Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB4/415-651/09-3/JK

 • 24.03.2010Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku a wsplne rozliczenie maonkw
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni i Jej m w okresie stycze-czerwiec 2009 byli polskimi rezydentami podatkowymi. W ww. okresie maonkowie otrzymywali wynagrodzenie wycznie za prac wykonywan w Polsce, przy czym m Wnioskodawczyni wykonywa prac w Polsce na podstawie umowy o prac z polskim pracodawc, natomiast Wnioskodawczyni wykonywaa prac w Polsce na podstawie umowy o prac z polskim pracodawc oraz miaa podpisan umow o prac ze spk francusk. Maonkowie z dniem 30 czerwca przeprowadzili si na stae do Francji (zmienili rezydencj podatkow na francusk). W okresie od 1 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. maonkowie nie uzyskali adnych dochodw, ktre podlegayby opodatkowaniu w Polsce. Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do wsplnego rozliczenia z mem za 2009 r.?
  • 19.03.2010Ulga rehabilitacyjna: Liczy si data powstania ustalonego stopnia niepenosprawnoci
   Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni moe odliczy od dochodu kwot 2280 z z tytuu uywania samochodu osobowego dla potrzeb zwizanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne skadajc korekty PIT-37 za lata 2003-2007 r.? Czy niepenosprawno datuje si od dnia jej istnienia czy te od dnia ustalonego stopnia niepenosprawnoci?
   • 15.03.2010Ustanowienie odrbnej wasnoci lokalu to nie jego nabycie
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z on w dniu 22.06.1981 r. uzyskali przydzia spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Nastpnie w dniu 11.06.1990 r. ww. prawo do lokalu przeksztacone zostao w spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu. Po spenieniu warunkw wynikajcych z ustawy o spdzielniach mieszkaniowych, na wasne danie, w dniu 04.09.2009 r. spdzielcze wasnociowe prawo do przedmiotowego lokalu zostao przeksztacone w prawo odrbnej wasnoci na rzecz maonkw. Jakie konsekwencje podatkowe poniesie Wnioskodawca w wyniku sprzeday przedmiotowego mieszkania w roku 2010?
    • 25.02.2010Korzystanie przez pracownika z usug wiadczonych przez pracodawc a PIT
     Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji naley ustali przychd pracownika i opodatkowa go podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a jeli tak, to w jaki sposb ustali ten przychd?
     • 04.02.2010Wypata dodatku za rozk nie podlega PIT
      Pytania podatnika: 1. Czy dodatek za rozk w wysokoci diety za czas podry subowej na obszarze kraju za kady dzie dla osb oddelegowanych, ktrym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i ktrzy nie maj moliwoci codziennego powrotu do miejsca zamieszkania, korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy zwrot kosztw przejazdu w dniu wolnym od pracy, rodkiem transportu, okrelonym przez pracodawc, do miejscowoci pobytu staego lub czasowego i z powrotem bdzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16? 3. Czy przeduenie okresu trwania czasowego przeniesienia spowoduje utrat zwolnienia, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18?
      • 01.02.2010Ubezpieczenie czonkw zarzdu nie jest ich przychodem
       Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, skadki ubezpieczeniowe opacane ryczatowo przez Spk I UF S.A. dla Dyrektorw i Czonkw Zarzdu stanowi dla ww. osb przychd ze stosunku pracy lub przychd z dziaalnoci wykonywanej osobicie podlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osb fizycznych?
       • 27.01.2010Mona si rozliczy wsplnie ze zmarym mem
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe dokona wsplnego rozliczenia maonkw PIT-37 za rok 2009 z podatku dochodowego od osb fizycznych?
        • 27.01.2010Separacja i rozdzielno majtkowa a ulga odsetkowa
         Pytania podatnika: 1. Jaki procent ulgi odsetkowej (50%, czy 100%) przysuguje Wnioskodawczyni w zwizku ze wsplnym kredytem, separacj oraz stanem faktycznego spacania rat kredytu? 2. Czy owiadczenie ma Wnioskodawczyni i notarialny podzia majtku (i zawarte w nim zobowizanie Wnioskodawczyni) s wystarczajcymi dowodami faktycznego spacania kredytu w wietle zaczonego artykuu?
         • 20.01.2010Dofinansowanie wycieczki dla dziecka pracownika nie korzysta ze zwolnienia
          Pytanie podatnika: Pracownicy w miesicu padzierniku biecego roku wyjedaj na wycieczk. Wycieczka dofinansowana jest z ZFS w zalenoci od indywidualnych dochodw pracownika. Organizatorem wycieczki jest biuro turystyczne. Na wycieczk jedzie rwnie dziecko (niepenoletnie) jednego z pracownikw. Czy kwota dofinansowania wyjazdu na wycieczk tego dziecka podlega naliczeniu podatku dochodowego od osb fizycznych?
          • 15.01.2010Opodatkowanie odszkodowania wypaconego pracownikowi na podstawie ugody sdowej
           Pytanie podatnika: W wyniku ugody zawartej przed Sdem Rejonowym - Sdem Pracy pozwany pracodawca zobowiza si m.in. do wypaty byej pracownicy powdce A. L. odszkodowania z tytuu niezgodnego z prawem rozwizania umowy o prac bez wypowiedzenia kwocie 20.000 z. Kwota ta przekracza trzykrotno wynagrodzenia miesicznego powdki liczonego jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W przypadku rozwizania umowy za wypowiedzeniem, pracownicy przysugiwaby trzymiesiczny okres wypowiedzenia. Czy odszkodowanie, o ktrym mowa powyej jest wolne od podatku dochodowego od osb fizycznych?
           • 14.01.2010Opodatkowanie przychodu z telepracy na rzecz pracodawcy zagranicznego
            Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni obecnie pracuje w Anglii dla angielskiego pracodawcy i tam paci podatek dochodowy i ubezpieczenie. Pracodawca ten nie posiada w Polsce adnego oddziau, ani przedstawicielstwa. Pracodawca zgodziby si, aby Wnioskodawczyni wykonywaa swoj prac w Polsce na zasadach telepracy. Wnioskodawczyni wykonywaaby dokadnie t sam prac, jak wykonuje w Anglii. Byoby to moliwe poprzez zdalne poczenie z biurem w Wielkiej Brytanii poprzez Internet. Czy dochody z telepracy bd opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce?
            • 11.01.2010Ulga rehabilitacyjna na zakup komputera
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest inwalid, guchoniemym, osob samotn. Porusza si o dwch laskach. Mia dwa razy operowane kolano i czeka Go jeszcze trzecia operacja. Wnioskodawca opiekuje si take ciko chorymi rodzicami, inwalidami I grupy. Internet uatwia Wnioskodawcy ycie, jest niezbdny w leczeniu i zaatwianiu wielu codziennych spraw. Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej z tytuu zakupu komputera?
             • 14.12.2009Ulga meldunkowa nie dotyczy gruntu
              Pytania podatnika: 1. Czy ulga meldunkowa dotyczy rwnie gruntu, na ktrym ten budynek stoi? 2. Czy Wnioskodawczyni powinna uici podatek od rnicy pomidzy wartoci gruntu w 2007 roku a 2009 roku? Jeli tak, to jak dokona oblicze?
              • 11.12.2009PIT-11 pracownika oddelegowanego do pracy za granic
               Pytania podatnika: 1. Czy w pozycji 39 „Dochd zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) naley wykaza cao uzyskanych przez pracownika dochodw (zwolnionych w Polsce w myl umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec w sprawie unikania podwjnego opodatkowania w zakresie podatkw od dochodu i od majtku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osb fizycznych o przychd wolny od podatku w kwocie odpowiadajcej 30% diety (okrelonej w odrbnych przepisach) za kady dzie pobytu za granic, w ktrym podatnik pozostawa w stosunku pracy? 2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 naley wykaza cao uzyskanych przez pracownika dochodw (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwot odpowiadajc 30% diet okrelonej w odrbnych przepisach za kady dzie pobytu za granic (o ktrym mwi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osb fizycznych)?
               • 09.12.2009Opodatkowanie wiadcze pieninych z ZFS
                Pytania podatnika: 1. Czy wiadczenia pienine wypacane pracownikom przez Spk, sfinansowane w caoci z ZFS, (takie jak: jednorazowe wiadczenie z tytuu urodzenia dziecka, dopata do wypoczynku, dofinansowanie sportu i rekreacji oraz aktywnoci kulturalno-owiatowej, wiadczenia w razie sytuacji losowych, itp.) s zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT, do wysokoci limitu wskazanego w tym przepisie? 2. Czy mona zastosowa zwolnienie, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (w brzmieniu obecnie obowizujcym), do wiadcze pieninych sfinansowanych z ZFS, ktre zostay wypacone pracownikom od 1 stycznia 2009 r.? 3. Czy limit okrelony w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (kwota zwolnienia w wysokoci 380 z/rok) dotyczy wszystkich wiadcze pieninych oraz wiadcze rzeczowych sfinansowanych z ZFS i wypaconych lub wydanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym?
                • 04.12.2009Abonamenty medyczne dla pracownikw
                 Do zakresu przedmiotowego podatku dochodowego od osb fizycznych nale wszelkiego rodzaju dochody, z wyjtkiem dochodw, ktre zostay zakwalifikowane przez ustawodawc do kategorii dochodw zwolnionych z opodatkowania oraz dochodw, od ktrych na podstawie przepisw Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku zgodnie z regulacj art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, dalej: updf).
                 • 04.12.2009Abonament medyczny podlega opodatkowaniu PIT
                  Pytanie podatnika: Czy opacanie usug medycznych ustalon kwot dajc moliwo pracownikowi z korzystania z usug medycznych oferowanych w ramach karty usug medycznych (niezalen od wykonanych usug medycznych i iloci wykonanych usug medycznych) na rzecz pracownikw skutkuje u pracodawcy obowizkiem pobrania podatku dochodowego od osb fizycznych od pracownikw i jeeli tak, to w jaki sposb ustali wysoko wiadczenia dla poszczeglnego pracownika?
                  • 02.12.2009Podnoszenie kwalifikacji bez skierowania
                   Pytanie podatnika: Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszego warto wiadcze jakie pracownik otrzyma od pracodawcy jako refundacj poniesionych kosztw dotyczcych nauki na studiach wyszych i podyplomowych bdzie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych zwolniona z opodatkowania?
                   • 19.11.2009Usugi medyczne na rzecz pracownikw zaliczymy do kosztw
                    Pytanie podatnika: Jeeli nie istnieje obowizek doliczenia pracownikowi do dochodu kwoty opacanej przez pracodawc, to czy prawidowym jest zaliczenie tych wydatkw w ciar kosztw nie stanowicych kosztw uzyskania przychodu?
                    • 10.11.2009Zachowek a podstawa opodatkowania sprzeday nieruchomoci
                     Pytanie podatnika: Czy warto zachowku bdzie miaa wpyw na wysoko podatku, ktry podatniczka bdzie zobowizana zapaci?
                     • 28.10.2009Dlaczego warto inwestowa w spki cypryjskie?
                      Bez naraania si na ryzyko zwizane z inwestowaniem w rajach podatkowych (obowizek sporzdzania informacji podatkowej, ryzyko szacowania obrotw, brak moliwoci odliczenia VAT) mona korzystnie lokowa swoje oszczdnoci za granic i uzyskiwa z tego tytuu znaczne oszczdnoci podatkowe. Jednym z najkorzystniejszym wyborw wydaje si Cypr. Trzecia co do wielkoci wyspa Morza rdziemnego oprcz niezwykych atrakcji turystycznych oferuje bardzo korzystne warunki podatkowe w zakresie prowadzenia dziaalnoci i transferu dochodw.
                      • 14.10.2009Odszkodowanie dla wiadka wolne od PIT
                       Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przyznane wiadkom na ich danie odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa na wezwanie sdu?
                       • 24.09.2009Program motywacyjny nie jest sprzeda premiow
                        Pytania podatnika: 1. Czy w wietle przedstawionego zdarzenia przyszego, moliwe jest uznanie Programu za dziaania majce charakter sprzeday premiowej w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy w zwizku z powyszym, nagrody zwizane z uczestnictwem w Programie wypacane Aktualnym Klientom nie prowadzcym dziaalnoci gospodarczej, podlegaj zryczatowanemu, 10% podatkowi dochodowemu od osb fizycznych, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 updof, jeli ich jednorazowa warto przekracza kwot 760 z?
                        • 27.07.2009Najbardziej korzystne koszty uzyskania przychodu pracownikw
                         Powszechnie wiadomo, e opodatkowanie przychodw uzyskiwanych przez pracownikw reguluje ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800; dalej: updf). Za pracownika uwaa si osob pozostajc w stosunku subowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakadczej lub spdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 updf).
                         • 21.07.2009Zniesienie wspwasnoci w zamian za przejcie dugu
                          Pytanie podatnika: Czy zwolnienie Wnioskodawcy przez bank z dugu i przejcie Jego czci zaduenia (w wysokoci 178.500 z stanowicej poow zacignitego kredytu) przez narzeczon stanowi przychd ze sprzeday nieruchomoci i podlega opodatkowaniu?
                          • 07.07.2009Konkubinat nie daje preferencji w PIT
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe korzysta z prawa do rozliczania si z podatku dochodowego od osb fizycznych jako osoba samotnie wychowujca dzieci ze wzgldu na wychowywanie crki?
                           • 02.07.2009Odszkodowanie za wyrzdzon szkod w majtku pracownikw lub osb trzecich bez podatku
                            Pytanie podatnika: Czy wypacane przez Spk odszkodowanie stanowi przychd po stronie osb je otrzymujcych, a co za tym idzie czy istnieje po stronie Spki obowizek wystawiania PIT–8C?
                            • 29.06.2009Dokumentowanie 50-proc. kosztw uzyskania przychodu
                             Pytanie: Jak naley udokumentowa zastosowanie 50-proc. kosztw uzyskania przychodu, aby w razie kontroli Urzd Skarbowy tego nie zakwestionowa?
                             • 25.06.200950 proc. koszty tylko dla twrcy
                              Pytanie podatnika: Czy w zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni moe uwzgldni od umowy o dzieo 50% koszty uzyskania przychodu?
                              • 22.06.2009Prawo do ulgi odsetkowej w razie przeniesienia wasnoci nieruchomoci
                               Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku przeniesienia wasnoci nieruchomoci na maoletni crk (1 rok), z ktr Wnioskodawca zamierza zamieszkiwa w przedmiotowej nieruchomoci, bdzie mg mimo tego, e przestanie by wacicielem, odlicza ulg odsetkow co roku z racji kredytu? 2. Czy w zwizku z przeniesieniem na maoletni crk wasnoci nieruchomoci, w zwizku z ktr Wnioskodawca spaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, bdzie mg do koca spaty kredytu (do 2027 r.) odlicza ulg odsetkow?
                               • 17.06.2009Trzynastka dla byego pracownika
                                Pytania podatnika: 1. Czy przy wypacie 13-stki pracownicy z ktr rozwizano umow o prac naley policzy koszty uzyskania przychodu? 2. Czy pracownicy z ktr rozwizano umow o prac i zatrudniono ponownie w ramach umowy zlecenia przy wypacie 13-stki z tytuu poprzedniej umowy naley uwzgldni koszty uzyskania przychodu?
                                • 09.06.2009Wsplne rozliczenie take po mierci wspmaonka
                                 Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowizana do rozliczenia ma (PIT–37) za rok 2008? 2. Czy przysuguje Wnioskodawczyni prawo wsplnego rozliczenia (PIT–37) z maonkiem za rok 2009?
                                 • 28.05.2009Zakup komputera dla niepenosprawnego dziecka
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prosi o informacj czy moe odliczy od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej komputer wraz z oprogramowaniem dla syna o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci z dysfunkcj ruchu 05R?
                                  • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
                                   Pytanie podatnika: Czy w zaistniaej sytuacji (posiadania spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca moe po raz pierwszy skorzysta z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym skadanym za rok 2008?
                                   • 08.05.2009Ustalenie daty nabycia nieruchomoci
                                    Pytanie podatnika: Od jakiej daty naley liczy okres 5 lat wasnoci mieszkania?
                                    • 07.05.2009Opodatkowanie renty wyrwnawczej
                                     Pytanie podatnika: Dlaczego w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych renta inwalidzka pacona przez ZUS jest traktowana jako dochd i od renty inwalidzkiej odprowadzany jest podatek dochodowy, natomiast od renty wyrwnawczej paconej przez S.A., ktra rwnie jest dochodem i jest rdem utrzymania Wnioskodawcy, nie jest odprowadzany podatek do Urzdu Skarbowego?
                                     • 05.05.2009Dobrowolne skadki ZUS w zeznaniu rocznym
                                      Pytanie podatnika: Czy skadki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ktre s opacane bezporednio przez podatnika zgodnie z przepisami o wiadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze rodkw publicznych, podlegaj odliczeniu w rocznych zeznaniu podatkowym za 2008 r.? Jeeli tak, to w jakiej czci zapacona skadka podlega odliczeniu (% wymiaru podstawy skadki) w 2008 r.?
                                      • 24.04.2009Moliwo odliczenia w PIT wydatkw na przeksztacenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo wasnoci
                                       Pytanie podatnika: Dokonaem przeksztacenia mieszkania lokatorskiego na wasnociowe z zasobw spdzielni mieszkaniowej. Poniosem wydatki w wysokoci 14.307,86 z. Czy w zeznaniu podatkowym mgbym odliczy 19% tej kwoty?
                                       • 17.03.2009Abolicja podatkowa a wysoko ulgi mieszkaniowej
                                        Pytanie podatnika: Czy jest moliwe przywrcenie ulgi mieszkaniowej o rnic podatku (do zwrotu) wynikajc z metody, o ktrej mwi abolicja podatkowa?
                                        • 26.02.2009Dofinansowanie przez pracodawc pracownikom studiw podyplomowych
                                         Pytanie podatnika: Czy na tle przedstawionego stanu faktycznego, warto wiadcze jakie pracownik otrzyma od pracodawcy na nauk na studiach podyplomowych (tj. na pokrycie kosztw czesnego, kosztw przejazdu, zakwaterowania i wyywienia na zasadach obowizujcych przy podrach subowych na obszarze kraju), bdzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w sytuacji gdy organizatorem studiw podyplomowych bdzie: a. szkoa wysza (uczelnia), akademia medyczna, uniwersytet, politechnika utworzone w sposb okrelony w ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym lub b. podmiot inny ni szkoa wysza (uczelnia), np. Polska Akademia Nauk zwaywszy, e w adnym z ww. przypadkw, pracownik nie bdzie posiada skierowania na nauk na studiach podyplomowych?
                                         • 03.02.2009Sprzeda dziaki nabytej w wyniku zniesienia wspwasnoci
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien skada PIT-23 wraz z owiadczeniem? Jak powinien postpi dalej?
                                          • 02.02.2009Uproszczona amortyzacja nieruchomoci
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni prawidowo dokonuje odpisw amortyzacyjnych budynku mieszkalnego (kamienica), ktrego wspwacicielami s osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej, z tytuu najmu lokali, wyliczajc miesiczny odpis amortyzacyjny w sposb: powierzchnia uytkowa budynku (zgodna z deklaracj podatku od nieruchomoci) × kwota 988 z × stawka 1,5% : 12 miesicy?
                                           • 19.01.2009Podzia majtku a podatek od sprzeday nieruchomoci
                                            Pytanie podatnika: Czy istnieje po stronie Wnioskodawczyni obowizek zapaty zryczatowanego podatku dochodowego ze sprzeday nieruchomoci, wskazanego w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
                                            • 31.12.2008Odliczanie skadek na ubezpieczenie spoeczne w zeznaniu rocznym
                                             Pytanie podatnika: Czy przysuguje prawo do odliczenia od dochodu skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zapaconej w 2008 r. w penej wysokoci osigajc odpowiedni dochd (przy zaoeniu, e do koca roku Wnioskodawca nie bdzie pracowa i bdzie opaca skadki w dotychczasowej wysokoci)?

                                            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]