w pewnych przypadkach prawo do odprawy. Jest tak w szczególno¶ci w razie rozwi±zania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotycz±cych pracowników, a także w razie przej¶cia pracownika na rentę lub emeryturę oraz w razie powołania pracownika do zasadniczej służby wojskowej.
 • 07.09.2006¦wiadczenie urlopowe
  Zatrudniam kilka osób. W mojej firmie nie utworzyłem zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych, i zastanawiam się nad wypłacaniem ¶wiadczeń urlopowych. W jaki sposób takie ¶wiadczenia s± opodatkowane u pracowników? Czy wypłacone ¶wiadczenia będ± zwiększać podstawę składek na ubezpieczenie społeczne? Czy zwiększ± podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?
 • 05.09.2006Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
  Generaln± zasad±, któr± kierujemy się przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jest to, że przysługiwać ono powinno w takiej wysoko¶ci, w jakiej pracownik otrzymałby je, gdyby w tym czasie pracował. Dlatego też przy ustalaniu tego wynagrodzenia musimy brać pod uwagę nie tylko stał±, miesięczn± pensję, ale również składniki wynagrodzenia przysługuj±ce w zmiennej wysoko¶ci, jak np. wszelkie dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie prowizyjne itp.
 • 25.06.2006Moment zaliczenia odpraw i nagród jubileuszowych do kosztów uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem w jakim momencie będ± stanowiły koszty uzyskania przychodu naliczone pracownikom nagrody jubileuszowe, odprawy naliczone pracownikom na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwi±zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotycz±cych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), oraz naliczone odszkodowania na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.
 • 20.04.2006Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych ¶wiadczeń na rehabilitację zawodow±, społeczn± i lecznicz± osób niepełnosprawnych
  Pismo PB5/AŁ-033-57-843/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpo¶rednich z 23 wrze¶nia 2005 r. do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu (do wiadomo¶ci Izby Skarbowej w Poznaniu). W zwi±zku z pismem z dnia 16 maja 2005 r. Nr (…) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje: Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego s± otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami ¶wiadczenia na rehabilitację zawodow±, społeczn± i lecznicz± osób niepełnosprawnych ze ¶rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
  Dzisiaj dwa pytania, zwi±zane ze sob± tym, że dotycz± kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadaj± kompetentne organy – Departament Podatków Bezpo¶rednich MF i Podkarpacki Urz±d Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia s± na pierwszy rzut oka do¶ć zaskakuj±ce.
 • 27.02.2006Interpretacja DP 423-5-2004 z dnia 11.02.2005 r. - Urz±d Skarbowy Kraków-Stare Miasto
  Pytanie podatnika: Jednostka pyta czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłatę dokonan± na rachunek Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych składaj±c± się z kwoty odpisu za rok 2004, powiększonej o wpłacony odpis z lat ubiegłych?
 • 20.02.2006Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Poznaniu O¶rodek Zamiejscowy w Kaliszu A1-D-415-3/2006 z dnia 13.02.2006 r.
  Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie do wczasów z funduszu socjalnego przyznane dla emerytów i rencistów korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • 23.10.2005¦wiadczenie okoliczno¶ciowe
  Moje pytanie dotyczy ¶wiadczenia okoliczno¶ciowego rzeczowego dla pracownika, który odchodzi z firmy. Do jakiej wysoko¶ci ¶wiadczenie jest to zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne. W jaki sposób naliczam podatek i składki do odprowadzenia tzn. czy je¶li warto¶ć ¶wiadczenia przewyższa kwotę zwolnion± o 1000 zł to czy od tej kwoty naliczam obci±żenia tak jakbym liczyła wynagrodzenia na li¶cie płac. Czy jest różnica między zakładem, w którym funkcjonuje Zakładowy Fundusz ¦wiadczeń Socjalnych i takim, w którym nie funkcjonuje?
 • 08.06.2005Wysoko¶ć odpisów na ZF¦S w 2005 r.
  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych wysoko¶ć odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższ±.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]