Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPP1/443-42/115/AD

 • 02.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
  Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
  • 01.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
   Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.  
   • 12.05.2020Jak udokumentowa usugi wykonane na wasne potrzeby?
    Generaln zasad VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpatnego wiadczenia usug. Od zasady tej istniej jednak wyjtki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug za odpatne wiadczenie usug uznaje si take nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika. 
    • 04.05.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
     Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
     • 08.04.2020VAT od wynajcia wspólnej nieruchomoci maonków
      Zgodnie z ustalon praktyk - majc oparcie w obowizujcych przepisach - vatowcem jest ten z maonków, który dokona czynnoci stanowicej przedmiot opodatkowania. Podatnikiem VAT bdzie ten z maonków, jeeli najem dotyczy nieruchomoci stanowicej wspólny majtek maeski, który dokona czynnoci we wasnym imieniu czyli jest stron czynnoci prawnej. Jeeli maonkowie wspólnie s stronami tej czynnoci to oni razem s vatowcami.
      • 21.02.2020Jak podatnik moe potwierdzi dokonanie WDT?
       Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, wewntrzwspólnotowa dostawa towarów jest ich wywozem z terytorium Polski na terytorium innego pastwa czonkowskiego UE. W myl art. 41 ust. 3 ww. ustawy transakcja taka podlega opodatkowaniu stawk 0% VAT. Ma to miejsce po cznym spenieniu trzech warunków:
       • 04.02.2020Jak podatnik moe potwierdzi dokonanie WDT?
        Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, wewntrzwspólnotowa dostawa towarów jest ich wywozem z terytorium Polski na terytorium innego pastwa czonkowskiego UE. W myl art. 41 ust. 3 ww. ustawy transakcja taka podlega opodatkowaniu stawk 0% VAT. Ma to miejsce po cznym spenieniu trzech warunków:
        • 18.12.2019Poniesienie nakadów na cudzy budynek a VAT
         Inwestycja w obcym rodku trwaym – bo tym wanie jest tytuowy budynek – stanowi nakad na tego rodzaju rzecz. Nie jest on wasnoci ponoszcego nakady a jedynie przez niego uytkowany na podstawie umowy najmu, dzierawy lub im podobnej. Postpowanie takie jest najczstsze wród przedsibiorców nowych, którzy z reguy na potrzeby wasnej dziaalnoci wykorzystuj na podstawie stosownych umów cudze nieruchomoci. Na zakup lub wybudowanie wasnego budynku na pocztku prowadzenia dziaalnoci z reguy ich jeszcze nie sta.
         • 21.11.2019Jedna faktura do kilku paragonów
          Wystawienie paragonu nie odbiera nabywcy uprawnienia do otrzymania faktury. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik ma obowizek na danie nabywcy wystawi faktur dokumentujc dostaw towarów i wiadczenie usug. Z daniem wystawienia faktury do paragonu nabywca ma moliwo wystpi w terminie trzech miesicy liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce transakcja. Po upywie tego okresu sprzedawca moe faktur wystawi lecz nie ma takiego obowizku. Zaley to wycznie od jego dobrej woli.
          • 20.11.2019Jedna faktura do kilku paragonów
           Wystawienie paragonu nie odbiera nabywcy uprawnienia do otrzymania faktury. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik ma obowizek na danie nabywcy wystawi faktur dokumentujc dostaw towarów i wiadczenie usug. Z daniem wystawienia faktury do paragonu nabywca ma moliwo wystpi w terminie trzech miesicy liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce transakcja. Po upywie tego okresu sprzedawca moe faktur wystawi lecz nie ma takiego obowizku. Zaley to wycznie od jego dobrej woli.
           • 21.10.2019NSA. Udzielenie skonta skutkuje obowizkiem korekty faktury
            Z uzasadnienia: Informacja o kwocie skonta zawarta na pierwotnej fakturze nie jest równoznaczna z udzieleniem rabatu. Dopiero okrelone zachowanie nabywcy ju po otrzymaniu faktury (wczeniejsza zapata) skutkuje udzieleniem rabatu. Zgodnie zatem z art. 106j ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. sprzedawca ma wówczas obowizek wystawi faktur korygujc zmniejszajc podstaw opodatkowania o warto udzielonego skonta - w celu wykazania rzeczywistych kwot zwizanych z dan dostaw towarów.
            • 15.10.2019Dostawa towaru z montaem. Co z VAT?
             Podstawowym pytaniem jakie naley zada w przypadku dostawy towaru z montaem to to, czy elementem dominujcym jest jednak dostawa towaru, czy raczej wiadczenie usugi. Rzutuje to bowiem w powanym stopniu na sposób rozliczenia takiej transakcji.
             • 14.10.2019Dostawa towaru z montaem. Co z VAT?
              Podstawowym pytaniem jakie naley zada w przypadku dostawy towaru z montaem to to, czy elementem dominujcym jest jednak dostawa towaru, czy raczej wiadczenie usugi. Rzutuje to bowiem w powanym stopniu na sposób rozliczenia takiej transakcji.
              • 02.10.2019Czy wycofanie lokalu na wynajem z dziaalnoci podlega VAT?
               Wykrelenie przez przedsibiorc lokalu z ewidencji rodków trwaych prowadzonej dziaalnoci i przekazanie go do majtku prywatnego nie jest niczym nadzwyczajnym. Moe to mie miejsce np. gdy vatowiec prowadzi dziaalno gospodarcz w mieszkaniu. Poniewa dziaalno rozwijaa si, z czasem naby dom, w którym zamieszka a jednoczenie now siedzib znalazo w nim prowadzone przedsibiorstwo. Mieszkanie za ze wzgldu na dogodne pooenie postanowi wynajmowa lecz ju jako osoba prywatna. Tego rodzaju dziaanie vatowca moe podlega opodatkowaniu VAT jak równie moe mu nie podlega. Jest to uzalenione od konkretnej sytuacji. Zatem konieczne jest rozrónienie obydwu przypadków.
               • 01.10.2019Czy wycofanie lokalu na wynajem z dziaalnoci podlega VAT?
                Wykrelenie przez przedsibiorc lokalu z ewidencji rodków trwaych prowadzonej dziaalnoci i przekazanie go do majtku prywatnego nie jest niczym nadzwyczajnym. Moe to mie miejsce np. gdy vatowiec prowadzi dziaalno gospodarcz w mieszkaniu. Poniewa dziaalno rozwijaa si, z czasem naby dom, w którym zamieszka a jednoczenie now siedzib znalazo w nim prowadzone przedsibiorstwo. Mieszkanie za ze wzgldu na dogodne pooenie postanowi wynajmowa lecz ju jako osoba prywatna. Tego rodzaju dziaanie vatowca moe podlega opodatkowaniu VAT jak równie moe mu nie podlega. Jest to uzalenione od konkretnej sytuacji. Zatem konieczne jest rozrónienie obydwu przypadków.
                • 25.09.2019Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                 Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                 • 05.09.2019Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
                  Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
                  • 13.08.2019VAT: Sprzeda gruntu zabudowanego budynkiem do rozbiórki
                   Podatnicy sprzedajc i kupujc nieruchomoci stykaj si z rónorodnymi stanami faktycznymi. Przedmiotem transakcji mog by m.in. budynki, grunty ich pozbawione przeznaczone do zabudowy. Jednake nie nale do rzadkoci sytuacje, gdy pomimo, i na gruncie znajduje si budynek nabywca nie jest w ogóle zainteresowany jego kupnem a ekonomiczny sens transakcji sprowadza si do nabycia dziaki, na której si on znajduje. Z reguy naniesienie takie jest stare, w zym stanie technicznym i dla nabywcy nie przedstawia adnej wartoci. Wprost przeciwnie jest problemem, bowiem aby przystpi do realizacji inwestycji zmuszony jest go z dziaki usun poprzez rozbiórk lub wyburzenie.W takiej sytuacji zada mona pytanie czy obiekt tego rodzaju jest rzeczywicie budynkiem.
                   • 07.08.2019Transakcja pomidzy podmiotami powizanymi dla celów VAT – przesanki szacowania podstawy opodatkowania
                    Ustawa o VAT nie zakazuje dokonywania transakcji handlowych pomidzy podmiotami powizanymi. Potwierdza to np. opinia wyraona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 stycznia 2013 r., sygn. ITPP2/443-1280/12/AK. Brak takiego zakazu nie oznacza, e transakcje tego rodzaju nie mog sta si przedmiotem bacznego zainteresowania organów skarbowych. 
                    • 10.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                     Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                     • 09.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                      Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                      • 09.07.2019NSA: Wydatki zwizane z programami CSR s zwizane ze sprzeda opodatkowan
                       Z uzasadnienia: Wykorzystywanie przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz strategii zarzdzania opartej o koncepcj spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, jako strategii marketingowej, moe mie zwizek z dziaalnoci opodatkowan, co wskazuje na to, e podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z poniesionymi na ten cel wydatkami na nabycie towarów i usug.
                       • 26.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                        Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                        • 25.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                         Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                         • 12.06.2019NSA. Wydanie towaru na podstawie umowy komisu to jego dostawa
                          Czynnoci zwizane z wykonaniem umowy komisu zakupu zota inwestycyjnego, którego zasadniczym celem jest przeniesienie prawa wasnoci towaru (zota inwestycyjnego) przez komisanta na rzecz komitenta stanowi dostaw towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usug. Taka dostawa towarów podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usug na podstawie art. 122 ust. 1 u.p.t.u. - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 11.06.2019Jak udokumentowa usugi wykonane na wasne potrzeby?
                           Generaln zasad VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpatnego wiadczenia usug. Od zasady tej istniej jednak wyjtki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug za odpatne wiadczenie usug uznaje si take nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika. 
                           • 11.06.2019Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR
                            Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) nakadaj na podatników VAT obowizek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomoc którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartoci dodanej. Obowizkowe zatem jest ujcie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, e w rejestrach podatnicy musz ewidencjonowa wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest moliwoci dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesicznego z kasy fiskalnej. Wyjtkiem jest jedynie sprzeda na rzecz osób fizycznych.
                            • 10.06.2019Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR
                             Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) nakadaj na podatników VAT obowizek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomoc którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartoci dodanej. Obowizkowe zatem jest ujcie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, e w rejestrach podatnicy musz ewidencjonowa wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest moliwoci dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesicznego z kasy fiskalnej. Wyjtkiem jest jedynie sprzeda na rzecz osób fizycznych.
                             • 16.04.2019Zastosowanie znacznie obnionej ceny a VAT
                              yciem gospodarczym rzdzi zasada swobody umów wyraona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, e przedsibiorcy mog ksztatowa swe prawa i obowizki majce ródo w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
                              • 15.04.2019Zastosowanie znacznie obnionej ceny a VAT
                               yciem gospodarczym rzdzi zasada swobody umów wyraona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, e przedsibiorcy mog ksztatowa swe prawa i obowizki majce ródo w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
                               • 26.03.2019Brak akceptacji faktury przez kontrahenta a moliwo jej anulowania
                                Pytanie:  Wnioskodawca wystawi faktur, któr kontrahent odrzuci i odesa. Czy Spóka ma prawo anulowa faktur, o której mowa w art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w zwizku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzeday przez kontrahenta oraz brakiem moliwoci zawarcia ugody?
                                • 21.03.2019Odwrotne obcienie VAT usugi budowlanej wraz z materiaem
                                 Odwrotne obcienie to szczególnego rodzaju procedura, która polega na przerzuceniu obowizku rozliczenia VAT na nabywc i zdjcie go ze sprzedawcy. Sprzedawca wystawia faktur bez VAT z adnotacj, „odwrotne obcienie” z kolei nabywca nalicza VAT przynaleny danej transakcji majc prawo do jego odliczenia.
                                 • 20.03.2019Odwrotne obcienie VAT usugi budowlanej wraz z materiaem
                                  Odwrotne obcienie to szczególnego rodzaju procedura, która polega na przerzuceniu obowizku rozliczenia VAT na nabywc i zdjcie go ze sprzedawcy. Sprzedawca wystawia faktur bez VAT z adnotacj, „odwrotne obcienie” z kolei nabywca nalicza VAT przynaleny danej transakcji majc prawo do jego odliczenia.
                                  • 06.03.2019Rezygnacja ze zwolnienia VAT take po wpacie zaliczki
                                   Pytanie: Czy po dokonaniu wpat zaliczek na poczet dostawy nieruchomoci (do których zastosowano stawk „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwstpnej umowy sprzeday, strony bd mogy w przyszoci przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, zoy owiadczenie waciwemu naczelnikowi urzdu skarbowego, e wybior opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie owiadczenie powinno zosta zoone?
                                   • 24.01.2019Opodatkowanie VAT wynajcia wspólnej nieruchomoci maonków
                                    Przedmiotem opodatkowania VAT jest m.in. odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju. Dostaw towarów jest przeniesienie prawa do rozporzdzania nimi jak waciciel, natomiast wiadczeniem usug jest kade wiadczenie (kada czynno prawna lub faktyczna bd zaniechanie) na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajcej osobowoci prawnej, niestanowice dostawy towarów.
                                    • 15.01.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                                     Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                                     • 31.12.2018NSA. Media bez wpywu na limit zwolnienia podmiotowego w VAT
                                      Z uzasadnienia: Niewtpliwie czynno polegajca na odsprzeday mediów ma okrelony zwizek z konkretn nieruchomoci, ale nie jest to zwizek bezporedni. Nieruchomo nie jest elementem konstytutywnym transakcji, poniewa podstawowym jej elementem s: woda, ciepo, czy odprowadzanie cieków. W konsekwencji odsprzeda mediów nie moe by traktowana jako transakcja zwizana z nieruchomoci, a jej warto nie moe by uwzgldniona w wartoci sprzeday, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
                                      • 18.12.2018Transport na budowie a VAT
                                       Usugi transportowe czsto wykonywane s na terenie samej budowy. Moe to by np. wywóz ziemi z wykopu pod fundamenty na inne miejsce zlokalizowane na placu budowy. Jest to bardzo specyficzny rodzaj transportu realizowany na krótkich dystansach a jego opodatkowanie VAT nastrcza moe niemaych trudnoci. Problem bierze si z zapisu art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug ustanawiajcego instytucj odwrotnego obcienia w stosunku do szeregu typów usug budowlanych realizowanych przez podwykonawców.
                                       • 22.11.2018Stawka VAT dla usug cmentarnych wiadczonych przez gmin
                                        Gmina wiadczc w ramach reimu cywilnoprawnego odpatnie usugi na terenie cmentarza komunalnego nie dziaa jako organ wadzy publicznej i w konsekwencji, nie moe korzysta z wyczenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W przedstawionym przypadku Gmina wystpuje w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT, a analizowane czynnoci – jako usugi zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy – podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT.
                                        • 21.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                                         Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                                         • 20.11.2018Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                          Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si – co do zasady- nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                                          • 20.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                                           Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                                           • 07.11.2018Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
                                            Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
                                            • 06.11.2018Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
                                             Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
                                             • 23.10.2018Sprzeda gruntu wraz z budynkami objtymi rónymi stawkami VAT
                                              Sprzedajc grunt wraz z posadowionymi na nim budynkami podatnik VAT ma obowizek zastosowa jedn stawk podatku. Z podatkowego punktu widzenia w takim przypadku nastpuj dwie dostawy, dostawa gruntu i dostawa budynku. Problem z ujednoliceniem stawki VAT pojawia si w przypadku, gdy na tej samej dziace znajduj si budynki, których sprzeda objta jest rónymi stawkami VAT.
                                              • 22.10.2018Sprzeda gruntu wraz z budynkami objtymi rónymi stawkami VAT
                                               Sprzedajc grunt wraz z posadowionymi na nim budynkami podatnik VAT ma obowizek zastosowa jedn stawk podatku. Z podatkowego punktu widzenia w takim przypadku nastpuj dwie dostawy, dostawa gruntu i dostawa budynku. Problem z ujednoliceniem stawki VAT pojawia si w przypadku, gdy na tej samej dziace znajduj si budynki, których sprzeda objta jest rónymi stawkami VAT.
                                               • 17.10.2018Obowizki w VAT wynikajce z rozwizania umowy najmu lokalu
                                                Stosunek najmu ulega rozwizaniu w przypadku:  upywu czasu na jaki umowa zostaa zawarta (jeeli zawarta zostaa na czas oznaczony),  upywu okresu wypowiedzenia (jeeli zostaa zawarta na czas nieoznaczony),  owiadczenia jednej za stron zoonego drugiej stronie (bez wzgldu na czas trwania umowy),  na mocy porozumienia stron (bez wzgldu na czas trwania umowy).  Rozwizanie umowy najmu wiza si moe tak dla najemcy jak i wynajmujcego z obowizkiem w zakresie rozliczenia VAT przy opatach wynikajcych z rozwizania takiej umowy.
                                                • 15.10.2018Obowizki w VAT wynikajce z rozwizania umowy najmu lokalu
                                                 Stosunek najmu ulega rozwizaniu w przypadku:  upywu czasu na jaki umowa zostaa zawarta (jeeli zawarta zostaa na czas oznaczony),  upywu okresu wypowiedzenia (jeeli zostaa zawarta na czas nieoznaczony),  owiadczenia jednej za stron zoonego drugiej stronie (bez wzgldu na czas trwania umowy),  na mocy porozumienia stron (bez wzgldu na czas trwania umowy).  Rozwizanie umowy najmu wiza si moe tak dla najemcy jak i wynajmujcego z obowizkiem w zakresie rozliczenia VAT przy opatach wynikajcych z rozwizania takiej umowy.
                                                 • 04.10.2018NSA: Dostawa dziaki na której stoi fragment budynku nalecy do dziaki ssiedniej
                                                  Z uzasadnienia: Dostaw dziaki, na której wci stoi stary budynek, który ma zosta rozebrany celem wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórk rozpoczto przed t dostaw oraz rozbiórk tego budynku, uwaa naley za transakcj jednolit majc na celu jako cao dostaw nie tyle istniejcego budynku, co niezabudowanej dziaki.
                                                  • 28.08.2018Opakowania a podstawa opodatkowania VAT
                                                   Zgodnie z art. 29a ust. 1 w zwizku z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, podstaw opodatkowania ustawodawca nakazuje obj m.in. koszty opakowania. Jest wic zasad, e warto opakowania w którym dostarczany jest towar bdcy przedmiotem dostawy zwiksza podstaw opodatkowania takiej transakcji.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »