Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB4/415-651/09-3/JK

 • 24.03.2010Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku a wspólne rozliczenie małżonków
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni i Jej mąż w okresie styczeń-czerwiec 2009 byli polskimi rezydentami podatkowymi. W ww. okresie małżonkowie otrzymywali wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonywaną w Polsce, przy czym mąż Wnioskodawczyni wykonywał pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą, natomiast Wnioskodawczyni wykonywała pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą oraz miała podpisaną umowę o pracę ze spółką francuską. Małżonkowie z dniem 30 czerwca przeprowadzili się na stałe do Francji (zmienili rezydencję podatkową na francuską). W okresie od 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. małżonkowie nie uzyskali żadnych dochodów, które podlegałyby opodatkowaniu w Polsce. Czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do wspólnego rozliczenia z mężem za 2009 r.?
  • 19.03.2010Ulga rehabilitacyjna: Liczy się data powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności
   Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne składając korekty PIT-37 za lata 2003-2007 r.? Czy niepełnosprawność datuje się od dnia jej istnienia czy też od dnia ustalonego stopnia niepełnosprawności?
   • 15.03.2010Ustanowienie odrębnej własności lokalu to nie jego nabycie
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z żoną w dniu 22.06.1981 r. uzyskali przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Następnie w dniu 11.06.1990 r. ww. prawo do lokalu przekształcone zostało w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na własne żądanie, w dniu 04.09.2009 r. spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności na rzecz małżonków. Jakie konsekwencje podatkowe poniesie Wnioskodawca w wyniku sprzedaży przedmiotowego mieszkania w roku 2010?
    • 25.02.2010Korzystanie przez pracownika z usług świadczonych przez pracodawcę a PIT
     Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji należy ustalić przychód pracownika i opodatkować go podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to w jaki sposób ustalić ten przychód?
     • 04.02.2010Wypłata dodatku za rozłąkę nie podlega PIT
      Pytania podatnika: 1. Czy dodatek za rozłąkę w wysokości diety za czas podróży służbowej na obszarze kraju za każdy dzień dla osób oddelegowanych, którym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i którzy nie mają możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania, korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu, określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16? 3. Czy przedłużenie okresu trwania czasowego przeniesienia spowoduje utratę zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18?
      • 01.02.2010Ubezpieczenie członków zarządu nie jest ich przychodem
       Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez Spółkę I UF S.A. dla Dyrektorów i Członków Zarządu stanowi dla ww. osób przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych?
       • 27.01.2010Można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym mężem
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może dokonać wspólnego rozliczenia małżonków PIT-37 za rok 2009 z podatku dochodowego od osób fizycznych?
        • 27.01.2010Separacja i rozdzielność majątkowa a ulga odsetkowa
         Pytania podatnika: 1. Jaki procent ulgi odsetkowej (50%, czy 100%) przysługuje Wnioskodawczyni w związku ze wspólnym kredytem, separacją oraz stanem faktycznego spłacania rat kredytu? 2. Czy oświadczenie męża Wnioskodawczyni i notarialny podział majątku (i zawarte w nim zobowiązanie Wnioskodawczyni) są wystarczającymi dowodami faktycznego spłacania kredytu w świetle załączonego artykułu?
         • 20.01.2010Dofinansowanie wycieczki dla dziecka pracownika nie korzysta ze zwolnienia
          Pytanie podatnika: Pracownicy w miesiącu październiku bieżącego roku wyjeżdżają na wycieczkę. Wycieczka dofinansowana jest z ZFŚS w zależności od indywidualnych dochodów pracownika. Organizatorem wycieczki jest biuro turystyczne. Na wycieczkę jedzie również dziecko (niepełnoletnie) jednego z pracowników. Czy kwota dofinansowania wyjazdu na wycieczkę tego dziecka podlega naliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych?
          • 15.01.2010Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego pracownikowi na podstawie ugody sądowej
           Pytanie podatnika: W wyniku ugody zawartej przed Sądem Rejonowym - Sądem Pracy pozwany pracodawca zobowiązał się m.in. do wypłaty byłej pracownicy powódce A. L. odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia kwocie 20.000 zł. Kwota ta przekracza trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego powódki liczonego jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, pracownicy przysługiwałby trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy odszkodowanie, o którym mowa powyżej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
           • 14.01.2010Opodatkowanie przychodu z telepracy na rzecz pracodawcy zagranicznego
            Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni obecnie pracuje w Anglii dla angielskiego pracodawcy i tam płaci podatek dochodowy i ubezpieczenie. Pracodawca ten nie posiada w Polsce żadnego oddziału, ani przedstawicielstwa. Pracodawca zgodziłby się, aby Wnioskodawczyni wykonywała swoją pracę w Polsce na zasadach telepracy. Wnioskodawczyni wykonywałaby dokładnie tę samą pracę, jaką wykonuje w Anglii. Byłoby to możliwe poprzez zdalne połączenie z biurem w Wielkiej Brytanii poprzez Internet. Czy dochody z telepracy będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce?
            • 11.01.2010Ulga rehabilitacyjna na zakup komputera
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest inwalidą, głuchoniemym, osobą samotną. Porusza się o dwóch laskach. Miał dwa razy operowane kolano i czeka Go jeszcze trzecia operacja. Wnioskodawca opiekuje się także ciężko chorymi rodzicami, inwalidami I grupy. Internet ułatwia Wnioskodawcy życie, jest niezbędny w leczeniu i załatwianiu wielu codziennych spraw. Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu zakupu komputera?
             • 14.12.2009Ulga meldunkowa nie dotyczy gruntu
              Pytania podatnika: 1. Czy ulga meldunkowa dotyczy również gruntu, na którym ten budynek stoi? 2. Czy Wnioskodawczyni powinna uiścić podatek od różnicy pomiędzy wartością gruntu w 2007 roku a 2009 roku? Jeśli tak, to jak dokonać obliczeń?
              • 11.12.2009PIT-11 pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
               Pytania podatnika: 1. Czy w pozycji 39 „Dochód zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce w myśl umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych o przychód wolny od podatku w kwocie odpowiadającej 30% diety (określonej w odrębnych przepisach) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy? 2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą 30% diet określonej w odrębnych przepisach za każdy dzień pobytu za granicą (o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych)?
               • 09.12.2009Opodatkowanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS
                Pytania podatnika: 1. Czy świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przez Spółkę, sfinansowane w całości z ZFŚS, (takie jak: jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, dopłata do wypoczynku, dofinansowanie sportu i rekreacji oraz aktywności kulturalno-oświatowej, świadczenia w razie sytuacji losowych, itp.) są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT, do wysokości limitu wskazanego w tym przepisie? 2. Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (w brzmieniu obecnie obowiązującym), do świadczeń pieniężnych sfinansowanych z ZFŚS, które zostały wypłacone pracownikom od 1 stycznia 2009 r.? 3. Czy limit określony w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (kwota zwolnienia w wysokości 380 zł/rok) dotyczy wszystkich świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rzeczowych sfinansowanych z ZFŚS i wypłaconych lub wydanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym?
                • 04.12.2009Abonamenty medyczne dla pracowników
                 Do zakresu przedmiotowego podatku dochodowego od osób fizycznych należą wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawodawcę do kategorii dochodów zwolnionych z opodatkowania oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku zgodnie z regulacją art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, dalej: updf).
                 • 04.12.2009Abonament medyczny podlega opodatkowaniu PIT
                  Pytanie podatnika: Czy opłacanie usług medycznych ustaloną kwotą dającą możliwość pracownikowi z korzystania z usług medycznych oferowanych w ramach karty usług medycznych (niezależną od wykonanych usług medycznych i ilości wykonanych usług medycznych) na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników i jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić wysokość świadczenia dla poszczególnego pracownika?
                  • 02.12.2009Podnoszenie kwalifikacji bez skierowania
                   Pytanie podatnika: Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego wartość świadczeń jakie pracownik otrzyma od pracodawcy jako refundację poniesionych kosztów dotyczących nauki na studiach wyższych i podyplomowych będzie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z opodatkowania?
                   • 19.11.2009Usługi medyczne na rzecz pracowników zaliczymy do kosztów
                    Pytanie podatnika: Jeżeli nie istnieje obowiązek doliczenia pracownikowi do dochodu kwoty opłacanej przez pracodawcę, to czy prawidłowym jest zaliczenie tych wydatków w ciężar kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu?
                    • 10.11.2009Zachowek a podstawa opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                     Pytanie podatnika: Czy wartość zachowku będzie miała wpływ na wysokość podatku, który podatniczka będzie zobowiązana zapłacić?
                     • 28.10.2009Dlaczego warto inwestować w spółki cypryjskie?
                      Bez narażania się na ryzyko związane z inwestowaniem w rajach podatkowych (obowiązek sporządzania informacji podatkowej, ryzyko szacowania obrotów, brak możliwości odliczenia VAT) można korzystnie lokować swoje oszczędności za granicą i uzyskiwać z tego tytułu znaczne oszczędności podatkowe. Jednym z najkorzystniejszym wyborów wydaje się Cypr. Trzecia co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego oprócz niezwykłych atrakcji turystycznych oferuje bardzo korzystne warunki podatkowe w zakresie prowadzenia działalności i transferu dochodów.
                      • 14.10.2009Odszkodowanie dla świadka wolne od PIT
                       Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przyznane świadkom na ich żądanie odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu?
                       • 24.09.2009Program motywacyjny nie jest sprzedażą premiową
                        Pytania podatnika: 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, możliwe jest uznanie Programu za działania mające charakter sprzedaży premiowej w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy w związku z powyższym, nagrody związane z uczestnictwem w Programie wypłacane Aktualnym Klientom nie prowadzącym działalności gospodarczej, podlegają zryczałtowanemu, 10% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 updof, jeśli ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł?
                        • 27.07.2009Najbardziej korzystne koszty uzyskania przychodu pracowników
                         Powszechnie wiadomo, że opodatkowanie przychodów uzyskiwanych przez pracowników reguluje ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800; dalej: updf). Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 updf).
                         • 21.07.2009Zniesienie współwłasności w zamian za przejęcie długu
                          Pytanie podatnika: Czy zwolnienie Wnioskodawcy przez bank z długu i przejęcie Jego części zadłużenia (w wysokości 178.500 zł stanowiącej połowę zaciągniętego kredytu) przez narzeczoną stanowi przychód ze sprzedaży nieruchomości i podlega opodatkowaniu?
                          • 07.07.2009Konkubinat nie daje preferencji w PIT
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może korzystać z prawa do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych jako osoba samotnie wychowująca dzieci ze względu na wychowywanie córki?
                           • 02.07.2009Odszkodowanie za wyrządzoną szkodą w majątku pracowników lub osób trzecich bez podatku
                            Pytanie podatnika: Czy wypłacane przez Spółkę odszkodowanie stanowi przychód po stronie osób je otrzymujących, a co za tym idzie czy istnieje po stronie Spółki obowiązek wystawiania PIT–8C?
                            • 29.06.2009Dokumentowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu
                             Pytanie: Jak należy udokumentować zastosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu, aby w razie kontroli Urząd Skarbowy tego nie zakwestionował?
                             • 25.06.200950 proc. koszty tylko dla twórcy
                              Pytanie podatnika: Czy w zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni może uwzględnić od umowy o dzieło 50% koszty uzyskania przychodu?
                              • 22.06.2009Prawo do ulgi odsetkowej w razie przeniesienia własności nieruchomości
                               Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu? 2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową?
                               • 17.06.2009Trzynastka dla byłego pracownika
                                Pytania podatnika: 1. Czy przy wypłacie 13-stki pracownicy z którą rozwiązano umowę o pracę należy policzyć koszty uzyskania przychodu? 2. Czy pracownicy z którą rozwiązano umowę o pracę i zatrudniono ponownie w ramach umowy zlecenia przy wypłacie 13-stki z tytułu poprzedniej umowy należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu?
                                • 09.06.2009Wspólne rozliczenie także po śmierci współmałżonka
                                 Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do rozliczenia męża (PIT–37) za rok 2008? 2. Czy przysługuje Wnioskodawczyni prawo wspólnego rozliczenia (PIT–37) z małżonkiem za rok 2009?
                                 • 28.05.2009Zakup komputera dla niepełnosprawnego dziecka
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prosi o informację czy może odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej komputer wraz z oprogramowaniem dla syna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu 05R?
                                  • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
                                   Pytanie podatnika: Czy w zaistniałej sytuacji (posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca może po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008?
                                   • 08.05.2009Ustalenie daty nabycia nieruchomości
                                    Pytanie podatnika: Od jakiej daty należy liczyć okres 5 lat własności mieszkania?
                                    • 07.05.2009Opodatkowanie renty wyrównawczej
                                     Pytanie podatnika: Dlaczego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych renta inwalidzka płacona przez ZUS jest traktowana jako dochód i od renty inwalidzkiej odprowadzany jest podatek dochodowy, natomiast od renty wyrównawczej płaconej przez S.A., która również jest dochodem i jest źródłem utrzymania Wnioskodawcy, nie jest odprowadzany podatek do Urzędu Skarbowego?
                                     • 05.05.2009Dobrowolne składki ZUS w zeznaniu rocznym
                                      Pytanie podatnika: Czy składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, które są opłacane bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, podlegają odliczeniu w rocznych zeznaniu podatkowym za 2008 r.? Jeżeli tak, to w jakiej części zapłacona składka podlega odliczeniu (% wymiaru podstawy składki) w 2008 r.?
                                      • 24.04.2009Możliwość odliczenia w PIT wydatków na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności
                                       Pytanie podatnika: Dokonałem przekształcenia mieszkania lokatorskiego na własnościowe z zasobów spółdzielni mieszkaniowej. Poniosłem wydatki w wysokości 14.307,86 zł. Czy w zeznaniu podatkowym mógłbym odliczyć 19% tej kwoty?
                                       • 17.03.2009Abolicja podatkowa a wysokość ulgi mieszkaniowej
                                        Pytanie podatnika: Czy jest możliwe przywrócenie ulgi mieszkaniowej o różnicę podatku (do zwrotu) wynikającą z metody, o której mówi abolicja podatkowa?
                                        • 26.02.2009Dofinansowanie przez pracodawcę pracownikom studiów podyplomowych
                                         Pytanie podatnika: Czy na tle przedstawionego stanu faktycznego, wartość świadczeń jakie pracownik otrzyma od pracodawcy na naukę na studiach podyplomowych (tj. na pokrycie kosztów czesnego, kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju), będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy organizatorem studiów podyplomowych będzie: a. szkoła wyższa (uczelnia), akademia medyczna, uniwersytet, politechnika utworzone w sposób określony w ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub b. podmiot inny niż szkoła wyższa (uczelnia), np. Polska Akademia Nauk zważywszy, że w żadnym z ww. przypadków, pracownik nie będzie posiadał skierowania na naukę na studiach podyplomowych?
                                         • 03.02.2009Sprzedaż działki nabytej w wyniku zniesienia współwłasności
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien składać PIT-23 wraz z oświadczeniem? Jak powinien postąpić dalej?
                                          • 02.02.2009Uproszczona amortyzacja nieruchomości
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni prawidłowo dokonuje odpisów amortyzacyjnych budynku mieszkalnego (kamienica), którego współwłaścicielami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, z tytułu najmu lokali, wyliczając miesięczny odpis amortyzacyjny w sposób: powierzchnia użytkowa budynku (zgodna z deklaracją podatku od nieruchomości) × kwota 988 zł × stawka 1,5% : 12 miesięcy?
                                           • 19.01.2009Podział majątku a podatek od sprzedaży nieruchomości
                                            Pytanie podatnika: Czy istnieje po stronie Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości, wskazanego w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
                                            • 31.12.2008Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne w zeznaniu rocznym
                                             Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo do odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zapłaconej w 2008 r. w pełnej wysokości osiągając odpowiedni dochód (przy założeniu, że do końca roku Wnioskodawca nie będzie pracował i będzie opłacał składki w dotychczasowej wysokości)?

                                            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]