Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB4/415-651/09-3/JK

 • 28.05.2012Ubezpieczenie NNW a przychód pracownika
  Pracownik miał udać się w zagraniczną podróż służbową. Pracodawca postanowił sfinansować pracownikowi ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy wartość składki będzie przychodem pracownika? Czy będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od tej kwoty?
  • 23.04.2012Zakup legitymacji a podwyższone koszty uzyskania przychodów
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od czerwca 2011 r. pracuje poza miejscem zamieszkania, w związku z tym codziennie dojeżdża do pracy pociągiem, wykupując okresowe bilety imienne ze zniżką 33%. Dokumentem niezbędnym do zakupu biletów ze zniżką jest uprawniająca do tego legitymacja. Czy Wnioskodawca może poniesione koszty zakupu legitymacji w grudniu 2011 r., uprawniającej do zakupu zniżkowych biletów w 2012 r., zaliczyć do faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do pracy w ciągu 2011 r.?
   • 13.04.2012Koszty uzyskania przychodów twórców. Graficy komputerowi a podatki
    Pytanie podatnika: Czy można wyodrębnić w umowie o pracę z pracownikami działu marketingu i zatrudnionym jako grafik komputerowy, którzy w ramach swojej pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za taką pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
    • 12.04.2012Opodatkowanie PIT nagród z tytułu uczestnictwa w konkursach
     Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Wnioskodawcę nagrody w organizowanym konkursie, ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci Internet, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?
     • 10.04.2012PIT 2011: Oddelegowanie do pracy za granicą a wspólne rozliczenie małżonków
      Pytanie podatnika: Z dniem 1 lutego 2010 r. Wnioskodawca został oddelegowany przez pracodawcę do pracy za granicą na okres jednego roku, tj. do dnia 31 stycznia 2011 r. W trakcie oddelegowania do pracy Wnioskodawcy towarzyszyła żona. Czy w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2011 r. za pracę wykonywaną w Polsce (tj. po powrocie do Polski, tj. w okresie, w którym posiadał miejsce zamieszkania w Polsce, a więc podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) Wnioskodawca jest uprawniony do wspólnego rozliczenia się z żoną?
      • 20.03.2012Stypendia naukowe a PIT
       Pytanie podatnika: Czy otrzymywane przez wnioskodawcę stypendium podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych?
       • 07.03.2012Korekta kosztów uzyskania przychodów w rocznym PIT
        Podatnik ma prawo do samodzielnego dokonania korekty w zakresie kosztów uzyskania przychodów poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego PIT–37 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn tej korekty bez uprzedniego sporządzenia korekt PIT-11 – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 lutego 2012 r. nr IPPB4/415-833/11-5/MP.
        • 28.02.2012Skutki umorzenia zadłużenia w opłatach za mieszkanie
         Pytanie podatnika: Czy spółdzielnia, wystawiając informację PIT-8C, postępuje zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, przesyłając stosowną informacje do urzędu skarbowego?
         • 17.02.2012Sprzedaż własnoręcznie namalowanych obrazów a przychód w PIT
          Pytanie: Obecnie nie pracuję i zajmuje się hobbystycznie malowaniem obrazów. Zamierzam sprzedać osobom prywatnym ok. 10 sztuk własnoręcznie namalowanych obrazów (umowa kupna - sprzedaży). Ze względu na fakt, że sprzedaż będzie miała charakter okazjonalny, nie będzie prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany nie zamierzam rejestrować działalności gospodarczej. Czy przychody ze sprzedaży obrazów będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście? Czy będę mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodów? I w jaki sposób powinienem rozliczyć się z podatku?
          • 15.02.2012Wydatki na okulary pracowników – koszty, przychód i ujęcie w księgach
           Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
           • 02.02.2012PIT-11 i PIT-40 dla pracowników w wersji elektronicznej
            Doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 oraz PIT-40 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego. Przekazanie informacji PIT-11 oraz PIT-40 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
            • 11.01.2012Podatek od sprzedaży złota
             Pytanie podatnika: Czy odpłatne zbycie złota będzie uznane jako źródło przychodu i uzyskany dochód będzie podlegał podatkowi? Czy złoto można zaliczyć do innych rzeczy, które po półrocznym okresie używania można sprzedać nie zaliczając tej sprzedaży do źródła przychodu?
             • 03.01.2012Korzystanie z samochodów służbowych a PIT
              Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy pracownicy korzystają z samochodów służbowych na potrzeby wykonywanej pracy, w tym przemieszczając się pojazdami z miejsca ich garażowania (parkowania) w okolicach swojego miejsca zamieszkania, do miejsca, w których będą wykonywali pracę uzyskują z tego tytułu przychód podatkowy, który musiałby być uwzględniony przez Spółkę (jako płatnika) przy wyznaczaniu zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych?
              • 30.12.2011Karta przedpłacona z ZFŚS bez PIT
               Pytanie podatnika: Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownicy otrzymujący świadczenie socjalne w postaci przedpłaconych kart płatniczych powinni być zwolnieni z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego do kwoty 380 zł w roku podatkowym z tytułu otrzymanych świadczeń rzeczowych i pieniężnych?
               • 09.11.2011Szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych – ujęcie podatkowe i rachunkowe
                Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników uzupełniających swoją wiedzę i umiejętności za zgodą pracodawcy może korzystać ze zwolnienia z PIT. Wyjaśnijmy, kogo i w jakim stopniu może dotyczyć zwolnienie, a które świadczenia należy opodatkować. Sprawdźmy również, jak ująć te kwoty w księgach rachunkowych.
                • 09.11.2011Umowa przedwstępna a cele mieszkaniowe w PIT
                 Podatnicy sprzedający nieruchomości muszą pamiętać, iż obowiązuje niezwykle skomplikowany system opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętego z tego tytułu przychodu. Szczegółowe bowiem zasady uzależnione są od momentu nabycia sprzedawanej nieruchomości. W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na kwestii opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r., a w szczególności kwestii czy w rozumieniu ówczesnych przepisów wystarczającym warunkiem pozwalającym na zwolnienie osiągniętego przychodu będzie wydatkowanie go na tzw. cele mieszkaniowe na podstawie umowy przedwstępnej.
                 • 04.11.2011Szkolenia pracowników a PIT
                  Pytanie podatnika: Czy w świetle zapisów art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, sfinansowane przez pracodawcę kursu językowego dla skierowanych na kurs pracowników Wnioskodawcy, przy uwzględnieniu obiektywnej konieczności posługiwania się tym językiem w pracy przez pracownika, mieści się w katalogu zwolnień podatkowych określonych w treści wyżej powołanego art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                  • 21.10.2011Koszty pracownicze w czasie, gdy praca nie jest świadczona
                   Pracodawca wypowiedział swojemu pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zatrudnił na jego miejsce nową osobę. Skorzystał zatem z możliwości zwolnienia dotychczasowego zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy. Pobierając zaliczkę na PIT od zwolnionego pracownika, miał wątpliwości, czy powinien uwzględniać w niej zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.
                   • 10.10.2011Wyżywienie w delegacji przekraczające limit diety
                    Zwrot kosztów wyżywienia, w formie diety w wysokości 23 zł za dobę podróży służbowej korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nadwyżka podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27.09.2011 r., sygn. IPPB4/415-656/11-2/JK.
                    • 28.09.2011Odszkodowanie za przewlekłość postępowania a PIT
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia na rzecz Skarbu Państwa podatku od osób fizycznych w kwocie 344 zł z tytułu otrzymanego zadośćuczynienia?
                     • 20.09.2011Zawieszona działalność także wyklucza wspólne rozliczenie
                      Sam wybór opodatkowania dochodów podatkiem liniowym oraz nie złożenie innych oświadczeń, tj. dotyczących likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany formy opodatkowania, wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia małżonków. Zatem, podatnik liniowy, który ma zawieszoną działalność nie może skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków za lata, w których ma zawieszoną działalność gospodarczą, gdyż jest osobą do której nadal mają zastosowanie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podlegania regulacjom zawartym w tym przepisie ma bowiem decydujące znaczenie dla braku możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków.
                      • 20.09.2011Obowiązki płatnika przy wypłacie przez ubezpieczyciela odszkodowania dla pracownika
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania na rzecz pracowników Wnioskodawcy, na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika tzn. w szczególności nie jest ona zobowiązana do potrącenia składek na podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymanej przez pracownika kwoty odszkodowania?
                       • 19.09.2011Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania
                        Podatnik w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma obowiązek składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu przeznaczonym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, bez względu na fakt, że nie osiąga żadnych przychodów i nie ponosi kosztów - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31.08.2011 r., sygn. IPPB4/415-534/11-4/JK2.
                        • 29.08.2011Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania nabytego przed 2007 r.
                         Co do zasady, obecnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlega odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
                         • 19.08.2011Pakiet medyczny kosztem pracodawcy i przychodem pracownika
                          Pakiety medyczne to wciąż gorący temat w relacjach pracodawcy – organy podatkowe. O kontrowersjach dotyczących opodatkowania świadczeń medycznych oferowanych pracownikom pisano już wielokrotnie. Nadmienić trzeba, iż NSA wciąż nie rozstrzygnął tej kwestii. W dalszym ciągu oczekujemy na ponowne rozpatrzenie tego problemu. Najbezpieczniejszym zatem rozwiązaniem jest złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
                          • 19.08.2011Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości
                           Pytanie podatnika: Czy czynność prawna sprzedaży odrębnej własności lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od osób fizycznych przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. ‘’a’’ i ‘’c’’ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
                           • 03.08.2011Certyfikat rezydencji – do czego tak naprawdę jest potrzebny?
                            Polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują płatności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu świadczonych przez te podmioty usług, np. usług doradczych, należności licencyjnych czy tez odsetek od pożyczek. Niezwykle istotne jest, aby, dokonując płatności na rzecz zagranicznego kontrahenta, posiadać certyfikat rezydencji podatkowej tego podmiotu. Może powstać jednak wątpliwość, czym tak naprawdę jest certyfikat rezydencji podatkowej.
                            • 13.06.2011Dodatek za rozłąkę i ryczałt za nocleg a przychód pracownika
                             Pytanie podatnika: Spółka wypłaca dodatki za rozłąkę i ryczałty za noclegi pracownikom zatrudnionym na budowach w terenie (czasowo przeniesionym). Wypłacane przez spółkę świadczenia nie są związane z podróżą służbową. Czy spółka postępuje prawidłowo nie potrącając podatku od ww. świadczeń?
                             • 10.05.2011Odszkodowania i ugody a PIT
                              Zwolnione z podatku dochodowego są odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, bądź też inne odszkodowania lub zadośćuczynienia wynikające z wyroków czy ugód sądowych – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 kwietnia 2011 r. nr IPPB4/415-29/11-6/JK.
                              • 20.04.2011Imienny bilet od firmy nie jest przychodem pracownika
                               Jeżeli pracodawca nie dysponuje środkiem transportu, a pracownicy otrzymają od niego do wykonywania obowiązków imienne bilety komunikacji miejskiej nie można mówić o realnym przysporzeniu majątkowym po ich stronie. Nie odnoszą oni bowiem żadnej korzyści finansowej z faktu, że pracodawca wręcza im bilety na przejazdy komunikacją publiczną w godzinach pracy celem wykonywania przez tych pracowników obowiązków służbowych. Tym samym nie powstanie w ogóle przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zaistnieje zatem konieczność odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 28.03.2011 r., sygn. IPPB4/415-11/11-4/JS.
                               • 04.03.2011Komputer jako urządzenie niezbędne w rehabilitacji
                                Pytanie: Kupiłam komputer wraz z oprogramowaniem dla niepełnosprawnej córki (umiarkowany stopień niepełnosprawności), która jest na moim utrzymaniu. Komputer jest niezbędny do nauki córki, która od 2006 r. ma indywidualne nauczanie. Z uwagi na częste, długotrwałe pobyty w szpitalach, rekonwalescencje, zabiegi rehabilitacyjne i bardzo częste choroby z uwagi na brak odporności, córka opuszcza zajęcia w szkole, więc jedynym sposobem nadgonienia zaległości i normalne nauki jest pomoc komputera. Zgodnie z zaleceniem lekarza córka może siedzieć, stać i chodzić tylko przez parę godzin na dobę, dlatego też większość nauki odbywa się z pozycji leżącej. Czy mogę odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej wspomniany komputer wraz z oprogramowaniem?
                                • 25.02.2011PIT: Odliczenie zestawu rehabilitacyjnego w ramach ulgi
                                 Pytanie: Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Kupiłam zestaw rehabilitacyjny (materac, pled, poduszka). Zestaw ten służy wyłącznie do osobistego użytku i jest przystosowany do mojej niepełnosprawności. Lekarz specjalista reumatolog potwierdził, że przedmiotowy sprzęt jest niezbędny w rehabilitacji i ułatwi mi wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Czy mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup tego zestawu rehabilitacyjnego (materac, pled, poduszka)?
                                 • 23.02.2011Wydatki na książki nie mogą być kosztem w rozliczeniu rocznym
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca z wykształcenia jest prawnikiem zatrudnionym w Sądzie Rejonowym na stanowisku wymagającym znajomości i stosowania prawa. W związku z powyższym Wnioskodawca korzysta z podręczników, komentarzy oraz innych opracowań prawniczych. Koszty zakupu ww. pozycji pokrywa z wynagrodzenia za pracę, które należy do majątku wspólnego Wnioskodawcy i Jego żony. Czy w rozliczeniu rocznym powyższe koszty Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
                                  • 21.02.2011Diety za czas podróży służbowych pracownika – zwolnienie z PIT
                                   Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
                                   • 18.02.2011Dopłata do „zielonej szkoły” bez PIT
                                    Dopłaty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego w formie kolonii, obozów i „zielonych szkół”, po spełnieniu kilku warunków, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 4 lutego 2011 r. nr IPPB4/415-866/10-4/MP.
                                    • 16.02.2011Podwyższone koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę
                                     Ryczałtowe (limitowane) koszty ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego. W przypadku, gdy podatnik poniósł wyższe wydatki związane z dojazdem do miejsca wykonywania pracy niż określona miesięcznie norma kosztu uzyskania przychodu i może udokumentować fakt ich poniesienia, wówczas ma prawo do uwzględnienia kosztów faktycznie poniesionych. Prawo to dotyczy jednak tylko wydatków związanych z dojazdami do miejsca pracy. Zasadę tę potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 lutego 2011 r. nr IPPB4/415-882/10-2/SP.
                                     • 04.02.2011Rozliczenie dochodów zagranicznych przez polskiego pracodawcę
                                      Spółka jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii w sytuacji, kiedy nie występuje w roli pracodawcy wypłacającego te wynagrodzenia – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 stycznia 2011 r. nr IPPB4/415-791/10-4/MP.
                                      • 22.12.2010Jak rozliczyć sprzedaż samochodu wygranego w konkursie
                                       Pytanie podatnika: Czy wykazując w zeznaniu PIT przychód ze sprzedaży samochodu, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wygranej zgodnie z protokołem przekazania samochodu?
                                       • 15.11.2010Ulga odsetkowa: O wysokości odsetek do odliczenia decyduje podatnik
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2006 r. uzyskał kredyt na budowę domu mieszkalnego. Budowa została ukończona w 2008 r. W zeznaniu podatkowym za 2008 r. Wnioskodawca po raz pierwszy odliczył przysługującą część odsetek. Urzędnik skarbowy stwierdził, że Wnioskodawca musi odliczyć taką część odsetek za lata 2006-2007, aby pokryć całkowicie swój dochód, co było dla Niego niekorzystne, gdyż nie mógł rozliczyć składki zdrowotnej. Czy w danym roku podatkowym Wnioskodawca „może” czy „musi” odliczyć ulgę odsetkową?
                                        • 12.10.2010Finansowanie szkoleń dla pracowników – konsekwencje podatkowe w kontekście ostatnich zmian w przepisach
                                         Do obowiązków pracodawców należy m.in. ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. By umożliwić wypełnianie tego obowiązku, wprowadzono przepisy regulujące kwestie przyznawania pracownikom urlopów szkoleniowych oraz innych świadczeń, np. pokrywania kosztów kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, zwrotu kosztów przejazdu. Ponadto kwestia finansowania lub dofinansowania szkoleń oraz różnych innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jest od długiego czasu normą w przypadku bardzo wielu firm, które decydują się na finansowanie przedmiotowych świadczeń bez względu na obowiązki wynikające w tym zakresie z prawa pracy, dostrzegając po prostu korzyści płynące z posiadania dobrze wyszkolonej i przygotowanej do realizacji powierzanych obowiązków kadry pracowników.
                                         • 04.10.2010Umowa dożywocia jest formą odpłatnego zbycia nieruchomości
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek zapłacenia podatku dochodowego w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lokalowej?
                                          • 22.09.2010Zmiana współwłasności łącznej udziałów na ułamkową jest obojętna podatkowo
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wspólnikiem w spółce cywilnej, w której udziały wspólników wynoszą: wspólnik A. - 50%, wspólnik B. - 25%, wnioskodawczyni - 25%. W kwietniu 2006 r., jako wspólnik spółki cywilnej wnioskodawczyni wraz z pozostałymi dwoma wspólnikami tej spółki przystąpiła, na zasadzie współwłasności łącznej do udziałów, do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki cywilnej rozważają likwidację tej spółki cywilnej a także zniesienie współwłasności udziałów. Czy zmiana współwłasności łącznej udziałów spółki z o.o. na współwłasność ułamkową rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                           • 16.08.2010Opodatkowanie odszkodowania z tytułu polisy na życie
                                            Pytanie podatnika: Krewny Wnioskodawczyni wykupił w 1933 r. polisę ubezpieczeniową na życie w firmie „P”. Wnioskodawczyni jest jedyną żyjącą osobą, której firma ta przyznała prawo do polisy. Wnioskodawczyni dowiedziawszy się, że odzyskanie polisy jest możliwe, zwróciła się do firmy „P.” z prośbą o podjęcie próby wypłaty należnego odszkodowania. Próba ta powiodła się. Odszkodowanie z polisy na życie po swoim krewnym Wnioskodawczyni otrzymała w dniu 09.04.2010 r. Czy odszkodowanie to podlega opodatkowaniu podatkiem odchodowym?
                                            • 10.06.2010Ważność certyfikatu rezydencji
                                             Pytanie podatnika: Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca rezydencji podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny?
                                             • 08.06.2010Ulga prorodzinna a wiek dziecka
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni miała i nadal ma na utrzymaniu dorosłą, studiująca na czwartym roku córkę. Dnia 21.03.2009 r. córka ukończyła 25 lat. W roku 2009 córka nie wstąpiła w związek małżeński, nie została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, nie uzyskała żadnych dochodów. Czy ulga z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy) przysługuje Wnioskodawczyni w pełnej wysokości tzn. 1.112,04 za rok 2009?
                                              • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                               Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
                                               • 27.05.2010Opodatkowanie przychodów pracowników oddelegowanych
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest agencją pracy tymczasowej, która zatrudnia polskich obywateli, mających miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową w Polsce. Wnioskodawca ma podpisaną umowę z włoskim pracodawcą użytkownikiem. Koszty wynagrodzenia pokrywa Wnioskodawca. Wypłata wynagrodzenia pracowników jest w walucie polskiej. Wnioskodawca wskazuje również, iż nie wypłaca dodatkowo diet pracownikom za pobyt za granicą. Czy Wnioskodawca prawidłowo ocenia możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. zwolnienia z opodatkowania części przychodu pracowników czasowo przebywających za granicą w kwocie odpowiadającej 30% diety)?
                                                • 10.05.2010Odliczenie w zeznaniu rocznym zwrotu jednorazowej odprawy pieniężnej
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonała zwrotu jednorazowej odprawy na rachunek bankowy byłego pracodawcy, w związku z tym, iż została przyjęta do pracy przez innego pracodawcę - warunkiem przyjęcia do pracy był zwrot jednorazowej odprawy. W związku z zaistniałą sytuacją, że Wnioskodawczyni raz zapłaciła podatek od odprawy w 2001 r. i drugi raz w 2008 r. oddając tę odprawę wraz z podatkiem, dlatego odliczyła część podatku na druku PIT/O rozliczając się za 2008 r. Czy Wnioskodawczyni dobrze postąpiła odliczając część kwoty z podatku dochodowego od osób fizycznych z kwoty 5.700 zł w rozliczeniu za 2008 r., natomiast pozostałą część odliczy w kolejnych 3 latach?
                                                 • 22.04.2010Opodatkowanie ekwiwalentu wypłacanego pracownikom za korzystanie z Internetu
                                                  Pytanie podatnika: Spółka zatrudnia na umowę o pracę przedstawicieli medycznych, którzy działają w rożnych rejonach Polski. Wszelka korespondencja pracowników z siedzibą Spółki odbywa się drogą elektroniczną. Pracownicy są zobowiązani do posiadania stałego łącza internetowego. Faktury za użytkowanie Internetu wystawiane są na pracowników, a Spółka zwraca część poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że nie będą one uwzględnione w rozliczeniu rocznym danego pracownika. Czy otrzymany ekwiwalent stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                  • 20.04.2010Opodatkowanie otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji
                                                   Pytanie podatnika: W roku 2004 do budowy instalacji centralnego ogrzewania zostały zakupione rury typu P, których dostawcą na Polskę jest G Sp. z o. o. W trakcie użytkowania, po ok. 4-5 latach użytkowania okazało się, że rury te mają wadę ukrytą, nie nadają się dalszego funkcjonowania instalacji i muszą być wymienione. W marcu 2009 roku Wnioskodawczyni złożyła reklamację na ten towar do dostawcy. G po wnikliwej weryfikacji zgłoszenia uznał reklamację i zobowiązał się do pokrycia 80% kosztów netto związanych z wymianą instalacji i jej następstw. Czy otrzymaną kwotę Wnioskodawczyni powinna uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym za 2009 r.? Czy poniesione przez Wnioskodawczynię koszty remontu należy uwzględnić w zeznaniu rocznym?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »