Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny

 • 22.02.2006Interpretacja US40/DF1/415-47/III/2005 z dnia 09.09.2005 r. - Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
  Pytanie podatnika: Czy wartość nabytych przeze mnie w drodze spadku środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu w mojej działalności gospodarczej tzn.- po jakiej wartości początkowej należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych nabyte w drodze spadku maszyny i urządzenia,- w jaki sposób zaliczyć środki trwałe do kosztów uzyskania przychodu tzn. czy środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł. należy odpisać jednorazowo w koszty uzyskania przychodu, zaś amortyzować wyłącznie te przekraczające 3.500,00 zł.,- w jakim terminie można dokonać jednorazowego odpisu w koszty uzyskania przychodu i w jakim rozpocząć odpisy amortyzacyjne?
  • 06.02.2006Reklama w ustawach o podatkach dochodowych i w ustawie o podatku od towarów i usług
   1. Reklama w podatkach dochodowych Kluczowym zagadnieniem jest uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zakwalifikowanie wydatku do kosztów pozwala podatnikowi na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co wymiernie wpływa na wysokość płaconego podatku. W przypadku wydatków na reprezentację i reklamę zarówno Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych bazują na lakonicznym przepisie, który z kosztów wyłącza wydatki na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.
   • 05.02.2006Interpretacja RO/436/13/1/2005 z dnia 17.03.2005 r. - Świętokrzyski Urząd Skarbowy
    Pytanie podatnika: Czy oddanie do odpłatnego używania własnego znaku towarowego podmiotowi mającemu siedzibę w Wiedniu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
    • 05.02.2006Otrzymanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej krewnego z zagranicy
     Po śmierci cioci zamieszkałej w Hiszpanii, jako beneficjent założonej i opłaconej przez nią polisy ubezpieczeniowej na życie otrzymałam z firmy ubezpieczeniowej pewną kwotę pieniędzy. Czy otrzymanie tych pieniędzy spowodowało powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn na terenie Polski?
     • 01.02.2006Umowa użyczenia samochodu i podatek od czynności cywilnoprawnych
      Czy powinienem zgłosić do urzędu skarbowego fakt zawarcia z siostrą nieodpłatnej umowy użyczenia samochodu osobowego używanego przeze mnie do działalności mojej firmy?
      • 10.01.2006Ulga w związku z wydatkami na działalność klubów sportowych
       Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 09 stycznia 2006 r., znak PB-3/MD-8213-318/2005-43/2006, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązującego od dnia 1 stycznia 2006 r. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, poniesionych przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów, skierowane do wszystkich izb i urzędów kontroli skarbowej.
       • 08.01.2006Terminy przedawnień w prawie cywilnym – zestawienie i omówienie
        Niezwykle istotną instytucją dla całego obrotu gospodarczego i stosunków zobowiązaniowych w życiu codziennym jest instytucja przedawnienia, którą reguluje Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93 ze zm.).
        • 01.01.2006Ulgi i zwolnienia - preferowany sport młodzieżowy
         Opublikowana w Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z 2005 r. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie i ulgę związane ze sportem (Art. 26d).
         • 01.01.2006W 2006 r kolejna zmiana załącznika PIT-O?
          Proszę się nie niepokoić. Zmiana nie będzie dotyczyła formularza, który zastosujemy w rozliczeniu podatku za 2005 r. - ten w stosunku do ostatnio ogłoszonego wzoru już się nie zmieni.
          • 27.12.2005Koszty uzyskania przychodu z papierów wartościowych
           Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 tej ustawy.
           • 27.12.2005Pismo Podsekretarza Stanu w sprawie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, skierowane do wszystkich urzędów skarbowych, izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej PB 5/RD-033-2-106/04 z
            W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), przedstawiam stanowisko Ministra Finansów w zakresie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych.
            • 21.12.2005Darowizna wartości pieniężnych pomiędzy członkami rodziny
             Pytanie: Chcielibyśmy podarować córce pewną kwotę pieniędzy, za które kupi sobie mieszkanie. Córka jest od niedawna mężatką. Nie chcielibyśmy jednak przy tej okazji zapłacić zbyt dużo podatku, nie chcielibyśmy również, aby córka zapłaciła podatek. W jaki sposób powinniśmy postępować?
             • 20.12.2005Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w pytaniach i odpowiedziach
              Pytanie: Wpłacałem przez cały rok różne kwoty na jedną organizację pożytku publicznego. Czy mogę odliczyć wpłacane kwoty w ramach ulgi na darowiznę, a o nieodliczoną w ten sposób kwotę pomniejszyć podatek w ramach możliwości zmniejszenia o 1%?
              • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Ulgi związane z darowiznami dokonywanymi na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
               Podstawę prawną dla ulgi stanowi Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
               • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny na działalność charytatywną kościelnych osób prawnych
                Są to jedne z niewielu nielimitowanych odpisów od dochodu, których mogą dokonywać osoby fizyczne w ramach dostępnych ulg podatkowych. Ulga ta przez długi czas budziła wątpliwości, i korzystanie z niej było obciążone ryzykiem podatkowym.
                • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
                 Pytanie: Mam zamiar odliczyć darowiznę na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywną. Mam pokwitowanie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Czy jeżeli nie otrzymam w terminie sprawozdania wymaganego przepisami będę musiał skorygować zeznanie i zapłacić odsetki za zwłokę? Czy mogą mnie spotkać jakieś dodatkowe sankcje?
                 • 19.12.2005Interpretacja 436-4/05 z dnia 12.08.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
                  Pytanie podatnika: Łączenie ulg przewidzianych w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
                  • 18.12.2005Zachowanie ulgi w podatku od spadków i darowizn przy dokonaniu darowizny mieszkania
                   Nabyłem w drodze spadku po zmarłym rodzicu część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i skorzystałem z ulgi zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chcę dokonać darowizny tego mieszkania na rzecz mojego dziecka. Czy w związku z tym zachowam prawo do nabytej ulgi po dokonaniu darowizny przed upływem 5-letniego okresu zamieszkiwania? Dodam, że nadal będę w tym lokalu mieszkać.
                   • 14.12.2005Ulga remontowa - Dwa mieszkania - dwa fundusze?
                    Pytanie: Jestem z mężem właścicielem mieszkania, w którym mieszkam oraz mieszkania, które kupiliśmy dla córki, w którym mieszka córka z mężem. Płacę fundusz remontowy za obydwa mieszkania. Czy mogę odliczyć od podatku kwoty funduszu remontowego za obydwa mieszkania ? Moim zdaniem mogę.
                    • 14.12.2005Ulga remontowa - Umowa przedwstępna
                     Pytanie: Czy zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości uprawnia podatnika do korzystania z odliczenia z tytułu ulgi remontowej?
                     • 30.11.2005Zamiast likwidować firmę podaruj ją dziecku (2)
                      W poprzednim artykule pisaliśmy o korzyściach podatkowych związanych z uniknięciem podatku dochodowego i podatku od spadków i darowizn po przekazaniu firmy w drodze darowizny. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj o podatku VAT, który jak wiadomo potrafi zniechęcić do każdej, nawet wydawałoby się korzystnej dla wszystkich czynności (np. darowizny lekko zleżałego towaru osobom potrzebującym). Ale w przypadku darowizny przedsiębiorstwa ten podatek nie powinien zniechęcać.
                      • 29.11.2005Zamiast likwidować firmę podaruj ją dziecku (1)
                       Dzieci dorastają, a rodzice myślą o emeryturze. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy często widzą swoje pociechy na swoim dotychczasowym miejscu. I nierzadkie są przypadki, że te oczekiwania są zbieżne z dążeniami dzieci. W takim przypadku korzystnie ze względów podatkowych jest po prostu podarować firmę córce lub synowi.
                       • 24.11.2005Interpretacja PMO-436/01/05 z dnia 08.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
                        Pytanie podatnika: Czy umowa dzierżawy podlega obowiązkowi w podatku od czynności cywilnoprawnych?
                        • 09.11.2005Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn
                         Jednym z najczęściej dziedziczonych składników majątkowych są nieruchomości - w tym i nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Ustawodawca preferencyjnie traktuje osoby, które odziedziczą takie składniki majątku - jednak pod pewnymi warunkami.
                         • 11.10.2005Pismo PB5/KD-033-18-233/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 11 marca 2005 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
                          Odpowiadając na pismo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje: Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., odliczeniu od podatku podlegały poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.
                          • 10.10.2005Obowiązki podatników podatku od spadków i darowizn
                           Podatnicy podatku od spadków i darowizn są zobowiązani do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku (jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu), praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci, dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
                           • 05.10.2005Interpretacja 1437/US37/ZI/164/KO/05 z dnia 12.05.2005 r. - Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek
                            Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy darowizny, zawartej w dniu 04 kwietnia 2001 r. w formie aktu notarialnego stała się Pani właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 39,50 m2. Z § 9 przedłożonego Aktu Notarialnego wynika między innymi, iż w nabytym na podstawie dokumentowanej tym aktem umowy lokalu zamieszkiwać będzie Pani przez 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy. Przedmiotowy lokal zamierza Pani sprzedać w bieżącym roku, tj. przed upływem ustawowego 5 letniego okresu, jednocześnie informuje Pani, iż lokal ten będzie przez Panią zamieszkiwany faktycznie do dnia 30 października 2006 r. W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem, czy zbycie lokalu nie będzie przesłanką powodującą utratę prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ustawy?
                            • 19.09.2005Właściwość miejscowa organów podatkowych państwa i organów samorządu terytorialnego
                             Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta.
                             • 08.09.2005Interpretacja PP-443/7/05 z dnia 22.02.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
                              Pytanie podatnika: Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne zużycie przez Spółkę towarów na cele reprezentacji i reklamy?
                              • 07.09.2005Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn i sposób jej ustalania
                               W podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.
                               • 17.08.2005Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
                                Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze kupna Jeżeli nabyłeś środek trwały w drodze kupna, za wartość początkową uważa się cenę jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się natomiast kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji.
                                • 11.07.2005Likwidacja działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym
                                 Na dzień likwidacji działalności podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków.
                                 • 09.06.2005Sprzedajemy mieszkanie
                                  Dla osoby fizycznej odpłatne zbycie a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi źródło przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
                                  • 07.06.2005Ewidencja wyposażenia
                                   Ewidencję wyposażenia zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych i opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pierwsi prowadzą ewidencję na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, drudzy na zasadach określonych w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
                                   • 07.06.2005Prezenty i próbki
                                    Nowela ustawy o ptu wprowadza od 01.06.2005 r. korzystne dla podatników zmiany dotyczące ograniczenia zakresu czynności opodatkowanych. Przez dostawę towarów na potrzeby ustawy o ptu rozumie się między innymi przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

                                   « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ]