Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładowym funduszu ¶wiadczeń

 • 12.10.2011Ulga na zapomogi dla pracowników jest limitowana
  Pytanie: Zakład pracy wypłaca pracownikowi ze ¶rodków ZF¦S zapomogę z tytułu zdarzenia losowego w wysoko¶ci 3.000 zł. Czy zapomoga ta korzysta tylko ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czyli nadwyżka ponad 2.280 zł podlega opodatkowaniu, czy też w zwi±zku z nowelizacj± art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy i wł±czeniem do katalogu ¶wiadczeń zwolnionych również ¶wiadczeń pieniężnych, nadwyżka ponad kwotę 2.280 zł mogłaby korzystać również z tego zwolnienia - czyli opodatkowaniu podlegałaby kwota 340 zł?
 • 28.09.2011Wycieczki dla pracowników z ZF¦S s± wolne od PIT
  Warto¶ć otrzymanych przez pracownika ¶wiadczeń z tytułu uczestnictwa w wycieczce, w czę¶ci sfinansowanej z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych, stanowi dla niego przychód. Przychód ten jednak, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu do kwoty 380 zł w skali roku podatkowego.
 • 14.09.2011¦wiadczenia z ZF¦S do kwoty 380 zł wolne od PIT
  Pytanie podatnika: Czy płatnik post±pił prawidłowo pobieraj±c zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od całej przyznanej kwoty, czy też opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad 380 zł w trakcie roku podatkowego?
 • 30.08.2011Tryb wydawania regulaminu wynagradzania
  Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli w firmie działa zakładowa organizacja zwi±zkowa, pracodawca powinien uzgodnić z ni± tre¶ć regulaminu.
 • 11.08.2011¦wiadczenia urlopowe – ujęcie podatkowe i rachunkowe
  Obowi±zek wypłacania ¶wiadczeń urlopowych na rzecz pracowników wynika z przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). ¦wiadczenia te przysługuj± wył±cznie pracownikom i s± wypłacane niezależnie od długo¶ci stażu pracy czy sytuacji materialnej poszczególnych osób.
 • 28.06.2011Pracodawcy mog± dofinansować wypoczynek pracowników ze ¶rodków ZF¦S
  W najbliższych dwóch miesi±cach spora czę¶ć pracowników wyjedzie na zorganizowany urlop lub skorzysta z innych form rekreacji. Pracodawcy mog± dofinansować ich wypoczynek ze ¶rodków zgromadzonych w Zakładowym Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. O szczegółach tego rodzaju wsparcia decyduje zazwyczaj wewnętrzny regulamin danej firmy. W przypadku małych przedsiębiorstw, które nie tworz± funduszu, najczę¶ciej funkcjonuj± ¶wiadczenia urlopowe, przyznawane raz do roku.
 • 20.05.2011¦wiadczenia pracownicze z ZF¦S a VAT
  Czy ¶wiadczenia z ZF¦S podlegaj± opodatkowaniu VAT? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 23 lutego 2011 r. nr IPPP2/443-1345/08/10-4/S/ASi/KOM potwierdził, że udzielanie przez pracodawcę pożyczek pracownikom z ZF¦S nie jest czynno¶ci± podlegaj±c± opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Konkluzja ta zachowuje swoj± aktualno¶ć także w zakresie innych ¶wiadczeń finansowanych z ZF¦S np. wycieczek, prezentów ¶wi±tecznych, itp.
 • 26.04.2011Zakres informacji, których można domagać się od kandydata do pracy i pracownika
  Przepisy w dosyć w±ski sposób okre¶laj± katalog danych osobowych, których pracodawca może ż±dać od osoby ubiegaj±cej się o pracę i od osoby już zatrudnionej. W obecnym stanie prawnym od mało którego kandydata możemy domagać się np. za¶wiadczenia o niekaralno¶ci.
 • 11.04.2011Uprawnienia emeryta do ¶wiadczeń z ZF¦S
  Interpelacja nr 20599 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ¶wiadczeń socjalnych na rzecz osób, które po rozwi±zaniu umowy o pracę przechodz± na emeryturę
 • 07.04.2011Benefity dla pracowników mog± być kosztem firmy
  Pytanie podatnika: Czy sfinansowane ze ¶rodków obrotowych spółki wydatki na koszty zwi±zane z użytkowaniem samochodów na cele prywatne pracowników należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów?
 • 11.03.2011Oprocentowane pożyczki z ZF¦S nie podlegaj± VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zobowi±zany jest do utworzenia Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. ¦rodki finansowe przekazywane s± na wyodrębnione konto funduszu w terminach okre¶lonych przepisami prawa. W ramach funduszu socjalnego pracodawca udziela pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe - których oprocentowanie zgodnie z obowi±zuj±cym w Spółce regulaminem - wynosi 1% w stosunku rocznym. Czy odsetki od udzielonych z ZF¦S pożyczek podlegaj± przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
 • 27.12.2010Pracodawcy nie boj± się kar
  Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawd± wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
 • 27.12.2010KUP: Zapomoga losowa wypłacona ze ¶rodków obrotowych
  Pytanie podatnika: Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze ¶rodków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mog± zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 • 18.10.2010Zakup ze ¶rodków ZF¦S a VAT
  Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze ¶rodków ZF¦S przez zakład pracy, bez czę¶ciowej odpłatno¶ci (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i czę¶ciowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
 • 14.10.2010Czy ¶wiadczenia pracownicze podlegaj± opodatkowaniu VAT?
  Nieodpłatne ¶wiadczenia pracodawcy na rzecz pracowników wywołuj± szereg konsekwencji podatkowych. Najbardziej popularna wydaje się być problematyka PIT. Warto jednak pamiętać, że ¶wiadczenia pracownicze powoduj± powstanie okre¶lonych skutków podatkowych po stronie pracodawcy także w zakresie VAT.
 • 10.09.2010KUP: Wypłata ¶wiadczeń urlopowych na podstawie regulaminu wynagradzania
  Pytanie podatnika: Czy je¶li pracodawca zatrudniaj±cy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku powyżej 20 pracowników, nieobjęty układem zbiorowym pracy, nie zawarł zgodnie z wymaganiami art. 3b ustawy o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych w regulaminie wynagradzania postanowienia o niewypłacaniu ¶wiadczenia urlopowego to czy wypłacane przez niego ¶wiadczenie urlopowe należy uznać za ¶wiadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych w rozumieniu 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych a przez to za koszt uzyskania przychodu?
 • 30.08.2010Odmienne traktowanie pracowników i emerytów w sferze działalno¶ci socjalnej jest naruszeniem przepisów
  Interpelacja nr 16788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obligatoryjnego naliczania podstawowego odpisu na zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych w odniesieniu do emerytów i rencistów
 • 25.08.2010Kiedy dodatkowy odpis na ZF¦S może być kosztem podatkowym
  Pytanie podatnika: Czy opisanej w sytuacji kwotę odpisu dodatkowego, z chwil± przekazania na rachunek ZF¦S, można uznać za koszty uzyskania przychodu?
 • 16.08.2010Moment powstania przychodu z tytułu wydania bonów sfinansowanych z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy wydanie bonów z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych może nast±pić w jednym miesi±cu, a pobranie podatku w następnym tj. w terminie najbliższej wypłaty np. wydanie bonów nast±pi w dniu 30 listopada 2010 r., a pobór podatku w dniu 10 grudnia 2010 r.?
 • 19.07.2010Jak rz±d zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
  Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynaj±cym działalno¶ć gospodarcz±
 • 09.07.2010Prawo odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych z ZF¦S
  Pytania podatnika: 1. Czy od wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego? 2. Czy od wydatków składaj±cych się na ¶wiadczon± na rzecz pracownika usługę wypoczynku w postaci kosztów utrzymania o¶rodka wczasowego, w czę¶ci finansowanej z ZF¦S przysługuje Spółce pełne odliczenie podatku naliczonego zawartego w tych zakupach?
 • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawców
  Interpelacja nr 15189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od ¶wiadczeń na rzecz ochrony zdrowia pracowników
 • 30.04.2010Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy przekazane w roku 2010 kwoty należne i odpisane w latach 2003-2004 Zakładowemu Funduszowi ¦wiadczeń Socjalnych będ± stanowiły koszty działalno¶ci podatnika w roku podatkowym 2010 na podstawie artykułu 16 ust. 1 pkt 9b i artykułu 15 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 29.03.2010Jak rz±d obniżał podatki
  Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
 • 22.03.2010Opodatkowanie i dokumentowania usług własnych finansowanych z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy administrowanie funduszem socjalnym jest czynno¶ci± pozostaj±c± poza zakresem ustawy o VAT i tym samym podatnik nie powinien płacić podatku VAT od kosztu własnej usługi transportowej i wystawiać z tego tytułu faktury VAT dla ZF¦S, lecz inny dokument księgowy np. PK - polecenie księgowania na kwotę brutto, będ±c± równowarto¶ci± poniesionych kosztów transportu - usługi własnej? Czy też dla ZF¦S należy wystawić fakturę VAT i tym samym powinien zostać zapłacony podatek VAT z tytułu poniesionych przez „X” kosztów transportu usługi własnej?
 • 19.03.2010Zwiększenie zatrudnienia przy wysokich składkach na PFRON jest nieopłacalne
  Interpelacja nr 13569 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na PFRON
 • 17.03.2010Opodatkowanie VAT pożyczek z ZF¦S
  Pytanie: Zamierzam udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek ze ¶rodków zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych. Czy odsetki od tych pożyczek będ± podlegały przepisom ustawy o VAT?
 • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze ¶rodków ZF¦S
  Działalno¶ć socjalna, której finansowaniu służy ZF¦S s± to usługi ¶wiadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalno¶ci kulturalno-o¶wiatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okre¶lonych umow± (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z póĽn. zm.). Z ZF¦S finansowane mog± być tylko te rodzaje działalno¶ci socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustaw± (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależno¶ci od sytuacji - pracownicy lub organizacje zwi±zkowe).
 • 09.02.2010Karty przedpłacone finansowane z ZF¦S i zwolnienie z podatku dochodowego
  Interpelacja nr 13008 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 09.12.2009Opodatkowanie ¶wiadczeń pieniężnych z ZF¦S
  Pytania podatnika: 1. Czy ¶wiadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przez Spółkę, sfinansowane w cało¶ci z ZF¦S, (takie jak: jednorazowe ¶wiadczenie z tytułu urodzenia dziecka, dopłata do wypoczynku, dofinansowanie sportu i rekreacji oraz aktywno¶ci kulturalno-o¶wiatowej, ¶wiadczenia w razie sytuacji losowych, itp.) s± zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT, do wysoko¶ci limitu wskazanego w tym przepisie? 2. Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (w brzmieniu obecnie obowi±zuj±cym), do ¶wiadczeń pieniężnych sfinansowanych z ZF¦S, które zostały wypłacone pracownikom od 1 stycznia 2009 r.? 3. Czy limit okre¶lony w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (kwota zwolnienia w wysoko¶ci 380 zł/rok) dotyczy wszystkich ¶wiadczeń pieniężnych oraz ¶wiadczeń rzeczowych sfinansowanych z ZF¦S i wypłaconych lub wydanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym?
 • 09.11.2009Nie będzie zwolnienia bonów towarowych z PIT
  Interpelacja nr 11546 do ministra finansów w sprawie propozycji zmiany art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 05.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 4
  Przychody ze sprzedaży towarów i usług ewidencjonowane s± w kolumnie 7 PKPiR. Czynni podatnicy VAT księguj± przychody w kwotach netto, pozostali podatnicy w kwotach brutto. Podatnicy VAT czynni, niezobowi±zani do stosowania kas rejestruj±cych, mog± ewidencjonować przychody w księdze oraz ewidencji ł±cznie z podatkiem od towarów i usług (w kwocie brutto), natomiast na koniec każdego miesi±ca pomniejszaj± przychody o należny podatek od towarów i usług, ustalony na podstawie odpowiednich ewidencji (o ewidencjach i dowodach księgowych w odcinkach 6 i 7).
 • 23.10.2009Wyższe odpisy na ZF¦S można zaliczyć do kosztów
  Pytanie podatnika: Czy dodatkowe odpisy na Zakładowy Fundusz ¦wiadczeń Socjalnych, ponad odpisy obligatoryjne i fakultatywne, o których mowa w art. 5 ustawy o ZF¦S stanowi± koszty uzyskania przychodów?
 • 02.10.2009„Członkowie rodziny” – katalog osób uprawnionych do korzystania z ZF¦S
  Katalog osób uprawnionych do korzystania z zf¶s okre¶la art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z póĽn. zm.). Przepis ten wymienia następuj±ce osoby: • pracowników danego zakładu pracy i ich rodziny, • emerytów i rencistów wraz z członkami ich rodzin.
 • 01.09.2009¦rodki ze sprzedaży mieszkań a ZF¦S
  Zapytanie nr 3953 do ministra finansów w sprawie przeznaczenia ¶rodków finansowych ze sprzedaży mieszkań zakładowych na fundusz ¶wiadczeń socjalnych
 • 31.07.2009Przyznanie pracownikowi zapomogi z ZF¦S
  Pytanie: Jeden z moich pracowników jest chory na stwardnienie rozsiane. Niestety, w ostatnim czasie jego stan zdrowia pogorszył się i nie może poruszać się już o własnych siłach. Ponieważ jego sytuacja materialna nie pozwala mu na kupno nowego wózka inwalidzkiego, postanowiłem sfinansować ten zakup ze ¶rodków Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. Czy warto¶ć zakupu wózka inwalidzkiego stanowi przychód pracownika?
 • 20.05.2009Opodatkowanie podatkiem VAT ¶wiadczeń z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo przy odsprzedaży pracownikom usług dofinansowywanych z ZF¦S, opodatkowuj±c podatkiem VAT kwotę odpłatno¶ci ponoszonej przez pracownika i odliczaj±c czę¶ć podatku VAT naliczonego zawartego w cenie nabytej usługi odpowiadaj±c± „czę¶ci opodatkowanej” danej usługi?
 • 04.05.2009¦wiadczenia urlopowe a koszty podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy ¶wiadczenia urlopowe, do których pracownicy s± uprawnieni na podstawie regulaminu wynagradzania jako ¶wiadczeń innych niż wynagrodzenie za pracę, wypłacane im w wysoko¶ci i na zasadach jedynie odwołuj±cych się do wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych dla ¶wiadczenia urlopowego tam unormowanego, s± dla Spółki kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 27.04.2009Ustalanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu ¶wiadczeń z zf¶s
  Przyznawanie ulgowych usług i ¶wiadczeń oraz wysoko¶ć dopłat z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych (zf¶s) uzależnione s± od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Istotne staje się zatem podjęcie okre¶lonych działań w celu poznania tej sytuacji, co umożliwi różnicowanie wysoko¶ci i zakresu ¶wiadczeń otrzymywanych przez poszczególne osoby uprawnione do korzystania z zf¶s.
 • 25.03.2009Przepisy nie przewiduj± urlopów okoliczno¶ciowych z tytułu ¶mierci członka rodziny pracownika
  Zapytanie nr 3029 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przesłanek odmowy przez zakład pracy przyznania prawa do urlopu okoliczno¶ciowego i wypłaty ¶wiadczenia socjalnego pracownikowi w zwi±zku ze ¶mierci± członka rodziny
 • 16.03.2009Ostatnie zmiany w zakresie ZF¦S
  Spore zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z pocz±tkiem 2009 r., objęły m.in. zmianę ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm). Został rozszerzony katalog ¶wiadczeń wchodz±cych w pojęcie działalno¶ci socjalnej, przyznano możliwo¶ć tworzenia przedszkoli i żłobków.
 • 03.12.2008Dofinansowanie wypoczynku z ZF¦S
  Częstotliwo¶ć otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku itp. powinny wynikać z obowi±zuj±cego w zakładzie pracy regulaminu gospodarowania ¶rodkami zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych. Formalnie nie ma przeszkód, by pracodawca, któremu posiadane ¶rodki pieniężne przeznaczone na działalno¶ć socjaln± na to pozwalaj±, przyznawał takie dofinansowanie dwa razy w roku.
 • 24.11.2008Prorodzinna nowelizacja Kodeksu pracy. Przedsiębiorcy sceptyczni
  Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy przewiduj±c± wydłużenie urlopów macierzyńskich oraz  wprowadzenie specjalnych urlopów dla ojców. Sceptycznie do nowej regulacji podchodzi Konfederacja Pracodawców Polskich, która uważa, że polityka prorodzinna powinna być realizowana przede wszystkim poprzez tworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego i uelastycznienie rynku pracy.
 • 07.11.2008Pożyczki mieszkaniowe z ZF¦S a ustawa o VAT
  Udzielanie przez spółkę pracownikom pożyczek mieszkaniowych ze ¶rodków zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych, z ustawowym obowi±zkiem przekazania uzyskanych odsetek na rachunek funduszu, stanowi czynno¶ć administrowania ¶rodkami funduszu. Nie stanowi ona zatem ¶wiadczenia usług finansowych przez spółkę i pozostaje poza sfer± jej działalno¶ci gospodarczej. W konsekwencji podmiot, wykonuj±c czynno¶ci zwi±zane z udzielaniem swoim pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych, nie działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT — orzekł Naczelny S±d Administracyjny.
 • 16.10.2008Pożyczka ze ¶rodków pracodawcy i pożyczka ze ¶rodków ZF¦S - a podatek VAT
  Wielu pracodawców jest zobowi±zanych do tworzenia Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZF¦S działalno¶ci± socjaln± s± usługi ¶wiadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalno¶ci kulturalno-o¶wiatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okre¶lonych umow±.
 • 17.09.2008Dofinansowanie do wycieczek członkom rodzin pracowników
  Pytanie podatnika: Do kogo należy przypisać podatek: do przychodu pracownika, czy do jego żony, oraz jak ma być w przypadku gdy pracownik nie może jechać na wycieczkę, a w zamian pojedzie jego niepracuj±ca żona, która nie osi±ga żadnych przychodów?
 • 16.09.2008Oprocentowana pożyczka mieszkaniowa z ZF¦S a VAT
  Pytanie podatnika: Czy udzielanie oprocentowanych pożyczek ze ¶rodków Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to czy stanowi zwolnion± od podatku usługę finansow± ¶wiadczon± przez pracodawcę i czy wówczas usługi te wymagaj± dokumentowania i czy należy wykazywać je w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazywać w poz. 20 deklaracji VAT-7?
 • 04.09.2008Orzecznictwo: Odsetki od pozyczek z ZF¦S i VAT
  A. (zwana dalej "Stron±", "Skarż±c±") zwróciła się 24 czerwca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana "O.p."), pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustaw± o VAT"), stawiaj±c pytanie czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych (dalej jako "ZF¦S") stanowi± obrót podlegaj±cy przepisom ustawy o VAT. Czy powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 i ujmowane przy ustalaniu proporcji okre¶lonej w art. 90 tej ustawy.
 • 04.08.2008Zmiana tre¶ci regulaminu ZF¦S
  Pytanie: Czy w razie braku zgody zwi±zku zawodowego na zmianę tre¶ci regulaminu ZF¦S pracodawca może tę zmianę wprowadzić sam?
 • 01.08.2008Moment ujęcia kosztów w PKPiR
  Podstawow± metod± rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest metoda okre¶lona w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, zgodnie z któr± koszty można potr±cić wył±cznie w roku, w którym zostały poniesione. Ustawodawca daje też możliwo¶ć wyboru drugiej metody – rozliczania kosztów zgodnie z zasad± memoriałow±, która mówi, iż koszty ewidencjonuje się w powi±zaniu z przychodami danego roku, których one dotycz±. Dla niektórych kosztów ustawodawca wprowadził jednak szczególne zasady ich ewidencji.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »